Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (606) Z DNIA 10.06.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (572) z dnia 10.01.2023
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 2 (572) z dnia 10.01.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.1.
Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia z umowy zlecenia
W 2023 r. minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia z umowy zlecenia wynosi od 1 stycznia - 22,80 zł, a od 1 lipca - 23,50 zł. Jest (...)
str. 4
1.2.
Składki ZUS z umowy zlecenia
Generalnie umowa zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, ubezpieczenia wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego (art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. (...)
str. 5
1.3.
Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia z umowy zlecenia
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której (...)
str. 5
1.4.
Niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy na wniosek zleceniobiorcy
W ubiegłym roku zleceniobiorca, spełniający warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1c ustawy o pdof, mógł złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek (...)
str. 8
1.5.
Umowa zlecenia opodatkowana zryczałtowanym podatkiem
Od 1 stycznia 2023 r. nie zmieniły się zasady opodatkowania umowy zlecenia, w której odpłatność określono na kwotę nieprzekraczającą 200 zł. Zgodnie z art. 30 (...)
str. 9
2.
Do 31 stycznia 2023 r. obowiązek przekazania informacji ZUS IWA za 2022 r.
Dla Prenumeratorów GOFIN f Ustawa wypadkowa dostępna w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana i wynosi od 0,40% do 8,12% (...)
str. 9
3.1.
Przedsiębiorca uprawniony do "małego ZUS plus" w 2023 r.
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 (...)
str. 12
3.2.
Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 r. przedsiębiorcy na "małym ZUS plus"
Przedsiębiorca spełniający warunek rocznego limitu przychodu, u którego nie wystąpiły okoliczności wymienione w art. 18c ust. 11 ustawy o sus (patrz pkt 3.1.), może ustalić (...)
str. 13
3.3.
Obowiązek informacyjny względem ZUS
Przedsiębiorca zamierzający w 2023 r. opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy uzależnionej od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku przekazuje do (...)
str. 15
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracownicy jednostki budżetowej otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na jakich zasadach uwzględnia się je w podstawie wymiaru przysługujących im świadczeń chorobowych i kiedy podlega uzupełnieniu? Dodatkowe (...)
str. 16
2.
Wysokość podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy w razie przesunięcia terminu wypłaty
Zleceniobiorca wykonywał umowę zlecenia od 17 maja do 31 grudnia 2022 r., przy czym do ubezpieczeń społecznych, w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, został zgłoszony (...)
str. 18
3.
Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku macierzyńskiego pracownicy samorządowej
1) Jesteśmy jednostką samorządową. W grudniu 2022 r. wpłynęło zwolnienie lekarskie pracownicy z kodem literowym "B". Pracownica otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce miesięcznej, dodatki funkcyjny (...)
str. 19
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zliczanie poszczególnych okresów absencji chorobowych do jednego okresu zasiłkowego
Pracownik w różnych miesiącach 2022 r. (z przerwami bądź nie) przebywał na zwolnieniach lekarskich. Kiedy należy otworzyć nowy okres zasiłkowy, a kiedy poszczególne okresy choroby (...)
str. 21
2.
Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczynającego się w I kwartale 2023 r.
Decyzją ZUS pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne na 6 miesięcy (od 4 stycznia do 2 lipca 2023 r.). Jak ustalić podstawę jego wymiaru, jeżeli zasiłek chorobowy (...)
str. 23
3.
Ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego
Pracownica bezpośrednio po urlopie macierzyńskim zamierza skorzystać z zaległego urlopu wypoczynkowego (26 dni), a następnie z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Od 1 stycznia 2023 (...)
str. 24
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 K.p. z powodu użycia przemocy fizycznej
Zamierzamy rozwiązać umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym z pracownikiem, który podczas pracy uderzył w twarz innego pracownika. Miało to miejsce w obecności świadków, a (...)
str. 26
2.
Pouczenie o prawie do odwołania się do sądu w oświadczeniu o natychmiastowym rozwiązaniu umowy
Czy sporządzając oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia jesteśmy zobligowani do podania dokładnego adresu sądu pracy, czyli miejscowości oraz ulicy, do którego może (...)
str. 27
3.
Ujawnienie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony
Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas określony, bez wskazywania przyczyny wypowiedzenia. Pracownik zamierza odwołać się do sądu. Czy pracodawca "przegra sprawę" w (...)
str. 29
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Godziny ponadwymiarowe pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Zamierzamy zatrudnić pracownika na 1/4 etatu, który będzie świadczył pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 2 godziny. Jak ustalić dopuszczalną liczbę godzin (...)
str. 31
2.
Skutki odpracowania prywatnego wyjścia przed harmonogramowym czasem pracy
Pracownica wykonuje pracę od poniedziałku do piątku od 7 00 do 15 00 . Ze względu na to, że wychowuje małe dziecko, dość często korzysta (...)
str. 32
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wyrównanie wynagrodzenia o charakterze wieloskładnikowym do stawki minimalnej
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stawce miesięcznej w kwocie 3.000 zł, a ponadto dodatek stażowy w wysokości 15% oraz premię uznaniową w wysokości od 5 do (...)
str. 33
2.1.
Prawo do odprawy emerytalno-rentowej na podstawie przepisów kodeksowych
Prawo do odprawy emerytalno-rentowej przysługuje albo na podstawie przepisów ogólnych, powszechnie obowiązujących (art. 92 1 K.p.), albo przepisów szczególnych (np. ustaw regulujących odrębnie, poza Kodeksem (...)
str. 35
2.2.
Prawo do odprawy emerytalno-rentowej na podstawie odrębnych przepisów
Powołany w pkt 2.1. przepis art. 92 1 § 2 K.p. odnosi się tylko do świadczenia uregulowanego w Kodeksie pracy (por. prof. K. Baran Komentarz (...)
str. 36
2.3.
Wypłata odprawy emerytalno-rentowej
1) Czy członek korpusu służby cywilnej, który otrzymał wcześniej odprawę rentową na podstawie art. 92 1 K.p., może po spełnieniu warunków wskazanych w art. 94 (...)
str. 36
3.
Obowiązek ustalania przez pracodawcę kwoty wynagrodzenia wolnej od zajęcia przez syndyka
Pracodawca dokonuje potrąceń na świadczenie niealimentacyjne (zajęcie od syndyka) z wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia według przepisów Kodeksu pracy. Stosuje więc kwotę wolną od potrąceń w wysokości (...)
str. 39
VII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Szczególne zasady ustalenia wymiaru urlopu przez pracownika, który nie nabył prawa do kolejnego urlopu do 1 stycznia 2004 r.
Pracownik został zatrudniony na cały etat od 16 listopada do 31 grudnia 2022 r. (umowa o pracę na zastępstwo). Przedstawił zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkoły policealnej, (...)
str. 42
2.
Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie łączenia jego części z pracą - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru (...)
str. 45
VIII.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Kwalifikowanie szkolenia odbytego w innej miejscowości do podróży służbowych
Pracownik został wysłany na szkolenie, które odbyło się w weekend, w miejscowości położonej kilkadziesiąt kilometrów od siedziby pracodawcy, do której dojechał komunikacją publiczną. Z piątku (...)
str. 46
2.
Okresy ważności oświadczeń obywateli Rosji
Zatrudniamy obywatela Rosji na podstawie oświadczenia, które zostało wydane 4 marca 2022 r. na 24 miesiące. Czy w związku ze zmianami w powierzaniu pracy osobom (...)
str. 48
IX.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Refundowanie pracownikowi okularów korekcyjnych
Pracownik wystąpił do pracodawcy o skierowanie na badania lekarskie w związku z pogorszeniem się wzroku, na co pracodawca przystał. W wyniku przeprowadzonych badań otrzymał zaświadczenie (...)
str. 49
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK i dokonania pierwszej wpłaty w przypadku nowo zatrudnionego pracownika
1) Pracownik został zatrudniony od 25 sierpnia 2022 r. W jakim terminie powinniśmy byli zawrzeć w jego imieniu i na jego rzecz umowę o prowadzenie (...)
str. 50
2.
Limit wynagrodzenia uprawniającego uczestnika PPK do obniżenia wpłaty podstawowej
Wynagrodzenie pracownika - uczestnika PPK, zatrudnionego na część etatu wynosi 3.200 zł. Czy w związku z tym powinienem poinformować go o możliwości obniżenia wpłaty do (...)
str. 51
3.
Weryfikacja na dzień 1 stycznia 2023 r. prawa do niewdrożenia PPK przez podmiot prowadzący PPE
Podmiot zatrudniający, który nie wdrożył PPK z uwagi na prowadzenie pracowniczego programu emerytalnego (PPE), musi mieć na uwadze, że zwolnienie to podlega weryfikacji. Zgodnie z (...)
str. 52
E.
VADEMECUM KADROWCA
X.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ubezpieczenia w ZUS w razie wykonywania działalności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia pracowniczego
Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest równocześnie pracownikiem. Obecnie pobiera zasiłek macierzyński z pracowniczych ubezpieczeń społecznych. Z działalności opłaca tylko składkę zdrowotną. Ponieważ umowa o pracę (...)
str. 53
2.
Wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego
1) Pracownik pod koniec grudnia 2022 r. sprawował osobistą opiekę nad chorym dzieckiem, nabywając prawo do zasiłku opiekuńczego. Po przerwie przypadającej na sobotę i niedzielę (...)
str. 53
3.
Rozstrzygnięcie niektórych zagadnień związanych z urlopami
1) Pracownik był zatrudniony od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Przez pierwsze 6 miesięcy pracował w pełnym wymiarze czasu pracy, następnie trzy miesiące (...)
str. 54
4.
GPS w samochodzie służbowym
1) Chcielibyśmy założyć GPS w kilku samochodach służbowych, którymi przemieszczają się pracownicy zatrudnieni na stanowisku przedstawiciela handlowego. Czy musimy o tym fakcie poinformować pracowników? Tak, (...)
str. 55
5.
Przerwa na karmienie dziecka piersią zatrudnionej na część etatu
1) Pracownica wraca do pracy po urlopie macierzyńskim. Jest ona zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu i świadczy pracę, co do zasady, 3 dni w tygodniu (...)
str. 56
1.
Ogólne regulacje związane z kosztami procesowymi
Pracodawca występujący przed sądem niezależnie od tego czy sam zainicjował spór (jest wówczas powodem), czy też pozew skierowano przeciwko niemu (jest wówczas pozwanym) musi liczyć (...)
str. 56
2.
Koszty sądowe
2.1. Opłaty wynikające z wniesienia pozwu Pracodawca przy wnoszeniu pozwu zarówno w postępowaniu uproszczonym, jak i zwykłym wnosząc pozew przeciwko pracownikowi uiszcza opłatę stałą zależną (...)
str. 57
2.1.
Opłaty wynikające z wniesienia pozwu
Pracodawca przy wnoszeniu pozwu zarówno w postępowaniu uproszczonym, jak i zwykłym wnosząc pozew przeciwko pracownikowi uiszcza opłatę stałą zależną od wartości przedmiotu sporu. Przykładowo, gdy (...)
str. 57
2.2.
Opłaty kancelaryjne
Oprócz opłat od pism procesowych pracodawca chcący uzyskać z akt dokumenty czy nośniki informatyczne z zapisem rozprawy musi uiszczać odrębną kategorię opłat jaką są opłaty (...)
str. 59
2.3.
Wydatki na wynagrodzenia i koszty wynikające z czynności procesowych
Wydatki to drugi składnik kosztów sądowych. Nie występują one jednak we wszystkich sprawach sądowych i konieczność ich poniesienia pojawia się tylko wtedy, gdy z konkretną (...)
str. 59
3.
Koszty procesu
Koszty procesu są to koszty związane z toczącym się postępowaniem, które ponoszą jego strony (pracownik/pracodawca). W skład kosztów procesu wchodzą następujące elementy: uiszczone przez stronę (...)
str. 61
4.
Odstąpienie od obciążenia strony kosztami procesu
Przepis art. 102 K.p.c. przewiduje, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach, sąd może nie obciążać strony przegrywającej kosztami lub obciążyć ją nimi tylko w części. To (...)
str. 62
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Obsługa w systemie teleinformatycznym umów o pracę i umów cywilnoprawnych
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 grudnia 2022 r. pod poz. 2754 opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi (...)
str. 63
2.
Od 1 stycznia 2023 r. nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 grudnia 2022 r. pod poz. 2750 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. (...)
str. 64
3.
Zmiany od 1 stycznia 2023 r. w ustawie zdrowotnej
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 grudnia 2022 r. pod poz. 2770 ogłoszono ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach (...)
str. 65
4.
Przedłużenie do 31 marca br. m.in. niektórych ograniczeń ze względu na stan zagrożenia epidemicznego
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 grudnia 2022 r. pod poz. 2736 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 65
5.
Kod tytułu ubezpieczenia dla komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
Z dniem 1 stycznia 2023 r. wszedł w życie § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca (...)
str. 66
6.
Od 1 stycznia 2023 r. pracodawca przekazuje dodatkowe informacje pracownikom wykonującym prace szczególne
Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1340 ze zm.), płatnik (...)
str. 66
7.
Limit odliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę opodatkowanego podatkiem liniowym w 2023 r.
W Monitorze Polskim z dnia 19 grudnia 2022 r. pod poz. 1238 ogłoszono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.