Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 19 (595) z dnia 01.10.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Zakończenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składnika majątku przeznaczonego do sprzedaży
Zakończenie przez podatnika dokonywania odpisów amortyzacyjnych następuje m.in. w związku ze zbyciem środka trwałego. W myśl art. 22h ust. 1 pkt 1 updof i art. (...)
str. 4
1.2.
Określenie przychodu i kosztów u podatnika CIT
Podatnicy CIT, którzy odpłatnie zbyli środek trwały, powinni określić przychód i koszty. Przychód z odpłatnego zbycia Stosownie do art. 14 ust. 1 updop, przychodem z (...)
str. 5
1.3.
Rozliczenie na gruncie PIT
Kwalifikacja do źródła przychodów Jak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a updof, do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się przychody z (...)
str. 9
1.4.
Przychody ryczałtowca
Przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby (...)
str. 11
1.5.
Odpłatne zbycie samochodu osobowego
Sprzedaż samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po 31 grudnia 2018 r. W przypadku samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji (...)
str. 12
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Nowy sposób oszczędzania na przyszłą emeryturę i wsparcie dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - skutki podatkowe
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1843 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, która z pewnymi (...)
str. 14
1.1.
Źródło przychodów
Zdefiniowane zostało źródło przychodów. Przychody z tytułu gromadzenia oszczędności na: 1) subkoncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o OIPE, prowadzonym zgodnie z (...)
str. 14
1.2.
Zwolnienia podatkowe
Zachętą do oszczędzania na dodatkowe świadczenia emerytalne w formie OIPE są zwolnienia w PIT unormowane w pkt 58aa-58ac dodanych w art. 21 ust. 1 updof. (...)
str. 14
1.3.
Dochody opodatkowane
W razie gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym subkoncie OIPE dochód od każdego subkonta OIPE prowadzonego zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium RP podlega opodatkowaniu (...)
str. 15
1.4.
Wsparcie dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
Mocą ustawy o OIPE znowelizowane zostały również przepisy ustawy o CIT. Zakres zmian dotyczy nowych regulacji odnoszących się do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa (...)
str. 16
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Wydatki na ubezpieczenie firmowego auta z ograniczeniami w kosztach uzyskania przychodów
Podatnik CIT posiada samochód osobowy, którego wartość przekracza 150.000 zł. Wykorzystuje go w firmie do celów mieszanych. Pojazd jest ubezpieczony. Jakie składki ubezpieczeniowe w związku (...)
str. 17
2.
Kiedy mamy do czynienia z wydatkami na reprezentację?
Wydatkowanie firmowych środków z myślą o integracji personelu, zapewnieniu optymalnych warunków pracy, dobrej współpracy z partnerami biznesowymi, każdorazowo podlega szczegółowej analizie pod kątem podatkowego charakteru (...)
str. 19
2.1.
Spotkania integracyjne
Spółka w celu m.in. zbudowania relacji zespołowych oraz poprawy atmosfery pracy (co ma się przekładać na zwiększenie jakości oraz wydajności pracy) organizuje różnego rodzaju spotkania (...)
str. 19
2.2.
Jubileusz firmy
Firma organizowała uroczystość z okazji jubileuszu jej istnienia. W związku z wątpliwościami dotyczącymi rozliczenia kosztów takiej imprezy zapytała organ podatkowy, czy wydatki na organizację jubileuszu (...)
str. 20
2.3.
Szkolenie połączone z integracją, prezenty dla partnerów biznesowych
Spółka organizuje spotkania, w których biorą udział pracownicy oraz partnerzy biznesowi. W ramach spotkań odbywają się szkolenia, które są urozmaicane wspólnym lunchem lub kolacją, wyjściem (...)
str. 21
3.
Rozliczenie kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem napędzanym wodorem
Pracownik spółki odbył podróż służbową prywatnym samochodem osobowym napędzanym wodorem. Taki pojazd nie posiada pojemności skokowej silnika. W regulaminie wynagradzania określono, że pracownicy odbywający podróże (...)
str. 22
4.
Odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup obligacji
Przedmiotem działalności spółki akcyjnej jest m.in. nabywanie obligacji korporacyjnych w celach inwestycyjnych emitowanych przez banki i firmy ubezpieczeniowe. Zakup niektórych obligacji spółka sfinansowała pożyczką zaciągniętą (...)
str. 23
5.
Wydatki na stworzenie strefy relaksu w firmie - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wydatek na zakup konsoli do gier komputerowych, z której korzystać będą pracownicy i współpracownicy w czasie przerwy w pracy, może być zaliczony do kosztów uzyskania (...)
str. 26
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Szczepienia przeciw grypie sfinansowane przez pracodawcę
Zamierzamy sfinansować pracownikom dobrowolne szczepienia przeciw grypie. Czy od wartości takiego świadczenia powinniśmy pobrać zaliczkę na podatek oraz składki ZUS? U pracownika wartość wspomnianego świadczenia (...)
str. 27
1.1.
Pobór zaliczki na podatek
Przepisy prawa pracy generalnie nie zobowiązują pracodawcy do sfinansowania pracownikom szczepienia przeciw grypie. Przyznanie im tego typu świadczeń jest więc wyrazem dobrej woli pracodawcy w (...)
str. 27
1.2.
Oskładkowanie świadczenia
W myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 ze (...)
str. 27
2.
Zwrot kosztów przejazdu w formie ryczałtu
Stowarzyszenie zrzeszające 7 gmin zajmuje się rozdysponowaniem środków unijnych, przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W stowarzyszeniu działa rada, (...)
str. 29
3.
Ustalenie źródła przychodów z tytułu otrzymanych przez pracowników napiwków - wyrok WSA
Organy podatkowe zajmują stanowisko, że na podatkowe rozliczenie napiwków u kelnerów wpływa sposób ich otrzymania. W przypadku gdy napiwki są przekazywane pracownikom za pośrednictwem pracodawcy, (...)
str. 31
4.
Koszty uzyskania przychodu w dwóch firmach - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1460464] Przyjmuję na część etatu pracownika. Jest on zatrudniony również w innej firmie, w której ma odliczaną ulgę podatkową i naliczane podwyższone koszty uzyskania przychodu. (...)
str. 32
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Zaliczki wnoszone na poczet nabycia środka trwałego - rozliczenie w ramach jednorazowej amortyzacji
Spółka z o.o. w 2021 r. zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wpłatę (zaliczkę) na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego (dalej środka trwałego A) w (...)
str. 33
2.
Środki trwałe w interpretacjach organu podatkowego
2.1.
Rozbudowa budynku mieszkalnego i zmiana jego przeznaczenia pozwoli go amortyzować
Podatniczka będzie mogła ująć w kosztach podatkowych odpisy amortyzacyjne od budynku, który obecnie jest budynkiem mieszkalnym, a w wyniku rozbudowy i zmiany jego przeznaczenia stanowić (...)
str. 34
2.2.
Wartość wyburzonych budynków a wartość początkowa nowego składnika majątku
Jeśli zabudowane nieruchomości zostały zakupione w celu wybudowania na nich budynku hotelowego, po uprzedniej całkowitej rozbiórce nienadających się do użytku budynków, to wartość rozebranych budynków (...)
str. 36
2.3.
Koszty próbnego rozruchu zwiększają wartość początkową wytworzonego środka trwałego
Koszty zakupu gazu zużytego na próbny rozruch instalacji gazowej oraz związane z jego spalaniem koszty nabycia praw do emisji dwutlenku węgla niezbędne do uruchomienia instalacji (...)
str. 37
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Rozliczenia u podatnika prowadzącego działalność gastronomiczną
Podatnik prowadzi restaurację. Dochód na potrzeby opodatkowania podatkiem liniowym ustala na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Kelnerzy zatrudnieni w restauracji otrzymują od gości napiwki. (...)
str. 40
1.1.
Przyjmowane napiwki
Biorąc pod uwagę zaprezentowane rozumienie pojęcia przychodów z działalności gospodarczej na gruncie ustawy o PIT, nie ma podstaw, by podatnik do przychodów z prowadzenia restauracji (...)
str. 40
1.2.
Opłaty za serwis
Z okoliczności opisanych w pytaniu wynika, że podatnik w określonych sytuacjach pobiera od gości restauracji dodatkowe opłaty za serwis. W analizowanym przypadku o naliczaniu takich (...)
str. 42
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Faktura wystawiona do paragonu - czy zachodzi potrzeba skorygowania zapisów w podatkowej księdze
Na prośbę klienta podatnik wystawił fakturę dotyczącą sprzedaży, którą uprzednio zarejestrował w kasie fiskalnej. Czy w tej sytuacji należy skorygować zapisy w podatkowej księdze, gdzie (...)
str. 42
2.2.
Wprowadzenie do firmy darowanych środków trwałych a możliwość ich amortyzacji
Otrzymałem w darowiźnie od ojca urządzenia, które wykorzystywał w swojej działalności. Ojciec zamknął firmę z uwagi na wiek. Zamierzam wprowadzić te urządzenia do ewidencji środków (...)
str. 43
2.3.
Transakcje zawierane przez małżonków prowadzących odrębne firmy
Małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze opodatkowane według skali podatkowej. Czy wartość usługi świadczonej przez męża na rzecz działalności żony może zostać zaliczona do kosztów uzyskania (...)
str. 44
2.4.
Korekta kosztów w zakresie dokonanych odpisów amortyzacyjnych
Maszyna nabyta w 2022 r. na potrzeby działalności została zakwalifikowana do niewłaściwej grupy KŚT. To spowodowało, że odpisy amortyzacyjne były dokonywane według błędnie określonej stawki (...)
str. 44
2.5.
Czy wydatek na nabycie urządzenia o wartości poniżej 10.000 zł można bezpośrednio zaliczyć do kosztów podatkowych?
Podatnik kupił lodówkę na potrzeby działalności gospodarczej, z której dochód do opodatkowania ustala na podstawie podatkowej księgi. Wartość urządzenia nie przekracza 10.000 zł. Czy wobec (...)
str. 45
3.
Zakup okularów korekcyjnych dla przedsiębiorcy jest kosztem podatkowym - interpretacja organu podatkowego
Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek na nabycie okularów korekcyjnych bhp, jeżeli ich stosowanie przy wykonywaniu czynności wchodzących w zakres prowadzonej przez niego (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Praca zdalna za granicą
Pracownica spółki wyszła za mąż i przeprowadziła się do Niemiec. Tam będzie zameldowana, tam też będzie miała ośrodek interesów życiowych. Pracę na rzecz polskiego pracodawcy (...)
str. 48
1.1.
Obowiązek podatkowy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o PIT, osoby fizyczne mogą mieć w Polsce nieograniczony lub ograniczony obowiązek podatkowy. Uzależnione jest to od tego, czy dana (...)
str. 48
1.2.
Ustalenie rezydencji podatkowej
Rezydencja podatkowa nie musi być przypisana na cały rok. Może się ona zmienić, w sytuacji gdy podatnik w trakcie roku przeprowadzi się na stałe do (...)
str. 48
1.3.
Zasady opodatkowania pracy najemnej
W myśl art. 15 ust. 1 polsko-niemieckiej umowy, wynagrodzenia, które otrzymuje z pracy najemnej osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw, podlegają (...)
str. 50
2.1.
Zwolnienie od podatku kwoty stanowiącej równowartość 30% diety
Przy ustalaniu wysokości dochodów uzyskanych z pracy za granicą na potrzeby dokonania rozliczenia podatkowego w Polsce można korzystać z preferencji przewidzianej w art. 21 ust. (...)
str. 51
2.2.
Szczególne uregulowania dla kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach przewozów międzynarodowych
Od 2 lutego 2022 r. kierowcy wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie są w podróży służbowej w rozumieniu art. 77 5 § (...)
str. 52
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Darowizna dla fundacji prowadzącej działalność gospodarczą
Spółka kapitałowa zamierza przekazać darowiznę pieniężną na rzecz fundacji niemającej statusu organizacji pożytku publicznego, wpisanej w KRS w rejestrze stowarzyszeń oraz w rejestrze przedsiębiorców. Zyski (...)
str. 53
1.1.
Ogólne zasady odliczania darowizn
Podatnicy CIT ustalając podstawę opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 updop, mogą obniżyć dochód o darowizny przekazane na cele: określone w art. 4 ustawy (...)
str. 53
1.2.
Status i zakres działalności obdarowanego w przypadku darowizn na cele pożytku publicznego
Z podanego wcześniej wyliczenia wynika, że jednym z rodzajów darowizn, które mogą być odliczane od dochodu, są darowizny na cele działalności pożytku publicznego. Przy czym (...)
str. 54
2.
Podatek od odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości spółki - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości spółki z o.o. stanowi przychód spółki. Zatem kwota należna udziałowcowi tej spółki, w następstwie zaistnienia tego zdarzenia, nie jest odszkodowaniem i (...)
str. 56
3.
Roboty dla zastosowań przemysłowych to nie tylko maszyny wykorzystywane ściśle w procesie produkcji - wyrok WSA
Ulga na robotyzację ma zastosowanie do robotów mających właściwości "dla zastosowań przemysłowych", a więc do produkcji towarów, rozumianej jako proces (cykl) produkcyjny. Na proces taki (...)
str. 57
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Wcześniejsze zakończenie roku podatkowego nie pozbawia prawa do rozliczania straty podatkowej
Rok podatkowy spółki z o.o. jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W 2022 r. poniosła ona stratę z działalności gospodarczej. W bieżącym roku zostanie przejęta przez (...)
str. 60
2.
Czy przychody z darowizn wpływają na stawkę CIT?
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza na swoje cele statutowe. Poza działalnością gospodarczą, uzyskuje przychody m.in. z darowizn (pieniężnych i rzeczowych). Czy wartość (...)
str. 61
3.
Pożyczka pomiędzy podmiotami powiązanymi a warunki zastosowania safe harbour
Spółka zawarła umowę pożyczki z podmiotem powiązanym, z zamiarem skorzystania z uproszczeń określonych w art. 11g updop (tzw. safe harbour). Generalnie umowa pożyczki spełnia wszystkie (...)
str. 62
3.1.
Regulacje safe harbour
Zasadą jest, że podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (art. 11c ust. 1 updop). Jeżeli warunki (...)
str. 62
3.2.
Odsetki za opóźnienie
Jednym z warunków zastosowania safe harbour do transakcji pożyczki jest to, że strony nie przewidziały wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą (...)
str. 63
4.
Przychód ze sprzedaży odziedziczonych akcji może być pomniejszony o wydatki spadkodawcy
Podatnik PIT sprzedał akcje, które nabył w drodze spadku. Uzyskany przychód musi rozliczyć w zeznaniu PIT-38. Czy przychód ten może pomniejszyć o wydatki, jakie na (...)
str. 64
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Czy wartość nieodzyskanej pożyczki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą udzieliła pożyczki innemu przedsiębiorcy. Udzielanie pożyczek nie jest jej przedmiotem działalności. Osoba, która pożyczyła pieniądze, ogłosiła upadłość. Czy po wydaniu (...)
str. 65
2.
Wydatki na rehabilitację pracownika jako koszty podatkowe
Pracownik budowlany uległ wypadkowi podczas wykonywania pracy. Pracodawca (spółka z o.o.) nie ponosi winy w zaistnieniu wypadku. Zobowiązał się jednak pokryć pracownikowi wszelkie koszty rehabilitacji. (...)
str. 65
3.
Faktura otrzymana z opóźnieniem - ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. We wrześniu 2023 r. otrzymałem fakturę za usługę transportową wystawioną w maju 2023 r. Czy powinienem dokonać (...)
str. 66
4.
Ograniczenie wydatków z tytułu używania firmowego motocykla
Podatnik PIT kupił nowy motocykl o wartości 23.900 zł, który zamierza wprowadzić do środków trwałych. Będzie z niego korzystał do celów mieszanych, czyli na potrzeby (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.