Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 9 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.541 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Termin i wysokość odliczenia
Jeżeli koszty uzyskania przychodów przewyższają sumę przychodów z danego źródła, to różnica stanowi stratę podatkową ze źródła, o którą - co do zasady - można (...)
str. 4
1.2.
Straty obniżające dochody według zasad obowiązujących do  31 grudnia 2017 r.
Art. 7 ust. 1 i 2 updop, w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r., stanowił, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na (...)
str. 5
1.3.
Rozliczenie strat w ramach źródeł przychodów
Stosownie do art. 7 ust. 1 i 2 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę (...)
str. 5
1.4.
Szczególne zasady rozliczania strat
Straty w przypadku wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek Podatnik zmieniający zasady opodatkowania na ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) ma prawo do rozliczenia (...)
str. 8
1.5.
Straty odliczane w zaliczkach CIT
Podatnicy mogą odliczać straty podatkowe za lata ubiegłe już na etapie ustalania miesięcznych (kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy. Nie trzeba czekać do momentu sporządzenia zeznania (...)
str. 11
1.6.
"Przedawnienie" ustalania straty podatkowej
Termin przedawnienia odnosi się co prawda do zobowiązania podatkowego, a strata nim nie jest, ale nie ma szczególnych uregulowań dotyczących przedawnienia straty. Do "przedawnienia" straty (...)
str. 11
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Preferencje podatkowe dla pomagających obywatelom Ukrainy wydłużone na 2023 r.
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 185 opublikowano ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w (...)
str. 12
2.
Fundacja rodzinna - nowy podatnik i płatnik
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, która będzie regulować organizację i funkcjonowanie takiej fundacji, w (...)
str. 13
2.1.
Uregulowania na gruncie ustawy o CIT
Fundacja jako osoba prawna będzie podatnikiem CIT. Takim podatnikiem będzie również fundacja w organizacji oraz spółka jawna, której wspólnikiem będzie fundacja. Fundacja będzie korzystać ze (...)
str. 13
2.2.
Regulacje w ustawie o PIT
Na gruncie ustawy o PIT przychody uzyskane przez beneficjenta fundacji będą zaliczane do przychodów z innych źródeł (nowy art. 20 ust. 1g updof). Jednocześnie w (...)
str. 14
3.
Zapewnienie przez pracodawcę narzędzi w pracy zdalnej nie będzie przychodem pracownika
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 240 opublikowano ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych (...)
str. 15
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Problematyczne wydatki niezwiązane z działalnością w estońskim CIT
Spółka z o.o. rozlicza podatek dochodowy według estońskiego CIT. Ustawa o CIT przewiduje opodatkowanie tym podatkiem m.in. dochodu powstałego z tytułu ponoszenia wydatków niezwiązanych z (...)
str. 16
1.1.
Przepisy podatkowe
W kontekście zadanego pytania należy powołać art. 28m ust. 1 pkt 3 updop. Na jego podstawie opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek podlega dochód odpowiadający wysokości (...)
str. 16
1.2.
Stanowisko Ministra Finansów wyrażone w objaśnieniach
Na temat powstawania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością wypowiedział się Minister Finansów w wydanych 23 grudnia 2021 r. objaśnieniach do ryczałtu od dochodów (...)
str. 16
1.3.
Przegląd interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
Sukcesywnie do omawianej problematyki odnosi się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Prześledźmy, jakie stanowisko prezentuje w zakresie niektórych wydatków wymienionych w treści (...)
str. 17
1.4.
Wnioski
W ujęciu ogólnym, wydatki związane z działalnością gospodarczą, to wydatki, których ponoszenie ma na celu osiąganie przychodów, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Powinny być one (...)
str. 19
2.
Posiłki dla zleceniobiorcy to nie reprezentacja
Spółka z o.o. otworzyła przy zakładzie pracy stołówkę pracowniczą. Mogą z niej korzystać w trakcie przerwy w pracy pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umów (...)
str. 20
3.
Koszty z tytułu używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych
Pracownik odbywa podróże służbowe oraz jazdy lokalne na potrzeby firmy prywatnym samochodem. Faktury za paliwo wystawiane są na pracownika. Czy firma (osoba prawna) może zaliczyć (...)
str. 21
4.
Przedpłaty a ustalanie przychodu
Nasza firma sprzedaje specjalistyczne czasopisma. Klienci (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami) dokonują wpłat na poczet prenumeraty jednorazowo za cały rok, np. za 2023 r. w styczniu (...)
str. 23
5.
Dowody księgowe w formie elektronicznej nie pozbawiają wydatków waloru kosztu podatkowego - interpretacja organu podatkowego
Archiwizowanie dokumentów źródłowych w formie elektronicznej, nie pozbawia prawa do uznania wydatku udokumentowanego w taki sposób za koszt uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)
str. 24
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Deklaracja PIT-4R oraz informacja PIT-11 za 2022 r.
Na skutek błędu pobraliśmy i przekazaliśmy w 2022 r. do urzędu skarbowego za wysokie zaliczki na podatek dochodowy osób zatrudnionych w naszej firmie. Czy w (...)
str. 26
2.
Płatnik nie zastosował przysługujących podatnikowi kosztów - czy może je wykazać w PIT-11?
Firma zawarła umowę o dzieło na okres od lutego do czerwca 2022 r. Przy jej rozliczaniu w programie nie wyliczyły się koszty uzyskania przychodu (20%). (...)
str. 27
3.
Błąd pracodawcy przy opodatkowaniu wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech
Polska spółka wysłała pracowników do pracy na terytorium Niemiec. Przebywali tam (z przerwami) od lutego 2021 r. do kwietnia 2022 r. Od wynagrodzeń wypłacanych za (...)
str. 28
3.1.
Opodatkowanie dochodów
Z pytania wynika, że polska firma oddelegowała do pracy w Niemczech osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski (...)
str. 28
3.2.
Korekta deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11
Jeżeli w świetle postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody uzyskane przez pracownika za pracę wykonywaną za granicą - podlegają (lub będą podlegać) opodatkowaniu (...)
str. 30
3.3.
Zapłata przez pracodawcę podatku dochodowego za pracownika
Z pytania wynika, że w maju 2022 r. spółka uregulowała z własnych środków za pracowników podatek dochodowy należny w Niemczech. Świadczenie pieniężne poniesione przez pracodawcę (...)
str. 31
4.
Kwota zmniejszająca w przypadku przychodów uzyskiwanych z praw majątkowych
Czy osoba fizyczna uzyskująca przychody z praw majątkowych, której przysługują 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich, ma prawo do kwoty zmniejszającej podatek uwzględnianej (...)
str. 31
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Koszty sporządzenia biznesplanu ujęte w wartości początkowej środka trwałego
Spółka z o.o. w celu uzyskania kredytu hipotecznego na budowę hali biurowo-magazynowo-produkcyjnej musiała przedłożyć w banku biznesplan. Czy wydatki poniesione na usługę sporządzenia biznesplanu powinny (...)
str. 32
2.
Podwyższona stawka amortyzacyjna dla samochodu ciężarowego
Samochód ciężarowy jest używany w kopalni kruszywa. Jest amortyzowany metodą liniową. Czy amortyzując go tą metodą, możemy stawkę podstawową podwyższyć o współczynnik 1,4? Jeśli pojazd (...)
str. 33
3.
Środki trwałe otrzymane w związku z likwidacją spółki
Podatnik (osoba fizyczna) po likwidacji spółki cywilnej kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej. Na jej potrzeby wykorzystuje składniki majątku otrzymane w związku z likwidacją tej spółki. Są (...)
str. 34
4.
Budynek niemieszkalny częściowo wykorzystywany do celów prywatnych
Podatnik PIT posiada budynek usługowo-mieszkalny, który przed 1 stycznia 2023 r. był wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowany według (...)
str. 35
5.
Amortyzacja składnika majątku trwałego będącego współwłasnością małżonków - wyrok NSA
Jeżeli w małżeństwie panuje ustrój rozdzielności majątkowej, to gdy wspólny składnik majątku jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej jednego z małżonków, podstawą dokonywania od niego (...)
str. 36
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Z końcem lutego 2023 r. upływa termin wpłaty ryczałtu za ostatni okres rozliczeniowy 2022 r.
Przypominamy, że na koniec lutego 2023 r. przypada termin zapłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za ostatni okres rozliczeniowy 2022 r., czyli za grudzień lub IV (...)
str. 38
2.
Praktyczne aspekty zmiany sposobu rozliczenia dochodu z działalności za 2022 r.
Rozliczenie podatku dochodowego za 2022 r. u przedsiębiorców może przebiegać w szczególny sposób. Ustawodawca umożliwił bowiem wsteczną zmianę sposobu rozliczenia podatku dochodowego m.in. z tytułu (...)
str. 38
3.
Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy - kwestie dotyczące ich wyboru i opłacania
Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. W zakresie określonym przepisami ustawy o (...)
str. 41
3.1.
Sposób obliczenia zaliczki
Zagadnienia związane z zastosowaniem i ustaleniem kwoty miesięcznej zaliczki w uproszczonej formie określa art. 44 ust. 6b-6j updof. Z uregulowań powołanych przepisów wynika, że przy (...)
str. 41
3.2.
Ograniczenie możliwości wyboru
Przepisy regulujące ustalanie zaliczek w uproszczonej formie wskazują, że do ich wyliczenia przyjmuje się dochód wykazany w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L . Zatem wybór tej (...)
str. 43
3.3.
Zmiana wysokości zaliczki
Wysokość uproszczonych zaliczek podlegających wpłacie do urzędu skarbowego w danym roku podatkowym jest stała. Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki. Odnoszą się one do przypadków, (...)
str. 43
3.4.
Zaliczka podlegająca wpłacie
Z art. 44 ust. 6j updof wynika, że zaliczkę w uproszczonej formie, obliczoną przy zastosowaniu podatku liniowego (19%), podatnik może obniżyć o kwotę stanowiącą 19% (...)
str. 44
3.5.
Terminy wpłat
Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani stosować ją przez cały rok podatkowy i wpłacać zaliczki w terminach określonych w art. 44 ust. (...)
str. 44
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Opodatkowanie przez nierezydentów dochodów uzyskanych w 2022 r. z zatrudnienia w Polsce
Nierezydenci to osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce w rozumieniu przepisów podatkowych. Osoby takie podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że opodatkowaniu podlegają (...)
str. 45
1.1.
PIT nierezydenta - pracownika
W przypadku gdy nierezydent (w rozumieniu ustawy o PIT) jest pracownikiem uzyskującym w Polsce dochód z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego (...)
str. 45
1.2.
PIT z działalności wykonywanej osobiście
Przychody osiągane przez nierezydenta nieprowadzącego działalności gospodarczej, z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej (...)
str. 45
1.3.
Zeznanie podatkowe
Nierezydent, który uzyskał w Polsce przychody z umowy o pracę oraz działalności określonej w art. 13 pkt 8 updof opodatkowane ryczałtem, który zdecyduje się na (...)
str. 46
2.
Zagranicznego dochodu (przychodu) nie uwzględnia się przy ustalaniu zaliczek na CIT
Spółka kapitałowa w 2023 r. wynajęła niemieckiemu klientowi urządzenia przemysłowe. Dostarczyła mu swój certyfikat rezydencji. Jednak klient przy zapłacie potrącił zryczałtowany podatek w wysokości 5%. (...)
str. 47
3.1.
Metoda wyłączenia z progresją a metoda proporcjonalnego odliczenia
Polscy rezydenci podatkowi są zobligowani do rozliczenia się z całości dochodów osiąganych zarówno w kraju, jak i za granicą (nieograniczony obowiązek podatkowy). Możliwa jest również (...)
str. 49
3.2.
MLI zmienia zasady rozliczenia dochodów z pracy za granicą
W związku z wejściem w życie postanowień Konwencji MLI (Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu (...)
str. 50
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Obowiązki informacyjne związane z korzystaniem z ulgi dla rodzin wielodzietnych
W 2022 r. weszły w życie przepisy określające tzw. ulgę dla rodzin wielodzietnych (rodzin 4+), czyli zwolnienie od podatku uregulowane w art. 21 ust. 1 (...)
str. 51
2.1.
Ulga rehabilitacyjna
1) Podatnik jest osobą niepełnosprawną i ma na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko. Czy w związku z używaniem własnego samochodu osobowego może odliczyć wydatki w wysokości 4.560 (...)
str. 53
2.2.
Ulga termomodernizacyjna
Podatnik jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym dokonał wymiany okien. Wydatki związane z tym przedsięwzięciem odliczył w ramach ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu za 2020 (...)
str. 54
2.3.
Ulga prorodzinna
1) Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatnik w 2022 r. płacił ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podstawę jego obliczenia pomniejszał o 50% kwoty składek na własne (...)
str. 55
3.
Zwiększenie przychodów w ramach ulgi na ekspansję - nowe stanowisko organu podatkowego
Począwszy od 2022 r. przedsiębiorcy, którzy ponoszą określone koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, mogą korzystać z preferencji podatkowej przewidzianej w art. 26gb (...)
str. 57
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Dokumentacja cen transferowych
1 maja 2021 r. spółka z o.o. spółka komandytowa A wniosła aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) do spółki jawnej B. Wartość aportu wynosi 8,6 mln (...)
str. 58
1.1.
Lokalna dokumentacja
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym spółkę jawną i jej wspólnika uznaje się za podmioty powiązane (art. 23m ust. 1 pkt 4 lit. c updof (...)
str. 58
1.2.
Informacja o cenach
Stosownie do art. 23zf ust. 1 updof i art. 11t ust. 1 updop - w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r., informację o cenach transferowych (...)
str. 59
2.
Rozliczenie straty przez stowarzyszenie
Stowarzyszenie prowadzi działalnością gospodarczą. Całość zysku wypracowanego za dany rok przeznaczana jest na działalność statutową. W 2021 r. łącznie na działalności statutowej i gospodarczej stowarzyszenie (...)
str. 60
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wyłączenie z kosztów wpłat na PFRON
W 2023 r. spółka z o.o. zwiększyła zatrudnienie i zatrudnia teraz ponad 25 pracowników. W związku z tym, że nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób (...)
str. 62
2.
Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych jako koszty podatkowe
Spółka z o.o. zatrudnia pracowników produkcyjnych, którym wypłaca wynagrodzenia na koniec danego miesiąca. Wynagrodzenia te oraz składki ZUS od tych wynagrodzeń stanowią koszty, które składają (...)
str. 62
3.
Przychody menedżera poza zakresem ulgi dla rodzin 4+
Jestem zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego. Czy przychody z tego tytułu mogą być objęte zwolnieniem od podatku przewidzianym dla rodzin wielodzietnych (tzw. ulgą dla rodzin (...)
str. 63
4.
Zmiana formy opodatkowania działalności prowadzonej w 2022 r. umożliwia wspólne rozliczenie małżonków
W 2022 r. prowadziłem działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy korzystając z możliwości zmiany tej formy opodatkowania na skalę podatkową, w zeznaniu za (...)
str. 64
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MARZEC 2023 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.03.2023 r. (wtorek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za luty 2023 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.