Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.1.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego ustala się w (...)
str. 4
1.2.
Wysokość świadczenia urlopowego
Podwyższenie odpisu podstawowego wpłynęło na wysokość świadczenia urlopowego, jeśli jego kwota jest ustalona w oparciu o maksymalną wysokość odpisu na Fundusz. Zgodnie bowiem z art. (...)
str. 5
1.3.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023... zmienia w ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. w tej (...)
str. 6
2.
Do 30 sierpnia 2023 r. - czas na wybór nowego zarządu i komisji rewizyjnej KZP
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. 1666), dalej ustawy o KZP, celem działania kasy (...)
str. 7
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Opłacanie składek na FP i FS za osobę będącą członkiem rady nadzorczej i pracownikiem po powrocie z urlopu związanego z rodzicielstwem
Pracownica pod koniec marca br. wróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Pracodawca jest więc zwolniony z opłacania za nią składek na (...)
str. 8
2.
Składki ZUS za osobę współpracującą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę
Przedsiębiorca zawarł umowę o pracę ze swoją żoną. Do ubezpieczeń w ZUS zgłosił ją jako osobę współpracującą. W umowie o pracę wynagrodzenie zostało określone w (...)
str. 10
3.
Nowe kody świadczenia/przerwy wykorzystywane przy sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lipca 2023 r. pod poz. 1388 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2023 r. (...)
str. 12
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Umowy zlecenia wykonywane przez maturzystę i studenta studiów zaocznych będącego pracownikiem
1) Zawarliśmy umowę zlecenia ze studentem studiów zaocznych w wieku 22 lat. Jakie składki mamy za niego odprowadzać? Nadmieniamy, że w innym zakładzie pracy jest (...)
str. 13
2.
Porozumienie ramowe w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej
Z dniem 1 lipca 2023 r. ZUS przystąpił do Porozumienia ramowego w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach zwyczajowej (...)
str. 14
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.1.
Premia miesięczna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracownikowi przyznawana jest miesięczna premia ustalana w wysokości procentowej (co do zasady 20%) od podstawy, którą stanowi wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany w danym miesiącu. (...)
str. 16
1.2.
Premia kwartalna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracodawca w regulaminie wynagradzania określił zasady wypłaty premii kwartalnej. Podstawą do jej naliczenia jest suma wynagrodzenia za czas efektywnie przepracowany w danym kwartale. Przy przyznawaniu (...)
str. 18
2.
Wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem nie zawsze zwiększy podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego
Od stycznia 2023 r. z własnym pracownikiem w każdym miesiącu zawieramy kilkudniowe umowy zlecenia na wykonanie dodatkowych czynności. Czy wynagrodzenie uzyskane z tych umów należało (...)
str. 19
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie dla celów zasiłkowych wcześniejszego okresu podlegania pracownika obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu
Od 1 sierpnia 2023 r. zatrudniliśmy pracownika na 3-miesięczny okres próbny. Już następnego dnia stał się on niezdolny do pracy z powodu choroby. Z przedłożonych (...)
str. 21
2.
Okres niezdolności do pracy, za który pracownik utracił świadczenie chorobowe w limicie zasiłkowym
W jakich okolicznościach pracodawca będący płatnikiem zasiłków może odmówić pracownikowi wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego? Czy okresy niezdolności do pracy, za które nastąpiła utrata prawa (...)
str. 22
3.
Zasiłek opiekuńczy dla zleceniobiorcy po spełnieniu określonych warunków
1) Z początkiem czerwca 2023 r. z osobą fizyczną zawarliśmy umowę zlecenia na 5 miesięcy (osoba ta wcześniej w 2023 r. nigdzie nie pracowała). Żona (...)
str. 25
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Sposób określenia miejsca lub miejsc pracy montera i jego wpływ na obowiązek ustalenia zasad przemieszczania się między nimi
1) Pracodawca zatrudnia 8 pracowników na stanowiskach monterów. W ich umowach o pracę miejsce wykonywania pracy zostało określone jako obszar trzech województw. Pracują w tych (...)
str. 27
2.
Zmiana zapisu w umowie o pracę w związku z podwyższeniem minimalnej płacy
W umowach o pracę wskazujemy wynagrodzenie zasadnicze w określonej kwocie. Dotyczy to też pracowników wynagradzanych na poziomie minimalnej płacy. Chcielibyśmy w przyszłości uniknąć konieczności aneksowania (...)
str. 29
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Odpracowanie wyjścia prywatnego przed jego wystąpieniem
Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie dwóch godzin zwolnienia od pracy, które chciałby odpracować przed jego wystąpieniem. Czy odpracowanie wyjścia prywatnego może nastąpić wcześniej? Odpracowanie (...)
str. 30
2.
Ustanowienie w zakładzie dodatkowych świąt i jego konsekwencje
1) Pracodawca, który stosuje rozmaite systemy i rozkłady czasu pracy, w tym podstawowy, równoważny, indywidualny i zadaniowy, w kwietniu br. wprowadził dwa dodatkowe dni wolne (...)
str. 32
3.
Rozliczenie dodatkowego dnia pracy w systemie równoważnym
Pracownik pracuje w wariancie podstawowym systemu równoważnego czasu pracy, zasadniczo od 7 00 do 19 00 albo od 19 00 do 7 00 . W (...)
str. 34
4.
Dopuszczalność wykonywania pracy w niedzielę
Czy pracownice solarium mogą pracować w niedzielę? Jak prawidłowo zrekompensować taką pracę? Praca w niedziele i analogicznie w święta została dopuszczona w katalogu przypadków wymienionych (...)
str. 35
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za nadgodziny po podwyżce podczas trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego i jej wpływ na wynagrodzenie urlopowe
1) Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie podstawowym (od poniedziałku do piątku), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Na jego wynagrodzenie składa się (...)
str. 37
2.
Weryfikacja ustalonego wynagrodzenia ze względu na jego kwestionowanie przez pracownika
Zgodnie z umową o pracę i regulaminem wynagradzania, pracownikowi zatrudnionemu jako sprzedawca przysługuje 3.600 zł płacy zasadniczej oraz prowizja naliczana przy użyciu kalkulatora sprzedaży. Pracownik, (...)
str. 42
3.
Obliczenie wysokości odprawy emerytalnej
Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości 5.500 zł oraz dodatkowo otrzymuje miesięcznie do 10% premii regulaminowej w zależności od realizacji założonych celów. W maju (...)
str. 44
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Obowiązek udostępnienia pracownikom tekstu zmienionego art. 183e K.p.
Czy pracodawca powinien poinformować pracowników o nowej treści art. 18 3e K.p. oraz uzyskać od nich potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z tym przepisem? Czy (...)
str. 45
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu w ramach kilku umów, każdej na część etatu
Czy należy obniżyć urlop wypoczynkowy osoby, która jest zatrudniona w ramach kilku umów na różnych stanowiskach, dwóch na 1/8 i jednej na 3/4 etatu, a (...)
str. 46
2.
Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim, a przed wychowawczym
Pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego zawnioskowała o udzielenie jej urlopu wychowawczego. Ponieważ miała zaległy urlop wypoczynkowy udzieliliśmy jej tego urlopu, a dopiero po nim wychowawczego. (...)
str. 47
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych w razie ustania zatrudnienia za porozumieniem stron
Pracownik, który odbył kurs prawa jazdy kategorii C+E na podstawie skierowania pracodawcy, wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Aby pracodawca (...)
str. 49
2.
Zakwalifikowanie osoby zatrudnionej do pracowników mobilnych
Dyrektor sprzedaży jako miejsce pracy ma w umowie o pracę wskazany obszar w znaczeniu geograficznym. W ramach obowiązków służbowych wizytuje oddziały firmy i uczestniczy w (...)
str. 50
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zapoznanie obcokrajowców zatrudnionych przy pracach z niebezpiecznymi substancjami i z ich szkodliwym działaniem
Zatrudniamy pracowników z Ukrainy do prac związanych z wykorzystaniem różnego rodzaju substancji chemicznych. Osoby te nie znają języka polskiego. Czy musimy przetłumaczyć na język ukraiński (...)
str. 51
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów szczególnych po przedłożeniu kolejnego orzeczenia - raz jeszcze
W UiPP nr 15/2023, str. 53, w pkt 1.2. poruszaliśmy temat dotyczący zaliczenia pracownika do osób niepełnosprawnych, którego orzeczenie o niepełnosprawności zostało przedłużone na podstawie (...)
str. 52
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy
Za maj 2023 r. opłaciłem składki ZUS po terminie. Czy to oznacza, że ZUS wyłączył mnie z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? Nie. W aktualnym stanie prawnym (...)
str. 55
2.
Uwzględnianie dodatków za pracę w nocy i w święta w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, dodatki za pracę w porze nocnej oraz za pracę w soboty, niedziele i święta, wynikające z rocznego harmonogramu (...)
str. 55
3.
Prawo do emerytury w przypadku trwania zatrudnienia
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony za 2 miesiące osiągnie wiek emerytalny i zamierza złożyć wniosek do ZUS o przyznanie emerytury. (...)
str. 56
4.
Przerwa w pracy tzw. śniadaniowa i prawo do dodatkowej przerwy
1) Regulamin pracy przewiduje dla pracowników, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin jedną 30-minutową przerwę, czyli o 15 minut dłuższą, niż przewidywał (...)
str. 56
5.
Wniosek pracownicy dotyczący skrócenia urlopu macierzyńskiego
Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim przekazała pracodawcy wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego. Od 17 sierpnia br. chciałaby wrócić do pracy, a pozostałą (...)
str. 57
1.
Przyczyny nieprzepracowania wymiaru czasu pracy
Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym (tzw. nominalny czas pracy, nominał) ustala się zgodnie z art. 130 § 1-2 K.p. Instrukcje zawarte w tym przepisie (...)
str. 58
2.
Nieobecności usprawiedliwione
Nieobecność pracownika w pracy usprawiedliwiają zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają mu stawienie się do pracy i jej świadczenie, a także inne (...)
str. 59
3.
Nieobecności nieusprawiedliwione
Nieobecności nieusprawiedliwione są nieodpłatne i obniżają wynagrodzenie za miesiąc, w którym występują, jeśli pracownik ich nie odpracuje. Wynagrodzenie określone w stałej miesięcznej wysokości za przepracowaną (...)
str. 62
4.
Dzień wolny za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, w niedzielę i święto
Podstawową formą rozliczenia pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (np. w sobotę) oraz w niedziele i święta (gdy nie (...)
str. 62
5.
Czas wolny za nadgodziny
Oddawanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych (zamiast wypłacania dodatku) następuje w takim samym wymiarze (na wniosek pracownika) lub o połowę wyższym (z inicjatywy (...)
str. 64
6.
Rozkład czasu pracy zwalniający z obowiązku świadczenia pracy
Pracodawca może przygotować rozkład czasu pracy na okres rozliczeniowy (dłuższy niż 1 miesiąc), w którym zaplanuje, że w danym miesiącu (ewentualnie miesiącach) pracownik w ogóle (...)
str. 64
7.
Przestój w pracy
Jeżeli mimo gotowości pracownik nie wykonuje pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, ma prawo do tzw. wynagrodzenia przestojowego, którego wysokość nie może być niższa niż minimalne (...)
str. 64
8.
Nieprawidłowe planowanie czasu pracy przez pracodawcę
W podstawowym systemie czasu pracy raczej się to nie zdarza, lecz w innych, zwłaszcza w równoważnym, niewykluczone jest, że pracodawca sporządzi rozkład czasu pracy nieuwzględniający (...)
str. 65
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Rozszerzenie kręgu osób objętych ubezpieczeniami w ZUS - ustawa o świadczeniu wspierającym
W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lipca 2023 r. pod poz. 1429 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym . Powołany (...)
str. 66
2.
Podwyższenie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok (...)
str. 66
3.
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 lipca do 30 września 2023 r.
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)
str. 67
4.
Będzie przedłużenie okresu przejściowego na wdrożenie wartości dopuszczalnego stężenia tlenku azotu w sektorze górnictwa podziemnego i budowy tuneli
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.gov.pl) dostępny jest projekt z dnia 30 czerwca 2023 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w (...)
str. 67
5.
Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny - nowy sposób oszczędzania na emeryturę
Sejm 7 lipca 2023 r. uchwalił ustawę o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym oraz ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). Pierwszy z powołanych aktów służy stosowaniu (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.