Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Obowiązek korekty błędów i ocena ich istotności
Sporządzone roczne sprawozdanie finansowe może wymagać zmiany na skutek ujawnienia w nim błędu bądź otrzymania informacji mających znaczący wpływ na to sprawozdanie, w tym m.in. (...)
str. 4
2.
Możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania
Do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego błędy ujawnione w tym sprawozdaniu poprawia się we wstępnie zamkniętych księgach rachunkowych i sporządza kolejną wersję sprawozdania finansowego. Po zatwierdzeniu (...)
str. 5
3.
Zasady korygowania błędów zawartych w zatwierdzonym sprawozdaniu
Jeżeli po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach zmieniających jej wiedzę o stanie istniejącym na dzień bilansowy, to skutki tych zdarzeń ujmuje (...)
str. 6
4.
Prezentacja w sprawozdaniu informacji o istotnym błędzie
Spółka z o.o. w 2018 r. otrzymała fakturę kosztową z tytułu czynszu za okres od 2016 r. do 2018 r. Kwotę czynszu przypadającą na 2016 (...)
str. 7
II.
Ulga na zakup kas rejestrujących w ewidencji księgowej po zmianach przepisów o VAT
Spółka z o.o. w maju 2019 r. rozpoczęła działalność w zakresie sprzedaży sprzętu elektronicznego, m.in. na rzecz osób fizycznych. W związku z tym, od pierwszego (...)
str. 9
1.
Warunki, sposób i tryb odliczania wydatków na zakup kas rejestrujących od 1 maja 2019 r.
Od 1 maja 2019 r. ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu (...)
str. 9
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na nabycie kasy rejestrującej
W księgach rachunkowych zakup kasy rejestrującej bez względu na jej wartość wskazane jest traktować jak zakup środka trwałego. W świetle bowiem art. 3 ust. 1 (...)
str. 12
3.
Rozliczenie w księgach rachunkowych ulgi na zakup kasy rejestrującej
W zależności od przyjętego przez jednostkę w polityce rachunkowości sposobu postępowania z kasą rejestrującą, różny będzie sposób ujęcia w księgach rachunkowych przysługującej ulgi na jej (...)
str. 13
B.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Zakup telefonu na raty na potrzeby prowadzonej działalności
Nasza jednostka zakupiła telefon komórkowy na raty. Czy możemy zakwalifikować go do środków trwałych? Czy zakup ten powinniśmy rozliczać przez okres spłaty rat za pośrednictwem (...)
str. 14
1.
Zasady kwalifikacji składników majątku do środków trwałych
Ustawa o rachunkowości nie traktuje w sposób szczególny zakupu składników majątku na raty. Zakupiony na raty telefon wskazane jest zatem ujmować w księgach rachunkowych jak (...)
str. 14
2.
Zaliczenie telefonu do środków trwałych i dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
Przykład I. Założenia: Spółka zakupiła telefon na raty. Cena nabycia telefonu wyniosła: 4.500 zł netto. Płatność za telefon została rozłożona na 12 równych rat. W (...)
str. 15
3.
Odniesienie wartości telefonu w ciężar kosztów zużycia materiałów
Przykład I. Założenia: Na podstawie danych z poprzedniego przykładu, przy czym zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości początkowej (nieprzekraczającej kwoty: (...)
str. 16
1.
Rozliczanie zakupów uregulowanych firmową kartą płatniczą
W prowadzonej działalności gospodarczej jednostki używają kart płatniczych w celu bezgotówkowego regulowania zobowiązań, np. za nabywane towary, materiały i usługi, z tytułu delegacji służbowych, czy (...)
str. 17
2.
Wypłata gotówki z bankomatu w celu zasilenia kasy
Ze względu na fakt, iż moment podjęcia gotówki z rachunku bieżącego za pomocą karty płatniczej nie jest tożsamy z momentem obciążenia rachunku kwotą wypłaty, wypłatę (...)
str. 20
3.
Transakcje dokonywane kartami kredytowymi
Karta kredytowa jest kartą płatniczą, której wydanie związane jest z przyznaniem przez wydawcę karty - najczęściej banku - limitu kredytowego. Wszelkie operacje dokonywane za pomocą (...)
str. 21
1.
Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w (...)
str. 23
2.
Rozliczenie VAT należnego i naliczonego z tytułu WNT
Podatnik dokonujący WNT musi z tego tytułu rozliczyć VAT w Polsce (por. art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Oznacza to konieczność ustalenia (...)
str. 23
3.
Wycena i ewidencja księgowa faktury zakupu towarów od kontrahenta unijnego wystawionej w euro
Z reguły kwoty na fakturze dokumentującej WNT wyrażone są w walucie obcej. Kwestie bieżącej wyceny transakcji wyrażonych w walutach obcych reguluje art. 30 ust. 2 (...)
str. 24
C.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Zasady postępowania z niskocennymi składnikami majątku - checklista
Posiadamy w naszej jednostce wiele niskocennych środków trwałych, np. kserokopiarki, komputery, skanery. Czy powinniśmy wprowadzić je do ewidencji środków trwałych i amortyzować, czy może objąć (...)
str. 26
2.
Wydatek na wykonanie projektu budowlanego, jako koszt pośrednio związany z budową środka trwałego
Spółka rozpoczęła budowę budynku przemysłowego. Czy koszty wykonania projektu budowlanego i przeniesienie praw autorskich do projektu powinny być kosztem wytworzenia środka trwałego, czy też stanowić (...)
str. 27
3.
Udokumentowanie i ewidencja zakończonej modernizacji środka trwałego
W 2018 r. rozpoczęliśmy modernizację kortów tenisowych zadaszonych (na stałe pod powłoką balonową). Wszystkie faktury dotyczące tego zadania księgowane były na koncie 08 "Środki trwałe (...)
str. 28
4.
Kwalifikacja wydatków na zakup usług obcych w związku z budową środka trwałego
Jednostka buduje własnymi siłami halę produkcyjną. Niektóre usługi związane z tą budową będą świadczone przez firmy zewnętrzne. Do jakich kosztów zakwalifikować wydatki na takie usługi (...)
str. 31
D.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Skutki bilansowe postawienia środka trwałego w stan likwidacji
Środek trwały objęty przez jednostkę ewidencją może utracić zdatność do użytkowania lub jego użytkowanie może okazać się nieopłacalne ze względu m.in. na fizyczne zużycie, uszkodzenia, (...)
str. 33
2.
Charakterystyka dowodu "LT - Likwidacja środka trwałego"
Dokument LT jest sporządzany przede wszystkim w związku z wycofaniem środka trwałego z używania i przeznaczeniem go do likwidacji na skutek: zużycia fizycznego, uszkodzenia, w (...)
str. 34
3.
Udokumentowanie likwidacji środka trwałego w związku z jego nieodwracalnym uszkodzeniem
Wycofanie środka trwałego z użytkowania i postawienie go w stan likwidacji wiąże się z zaprzestaniem dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego środka trwałego. Przypomnijmy, że na (...)
str. 35
4.
Udokumentowanie likwidacji środka trwałego w celu budowy nowego obiektu
W świetle pkt 6.53 KSR nr 11, do wartości początkowej nowego obiektu środka trwałego zalicza się koszty przeprowadzenia likwidacji (np. rozbiórki) innego środka trwałego, o (...)
str. 37
E.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia w obcym środku trwałym w komendzie powiatowej PSP
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła termomodernizację budynku otrzymanego w nieodpłatne użytkowanie (właścicielem budynku jest komenda wojewódzka PSP). Poniesione nakłady uznano za ulepszenie w obcym (...)
str. 39
2.
Uruchomienie kredytu zaciągniętego na finansowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Jednostka samorządu terytorialnego zaciągnęła kredyt bankowy na finansowanie budżetu. Jak ująć to zdarzenie w księgach budżetu w przypadku uruchomienia kredytu w formie realizacji zleceń płatniczych? (...)
str. 41
3.
Niskocenny środek trwały przyjęty po zakupie do magazynu zakładu budżetowego
Samorządowy zakład budżetowy zakupił środek trwały o wartości początkowej 2.100 zł. Środek ten nie został przekazany do używania bezpośrednio po zakupie, lecz przyjęto go do (...)
str. 42
F.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
VII.
Przeniesienie praw autorskich do wytworzonego oprogramowania
Spółka z o.o. w ramach działalności gospodarczej tworzy na zlecenie innych firm programy komputerowe. W umowie ze zleceniodawcą podpisuje zgodę na przekazanie wraz z napisanym (...)
str. 43
1.
Przychody ze sprzedaży praw majątkowych w świetle ustawy o CIT
Przychodu ze zbycia prawa majątkowego wytworzonego we własnym zakresie (w sytuacji gdy dane prawo nie zostało nabyte od innego podmiotu) nie zalicza się do przychodów (...)
str. 43
2.
Bilansowe rozliczenie przychodów i kosztów ze sprzedaży oprogramowania
Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 30 wskazuje, że przez przychody rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie (...)
str. 44
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Opublikowano KSR nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów"
NOWY KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 22 maja 2019 r. pod poz. 60 opublikowano uchwałę nr 6/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości z (...)
str. 46
2.
Zasady wyodrębniania obiektów kosztów w zależności od procesu produkcji
KSR nr 13 w pkt 5.1 zaznacza, że poprawne ustalenie kosztu wytworzenia produktów wymaga odpowiedniego doboru obiektów kosztów służących gromadzeniu i kalkulacji kosztów oraz jednostek (...)
str. 46
3.
Kalkulacja kosztu wytworzenia na przykładzie liczbowym
Uwaga: Przykład opracowano na podstawie przykładu nr 1 do pkt 5.4 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów". Przykład I. Założenia: (...)
str. 47
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
IX.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak ująć w księgach wydatki na prezenty dla pracowników?
Z okazji ślubu pracownika podarowaliśmy mu kartę upominkową na zakupy w jednej z sieci handlowych zajmujących się sprzedażą mebli i akcesoriów dekoracyjnych. Jak zaksięgować wydatek (...)
str. 52
2.
Na jakie koszty należy utworzyć rezerwę w związku z likwidacją spółki?
W najbliższym czasie rozpoczniemy proces likwidacji spółki z o.o. Czy powinniśmy utworzyć rezerwę na takie koszty jak: opłaty notarialne, sądowe, koszty obwieszczeń i ogłoszeń, wynagrodzenia (...)
str. 52
3.
Czy nakłady na wartość niematerialną i prawną zwiększą jej cenę nabycia?
Posiadamy program komputerowy zakwalifikowany w naszych księgach rachunkowych do wartości niematerialnych i prawnych. Do tego programu dokupiliśmy dodatkowy moduł. Czy wydatek poniesiony na taki zakup (...)
str. 53
4.
Na jakie konto odnieść kwotę VAT podlegającą zwrotowi do urzędu pracy?
Jesteśmy spółką z o.o. W kwietniu 2019 r. otrzymaliśmy dotację z urzędu pracy na wyposażenie stanowiska pracy. Wartość tej dotacji odnieśliśmy w miesiącu jej wpływu (...)
str. 54
5.
Jak zaksięgować fakturę za zużycie gazu z wyszczególnioną akcyzą?
Otrzymałam fakturę za zużycie gazu z wyszczególnioną akcyzą. Czy podatek akcyzowy zwiększy koszt zużycia gazu? Cena nabycia (zakupu) obejmuje także podatek akcyzowy. Oznacza to, że (...)
str. 54
X.
Z listów Czytelników
1.
Uproszczenia w zakresie kontroli formalnej i rachunkowej faktur sprzedaży
Czy faktura ma być na odwrocie opisana "sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym", jeśli jest wystawiona przez głównego księgowego? W przypadku dokumentów własnych, takich jak (...)
str. 55
2.
Wykup samochodu z leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy
Spółka z o.o. prowadząca działalność usługową w maju 2019 r. wykupiła z leasingu samochód osobowy. W księgach rachunkowych leasing samochodu rozliczała jako leasing operacyjny. Samochodu (...)
str. 56
3.
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na sprzedane wyroby
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Koszty produkcji gromadzimy na koncie 50-1 z odpowiednią analityką. Analitykę prowadzimy również do kont 58, 62 oraz 71-1. W jaki sposób powinniśmy (...)
str. 57
4.
Przychód ze sprzedaży maszyny wykorzystywanej do działalności rolniczej
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prowadzi dodatkowo działalność rolniczą. Na potrzeby działalności rolniczej nabyła grunty orne, sprzęt i budynki, które wprowadziła do ewidencji środków trwałych (...)
str. 60
5.
Likwidacja nabytych materiałów nieprzydatnych w produkcji
Posiadamy w magazynie materiały nabyte do produkcji, która miała zostać wykonana dla odbiorcy zagranicznego. Kontrahent jednak wycofał zmówienie, a zapasy utraciły cechy aktywów (nie znalazły (...)
str. 62
6.
Uproszczenie polegające na odpisaniu materiałów reklamowych bezpośrednio w koszty w momencie zakupu
Jednostka handlowa często kupuje materiały reklamowe (smycze, długopisy itp.), które przekazuje klientom w miarę potrzeb. Czy w odniesieniu do materiałów reklamowych powinna ona zastosować uproszczenie (...)
str. 63
7.
Zasady sporządzania i podpisywania sprawozdania finansowego kasy zapomogowo-pożyczkowej
Czy zgodnie z ustawą o rachunkowości kasa zapomogowo-pożyczkowa działająca w zakładzie pracy ma obowiązek sporządzania w formie elektronicznej bilansu oraz informacji dodatkowej? Czy wymagany jest (...)
str. 65
8.
Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji CO2 zaklasyfikowanych do inwestycji krótkoterminowych
Jak ująć w księgach zakup i sprzedaż uprawnień do emisji CO 2 (od 2018 r. są one instrumentami finansowymi) przez spółkę z o.o., która nie (...)
str. 66
9.
Sprawozdanie finansowe uczniowskiego klubu sportowego
Od 2017 r. prowadzimy mały uczniowski klub sportowy. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Finansujemy się ze składek, które są wydatkowane na cele statutowe. W jakim terminie (...)
str. 68
10.
Przychód ze sprzedaży praw majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej
Spółka z o.o. zamierza sprzedać prawa majątkowe, tj. prawo ochronne do znaku towarowego, prawa autorskie do programu komputerowego oraz domenę internetową. Pozycje te nie były (...)
str. 70
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.