Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 4 (598) Z DNIA 10.02.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 3 (573) z dnia 01.02.2023
Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 lutego 2023 r.
Dodatek nr 3
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 3
z dnia 01.02.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(publikacja: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2022 r. poz. 2140) Uwagi redakcji: 1) W Kodeksie pracy zostały (...)
str. 3
Dział pierwszy - Przepisy ogólne
Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. (Przedmiot regulacji) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. (Definicja pracownika) Pracownikiem jest osoba zatrudniona (...)
str. 3
Dział drugi - Stosunek pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. (Cechy charakterystyczne stosunku pracy) § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na (...)
str. 8
Dział trzeci - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Art. 77 1 . (Układy zbiorowe pracy) Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania (...)
str. 40
Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika
Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. (Zakres obowiązków pracodawcy) Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania (...)
str. 46
Dział piąty - Odpowiedzialność materialna pracowników
Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy Art. 114. (Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków) Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej (...)
str. 56
Dział szósty - Czas pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. (Definicje związane z czasem pracy) § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w (...)
str. 58
Dział siódmy - Urlopy pracownicze
Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. (Niezbywalne prawo do urlopu) § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". § (...)
str. 69
Dział ósmy - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Art. 175 1 . (Zakres podmiotowy) Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ubezpieczonej - matce dziecka - należy przez to rozumieć matkę dziecka (...)
str. 74
Dział dziewiąty - Zatrudnianie młodocianych
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. (Definicja pracownika młodocianego) § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 (...)
str. 88
Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. (Zakres obowiązków pracodawcy) § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na (...)
str. 92
Dział jedenasty - Układy zbiorowe pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 238. (Definicje stron układu) § 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ponadzakładowej organizacji związkowej - należy przez (...)
str. 111
Dział dwunasty - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 242. (Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy) § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. § (...)
str. 120
Dział trzynasty - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
(oznaczenie oraz tytuł rozdziału I - uchylone) Art. 281. (Rodzaje wykroczeń) § 1. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1) zawiera umowę cywilnoprawną (...)
str. 123
Dział czternasty - Przedawnienie roszczeń
Art. 291. (Terminy przedawnienia roszczeń) § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. (...)
str. 124
Dział czternastya - uchylony
(zawierający art. 295 1 i art. 295 2 - uchylony)
str. 126
Dział piętnasty - Przepisy końcowe
Art. 296. (uchylony) Art. 297. (Upoważnienie do wydania rozporządzenia) Minister Pracy i Polityki Socjalnej* ) określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób ustalania wynagrodzenia: a) przysługującego (...)
str. 126
II.
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (wyciąg)
(publikacja: Dz. U. z 2022 r. poz. 2140; ze zmianą w Dz. U. z 2022 r. poz. 2243) - wyciąg - Art. 1.-36. (pominięto) Art. (...)
str. 129
III.
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(na dzień oddania niniejszego dodatku do druku ustawa oczekuje na podpis Prezydenta) - wyciąg - Art. 1.-15. (pominięto) Art. 16. Do badań krwi w celu (...)
str. 132
IV.
Komentarz redakcji
1.
Nominalny czas pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2023 r.
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się na zasadach określonych w art. 130 § 1-2 K.p., przy czym dla zatrudnionych w (...)
str. 133
2.
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), (...)
str. 135
3.
Wynagrodzenie przestojowe i wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie zaplanowano pracy
Wzrost minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2023 r., a następnie od 1 lipca 2023 r.) skutkuje podwyższeniem wysokości: wynagrodzenia przestojowego, które nie może być niższe (...)
str. 135
4.
Odszkodowanie za nierówne traktowanie i mobbing
Odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów przysługuje osobie, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w (...)
str. 135
5.
Dodatki za pracę w nocy
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego (...)
str. 136
6.
Najniższa podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i stawka dzienna tego świadczenia
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, (...)
str. 136
7.
Wynagrodzenie chorobowe pracownika 50+
Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane łącznie przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a pracownikowi, który ukończył 50. rok życia - przez 14 dni w ciągu (...)
str. 137
8.
Maksymalna wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych i indywidualnych
Wysokość odprawy pieniężnej z tytułu zwolnień grupowych i indywidualnych nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Tak (...)
str. 138
9.
Kwota wolna od potrąceń
Zgodnie z art. 87 1 K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych (...)
str. 138
10.
Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w 2023 r.
W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 (...)
str. 141
11.
"Wydłużenie" weekendów w 2023 r.
W 2023 r. można skorzystać z dłuższego wypoczynku przypadającego w niektóre weekendy obejmujące dni świąteczne wykorzystując od jednego do czterech dni urlopu wypoczynkowego. Wypadają one: (...)
str. 142
12.
Niedziele handlowe w 2023 r.
W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazane są: handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz (...)
str. 142
13.
Wpływ regulacji wynikających ze specustawy na przepisy kodeksowe
Z dniem 16 maja 2022 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został odwołany stan epidemii (rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w tej (...)
str. 143
14.
Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem w razie adopcji dziecka wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Od 1 lutego 2023 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu (...)
str. 145
15.
Kontrola trzeźwości pracowników, praca zdalna, programy zdrowotne w ramach badań profilaktycznych
W Kodeksie pracy opublikowanym w niniejszym dodatku zaznaczono (kursywą i szarym tłem) zmiany wprowadzane ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - (...)
str. 146
15.1.
Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników
Na podstawie art. 22 1c § 1 i art. 22 1e § 1 K.p. pracodawca może - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia (...)
str. 147
15.2.
Praca zdalna na nowych zasadach
W aktualnym stanie prawnym regulacje związane z pracą zdalną znajdują się w art. 3 specustawy jako szczególna forma zatrudnienia w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu (...)
str. 150
15.3.
Program zdrowotny lub program polityki zdrowotnej w ramach badań profilaktycznych
Nowela w art. 229 K.p. zmienia brzmienie § 6 oraz dodaje nowe § 6 1 -6 5 . Mają one na celu rozpowszechnienie uczestnictwa pracowników (...)
str. 156
16.
Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów - niebawem kolejne zmiany w Kodeksie pracy
Na dzień oddania niniejszego dodatku do druku do Sejmu został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr (...)
str. 157
V.
Wyjaśnienia resortowe
1.
Wliczanie do limitu umów na czas określony okresu zatrudniania w ramach robót publicznych - stanowisko MRiPS
W art. 25 1 K.p. wskazano, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów (...)
str. 158
2.
Stosowanie art. 53 § 1 pkt 1 lit. a K.p. - stanowisko MRiPS
Przepis art. 53 § 1 pkt 1 lit. a K.p. stanowi, że jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, a jego (...)
str. 160
3.
Łączenie urlopu rodzicielskiego i jego wydłużenia z pracą w różnych wymiarach - stanowisko MRiPS
Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (...)
str. 162
4.
Wydawanie pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej - stanowisko MRiPS
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 23 listopada 2022 r. udostępniło naszemu Wydawnictwu stanowisko w sprawie wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej. Jak w nim (...)
str. 163
5.
Zdefiniowanie początku niedzieli w regulaminie pracy oraz rekompensowanie pracy w niedzielę - stanowisko MRiPS
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w stanowisku udostępnionym naszemu Wydawnictwu 27 października 2022 r. wypowiedziało się na temat przesunięcia godziny rozpoczęcia niedzieli oraz ustalenia doby (...)
str. 163
6.
Składniki zaliczane do podstawy dodatku za godziny nadliczbowe
W myśl art. 151 1 § 1 K.p., za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek. Wynagrodzenie stanowiące podstawę dodatku obejmuje wynagrodzenie pracownika (...)
str. 165
7.
Wynagrodzenie za czas oczekiwania na badania profilaktyczne - stanowisko GIP
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy (...)
str. 167
8.
Dopuszczalność stosowania kryterium stażowego do celu korzystania ze świadczeń z ZFŚS - stanowisko MRiPS
W myśl przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923 ze zm.) pracodawca (...)
str. 168
9.
Zakres zwolnienia z obostrzeń dotyczących czasu pracy pracownika niepełnosprawnego - stanowisko MRiPS
Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. (...)
str. 169
10.
Kierowcy wykonującemu międzynarodowy przewóz drogowy za odcinki podróży krajowej nie przysługują diety - stanowisko GIP
W dniu 5 maja 2022 r. nasze Wydawnictwo wystąpiło do Głównego Inspektoratu Pracy z następującym pytaniem: Czy kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów (...)
str. 170
11.
Ustalenie okresu łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą - stanowisko MRiPS
W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru (...)
str. 170
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.