Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 4 (598) Z DNIA 10.02.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 8 (578) z dnia 10.04.2023
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 8 (578) z dnia 10.04.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Pracodawco - zapoznaj się z kolejnymi zmianami w Kodeksie pracy
W poprzednich numerach UiPP przedstawiliśmy zmiany przepisów Kodeksu pracy wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)
str. 4
1.1.
Szersza ochrona przed negatywnymi skutkami korzystania z uprawnień pracowniczych
W dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej art. 18 3e K.p. otrzyma nowe brzmienie. Pracownik będzie podlegał ochronie nie tylko w razie realizacji praw z (...)
str. 4
1.2.
Ochrona przed zwolnieniem z przyczyn wymienionych w art. 294 K.p.
Ustawa zmieniająca dodaje do Kodeksu pracy nowy art. 29 4 , który wymienia okoliczności, których zaistnienie nie może być przyczyną zakończenia zatrudnienia. Zgodnie z § (...)
str. 5
1.3.
Zmiany w urlopach wychowawczych
Postać wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego i o jego wycofanie W aktualnym stanie prawnym urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie (...)
str. 6
1.4.
Rozszerzenie katalogu wykroczeń przeciw prawom pracownika sankcjonowanych karą grzywny
Ustawa zmieniająca w art. 281 w § 1 dodaje w pkt 2a, 2b, 5a-5d rodzaje wykroczeń przeciw prawom pracownika zagrożonych karą grzywny. I tak, kto (...)
str. 7
2.
Zmiany w wybranych ustawach wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 r.
Ustawa zmieniająca wprowadza zmiany w szeregu ustaw, w tym m.in. w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w (...)
str. 8
2.1.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego po zmianach
` Na temat zmian w urlopach rodzicielskich pisaliśmy w UiPP nr 7/2023, str. 6. Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze UiPP ustawa zmieniająca wprowadza zmiany (...)
str. 8
2.2.
Nowe uprawnienia nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych
Ustawa zmieniająca wpływa na uprawnienia nauczycieli zatrudnionych w oświatowych placówkach publicznych. W art. 2 nowelizuje bowiem ustawę KN, wdrażając dyrektywę 2019/1158 poprzez dodanie art. 67f, (...)
str. 11
2.3.
Zmiany w ustawie o pracownikach tymczasowych
Ustawa zmieniająca nadaje nowe brzmienie art. 11c ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Na jego podstawie, w celu umożliwienia agencji pracy tymczasowej spełnienia obowiązku, o którym (...)
str. 13
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS od wynagrodzenia określonego w stawce godzinowej zleceniobiorcy
W spółce z o.o. umowę zlecenia wykonuje osoba, która z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym (bez chorobowego) i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W umowie odpłatność określono w (...)
str. 14
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika ubezpieczonego w ZUS jako osoba współpracująca
Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, za wynagrodzeniem w wysokości 10.000 zł, została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba współpracująca. Jak (...)
str. 16
3.
Pomniejszenie o wysokość diet wynagrodzenia kierowcy w przewozach międzynarodowych podlegającego oskładkowaniu i opodatkowaniu
Czy pracodawca, ustalając podstawę wymiaru składek ZUS kierowcy w przewozach międzynarodowych, musi pomniejszać jego wynagrodzenie o równowartość diet? Czy również dla celów opodatkowania wynagrodzenie tego (...)
str. 18
4.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia
Pracownik uzyskuje wynagrodzenie na poziomie minimalnej płacy. W czasie pozostawania w stosunku pracy miał pobieraną zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 31 zł. Wynagrodzenie za (...)
str. 20
5.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy, gdy w wyniku sprzedaży środka trwałego powstaje "strata" - wyjaśnienie ZUS
Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym ustalają podstawę wymiaru składki zdrowotnej za dany miesiąc generalnie na podstawie dochodu podatkowego z miesiąca poprzedniego. W (...)
str. 22
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Podwyższenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego do kwoty najniższej w razie długotrwałej choroby
Pracownik na przełomie lat 2022/2023 pobierał zasiłek chorobowy, następnie bez dnia przerwy zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności sprawowania opieki nad chorym 4-letnim dzieckiem, a bezpośrednio (...)
str. 24
2.
Zmiana wymiaru czasu pracy w okresie pobierania świadczenia za czas choroby
Pracownik został zatrudniony od 3 października 2022 r. na pełny etat. W grudniu 2022 r. podpisał porozumienie z pracodawcą o obniżeniu wymiaru czasu pracy do (...)
str. 26
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy
Pracownik 7 listopada 2022 r. uległ wypadkowi w drodze do pracy i od tego dnia przebywa na zwolnieniu lekarskim, za które wypłacamy mu zasiłek chorobowy (...)
str. 28
2.
Wypłata zasiłku chorobowego na podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego na okres wsteczny
Na PUE ZUS pracodawcy wpłynęły dwa zwolnienia lekarskie wystawione 7 kwietnia 2023 r. (przez lekarza innej specjalności niż psychiatra), przy czym jedno z nich ma (...)
str. 29
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Przywrócenie do pracy pracownika, którego umowa wygasła na skutek tymczasowego aresztowania
Pracownik zatrudniony na czas określony został tymczasowo aresztowany i po trzech miesiącach jego nieobecności umowa o pracę wygasła. W toku sprawy pracownik został uniewinniony i (...)
str. 31
2.
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu bezprawnego zachowania aprobowanego przez przełożonego
Pracownik od wielu miesięcy naruszał zasady obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi, co groziło wybuchem, skażeniem i szkodami dla innych zatrudnionych. Było to podstawą dyscyplinarnego zwolnienia (...)
str. 32
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rekompensata pracy niepełnoetatowca nieprzypadającej bezpośrednio po zakończonej dniówce, ale mieszczącej się w limicie godzin ponadwymiarowych
Jak wynagrodzić godziny pracy ponad umówiony wymiar zatrudnienia niepełnoetatowca, które nie przekraczają limitu godzin ponadwymiarowych określonego w treści umowy o pracę, a jednocześnie nie przypadają (...)
str. 34
2.
Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych przy pracy w ruchu ciągłym
W jaki sposób obliczyć wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych przy pracy w ruchu ciągłym w przypadku stosowania 4-tygodniowego okresu rozliczeniowego? W myśl art. 138 § (...)
str. 36
3.
Indywidualny rozkład czasu pracy dla pracownika - rodzica dziecka niepełnosprawnego
Pracownicy są zatrudnieni w systemie podstawowym (od 8 00 do 16 00 ), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Jedna z pracownic zawnioskowała o indywidualny rozkład czasu (...)
str. 37
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Premia za obecność w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Umowa z pracownikiem wynagradzanym stałą stawką miesięczną i premią za obecność, która nie przysługuje w przypadku zwolnienia lekarskiego, z końcem miesiąca ulegnie rozwiązaniu. Czy postąpimy (...)
str. 38
2.
Kwoty potrącenia na poczet należności niealimentacyjnej w razie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego i innych jego składników w różnych terminach
Z dniem 1 marca 2023 r. zatrudniliśmy pracownika, który ma zajęte wynagrodzenie na poczet niespłaconej pożyczki bankowej w wysokości 30.000 zł. Pracodawca w ostatnim dniu (...)
str. 40
3.
Skutki braku regulaminu premii kwartalnych i jego wprowadzenia z mocą wsteczną na sposób obliczania odprawy emerytalnej
U pracodawcy do końca 2022 r. obowiązywał regulamin premiowania kwartalnego. W momencie naliczania odprawy emerytalnej w 2023 r. dla pracownika, który otrzymywał taką premię w (...)
str. 42
4.
Wypłata pracownikowi diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Czy pracodawca może ująć diety, ryczałty noclegowe i inne zwroty kosztów podróży na liście płac i rozliczać je miesięcznie wraz z wypłatą wynagrodzenia? Czy wypłata (...)
str. 44
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Elektroniczna rejestracja przyjść do zakładu pracy i jego opuszczania a czas pracy
Firma prowadzi elektroniczną ewidencję czasu pracy, która rejestruje wcześniejsze przyjścia do pracy (np. 15 minut przed rozpoczęciem pracy) i późniejsze wyjścia (np. 20 minut po (...)
str. 45
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po przedłożeniu dodatkowych dokumentów potwierdzających staż
Pracownica, którą zatrudniliśmy 4 lutego 2019 r. udokumentowała wówczas nieco ponad dwa lata stażu urlopowego. Pod koniec 2022 r. przedłożyła nieznane nam dotychczas świadectwa pracy, (...)
str. 48
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zagraniczna podróż służbowa, czy oddelegowanie do pracy za granicą?
Pracownicy firmy wykonują za granicą montaż specjalistyczny linii technologicznych. W zależności od stopnia komplikacji montażu pobyt za granicą trwa od jednego do trzech miesięcy. Czy (...)
str. 51
2.
Wątpliwości dotyczące odprawy z kontraktu menedżerskiego w spółce komunalnej
1) Osoba na kontrakcie menedżerskim (zarządzający) została w tym samym czasie odwołana ze stanowiska prezesa spółki X i powołana na prezesa spółki Y. W kontrakcie (...)
str. 52
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Do kiedy zachowają ważność orzeczenia o niepełnosprawności przedłużone na mocy art. 15h specustawy?
Sejm 9 marca 2023 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została przekazana do Senatu, który (...)
str. 55
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Weryfikacja statusu mikroprzedsiębiorcy uprawniającego do dalszego zwolnienia ze stosowania przepisów ustawy o PPK
1) Firma dotychczas posiadała status mikroprzedsiębiorcy i w związku z tym, że wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK nie wdrożyła tego (...)
str. 56
2.
Konsekwencje zbyt wczesnego dokonania wpłaty do PPK pobranej w ramach autozapisu przez podmiot zatrudniający
Wpłat do PPK dokonujemy zwykle pod koniec miesiąca po wypłacie wynagrodzenia za dany miesiąc. Ustawowy termin na przekazanie wpłat do PPK potrąconych od wynagrodzeń wypłaconych (...)
str. 58
F.
VADEMECUM KADROWCA
X.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ubezpieczenia w ZUS dla wykonującego umowę zlecenia, który nie ukończył 26 lat
Czy osoba wykonująca umowę zlecenia, która nie ukończyła 26 lat, podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach ogólnych? Nadmieniamy, że osoba ta nie uczy (...)
str. 59
2.
Składka zdrowotna członka zarządu spółki z siedzibą poza granicami Polski
Osoba będąca obywatelem polskim działająca na podstawie powołania na członka zarządu w spółce z siedzibą poza granicami Polski z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie. Czy podlega (...)
str. 59
3.
Zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawne dziecko
Pracownica wychowuje dziecko niepełnosprawne, które 2 kwietnia 2023 r. ukończyło 18 lat. W styczniu 2023 r. wykorzystała już na to dziecko 10 dni zasiłku opiekuńczego, (...)
str. 60
4.
Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
W marcu 2023 r. na PUE ZUS wpłynęło zwolnienie lekarskie pracownika wraz z zaświadczeniem, że niezdolność do pracy z powodu choroby ma związek z wypadkiem (...)
str. 61
5.
Godziny nocne w zakładzie pracy oraz dodatek za pracę w nocy
1) Czy w przepisach zakładowych możemy wyznaczyć porę nocną dla części pracowników na przedział od 20 00 do 4 00 , a dla pozostałych od (...)
str. 61
6.
Treść zaświadczenia o zarobkach
Pracownik wystąpił o wydanie zaświadczenia o zarobkach. Czy należy w nim uwzględnić przychody niebędące stricte wynagrodzeniem, w rodzaju: wpłata do PPK, ryczałt za samochód, pakiet (...)
str. 62
1.
Regulacje ogólne
Zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określa ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i (...)
str. 63
2.
Stopa procentowa składki wypadkowej ustalana płatnikowi składek przez ZUS
ZUS ustala stopę procentową składki wypadkowej płatnikom składek wpisanym do rejestru REGON, którzy przekazali informację ZUS IWA za rok 2020, 2021, 2022. Oblicza ją jako (...)
str. 63
3.
Stopa procentowa składki wypadkowej ustalana samodzielnie przez płatnika składek
Sposób ustalenia stopy procentowej składki wypadkowej jest uzależniony od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Przypominamy, że liczbę tę ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych (...)
str. 63
4.
Skutki zaniżenia lub zawyżenia stopy procentowej składki wypadkowej
ZUS ustala, w drodze decyzji, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej: na podstawie prawidłowych danych, (...)
str. 66
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczynającego się w II kwartale 2023 r.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dnia 14 lutego 2023 r. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale (...)
str. 67
2.
Od 17 kwietnia do 18 maja 2023 r. - można składać wnioski o dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bhp
ZUS w dniu 7 marca 2023 r. zamieścił na stronie internetowej www.zus.pl ogłoszenie o konkursie na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.