Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 4 (598) Z DNIA 10.02.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 15 (585) z dnia 01.08.2023
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 15 (585) z dnia 01.08.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Realizacja zamiaru dalszego zatrudniania po okresie próby, z uwzględnieniem stanowiska GIP udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Umowa o pracę na okres próbny jest jedną z rodzajów umów o pracę i może (lecz nie musi) poprzedzać umowę na czas określony lub umowę (...)
str. 4
2.
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia sprzed 26 kwietnia br., z uwzględnieniem odpowiedzi GIP na pytanie naszego Wydawnictwa
Na podstawie art. 29 § 3 K.p. pracodawca informuje pracownika o warunkach zatrudnienia, w zakresie co najmniej wymienionym w tym przepisie. Od 26 kwietnia 2023 (...)
str. 5
3.
Od 1 września 2023 r. podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia przysługującego pracownikowi młodocianemu
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia (...)
str. 8
4.
Pracodawca będzie mógł zakazać dodatkowego zatrudnienia kierowcy wykonującemu zadania służbowe w ramach przewozów drogowych
Od 26 kwietnia 2023 r. obowiązuje art. 26 1 K.p. Zgodnie z § 1 tej normy pracodawca nie może zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku (...)
str. 9
5.
Wydłużenie do 28 grudnia br. terminu na zapewnienie pracownikom okresowych szkoleń w dziedzinie bhp
Odwołanie z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego nałożyło na pracodawców realizację szeregu "zawieszonych" w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii obowiązków. Pisaliśmy na ten (...)
str. 10
6.
Badania okresowe pracowników w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, z uwzględnieniem stanowiska MRiPS
Główny Inspektorat Pracy (GIP) na stronie internetowej www.pip.gov.pl zamieścił stanowisko Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z 10 lipca 2023 r. w (...)
str. 10
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP po powrocie pracownika - ojca dziecka z części urlopu rodzicielskiego
Pracownik w okresie od 10 lipca do 13 sierpnia 2023 r. korzysta z 5 tygodni nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego udzielonego mu na dziecko urodzone 9 (...)
str. 12
2.
Wydłużenie małego ZUS plus dla przedsiębiorców korzystających w 2023 r. z tego uprawnienia
Do 31 marca 2023 r. składki na ubezpieczenia społeczne opłacałem od podstawy uzależnionej od dochodu z działalności gospodarczej. Wobec wyczerpania limitu korzystania z małego ZUS (...)
str. 14
3.
Rozliczenie zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne nadpłaconej za 2022 r. przez przedsiębiorcę
W przypadku gdy w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okazało się, że suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego/roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie (...)
str. 16
4.
Składki ZUS za zleceniobiorcę kształcącego się w placówce kształcenia ustawicznego
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą w wieku 23 lat, która kształci się w niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego TEB Edukacja. Czy w związku z tym ze (...)
str. 19
5.
Będzie wyższa kwota zwolnienia z oskładkowania wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków - nowelizacja rozporządzenia składkowego
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.gov.pl) dostępny jest projekt z dnia 30 czerwca 2023 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w (...)
str. 20
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ zmiany etatu na ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
Pracownik do końca września 2022 r. był zatrudniony na 4/5 etatu, natomiast od 1 października 2022 r. pracuje w pełnym wymiarze. W okresie od 21 (...)
str. 21
2.
Wysokość zasiłku opiekuńczego przysługującego wkrótce po świadczeniu rehabilitacyjnym
Pracownik w okresie od 3 marca do 30 czerwca 2023 r. przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Podstawa wymiaru wcześniej pobieranego zasiłku chorobowego została więc zwaloryzowana wskaźnikiem (...)
str. 23
3.
Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla osoby współpracującej
Przedsiębiorca do 31 marca 2023 r. z działalności był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, w tym chorobowego. Od 1 kwietnia 2023 r. dodatkowo współpracuje przy prowadzeniu (...)
str. 24
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek dla pracownika - ojca w związku z koniecznością opieki nad nowo narodzonym dzieckiem, gdy matka dziecka przebywa w szpitalu
Dziecko pracownika urodziło się 11 lipca 2023 r. Matka wraz z dzieckiem zostali wypisani ze szpitala 17 lipca 2023 r., jednakże już 21 lipca 2023 (...)
str. 26
1.1.
Zasiłek opiekuńczy w "podstawowym" i "dodatkowym" wymiarze
W sytuacji gdy ubezpieczona matka dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą (...)
str. 27
1.2.
Zasiłek macierzyński za część urlopu macierzyńskiego
Jeśli okres hospitalizacji matki dziecka będzie się przedłużał, to po ukończeniu przez dziecko 8. tygodnia życia pracownik - ojciec dziecka będzie mógł przejąć od matki (...)
str. 28
1.3.
Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
W sytuacji gdy matka dziecka na czas hospitalizacji nie przerwie urlopu macierzyńskiego, ojciec dziecka może skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Z maksymalnego wymiaru jaki przysługuje obojgu (...)
str. 29
1.4.
Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
W celu sprawowania opieki nad dzieckiem pracownik - ojciec ma również prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, przy czym nie dłużej niż (...)
str. 30
IV.
Emerytury i renty
1.
Coroczne dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, tzw. 14. emerytura
W 2021 r., jak i 2022 r. osobom pobierającym świadczenia emerytalno-rentowe wypłacone zostało jednorazowo dodatkowe świadczenie, potocznie zwane 14. emeryturą. Od tego roku ustawodawca wprowadził (...)
str. 30
C.
PRAWO PRACY
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Stosowanie szczególnych norm czasu pracy w stosunku do pracownika, którego orzeczenie o niepełnosprawności przedłużono na mocy art. 15h specustawy
Pracownik do 13 marca 2022 r. legitymował się lekkim stopniem niepełnosprawności. W związku z tym objęty był szczególnymi normami czasu pracy, o których mowa w (...)
str. 32
2.
Termin wypłaty dodatków za pracę w porze nocnej
Zatrudniamy pracowników w ramach 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Termin wypłaty wynagrodzenia ustalony jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca, jednak dodatki za pracę w porze nocnej wypłacamy (...)
str. 33
3.
Rekompensata za godziny przepracowane w zwykłym harmonogramowym dniu wolnym od pracy
Pracownik jest zatrudniony w systemie skróconego tygodnia pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Pracę świadczy od poniedziałku do czwartku, co do zasady, od 6 00 do (...)
str. 35
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalenie wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiło zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie podstawowym, od poniedziałku do piątku. W dniu 14 lipca br. przez 6 godzin korzystał ze (...)
str. 37
2.
Ryczałt samochodowy bez wpływu na podstawę wymiaru wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Czy ryczałt za wykorzystywanie przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych wlicza się do podstawy wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Nie, ryczałt za (...)
str. 38
3.
Nagroda jubileuszowa dla pracowników, którzy spełnili warunek stażowy przed wejściem w życie regulaminu wprowadzającego to świadczenie
Od 1 marca 2023 r. pracownicy mogą otrzymać nagrodę jubileuszową po 15, 20, 25, 30, 35 i 40 latach pracy, w których uwzględnia się okresy (...)
str. 39
4.
Odprawa pieniężna tzw. ekonomiczna po odmowie przyjęcia oferty pogarszającej warunki pracy
Pracodawca dokonał wypowiedzenia zmieniającego proponując pracownikowi gorsze warunki pracy, na które on nie wyraził zgody i w związku z tym stosunek pracy rozwiązał się z (...)
str. 43
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Płatne urlopy w informacji o warunkach zatrudnienia, z uwzględnieniem odpowiedzi GIP na pytanie naszego Wydawnictwa
1) Po zmianie przepisów w informacji o warunkach zatrudnienia należy umieszczać wymiar przysługującego pracownikowi płatnego urlopu (zwłaszcza urlopu wypoczynkowego), a gdy nie można go określić (...)
str. 45
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop w pierwszym roku pracy
Pracownik w pierwszym roku pracy był zatrudniony od 16 stycznia do 11 marca 2023 r. u innego pracodawcy, u którego uzyskał prawo do pierwszego urlopu (...)
str. 47
2.
Wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany pracodawcy w trakcie miesiąca
Pracownik jest zatrudniony od 15 czerwca 2023 r. na 1/2 etatu na czas określony do 31 grudnia 2024 r. W poprzednim zatrudnieniu (2 lata), w (...)
str. 49
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Podróż służbowa pracownika zamieszkującego na stałe poza granicami Polski, który pracuje w państwie zamieszkania na rzecz polskiego pracodawcy
Czy w przypadku podróży służbowej do siedziby pracodawcy w Polsce odbywanej przez pracownika, który stale zamieszkuje i wykonuje pracę w innym państwie UE, pracownik nabywa (...)
str. 50
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.1.
Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a ustawy o rehabilitacji
Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (art. 2a ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Przykład (...)
str. 52
1.2.
Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów szczególnych
Na podstawie art. 15h ust. 1 specustawy, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony (...)
str. 53
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Uczestnictwo w PPK osoby wykonującej umowę zlecenia
1) Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenia z osobami fizycznymi w wieku 47 i 50 lat. Z tego tytułu jedna z nich podlega obowiązkowo ubezpieczeniom (...)
str. 56
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Wpływ cyfryzacji na stosunki pracy
Obowiązująca od 26 kwietnia 2023 r. ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. (...)
str. 60
2.
Definicja dokumentu
Zgodnie z obowiązującym od 8 września 2016 r. przepisem art. 77 3 K.c., dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Naczelny Sąd (...)
str. 60
3.
Postać składania dokumentu
Proces wprowadzania postaci elektronicznej (obok postaci papierowej) w zakresie dokumentacji i komunikacji w stosunkach pracy rozpoczął się 1 stycznia 2017 r. od umożliwienia pracownikom składania (...)
str. 62
4.
Forma przekazania dokumentu
Chociaż w "zwykłym" języku polskim "postać" i "forma" są synonimami, to w języku prawnym stanowią dwa osobne pojęcia, których nie należy używać zamiennie ani mylić. (...)
str. 63
5.
Moment złożenia oświadczenia woli
Termin złożenia dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zawierających oświadczenia woli pracownika lub pracodawcy (np. wniosek pracownika o urlop opiekuńczy czy wniosek pracodawcy o zaprzestanie wykonywania (...)
str. 63
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2023 r. pod poz. 1240 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu (...)
str. 67
2.
Rozporządzenie zmieniające w sprawie wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
W Dzienniku Ustaw z dnia 5 lipca 2023 r. pod poz. 1277 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
3.
Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.gov.pl) zamieszczono projekt z dnia 10 maja 2023 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.