Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 4 (598) Z DNIA 10.02.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (580) z dnia 10.05.2023
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.1.
Zakres i podstawa stosowania
Od 26 kwietnia 2023 r. pracownicy mogą występować o zmianę rodzaju umowy o pracę, rodzaju pracy lub wymiaru czasu pracy, zwolnienie od pracy z powodu (...)
str. 4
1.2.
Wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę, rodzaju pracy i wymiaru czasu pracy
Pracownik zatrudniony u pracodawcy minimum 6 miesięcy może od 26 kwietnia 2023 r. zwrócić się do pracodawcy o zmianę umowy o pracę z terminowej (na (...)
str. 4
1.3.
Wniosek o podanie przyczyny rozwiązującej umowę na okres próbny
Nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, przyczyny uzasadniającej przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez (...)
str. 6
1.4.
Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w celach rodzinnych
Pracownik ubiegający się o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna jego natychmiastowa (...)
str. 7
1.5.
Wniosek o urlop opiekuńczy
Od 26 kwietnia 2023 r. pracownik ma prawo do 5 dni urlopu opiekuńczego rocznie. Jest on udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie (...)
str. 8
1.6.
Wnioski związane z elastyczną organizacją pracy
Zgodnie z art. 188 1 § 1-2 K.p. pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia ma prawo do skorzystania z elastycznej organizacji (...)
str. 9
2.1.
Dłuższy wymiar urlopu rodzicielskiego
W stanie prawnym obowiązującym od 26 kwietnia 2023 r. pracownica wraz z drugim rodzicem dziecka jest uprawniona do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 41 tygodni (...)
str. 12
2.2.
Nowa wysokość zasiłku macierzyńskiego
Za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego pracownik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, którego wysokość od 26 kwietnia 2023 r. wynosi: zasiłek macierzyński za okres (...)
str. 12
2.3.
Stosowanie przepisów przejściowych w praktyce
Ustawa zmieniająca zawiera szereg przepisów przejściowych (art. 27-36 i art. 39-41) pozwalających na stosowanie omówionych wcześniej nowych regulacji Kodeksu pracy i ustawy zasiłkowej także w (...)
str. 13
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę
Osoba wykonująca umowę zlecenia podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym (bez chorobowego) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W umowie wynagrodzenie określono w stawce godzinowej. W marcu br. (...)
str. 18
2.
Ograniczona możliwość przekazywania do ZUS korekty rozliczeń składkowych
Z przepisów ustawy o sus wynika, że płatnik składek może złożyć dokumenty rozliczeniowe korygujące tylko do określonego terminu. Czy to oznacza, że gdy po jego (...)
str. 21
3.
Do 22 maja 2023 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązani są do rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonują tego w deklaracji (...)
str. 22
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w razie prowadzenia działalności nierejestrowej i wykonywania umowy zlecenia
Osoba fizyczna wykonuje działalność nierejestrową, o której mowa w art. 5 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Od kwietnia 2023 r. w ramach tej działalności zawarła umowę (...)
str. 24
2.
Do 31 maja br. rolnik lub domownik będący równocześnie przedsiębiorcą lub osobą współpracującą informuje KRUS o podatku z działalności gospodarczej
Rolnik lub domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy niej pozostający nadal w ubezpieczeniu społecznym rolników co roku przekazuje do KRUS zaświadczenie urzędu skarbowego (...)
str. 26
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uwzględnianie premii rocznej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
1) Pracownik pełnoetatowy jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości, a ponadto przysługuje mu premia roczna zmniejszana nieproporcjonalnie za okresy absencji zasiłkowych. Wypłata premii za dany (...)
str. 27
2.
Absencja chorobowa pracownika po wypłacie wynagrodzenia za dany miesiąc
Pracownica (w wieku 55 lat) jest zatrudniona na 1/10 etatu za wynagrodzeniem określonym na poziomie płacy minimalnej proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy. W grudniu 2022 (...)
str. 29
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wypłata zasiłku opiekuńczego za dni wolne od pracy, z uwzględnieniem stanowiska ZUS będącego odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej, zasiłek opiekuńczy wypłacany jest ubezpieczonemu, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego (...)
str. 33
2.
Świadczenie chorobowe dla pracownika, który w czasie absencji zmienił miejsce pobytu
Na PUE ZUS pracodawcy wpłynęło zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA pracownika z adnotacją "chory powinien leżeć". W kolejnym dniu pracownik przesłał e-maila z informacją, że w (...)
str. 34
3.
Ustalenie wysokości zasiłku chorobowego i macierzyńskiego za część miesiąca
Pracownica instytucji kultury 4 maja 2023 r. urodziła dziecko i od tego dnia nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego (do 3 maja 2023 r. pobierała zasiłek (...)
str. 36
V.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Do 31 maja br. - powiadomienie ZUS o przychodach z pracy zarobkowej osób na świadczeniu przedemerytalnym
Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne są obowiązane niezwłocznie powiadomić o ZUS o osiąganiu przychodu z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby i o (...)
str. 38
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zasady obliczania limitów pracy tymczasowej dla jednego pracodawcy użytkownika
Pracownik tymczasowy wykonuje pracę na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika w okresach podzielonych przerwami. W jaki sposób i na podstawie jakich przepisów obliczać limity pracy (...)
str. 39
2.
Ustalenie terminu wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
Czy na wyliczenie terminu wygaśnięcia umowy z powodu tymczasowego aresztowania wpływ mają inne usprawiedliwione nieobecności pracownika w pracy? Umowa o pracę wygasa z upływem 3 (...)
str. 41
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Czas dyżuru pełnionego w domu
1) Zatrudniamy mechaników, którzy rotacyjnie pełnią dyżur w domu pozostając do dyspozycji pracodawcy (pod telefonem), aby w razie awarii stawić się w zakładzie pracy w (...)
str. 43
2.
Praca w nadgodzinach po harmonogramowym 24-godzinnym dniu pracy
Pracownik zatrudniony przy pilnowaniu mienia, którego dobowy wymiar czasu pracy jest przedłużony do 24 godzin, otrzymał polecenie pozostania w pracy 2 godziny dłużej z uwagi (...)
str. 44
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za nieprzepracowany pełny miesiąc w innym niż podstawowy systemie czasu pracy
Od 16 stycznia 2023 r. zatrudniamy pracownika wynagradzanego stałą stawką miesięczną (4.500 zł). Jest on objęty rozkładem równoważnym w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, licząc od stycznia (...)
str. 45
2.
Dodatek kasowy w podstawie wynagrodzenia za nadgodziny
Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kasjera przysługuje dodatek w wysokości 5 zł za każdy przepracowany dzień (tzw. dodatek kasowy), wypłacany za okresy miesięczne. Nie należy się (...)
str. 47
3.
Niedopuszczalność uzależniania nagrody jubileuszowej od kryterium dokumentacyjnego
Spółka z o.o. jest objęta zakładowym układem zbiorowym pracy (ZUZP), który stanowi, że: "Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się, bez względu na (...)
str. 48
4.
Wynagrodzenie zasadnicze pracownika administracji państwowej zatrudnionego na trzech stanowiskach pracy
Pracownik administracji państwowej, niebędący członkiem służby cywilnej, jest zatrudniony na trzech stanowiskach w ramach jednej umowy o pracę. W zakresie wynagrodzenia zasadniczego każde z tych (...)
str. 51
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Odpoczynek po podróży służbowej w ewidencji czasu pracy
Jaki wpływ na ewidencję czasu pracy ma udzielenie pracownikom czasu wolnego w sytuacji, gdy zakończyli oni podróż służbową w godzinach nocnych w takim czasie, że (...)
str. 52
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop ojcowski udzielany na nowych zasadach
Dziecko pracownika urodziło się 30 kwietnia 2022 r. Pracownik w czerwcu 2023 r. planował skorzystać z urlopu ojcowskiego. Czy w związku z tym, że od (...)
str. 54
2.
Korzystanie z urlopu opiekuńczego
1) Pracownik zawnioskował o 3 dni urlopu opiekuńczego w celu sprawowania opieki nad chorą matką. Czy oprócz wniosku powinniśmy żądać od pracownika zaświadczenia lekarskiego? Nie, (...)
str. 55
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Świadczenia socjalne - komu i na jakich zasadach?
1) Czy emerytów można pominąć w regulaminie ZFŚS i nie dokonywać na nich odpisów? Nie ma obowiązku zwiększania odpisu na tzw. emerytów/rencistów zakładowych. Nie można (...)
str. 57
2.
Skutki przystąpienia nowego wspólnika do spółki cywilnej w sferze zatrudnienia
Do spółki cywilnej prowadzonej przez dwie osoby fizyczne dołączą dwie spółki z o.o. jako nowi wspólnicy. Czy będzie to zmiana pracodawcy w rozumieniu art. 23 (...)
str. 60
3.
Do 31 maja 2023 r. - czas na przekazanie pierwszej raty odpisu na ZFŚS
Do końca maja każdego roku kalendarzowego pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, są zobowiązani przekazać na jego rachunek bankowy kwotę w wysokości (...)
str. 62
XII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Termin kolejnych badań okresowych po przebyciu badań kontrolnych
Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni. Po zakończeniu leczenia został skierowany na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy, który w orzeczeniu lekarskim wpisał (...)
str. 62
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Przystąpienie do PPK członka rady nadzorczej w ramach autozapisu
Członek rady nadzorczej (w wieku 47 lat) otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5.000 zł. Dotychczas nie był uczestnikiem PPK, gdyż złożył stosowną deklarację w tej sprawie. (...)
str. 64
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia wykonywanej przez osobę pobierającą rentę rodzinną
1) Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenia z osobą, która złożyła oświadczenie, że ma prawo do renty rodzinnej, a ponadto prowadzi działalność gospodarczą. Umowa zlecenia (...)
str. 66
2.
Wliczanie premii do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
1) Wypłacamy pracownikom premię roczną, która jest zmniejszana za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy. Czy przed uwzględnieniem jej w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego powinna ona (...)
str. 67
3.
Świadczenie chorobowe za okres niezdolności do pracy powstałej w wyniku wypadku w drodze do pracy
Nowo zatrudniony pracownik pod koniec marca 2023 r. uległ wypadkowi w drodze do pracy. Czy za czas absencji chorobowej spowodowanej tym wypadkiem przysługuje świadczenie chorobowe, (...)
str. 68
4.
Przeprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników i wynagrodzenie w razie niedopuszczenia do pracy
1) Pracodawca wprowadził kontrolę trzeźwości pracowników. Jakiego rodzaju urządzeniem przeprowadza się tę kontrolę? W myśl art. 22 1c § 3 K.p., kontrola trzeźwości powinna być (...)
str. 68
5.
Wykorzystywanie zaległego urlopu wypoczynkowego
1) Pracownikowi pozostało do wykorzystania 10 dni urlopu za 2022 r. Czy możemy wypłacić mu ekwiwalent zamiast udzielać tego urlopu w naturze? Nie. Ekwiwalent pieniężny (...)
str. 69
6.
Korzystanie ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej
1) Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu w systemie podstawowym i pracuje po 4 godziny od poniedziałku do piątku. Pod koniec kwietnia 2023 r. zawnioskował (...)
str. 70
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Podwyższone koszty uzyskania przychodów przy pracy zdalnej - stanowisko Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Ustalając zaliczkę na podatek dochodowy pracodawca stosuje podwyższone koszty uzyskania przychodów, jeżeli pracownik złożył mu oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 22 ust. 2 (...)
str. 71
2.
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.