Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 1 (577) z dnia 01.01.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Pobór podatku u źródła od wypłat realizowanych za granicę w 2023 r.
W określonych przepisami przypadkach, wypłacając należności na rzecz podmiotów zagranicznych, polski przedsiębiorca zobowiązany jest do obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego tzw. podatku u (...)
str. 4
1.1.
Należności, od których pobiera się podatek u źródła
Dokonywane w trakcie roku podatkowego płatności na rzecz nierezydentów podatkowych, niosą za sobą obowiązek identyfikowania, czy nie powstaje konieczność poboru tzw. podatku u źródła. Podatek (...)
str. 4
1.2.
Pozyskanie certyfikatu rezydencji
Płatnik przewidując konieczność poboru podatku u źródła od wypłaconych należności zagranicznemu kontrahentowi, w celu ograniczenia obciążeń podatkowych, powinien poinformować go o tym, że wykonywana usługa (...)
str. 6
1.3.
Zwolnienie z podatku u źródła
W przypadku gdy wypłata należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 updop dokonywana jest na rzecz (...)
str. 7
1.4.
Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Płatnicy w niektórych przypadkach mogą zastosować stawkę podatku wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobrać podatku zgodnie z taką umową. Warunkiem (...)
str. 8
1.5.
Mechanizm pay & refund
Przy poborze podatku u źródła obowiązuje tzw. mechanizm pay & refund. Jego istota sprowadza się do konieczności poboru podatku u źródła według stawki podstawowej, a (...)
str. 9
1.6.
Stosowanie zwolnień po przekroczeniu limitu 2 mln zł
W przepisach ustawy o PIT i ustawy o CIT przewidziano dwie procedury pozwalające płatnikom na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku albo zwolnienia lub niepobranie podatku po (...)
str. 10
1.7.
Zwrot podatku
Stosownie do art. 44f ust. 1 updof i art. 28b ust. 1 updop, organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany zgodnie z art. 41 ust. (...)
str. 11
1.8.
Informacje/deklaracje/zawiadomienie
Informacje IFT-1/IFT-1R i IFT-2/IFT-2R Płatnik ma obowiązek składania informacji: IFT-1/IFT-1R - w przypadkach gdy wypłacił należności podlegające opodatkowaniu u źródła na rzecz nierezydenta będącego podatnikiem (...)
str. 12
2.1.
Wpłata zaliczki za ostatni okres rozliczeniowy 2022 r.
Przypominamy, że 20 stycznia 2023 r. upływa termin zapłaty podatku dochodowego za ostatni okres rozliczeniowy 2022 r., czyli za grudzień lub IV kwartał tego roku (...)
str. 13
2.2.
Wymiar zaliczki od szacunkowego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Wiele obowiązków informacyjnych, które z początkiem nowego roku podatkowego obciążały podatników zlikwidowano w ramach upraszczania systemu podatkowego. Nie dotyczy to jednak podatników prowadzących działy specjalne (...)
str. 14
2.3.
Wybory kartowiczów
Podatek w formie karty podatkowej w 2023 r. mogą płacić podatnicy, którzy prawo do stosowania tej formy opodatkowania uzyskali przed 1 stycznia 2022 r. i (...)
str. 14
3.1.
Złożenie oświadczenia PIT-PZ
Osoby fizyczne, które w 2022 r. przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, muszą zdecydować, czy od przychodów osiąganych poza granicami (...)
str. 15
3.2.
Wysokość i termin zapłaty podatku
Ryczałt od przychodów zagranicznych ma postać ryczałtu określonego kwotowo. Niezależnie od wysokości przychodu uzyskanego za granicą w danym roku podatkowym, roczna kwota ryczałtu wynosi: w (...)
str. 16
4.
Oświadczenia i wnioski składane za pomocą nowego PIT-2
W 2023 r. oświadczenia i wnioski przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mające wpływ na ustalanie zaliczki na podatek przez płatnika PIT (...)
str. 16
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Zaniechanie poboru PIT od środków otrzymanych z funduszu leśnego
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2565 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)
str. 18
2.
Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2023 r.
W Mon. Pol. z 2022 r. pod poz. 1217 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń (...)
str. 18
3.
Ogłoszono jednolite teksty ustaw o podatku dochodowym
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2647, 2587 i 2540 opublikowano obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu: ustawy (...)
str. 18
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Imprezy integracyjne z udziałem kontrahentów
Zdarza się że w firmowych imprezach integracyjnych oprócz pracowników biorą udział również współpracownicy. Pojawia się wówczas problem, jak podatkowo rozliczyć koszty takiej imprezy. Niestety organy (...)
str. 19
2.
Rabat - korekta przychodów i zastosowanie właściwego kursu waluty
Spółka z o.o. nawiązała współpracę handlową z kontrahentem z zagranicy. W grudniu 2022 r. uzyskała przychód z tego tytułu. Jeśli w styczniu 2023 r. kontrahent (...)
str. 20
3.
Moment potrącenia kosztów ogłoszeń w mediach
Spółka z o.o. prowadzi sprzedaż samochodów, w tym używanych. Klientów na auta używane poszukuje m.in. poprzez zamieszczanie stosownych ogłoszeń na portalach motoryzacyjnych. Czy koszt takich (...)
str. 22
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego - CIT
4.1.
Koszty podróży członka zarządu do siedziby spółki
Członek zarządu spółki z o.o. mieszka za granicą. W związku z pełnioną funkcją (objętą na podstawie aktu powołania) co jakiś czas przylatuje do Polski w (...)
str. 23
4.2.
Płatność przekazana na rachunek spoza białej listy
Kontrahent spółki z o.o. z dniem 31 grudnia 2022 r. zlikwidował działalność gospodarczą. 30 grudnia 2022 r. wystawił spółce fakturę za sprzedane towary na kwotę (...)
str. 24
4.3.
Wpłaty na PFRON
Spółka na estońskim CIT obowiązana jest dokonywać wpłat na PFRON. Czy taki wydatek powinna potraktować jako niezwiązany z działalnością gospodarczą i jego równowartość opodatkować ryczałtem (...)
str. 25
4.4.
Różnice kursowe przy wymianie waluty na inną walutę
Spółka realizuje wiele transakcji z podmiotami zagranicznymi, w związku z tym posiada rachunek walutowy. Czasami dokonuje wymiany waluty na inną walutę (np. dolarów na euro, (...)
str. 25
5.
Wydatki z tytułu eksploatacji auta a ewidencja przebiegu pojazdu
Podatnik PIT prowadzący firmę szkolącą kierowców wykorzystuje na potrzeby tej działalności dwa samochody osobowe. Nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Świadczone usługi są zwolnione (...)
str. 26
6.
Przeznaczenie na działalność gospodarczą części nieruchomości - rozliczenie kosztów mediów
Na potrzeby samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wydzieliłem dokładnie 29% swojej prywatnej nieruchomości. Od tej części opłacam podatek od nieruchomości według stawek dla działalności gospodarczej. Koszty (...)
str. 27
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Rezygnacja z kosztów pracowniczych w 2023 r.
W formularzu PIT-2 (9) - oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych część F, H oraz I poświęcona jest (...)
str. 29
2.
Przychód ze zlecenia - zaliczka czy podatek zryczałtowany?
Firma podpisała umowę zlecenia z osobą niebędącą jej pracownikiem. Wynagrodzenie zleceniobiorcy wynikające z umowy wynosi 700 zł i jest wypłacane w wysokości 100 zł miesięcznie. (...)
str. 30
3.
Czy w PIT-11 ujmuje się przychody wolne od podatku?
Czy w PIT-11 wykazuje się 30% "diet" zwolnionych od podatku w przypadku pracowników oddelegowanych za granicę (kierowców w transporcie międzynarodowym)? W PIT-11 nie ujmuje się (...)
str. 32
4.
Ryczałt za jazdy lokalne
Pracownik wykorzystuje swój samochód osobowy na potrzeby firmy (do jazd lokalnych). Z tego tytułu otrzymuje ryczałt w kwocie 304,88 zł miesięcznie. Czy wymieniona kwota jest (...)
str. 33
5.
Wynagrodzenie płatnika w PIT-8AR
Przedsiębiorca (podatnik PIT) wypłacił w listopadzie 2022 r. emerytowi (byłemu pracownikowi) świadczenie pieniężne, od części którego pobrał zryczałtowany PIT i w wymaganym terminie wpłacił go (...)
str. 35
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Nie można zmienić indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej
Spółka z o.o. kupiła budynek niemieszkalny, który nie jest nowym budynkiem. Od oddania go do używania po raz pierwszy upłynęło ponad 40 lat. Spółka chce (...)
str. 36
1.1.
Amortyzacja metodą liniową
Podstawową metodą amortyzacji budynków niemieszkalnych jest metoda liniowa przy zastosowaniu stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych. W Wykazie tym dla budynków niemieszkalnych (użytkowych) określono następujące stawki: (...)
str. 36
1.2.
Indywidualne ustalanie stawek amortyzacyjnych
Dla Prenumeratorów GOFIN H Kalkulator indywidualnej stawki amortyzacyjnej dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl » Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne m.in. dla używanych środków trwałych będących (...)
str. 36
1.3.
Wybór metody amortyzacji
Regulacje zawarte w ustawie o CIT wprost zakazują zmiany raz ustalonej metody amortyzacji. Na podstawie art. 16h ust. 2 updop, podatnicy (z zastrzeżeniem niemającym znaczenia (...)
str. 37
2.
Amortyzacja budynku usługowo-mieszkalnego
Spółka z o.o. planuje kupić budynek usługowo-mieszkalny. Ma on dwie kondygnacje. Na parterze znajdują się lokale użytkowe, a na piętrze mieszkanie. Budynek będzie wykorzystywany na (...)
str. 38
3.
Wyburzenie środka trwałego w związku z nową inwestycją - wyrok NSA
Nie ma prawnego uzasadnienia do rozliczania niezamortyzowanej wartości likwidowanego środka trwałego poprzez amortyzację nowego środka trwałego (zaliczenia jej do wartości początkowej tego środka trwałego). Strata (...)
str. 39
4.
Pensjonaty bez zakazu amortyzacji - interpretacja organu podatkowego
Przedsiębiorca może amortyzować pensjonaty (KŚT 109) i zaliczać odpisy do kosztów uzyskania przychodów zarówno w 2022 r., jak i w następnych latach. Tak wynika z (...)
str. 40
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów za 2022 r. - checklista
Obowiązki jakich muszą dopełnić przedsiębiorcy w ramach procesu zamknięcia podatkowej księgi na koniec roku podatkowego, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. (...)
str. 42
2.
Nowa wysokość składek zdrowotnych rozliczanych przez liniowców w 2023 r.
Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znowelizowanej w 2022 r., przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie na zasadach określonych w art. 30c updof (tj. podatkiem (...)
str. 43
3.
Założenie podatkowej księgi na 2023 r.
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy na 2023 r. założyli podatkową księgę przychodów i rozchodów, mogą podjąć pewne decyzje mające wpływ na sposób jej prowadzenia. W (...)
str. 44
3.1.
Forma księgi
W 2023 r. nadal istnieje możliwość prowadzenia podatkowej księgi w formie papierowej zbroszurowanej (§ 8 ust. 1 rozporządzenia). Alternatywę stanowi prowadzenie księgi z wykorzystaniem programu (...)
str. 44
3.2.
Miejsce prowadzenia
Podatnik może zlecić prowadzenie podatkowej księgi biuru rachunkowemu albo prowadzić ją we własnym zakresie. Okoliczność ta determinuje miejsce jej prowadzenia. Z § 8 ust. 2 (...)
str. 44
3.3.
Dokonywanie zapisów
Prowadząc podatkową księgę we własnym zakresie, podatnik może zdecydować, kiedy będzie dokonywał w niej zapisów. W przypadku gdy: prowadzi ewidencję sprzedaży, o której mowa w (...)
str. 45
3.4.
Podstawa zapisów
Podstawą zapisów w księdze mogą być wyłącznie dowody księgowe. Zapisy dotyczące wydatków (kosztów) są dokonywane na podstawie dowodów, o których mowa w § 11-15 rozporządzenia. (...)
str. 45
3.5.
Numeracja dowodów księgowych
Z § 11 ust. 3 rozporządzenia oraz ust. 2 objaśnień stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia wynika, że: dowody księgowe będące podstawą zapisów w księdze (...)
str. 46
3.6.
Metody rozliczania kosztów
Podatnicy prowadzący podatkową księgę mają możliwość wyboru metody rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Podstawowa metoda to tzw. metoda uproszczona określona w art. 22 ust. 4 updof. (...)
str. 46
4.
Transakcje gotówkowe z kontrahentami i konsumentami w 2023 r.
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. Przedmiotem sprzedaży są towary nabyte od innych przedsiębiorców, a klientami są konsumenci (tj. osoby fizyczne dokonujące nabycia bez (...)
str. 47
5.
Zdarzenia na przełomie roku podatkowego
5.1.
Koszt udokumentowany duplikatem faktury
Weryfikacja dokumentacji księgowej wykazała brak faktury dokumentującej koszty remontu, który został przeprowadzony w siedzibie firmy w listopadzie 2022 r. Usługodawca wystawi w styczniu 2023 r. (...)
str. 48
5.2.
Zaliczka na poczet przyszłej dostawy towarów
W grudniu 2022 r. wpłaciłem zaliczkę na poczet dostawy towarów handlowych, która zostanie zrealizowana dopiero w 2023 r. Wpłaconej kwoty udokumentowanej fakturą zaliczkową nie ująłem (...)
str. 49
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Miejsce zarządu jako kryterium decydujące o rezydencji podatkowej
Udziałowcami bułgarskiej spółki mającej siedzibę w Bułgarii jest polska spółka z o.o. (48% udziałów) i osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce (52% udziałów). Prezesem (...)
str. 50
2.1.
Zmiana rezydencji podatkowej
Osoba fizyczna mieszka na stałe w Austrii od 2020 r., gdzie osiąga przychody z umowy o pracę. W Polsce kontynuuje działalność gospodarczą w formie spółki (...)
str. 51
2.2.
Zgłoszenie zmiany adresu zamieszkania
Czy osoba fizyczna, która wyjeżdża na stałe za granicę, ma obowiązek zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym? Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu (...)
str. 53
2.3.
Złożenie zeznania podatkowego przez nierezydenta
Podatnik kilka lat temu wyjechał na stałe za granicę. W Polsce nie ma rezydencji podatkowej, więc podlega opodatkowaniu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na jej (...)
str. 55
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.1.
Powrót do niektórych limitów zwolnień sprzed pandemii
W związku z pandemią COVID-19 od 2020 r. ustanowiono wyższe limity zwolnień od podatku dochodowego określone dla niektórych przychodów wskazanych w art. 52l updof. Czas (...)
str. 56
1.2.
Nowe zwolnienia
Od 1 stycznia 2023 r. zawarty w art. 21 ust. 1 updof katalog przychodów wolnych od podatku dochodowego został rozszerzony. Po pierwsze, ustanowiono nowe zwolnienie (...)
str. 56
1.3.
Zmodyfikowana ulga na zabytki
Ulga na zabytki uregulowana w art. 26hb updof, po nowelizacji, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., jest mniej korzystna dla podatników z uwagi (...)
str. 57
2.
Ulga na ekspansję - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Ulga na ekspansję pozwala pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty poniesione na zwiększenie sprzedaży. Przy czym zakres tych kosztów należy rozumieć szeroko, a podatnik nie musi (...)
str. 58
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Wysokość odsetek od pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi a przepisy o cenach transferowych
Spółka zaciągnęła w 2022 r. pożyczkę w PLN. W umowie znajduje się zapis, że oprocentowanie pożyczki wynosi 2,8% + WIBOR 3M. Zgodnie z umową odsetki (...)
str. 61
2.
Działalność statutowa i zaległe składki
W wyniku kontroli ZUS stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obliczania i potrącania składek społecznych. W kontrolowanym okresie szpital zawarł z NZOZ umowę, na podstawie której lekarze (...)
str. 62
2.1.
Rozliczenie w kosztach
Na podstawie odrębnych przepisów, do obliczenia i przekazania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń wypłacanych osobom zatrudnionym na umowę o pracę zobowiązany (...)
str. 63
2.2.
Cele statutowe
Poniesienie przez podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop wydatku, który nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, nie wyklucza (...)
str. 64
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Koszty podatkowe z faktury wystawionej na pracownika zamiast na firmę
Pracownik spółki z o.o. po odbyciu zagranicznej podróży służbowej przedstawił do rozliczenia fakturę za noclegi, wystawioną na niego. Faktura ta została opłacona kartą płatniczą należącą (...)
str. 65
2.
Rezygnacja z inwestycji na etapie wstępnych czynności
Spółka z o.o. poniosła wydatki na zakup projektu hali produkcyjnej i map niezbędnych do uzyskania warunków zabudowy. Z uwagi na inflację i zmniejszenie popytu na (...)
str. 65
3.
Przejazdy samochodem służbowym do wyznaczonego przez pracodawcę miejsca parkowania nie skutkują u pracownika powstaniem przychodu
Spółka powierzyła pracownikowi samochód służbowy, który może być wykorzystywany wyłączenie na potrzeby firmy. Regulamin zabrania używania pojazdu do innych celów. Pracownik ma jednak prawo parkować (...)
str. 66
4.
Wydatki na cele rehabilitacyjne
Podatnik (osoba fizyczna) oraz jego dziesięcioletnia córka, posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Czy podatnik ma prawo odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej wydatki poniesione (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.