Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 4 (598) Z DNIA 10.02.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (583) z dnia 01.07.2023
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 13 (583) z dnia 01.07.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Od 1 lipca 2023 r. podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej
Minimalne wynagrodzenie za pracę Od 1 lipca 2023 r. wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od 3.600 (...)
str. 4
2.
Zapowiadane zmiany w wynagradzaniu kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe
Z dniem 2 lutego 2022 r. wszedł w życie art. 21b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z (...)
str. 6
3.
Podwyższenie w trakcie bieżącego roku odpisów na ZFŚS
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku w Sejmie znajduje się ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok (...)
str. 9
4.1.
Wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego przez pracownika - ojca dziecka, gdy pracownica - matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim
Zgodnie z art. 182 1a § 1 K.p., pracownicy - rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze (...)
str. 10
4.2.
Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego dla pracownika - ojca dziecka, gdy rodzice dziecka wykorzystali już ten urlop
Pracownik, który w okresie od 2 sierpnia 2022 r. do 25 kwietnia 2023 r. (włącznie) miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał (...)
str. 12
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za osoby ubezpieczone po osiągnięciu określonego wieku
Pracownik pełnoetatowy 7 maja 2023 r. ukończył 60 lat. Od kiedy pracodawca nie opłaca za niego składek na FP, FS i FGŚP? Nadmieniamy, że 10 (...)
str. 13
2.1.
Podwyższenie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy (...)
str. 14
2.2.
Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy korzystającego z preferencyjnych zasad jej ustalania
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo (...)
str. 16
2.3.
Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
Składki na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, bez stosowania rocznego ograniczenia, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca (...)
str. 16
2.4.
Dodatkowy tytuł do ubezpieczeń pracownika wynagradzanego na poziomie niższym niż minimalna płaca
Pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, (...)
str. 17
2.5.
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej przedsiębiorcy będącego emerytem lub rencistą
Zgodnie z art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie (...)
str. 18
3.
Składka na FEP od wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą
Z własnym pracownikiem zawarliśmy umowę zlecenia na kilkanaście dni. Ponieważ pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach, opłacamy za niego składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Czy (...)
str. 18
4.
Świadczenie z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej bez składek ZUS, ale niekiedy z podatkiem
Osoba prowadząca działalność gospodarczą chciałaby na kilka miesięcy przyjąć na staż (bez pośrednictwa urzędu pracy) osobę urodzoną w 1997 r., która w czerwcu br. ukończyła (...)
str. 19
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.1.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pobieranego nieprzerwanie od ubiegłego rok
Pracownica jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem określonym na poziomie płacy minimalnej. Od 27 grudnia 2022 r. jest nieprzerwanie niezdolna do pracy (...)
str. 21
1.2.
Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego od 1 lipca 2023 r.
Pracownik (pełnoetatowy) nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby z dniem 30 czerwca 2023 r. wyczerpał pełny okres zasiłkowy. ZUS przyznał mu świadczenie rehabilitacyjne na (...)
str. 23
2.
Wpływ urlopu opiekuńczego i zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej na ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Czy wynagrodzenie za pracę, które zostało zmniejszone w związku z korzystaniem przez pracownika z urlopu opiekuńczego lub zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (...)
str. 23
3.
Zasiłek opiekuńczy w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy i krótkiej przerwy w pobieraniu świadczeń chorobowych
Pracownica wróciła do pracy na początku czerwca br. po ponad rocznej przerwie spowodowanej chorobą i macierzyństwem. Dotychczas była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, jednakże (...)
str. 25
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia na wychowanie dziecka, które ukończyło pierwszy rok życia, z uwzględnieniem stanowiska ZUS
Pracownica przyjęła na wychowanie dziecko w wieku 3 lat i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie. Ponadto złożyła wniosek o udzielenie jej (...)
str. 27
2.
Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
Pracownik złożył wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności sprawowania opieki nad 3-letnim chorym dzieckiem (Z-15A), w którym wskazał, że w okresie, za który ubiega (...)
str. 29
3.
Zasiłek chorobowy, gdy niezdolność do pracy z powodu choroby powstała po ustaniu zatrudnienia
Pracownik miał zawartą umowę o pracę na czas określony od 1 maja 2022 r. do 31 maja 2023 r. Ponadto na okresy miesięczne zawiera umowy (...)
str. 30
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zasady przemieszczania się pomiędzy miejscami wykonywania pracy
1) Umowy o pracę pracowników zatrudnionych na stanowiskach przedstawicieli handlowych określają zazwyczaj ich miejsce wykonywania pracy jako terytorium danego województwa. Każdy z nich posiada samochód (...)
str. 32
2.
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Pracodawca złożył dwóm pracownikom, zatrudnionemu na czas określony i nieokreślony, ofertę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Czy przyjęcie tej oferty generuje po stronie (...)
str. 33
3.
Wpływ przywrócenia "fikcji doręczenia" na wypowiedziane lub rozwiązywane bez wypowiedzenia stosunki pracy
W myśl art. 61 § 1 zd. 1 K.c., który znajduje zastosowanie w stosunkach pracy na podstawie art. 300 K.p., oświadczenie woli, które ma być (...)
str. 35
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Organizacja wykonywania pracy zdalnej w sposób hybrydowy, z uwzględnieniem stanowiska MRiPS
Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy na pełny etat złożył wniosek o pracę zdalną w wymiarze 2 godzin dziennie, proponując od 8 00 do (...)
str. 37
2.
Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy
Pracownicy na stanowiskach kierowniczych i zarządzających mają nienormowany czas pracy. Czy mimo to obowiązuje ich nominalny czas pracy? Każdego pracownika obowiązuje nominalny czas pracy, bez (...)
str. 39
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Dzielnik przy obliczaniu stawki urlopowej
Regulamin wynagradzania szkoły przewiduje premię uznaniową dla pracowników administracji i obsługi za właściwe wykonywanie obowiązków, a w szczególności: terminową realizację przydzielonych zadań przy zachowaniu należytej (...)
str. 41
2.
Wynagrodzenie młodocianego za miesiąc, w którym uczestniczył w kursie szkolnym
Zakład stolarski zatrudnił pracownika młodocianego będącego uczniem pierwszej klasy szkoły zawodowej. W maju br. nie pracował on przez dwa tygodnie z powodu udziału w kursie (...)
str. 43
3.
Wysokość kwoty potrącenia od wypłat dokonanych w lipcu br.
Potrącenie z wynagrodzenia pracownika Jak już napisaliśmy na str. 4 niniejszego numeru UiPP w związku ze zmianą - od 1 lipca 2023 r. - minimalnego (...)
str. 44
4.
Czy wypłacić odprawę pracownikowi ponownie powołanemu do służby wojskowej?
1) Pracownik w 2020 r. otrzymał odprawę na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP po powołaniu do terytorialnej służby wojskowej. W 2023 r. ten (...)
str. 48
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej
Czy można wprowadzić w firmie elektroniczną postać prowadzenia i przechowywania wyłącznie list obecności i wniosków dotyczących nieobecności takich jak urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, bezpłatny, opieka na (...)
str. 49
VIII.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Terminy wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej na okres dłuższy niż miesiąc
Firma zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną nieprowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej na okres od 9 maja do 16 czerwca 2023 r. W umowie określono wynagrodzenie (...)
str. 51
2.
Warunki zaliczania stażu unijnego do stażu pracy
Pracownik odbywał staż jako osoba bezrobotna w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa absolwentów" będącego częścią programu "Nowe perspektywy dla młodych", realizowanego przez urząd pracy i współfinansowanego (...)
str. 53
3.
Czy ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych może zastąpić studia wyższe w danym zakresie?
Pracownik ma wykształcenie wyższe administracyjne i ukończone studia podyplomowe rolnicze. Czy spełnia kryteria dotyczące wykształcenia wymaganego do objęcia stanowiska inspektora weterynaryjnego? Nie. Na stanowisku inspektora (...)
str. 54
IX.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Bhp w okresie letnim
1) Z uwagi na panujące latem wysokie temperatury w pomieszczeniu magazynu nasi pracownicy (magazynierzy, pracownicy techniczni) wystąpili o zgodę na noszenie krótkich spodni. Czy jest (...)
str. 55
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Rezygnacja podmiotu zatrudniającego z finansowania dodatkowej wpłaty do PPK
Podmiot zatrudniający, oprócz wpłaty podstawowej do PPK, dotychczas finansował też wpłatę dodatkową w wysokości 2,5% wynagrodzenia. Zostało to uregulowane w umowie o zarządzanie PPK. W (...)
str. 57
E.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy
Wypowiedzenie to oświadczenie pracodawcy lub pracownika, którego celem jest rozwiązanie umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia przysługującego pracownikowi (art. 30 § 1 pkt 2, (...)
str. 58
2.
Zakres przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Według jednolitej linii orzeczniczej, przyczyna wypowiedzenia może dotyczyć: pracodawcy, który racjonalizuje zatrudnienie (zmniejsza liczbę etatów) z powodu zmian organizacyjno-strukturalnych, technologiczno-ekologicznych czy ekonomiczno-finansowych albo rozwiązuje wszystkie (...)
str. 59
3.
Sposoby określenia przyczyny wypowiedzenia
Kolejną z zasad o charakterze ogólnym jest swoboda przy określaniu przyczyny wypowiedzenia. Dozwolone są różne sposoby, byleby z oświadczenia pracodawcy wynikało w sposób niebudzący wątpliwości, (...)
str. 59
4.
Zasady formalne wypowiedzenia umowy na czas określony
4.1. Konkretność przyczyny wypowiedzenia Przyczyna wypowiedzenia umowy musi być konkretna, czyli zrozumiała dla pracownika. To pierwsza z cech formalnych, wymaganych na gruncie art. 30 § (...)
str. 60
4.1.
Konkretność przyczyny wypowiedzenia
Przyczyna wypowiedzenia umowy musi być konkretna, czyli zrozumiała dla pracownika. To pierwsza z cech formalnych, wymaganych na gruncie art. 30 § 4 K.p. Jest ona (...)
str. 60
4.2.
Prawdziwość przyczyny wypowiedzenia
Drugą cechą formalną przyczyny wypowiedzenia jest jej prawdziwość. Należy przez to rozumieć rzeczywiste zdarzenia i fakty, które miały/mają miejsce przed/w dniu dokonania wypowiedzenia umowy. Podanie (...)
str. 61
5.
Reguły oceny zasadności wypowiedzenia umowy o pracę
5.1. Kolejność czynności weryfikacyjnych wypowiedzenia Formułując przyczynę wypowiedzenia umowy na czas określony, pracodawca powinien wziąć pod uwagę sądową procedurę jej oceny pod względem zasadności. Obejmuje (...)
str. 62
5.1.
Kolejność czynności weryfikacyjnych wypowiedzenia
Formułując przyczynę wypowiedzenia umowy na czas określony, pracodawca powinien wziąć pod uwagę sądową procedurę jej oceny pod względem zasadności. Obejmuje ona sprawdzenie, czy przyczyna jest: (...)
str. 62
5.2.
Przesłanki oceny zasadności przyczyny wypowiedzenia
Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu z 27 czerwca 1985 r. (sygn. akt III PZP 10/85, OSNC 1985/11/164) skatalogował podstawowe kryteria oceny zasadności przyczyny wypowiedzenia (...)
str. 62
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 czerwca 2023 r. pod poz. 1102 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 65
2.
Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołano stan zagrożenia epidemicznego
W Dzienniku Ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. pod poz. 1118 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania (...)
str. 65
3.
Od przyszłego roku dodatek za szczególne warunki pracy ma zostać wyłączony ze stawki minimalnej płacy
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym (...)
str. 66
4.
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.gov.pl) dostępny jest projekt z dnia 19 maja 2023 r. rozporządzenia Ministra (...)
str. 66
5.
Ile w 2024 r. będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa?
Zgodnie z komunikatem Rady Ministrów opublikowanym 13 czerwca br. na stronie internetowej www.premier.gov.pl rząd proponuje, aby: minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia do 30 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.