Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 8 grudnia 2022 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2022 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 178.286 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 15 (495) z dnia 01.08.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Uchwalono ustawę zmieniającą ustawę o biegłych rewidentach
ZMIANA USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH Na posiedzeniu 12 lipca 2019 r. Senat rozpatrzył uchwaloną w dniu 4 lipca 2019 r. ustawę o zmianie ustawy o (...)
str. 4
2.
Do Sejmu wpłynął projekt kolejnej zmiany ustawy o rachunkowości
PROJEKT ZMIAN USTAWY O RACHUNKOWOŚCI 12 lipca 2019 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (druk (...)
str. 5
3.
Komitet Standardów Rachunkowości przyjął stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami
Komitet Standardów Rachunkowości X kadencji na 8 posiedzeniu w dniu 9 lipca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami. (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Zasady wyceny towarów w księgach rachunkowych
Jednostki handlowe często dokonują posezonowych obniżek towarów w celu szybkiego ich upłynnienia, a tym samym opróżnienia i przygotowania magazynów na przyjęcie nowych towarów. Dotyczy to (...)
str. 6
2.
Obniżka cen towarów ewidencjonowanych według rzeczywistych cen zakupu lub nabycia
Obniżki cen towarów są zwykle znaczne, bowiem jednostki chcą szybko pozbyć się zbędnych zapasów. Jeżeli towary są ujmowane w księgach według rzeczywistych cen nabycia lub (...)
str. 7
3.
Obniżka ceny towarów ewidencjonowanych w stałych cenach ustalonych na poziomie cen sprzedaży
Jeżeli ceną ewidencyjną towarów jest cena sprzedaży netto (obejmująca cenę zakupu i marżę) lub cena sprzedaży brutto (obejmująca cenę zakupu, marżę i VAT), to każde (...)
str. 9
4.
Prezentacja przecenionych towarów i odpisów aktualizujących w sprawozdaniu finansowym
W bilansie wartość towarów wykazuje się w wartości pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartości odpisów aktualizujących nie wykazuje się w bilansie oddzielnie. Saldo Wn figurujące na (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Ogólna charakterystyka opakowań wykorzystywanych w działalności gospodarczej
Opakowania są to wprowadzone do obrotu wyroby przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczenia lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Ewidencja opakowań w (...)
str. 12
2.
Zasady ewidencji przychodów, rozchodów i stanu opakowań
Ewidencję opakowań wielokrotnego użytku stanowiących własność jednostki, jak i opakowań obcych, prowadzi się na koncie 31-6 "Opakowania". Ujmuje się tu wszystkie opakowania znajdujące się w (...)
str. 13
3.
Opakowania zwrotne kaucjonowane w księgach sprzedawcy
Opakowania zwrotne nie przechodzą na własność jednostki, która nabyła towary w tych opakowaniach. Zazwyczaj, na podstawie umowy, są one oddawane tylko do dyspozycji nabywcy na (...)
str. 14
4.
Opakowania zwrotne kaucjonowane w księgach nabywcy
Opakowania kaucjonowane, które podlegają zwrotowi, stanowią własność sprzedawcy. Nabywca nie kwalifikuje ich do swoich aktywów obrotowych. W księgach rachunkowych ujmuje wartość wypłaconej sprzedawcy kaucji na (...)
str. 15
III.
Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Wszystkie operacje gospodarcze wyrażone w walucie obcej przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych wymagają przeliczenia na walutę polską. Jak bowiem stanowi art. 9 ustawy o rachunkowości, (...)
str. 17
1.
Kursy walut stosowane w ciągu roku obrotowego do wyceny transakcji w walutach obcych
Zasady przeliczania na złote polskie transakcji wyrażanych w walutach obcych reguluje art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Na podstawie tego przepisu, wyrażone w walutach (...)
str. 17
2.
Reguły rozliczania zrealizowanych różnic kursowych określone w ustawie o rachunkowości
Zasady rozliczania w księgach rachunkowych różnic kursowych reguluje art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów (...)
str. 18
3.
Różnice kursowe powstałe na rozrachunkach z kontrahentem zagranicznym
Przykład Wypływ środków z rachunku walutowego przeliczony po kursie średnim NBP I. Założenia: W wyniku zakupu towarów w spółce "X" powstało zobowiązanie wobec dostawcy zagranicznego (...)
str. 19
4.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych z tytułu sprzedaży waluty bankowi
Przykład I. Założenia: Spółka posiada na rachunku walutowym kwotę: 40.000 EUR, które pochodzą z zapłaty należności o wartości: 5.000 EUR i 35.000 EUR. Kursy średnie (...)
str. 21
5.
Zakup środka trwałego od kontrahenta zagranicznego poprzedzony wpłatą zaliczki
Przykład I. Założenia: Spółka zamówiła u kontrahenta zagranicznego (WNT) maszynę produkcyjną, niewymagającą montażu, o cenie zakupu: 100.000 EUR. Zgodnie z umową przed dostawą wpłaciła 40% (...)
str. 22
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Czy oprogramowanie może stanowić element zbiorczego obiektu inwentarzowego?
Jesteśmy spółką z o.o. świadczącą usługi geodezyjne. Zakupiliśmy środki trwałe w postaci sprzętu pomiarowego (KŚT 518), oprogramowania do opracowywania danych oraz laptopa (KŚT 487). Aktywa (...)
str. 24
2.
Opłata rejestracyjna samochodu wykupionego z leasingu
Wykupiliśmy samochód osobowy z leasingu operacyjnego. Czy poniesiona opłata rejestracyjna tego samochodu powinna zwiększać jego wartość początkową (cena zakupu z faktury wykupu), czy należy odnieść (...)
str. 26
3.
Nakłady na modernizację budynku mieszkalnego stanowiącego środek trwały
Jesteśmy spółką z o.o. zajmującą się wynajmem mieszkań komunalnych. Nasze budynki w większości są stare i wymagają modernizacji, tj. wymiany instalacji centralnego ogrzewania, likwidacji pieców (...)
str. 27
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Moment przyjęcia środka trwałego do użytkowania i jego wartość początkowa
Ujęcie środka trwałego w ewidencji bilansowej następuje wtedy, gdy jest on kompletny, zdatny do użytku i jednostka może rozpocząć jego użytkowanie na własne potrzeby, co (...)
str. 29
2.
Charakterystyka dowodu "OT - Przyjęcie środka trwałego"
Podstawowym dokumentem księgowym, na podstawie którego następuje wprowadzenie środka trwałego do ksiąg rachunkowych, jest dokument OT. Wystawia się go na podstawie m.in. faktury zakupu, protokołu (...)
str. 30
3.
Udokumentowanie przyjęcia do używania środka trwałego zakupionego od osoby fizycznej
Zakup środka trwałego od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, następuje na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Dla jednostki nabywającej środek trwały umowa stanowi dowód jego (...)
str. 31
4.
Wprowadzenie do ewidencji nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego
Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, to na podstawie art. 28 ust. (...)
str. 33
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Skutki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w księgach urzędu jst
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów, będących naszą własnością, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo (...)
str. 35
2.
Amortyzacja mienia wydzielonego w księgach rachunkowych instytucji kultury
Jesteśmy instytucją kultury. Na koncie funduszu posiadamy mienie wydzielone. Na jakich kontach powinniśmy księgować amortyzację środka trwałego zaliczonego do mienia wydzielonego? Czy równolegle do księgowania (...)
str. 39
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Kwalifikacja zdarzeń gospodarczych do odpowiedniego źródła przychodów
Przychody osiągane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2018 r. dzielą się na: przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych (...)
str. 40
2.
Przypisanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodów
Dokonanie podziału przychodów skutkuje koniecznością wyodrębnienia kosztów i przyporządkowania ich do przychodów z danego źródła. Na podstawie art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów (...)
str. 40
3.
Dostosowanie ewidencji analitycznej przychodów i kosztów do potrzeb podatkowych
Informacje o przychodach i kosztach wykazywanych w zeznaniu CIT-8 W księgach rachunkowych, w celu sprostania wymaganiom przepisów podatkowych, wskazane jest wyodrębnienie kont analitycznych w ramach (...)
str. 41
4.
Przykłady ewidencji księgowej przychodów z zysków kapitałowych i kosztów z nimi związanych
Przykład Odsetki i prowizje od kredytu na zakup udziałów I. Założenia: Spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą nabyła za kwotę: 100.000 zł udziały w innej (...)
str. 45
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Definicja i zasady ustalania kosztu wytworzenia produktów
Na dzień powstania produkty, objęte bieżącą ewidencją księgową, ujmuje się w księgach rachunkowych w koszcie wytworzenia. Zasady ustalania kosztu wytworzenia jako podstawy wyceny produktów szczegółowo (...)
str. 47
2.
Koszty wytworzenia w procesie produkcyjnym, w którym powstaje równocześnie więcej niż jeden produkt
KSR nr 13 opisuje także sposób ustalania kosztu wytworzenia produktu w procesie produkcyjnym, w wyniku którego z wsadu surowca poddanego tym samym operacjom technologicznym, równocześnie (...)
str. 50
3.
Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu przy produkcji sprzężonej na przykładzie liczbowym
Przykład I. Założenia: W przedsiębiorstwie produkcyjnym w czerwcu 2019 r. wytworzono: a) 100 ton produktu głównego, b) 10 ton produktu ubocznego, c) 2 tony odpadów (...)
str. 50
4.
Koszty niezaliczane do kosztów wytworzenia produktu
KSR nr 13 omawia także koszty, których nie zalicza się do kosztów wytworzenia produktu i które, w myśl art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości, (...)
str. 52
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy można zaksięgować koszty w miesiącu, który jest już zamknięty?
Nasza jednostka otrzymuje czasem faktury kosztowe już po zamknięciu miesiąca, którego one dotyczą? Czy możemy zaksięgować takie koszty w zamkniętym miesiącu? W myśl zasady memoriału (...)
str. 53
2.
Jak ujmować w księgach rachunkowych dewelopera wpływ środków na rachunek powierniczy?
Jesteśmy deweloperem, który posiada otwarty rachunek powierniczy. Jak powinniśmy ewidencjonować w księgach rachunkowych wpływ środków pieniężnych od nabywców mieszkań na ten rachunek? Choć możliwość dysponowania (...)
str. 53
3.
Jakie obowiązki z zakresu rachunkowości wiążą się z przekształceniem spółki cywilnej w komandytową?
Spółka cywilna przekształciła się w spółkę komandytową. Czy spółka cywilna musi zamknąć księgi rachunkowe i tym samym sporządzić sprawozdanie finansowe? W przypadku przekształcenia spółki cywilnej (...)
str. 54
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Obowiązek i okresy przechowywania dokumentów księgowych
Jaki termin obowiązuje firmę do przechowywania dokumentów księgowych, takich jak: faktury zakupu i sprzedaży, raporty kasowe, listy płac? Zaznaczam, że firma jest byłym zakładem pracy (...)
str. 55
2.
Ujęcie w księgach zdarzeń ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. ujawnione zostały zdarzenia, które powinny być ujęte w księgach rachunkowych 2018 r. Czy można jeszcze skorygować sprawozdanie za (...)
str. 57
3.
Zasady wyceny rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - checklista
Nasza jednostka tworzy rezerwy m.in. na naprawy gwarancyjne, pozwy sądowe, kary (związane z ochroną środowiska), czy nagrody jubileuszowe. Jakie zasady należy wziąć pod uwagę wyceniając (...)
str. 58
4.
Sporządzenie kolejnej wersji niezatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego
Spółka z o.o. sporządziła i podpisała e-sprawozdanie finansowe za 2018 r. w terminie do 31 marca 2019 r. W trakcie badania tego sprawozdania okazało się, (...)
str. 59
5.
Możliwość tworzenia kapitału zapasowego z wypracowanego zysku w spółce jawnej
Jesteśmy wspólnikami spółki jawnej. Chcielibyśmy, na podstawie uchwały wspólników, utworzyć z wypracowanego zysku kapitał zapasowy. Czy mamy taką możliwość? Spółki jawne tworzą najczęściej wyłącznie kapitał (...)
str. 61
6.
Prezentacja w bilansie salda konta służącego do ewidencji VAT naliczonego
Na koniec roku dokonaliśmy rocznej korekty VAT naliczonego, której wartość ujęliśmy w księgach rachunkowych w ciężar konta pozostałych kosztów operacyjnych i drugostronnie na koncie 22-1 (...)
str. 62
7.
Umorzenie pożyczki w księgach rachunkowych pożyczkobiorcy
Spółka komandytowo-akcyjna udzieliła pożyczki spółce akcyjnej (jedynemu komplementariuszowi). Spółka akcyjna nie ma płynności finansowej i nie jest w stanie spłacić tej pożyczki, w związku z (...)
str. 63
8.
Ewidencja księgowa odstępnego opłaconego z tytułu cesji umowy leasingu
Na podstawie umowy cesji przejęliśmy od dotychczasowego korzystającego samochód osobowy, będący u niego w leasingu operacyjnym. W naszej firmie będzie to leasing bilansowo finansowy. Zapłaciliśmy (...)
str. 64
9.
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostki będącej samorządem zawodowym
Jesteśmy samorządem zawodowym jednego z zawodów medycznych. Zostaliśmy powołani ustawą i posiadamy osobowość prawną. Obok działalności statutowej prowadzimy też działalność gospodarczą. Nie jesteśmy organizacją pożytku (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.