Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 1 marca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.904 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 5 (581) z dnia 01.03.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Termin i wysokość odliczenia
Składając rozliczenie podatkowe za 2022 r., podatnik może obniżyć wykazany w nim dochód o nierozliczone straty podatkowe, które powstały z tego samego źródła przychodów w (...)
str. 4
1.2.
Odliczenie w ramach tego samego źródła przychodów
Od dochodu z danego źródła można odliczyć wyłącznie stratę z tego samego źródła. Na podstawie art. 10 ust. 1 updof, odrębnymi źródłami przychodu są m.in.: (...)
str. 6
1.3.
Straty poniesione z pozarolniczej działalności gospodarczej
Prawo do odliczenia straty przysługuje podatnikowi niezależnie od tego, czy prowadzi działalność opodatkowaną według skali podatkowej ( PIT-36 ) czy podatkiem liniowym ze stawką 19% (...)
str. 7
1.4.
Straty z innych źródeł przychodów
Prywatny najem Z tytułu przychodów z prywatnego najmu, tj. przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof i art. 6 ust. (...)
str. 10
2.
Informacje/deklaracje podatkowe PIT za 2022 r.
Płatnik PIT obowiązany był sporządzić za 2022 r. m.in. informacje: PIT-8C , PIT-11 , PIT-R , PIT-40A i PIT-11A i przekazać je do urzędu skarbowego (...)
str. 12
3.
Ministerstwo Finansów zamierza przesunąć o 3 miesiące obowiązek złożenia zeznania CIT-8 za 2022 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www.gov.pl/web/finanse) poinformowało, że prowadzi prace w kierunku wydania rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2023 r. termin (...)
str. 12
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Estoński CIT - wysokość wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
Dochodem podlegającym opodatkowaniu estońskim CIT jest m.in. wysokość wydatków niezwiązanych z działalnością. Do takich wydatków zalicza się w szczególności 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz (...)
str. 13
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego - CIT
2.1.
Podwyższenie kapitału zakładowego
Spółka komandytowa, której udziałowcami są dwie osoby fizyczne, zysk pozostawiony dotychczas na kapitale zapasowym przekazała na kapitał zakładowy. Zysk został wypracowany w okresie, w którym (...)
str. 14
2.2.
Różnice kursowe od pożyczki i odsetek
Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę w walucie obcej (euro), którą przeznaczyła na bieżące wydatki w firmie. Obecnie spłaca ją wraz z odsetkami również w walucie (...)
str. 15
2.3.
Wydatki na przebudowę linii energetycznej
Spółka z o.o. planuje budowę hali produkcyjnej. Aby móc ją zrealizować, musi przebudować linię energetyczną należącą do zakładu energetycznego. Czy wydatki poniesione na przebudowę tej (...)
str. 16
2.4.
Przekształcenie spółki a ryczałt od dochodów spółek
Spółka komandytowa podlega opodatkowaniu estońskim CIT. W przyszłym roku zamierza przekształcić się w spółkę z o.o. Czy po przekształceniu nie straci prawa do takiej formy (...)
str. 16
2.5.
Wynagrodzenie ze zlecenia na przełomie roku
Spółka zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wynagrodzenie za świadczone usługi jest wypłacane tej osobie 10 dnia roboczego następnego miesiąca. Czy wynagrodzenie (...)
str. 17
2.6.
Odsetki od kredytu na zakup drogiego auta
Spółka zaciągnęła kredyt na zakup samochodu osobowego. Wartość auta wynosi 190.000 zł. Będzie ono w firmie środkiem trwałym. Czy odsetki od kredytu ze względu na (...)
str. 18
3.
Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych
Spółka akcyjna w 2021 r. wypracowała zysk. W 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie jego podziału. Część kwoty przeznaczyła na podwyższenie kapitału zapasowego. Przepisy ustawy (...)
str. 19
4.
Udostępnienie pomieszczeń związkom zawodowym nie wiąże się z powstawaniem kosztów
W spółce z o.o. działa związek zawodowy. Spółka i związek zamierzają podpisać umowę użyczenia lokalu, który zostanie przeznaczony na działalność związku. Czy koszty utrzymania lokalu (...)
str. 20
5.
Składki na ubezpieczenia społeczne w kosztach uzyskania przychodów - odpowiedź na interpelację poselską
Od 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 22 ust. 6bb updof oraz art. 15 ust. 4h updop, składki z tytułu należności pracowniczych określone w (...)
str. 22
6.
Kwalifikacja kosztów z tytułu połączenia spółek - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W zależności od zaistniałego stanu faktycznego, koszty związane z przygotowaniem do połączenia spółek mogą być zaliczone do kosztów podatkowych spółki przejmowanej lub spółki przejmującej. Tak (...)
str. 23
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Opodatkowanie wynagrodzenia wypłacanego komandytariuszowi na podstawie umowy o pracę
Spółka komandytowa zatrudniła swojego komandytariusza na umowę o pracę, w ramach której wykonuje on inne czynności niż reprezentowanie albo prowadzenie spraw spółki. Jest zarazem wspólnikiem (...)
str. 25
1.1.
Udział w zysku wypracowanym przez spółkę komandytową po uzyskaniu statusu podatnika CIT
W aktualnym stanie prawnym wypłata zysku wypracowanego przez spółkę komandytową po uzyskaniu statusu podatnika CIT powoduje u wspólnika będącego osobą fizyczną powstanie przychodu z kapitałów (...)
str. 25
1.2.
Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy o pracę
Generalnie nie ma przeszkód natury prawnej, aby spółka komandytowa zatrudniła wspólnika na podstawie umowy o pracę, której przedmiotem jest wykonywanie innych czynności niż prowadzenie spraw (...)
str. 26
2.
Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek u emeryta wykonującego umowę zlecenia
Spółka zatrudniła emeryta na umowę zlecenia. Organ rentowy przy obliczaniu zaliczki na podatek od wypłacanej mu emerytury stosuje z mocy ustawy kwotę zmniejszającą podatek. Czy (...)
str. 27
3.
Świadczenia ponoszone za podatnika skutkują powstaniem przychodów do celów podatkowych
Polska spółka sfinansowała lekarzowi - Polakowi, który na stałe mieszka w Niemczech - koszt opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji naukowej odbywającej się w Polsce. (...)
str. 28
4.
Sfinansowanie przez pracodawcę udziału pracowników w wydarzeniu sportowym
Pracodawca zamierza sfinansować pracownikom udział w biegu ulicznym (opłatę startową i koszulki z firmowym logo pracodawcy). Chce w ten sposób propagować zdrowy tryb życia pracowników, (...)
str. 30
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Zakup środka trwałego z funduszu inwestycyjnego a odpisy amortyzacyjne jako koszty podatkowe
W 2021 r. spółka z o.o. wypracowała zysk. W 2022 r. uchwałą zgromadzenia wspólników zysk ten wyłączyła od podziału między wspólników i przeznaczyła go na (...)
str. 32
2.1.
Budynki podlegające amortyzacji
Wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. w ustawach podatkowych wykluczenie z amortyzacji dotyczy jedynie nieruchomości mieszkalnych. Nie ma ono zastosowania do budynków niemieszkalnych. Budynki stanowiące (...)
str. 33
2.2.
Amortyzacja metodą liniową
Stosownie do art. 22h ust. 2 updof i art. 16h ust. 2 updop, podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych przed (...)
str. 34
2.3.
Amortyzacja według stawek ustalonych indywidualnie
Jak wynika z art. 22j ust. 1 pkt 4 updof i art. 16j ust. 1 pkt 4 updop, do amortyzacji budynków niemieszkalnych, dla których w (...)
str. 36
3.
Wsteczna korekta stawek amortyzacyjnych jest możliwa - wyrok WSA
Podatnik jest uprawniony do obniżenia do dowolnej wysokości stawek amortyzacyjnych ze skutkiem wstecznym. Możliwość dokonania takiego obniżenia ograniczona jest jedynie momentem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Tak (...)
str. 37
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Korekta kosztów zakupu towarów po przejściu na ryczałt ewidencjonowany powinna być dokonana wstecz
W 2022 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie podatkowej księgi podatnik opłacał podatek dochodowy obliczany według skali podatkowej. Z uwagi na rodzaj (...)
str. 39
2.
Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych kosztów naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu osobowego
Podatnik PIT prowadzi działalność gospodarczą, na potrzeby której wykorzystuje samochód osobowy będący przedmiotem leasingu operacyjnego. Jest on używany do tzw. celów mieszanych. Samochód ten został (...)
str. 40
3.
Wydatki na używanie i utrzymanie pomieszczeń w części mieszkalnej nieruchomości
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, która jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Środkiem trwałym w tej działalności jest budynek usługowo-mieszkalny zakwalifikowany zgodnie z KŚT do budynków niemieszkalnych. (...)
str. 41
4.
Konsekwencje nieskutecznego wyboru nowej formy opodatkowania
Z końcem grudnia 2020 r. została zlikwidowana spółka jawna, której wspólnikiem był podatnik. Od dochodów z tej działalności opłacał podatek liniowy. Z kolei od 1 (...)
str. 43
5.
Przeniesienie składników majątku między firmami małżonków - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Jeśli przedsiębiorstwo stanowi przedmiot należący do majątku wspólnego małżonków, jego przekazanie między małżonkami oznacza jedynie zmianę sposobu korzystania z tego majątku. U małżonka dokonującego nieodpłatnego (...)
str. 44
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Ogólne zasady
Zakres obowiązku podatkowego zależy od miejsca zamieszkania danej osoby. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową). Podlegają oni (...)
str. 46
1.2.
Z interpretacji organu podatkowego
O rezydencji podatkowej może przesądzić miejsce pobytu Jeżeli nie można ustalić, w którym państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego (...)
str. 48
2.
Rozliczanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą
W stosunku do osób fizycznych, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawodawca przewidział nieograniczony obowiązek podatkowy. Polega on na tym, że osoby te (...)
str. 50
2.1.
Osiąganie dochodu za pośrednictwem zagranicznego zakładu
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej jest określane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania jako tzw. "zyski przedsiębiorstw". Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest (...)
str. 50
2.2.
Metody unikania podwójnego opodatkowania
Aby nie doszło do podwójnego opodatkowania dochodów zagranicznych (raz - za granicą w kraju osiągania dochodów, a drugi raz - w Polsce), konieczne jest zastosowanie (...)
str. 51
2.3.
Rozliczenie przedsiębiorcy
Opodatkowanie według skali podatkowej przy metodzie wyłączenia z progresją Jeżeli podatnik jest opodatkowany według skali podatkowej, a do dochodu z zagranicznej działalności stosuje się metodę (...)
str. 52
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Wątpliwości dotyczące odliczania składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych do ZUS
1.1.
Zaległe składki zapłacone po zmianie formy opodatkowania działalności
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Z tego tytułu w 2022 r. opłacał podatek liniowy, podczas gdy w roku poprzednim stosował opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. (...)
str. 54
1.2.
Odliczenie składek z działalności w PIT-28
W zeznaniu PIT-28 składanym za 2022 r. podatnik rozliczy przychody z działalności gospodarczej oraz z prywatnego najmu. Czy składki na własne ubezpieczenia społeczne powinien odliczyć (...)
str. 55
2.
Zakup laptopa może uprawniać do skorzystania z odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej
Rodzice na potrzeby niepełnosprawnego dziecka kupili laptop. Czy poniesiony wydatek kwalifikuje się do odliczenia jako wydatek na sprzęt potrzebny w rehabilitacji dziecka? Prawo do odliczenia (...)
str. 56
3.
Podział ulgi prorodzinnej między rodziców
Po rozwodzie podatniczka wychowuje sama dwoje dzieci. Ojciec dzieci nie uczestniczy w ich wychowywaniu, a alimenty są dochodzone na drodze egzekucji. Czy prawo do ulgi (...)
str. 57
4.
Ulga na ekspansję nie obejmuje kosztów produkcji opakowań dostosowanych do potrzeb kontrahenta
Podatnik (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji puzzli i gier planszowych na zamówienie. Realizując zamówienie, zleca drukarni wykonanie okleiny pudełek zgodnie z kolorystyką (...)
str. 58
5.
Ulga internetowa w zeznaniu PIT-28
Od sierpnia 2022 r. wynajmuję lokal mieszkalny. Opłacam z tego tytułu ryczałt ewidencjonowany w wysokości 8,5% uzyskanych przychodów. Czy w zeznaniu PIT-28 składanym za 2022 (...)
str. 59
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Opodatkowanie spółki z o.o. spółki komandytowej i jej wspólników
W spółce komandytowej (spółce z o.o. spółce komandytowej) komplementariuszem jest spółka z o.o., zaś komandytariuszami są osoby fizyczne. Czy obecnie spółka komandytowa powinna rozdzielać miesięczne (...)
str. 60
1.1.
Spółka komandytowa podatnikiem CIT
Od 1 stycznia 2021 r. (albo od 1 maja 2021 r.) spółki komandytowe - w tym również spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z o.o., (...)
str. 60
1.2.
Podatek od dochodu z tytułu udziału w zysku
Obecnie, niezależnie od opodatkowania spółki komandytowej CIT, przychody uzyskiwane przez poszczególnych wspólników z tytułu udziału w zyskach takiej spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym analogicznie, jak (...)
str. 61
2.
Praca zdalna a prawo do zwolnienia z tytułu działalności na terenie SSE - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wykonywanie pracy w formie zdalnej lub hybrydowej przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę prowadzącego działalność w specjalnej strefie ekonomicznej spełnia warunek prowadzenia działalności na terenie strefy, (...)
str. 62
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Ustalanie wartości składników majątku otrzymanych w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
W jaki sposób należy ustalić wartość składników majątku nabytych przez spółkę z o.o. w ramach wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wydzielonej z prowadzonej (...)
str. 64
2.
Wpływ przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia subwencji z PFR na stratę podatkową
Czy spółka z o.o., której umorzono część subwencji z PFR, a od powstałego z tego tytułu przychodu zaniechano poboru podatku dochodowego, powinna była kwotę tego (...)
str. 64
3.
Podatnik na estońskim CIT także ma obowiązek składania informacji CIT-8ST
Czy podatnik CIT, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, ma obowiązek składać CIT-8ST, jeśli posiada zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej (...)
str. 65
4.
Obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego
Z końcem marca 2023 r. zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy w związku z tym mam obowiązek (...)
str. 66
5.
Rozliczenie wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego
Kwota wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego jest niższa od 10.000 zł. Czy może zostać rozliczona w kosztach uzyskania przychodów PIT jako jednorazowy koszt? Tak. (...)
str. 66
6.
Moment odliczenia wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy w trakcie roku podatkowego, ustalając podstawę obliczenia miesięcznego ryczałtu, mogę obniżać przychody o wydatki poniesione (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.