Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (532) z dnia 20.02.2021
Poradnik VAT
nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Od 1 lutego 2021 r. uruchomiono internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US)
Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US). W komunikacie pt.: "Startuje e-Urząd Skarbowy" z dnia 1 lutego 2021 r. (...)
str. 4
II.
Projekt ustawy wprowadzającej system e-faktur
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ( www.rcl.gov.pl ) zamieszczono projekt z dnia 1 lutego 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności od 1 stycznia 2021 r.
Mechanizm podzielonej płatności to sposób zapłaty za nabyte towary/usługi polegający na rozdzieleniu płatności poprzez uiszczenie kwoty netto z faktury na rachunek bankowy albo na rachunek (...)
str. 7
1.
Obowiązkowy MPP - bezpośrednie odesłanie do kwoty 15.000 zł brutto
W 2021 r. nie zmienił się limit kwotowy, od którego mechanizm podzielonej płatności staje się obowiązkowy. Jednak w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT (...)
str. 7
2.
Potrącenia wierzytelności a split payment
W myśl znowelizowanego art. 108a ust. 1d ustawy o VAT w przypadku dokonania potrącenia wierzytelności przepisów w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się (...)
str. 8
3.
Zapłata z rachunku VAT podatku z tytułu importu towarów na rachunek agencji celnych
Od 1 stycznia 2021 r. umożliwiono dokonywanie płatności z rachunku VAT również kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług oraz należności celnych na rzecz (...)
str. 9
4.
Rozszerzenie katalogu podmiotów występujących o uwolnienie środków z rachunku VAT
W wyniku złożonego wniosku naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na wskazany rachunek bankowy albo rachunek (...)
str. 9
5.
Prawidłowe zastosowanie MPP - checklista
√ Otrzymując fakturę o wartości brutto powyżej 15.000 zł (lub o równowartości tej kwoty wyrażonej w walucie obcej) sprawdź czy nabywasz towary i usługi wymienione (...)
str. 10
1.
Małżonkowie jako podatnicy w świetle ustawy o VAT
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, (...)
str. 12
2.
Nieodpłatne przeniesienie towarów między firmami małżonków
Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej prowadzą odrębne działalności gospodarcze i są czynnymi podatnikami VAT. Małżonek przekazał firmie żony sprzęt budowlany (środek trwały), przy zakupie którego (...)
str. 13
3.
Dokumentowanie nieodpłatnego przekazania towarów do firmy małżonka
Czy nieodpłatne przekazanie towaru z działalności gospodarczej męża do działalności gospodarczej żony powinno być udokumentowane fakturą? Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy (...)
str. 14
4.
Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego
Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekty podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty zostały określone w art. 91 ustawy o VAT. Korekta podatku (...)
str. 15
V.
Najnowsze wyjaśnienia MF w zakresie JPK_VAT z deklaracją
Czynni podatnicy VAT począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. (lub za czwarty kwartał w przypadku podatników rozliczających VAT za okresy kwartalne) mają obowiązek składania (...)
str. 16
1.
Dostawa produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego
W myśl art. 2 pkt 15 ustawy o VAT przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, (...)
str. 20
2.
Wybór formy opodatkowania istotny z uwagi na odliczenie VAT
Podatek VAT z tytułu działalności rolniczej może być rozliczany na zasadach ogólnych. Wybierając status czynnego podatnika VAT rolnik zobowiązany jest do rejestracji dla potrzeb tego (...)
str. 21
3.
Korekta faktury VAT RR
W listopadzie 2020 r. spółka dokonała zakupu towarów od rolnika ryczałtowego o łącznej wartości 50.000 zł. Transakcja została udokumentowana fakturą VAT RR. W tym samym (...)
str. 23
VII.
Opodatkowanie kar umownych - wyrok NSA
Zasady stosowania kar umownych określone są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze (...)
str. 25
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Czytelnicy pytają
1.
Prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
W styczniu 2021 r. rozpocząłem prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych m.in. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Oprócz tej działalności świadczę także (...)
str. 27
2.
Kasa fiskalna przy świadczeniu usług pogrzebowych
Podatnik (będący spółką komunalną) świadczy m.in. usługi pogrzebowe sklasyfikowane w PKWiU 96.03.12.0. Czy sprzedaż tych usług opłaconych gotówką musimy rejestrować w kasie fiskalnej? Czy przy (...)
str. 29
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Warunki stosowania stawki VAT 0% do dostawy wewnątrzwspólnotowej wynikające z ustawy o VAT
Warunki umożliwiające zastosowanie stawki VAT 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, wymienione są w art. 42 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy, (...)
str. 31
2.
Dokumentowanie WDT według zasad określonych w unijnym rozporządzeniu
Wątpliwości podatników wzbudza zmiana przepisów unijnych dotyczących warunków umożliwiających zastosowanie obniżonej stawki VAT do WDT. Od 1 stycznia 2020 r. w wyniku nowelizacji unijnego rozporządzenia (...)
str. 32
3.
Objaśnienia podatkowe w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Wprowadzenie zmienionych warunków uprawniających do stosowania stawki VAT 0% do WDT wzbudziło wśród podatników wiele wątpliwości. Pojawiło się sporo pytań dotyczących nowych przepisów. Z tego (...)
str. 33
X.
Czytelnicy pytają
1.
Stawka VAT na importowany koncentrator tlenu
Jaka stawka VAT obowiązuje przy zakupie koncentratora tlenu z Chin przez osobę fizyczną o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? Podatnik, który sprowadza towar spoza obszaru Unii Europejskiej (...)
str. 35
2.
Usługi elektroniczne świadczone dla firmy brytyjskiej
Świadczymy usługi elektroniczne na rzecz brytyjskiej firmy. Dotychczas wykonanie tych usług wykazywaliśmy w deklaracji oraz informacji podsumowującej. Czy od 1 stycznia br. zmieniły się zasady (...)
str. 37
3.
Transakcja łańcuchowa obejmująca wywóz towarów poza terytorium UE
Dokonaliśmy zakupu towarów od włoskiego producenta, sprzedając je dalej na rzecz ukraińskiego nabywcy. Towary były transportowane bezpośrednio z Włoch na Ukrainę a organizacją tego transportu (...)
str. 38
E.
PORADY I KOMENTARZE
XI.
Należyta staranność we współpracy z kontrahentami
Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT (np. w trakcie (...)
str. 41
1.
Weryfikacja kontrahenta jako przesłanka dobrej wiary
Wykaz podatników VAT to elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zawierająca dane o podatnikach, którzy: zostali zarejestrowani jako (...)
str. 41
2.
Cena towaru odbiegająca od ceny rynkowej - wątpliwości co do rzetelności kontrahenta
Jedną z okoliczności, które mogą wzbudzać wątpliwości przy zawieraniu transakcji z kontrahentem jest cena towaru znacząco odbiegająca od ceny rynkowej, którą oferuje taki kontrahent (bez (...)
str. 43
3.
Brak obowiązku identyfikacji osoby przedstawiającej się jako właściciel
Wśród podatników pojawiły się wątpliwości czy nabywca w celu zachowania ostrożności przy zawieraniu transakcji i dochowania należytej staranności ma podstawy prawne do wylegitymowania osób przedstawiających (...)
str. 44
4.
Zapłata w MPP jako gwarancja dochowania należytej staranności
Jeżeli podatnik dokona zapłaty dostawcy towaru (lub usługodawcy) przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) i pozytywnie zweryfikuje przesłanki formalne, a także gdy nie zachodzą inne (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Podmioty obowiązane do rejestracji jako podatnicy VAT
Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z art. 15 tej ustawy, obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego ciąży na podatnikach podatku VAT, (...)
str. 45
2.
W jakim terminie podatnik może odliczyć VAT naliczony?
Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarte zostało w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w (...)
str. 46
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIII.
VAT-CS - Zawiadomienie o prowadzeniu magazynu w procedurze call-off stock
Procedura magazynu call-off stock dotyczy sytuacji, w której podatnik wysyła lub transportuje towary do magazynu znajdującego się w innym państwie członkowskim, aby dokonać ich późniejszej (...)
str. 48
H.
PODATEK AKCYZOWY
XIV.
Kto podlega obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych?
Z dniem 1 lutego 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (...)
str. 52
1.
Podmioty podlegające rejestracji
W zmienionym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, określono katalog podmiotów, które od 1 lutego 2021 r. podlegają rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów (...)
str. 52
2.
Wyłączenia z obowiązku rejestracji w CRPA
Zgodnie z art. 16 ust. 7a ustawy, obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie mają: 1) podmioty produkujące energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 (...)
str. 54
3.
Organ właściwy do dokonania rejestracji
W myśl art. 16 ust. 2b ustawy, zgłoszenie rejestracyjne jest dokonywane do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej przez "PUESC". Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (...)
str. 54
4.
Przepisy przejściowe - uzupełnienie zgłoszenia rejestracyjnego
W przypadku podmiotów, które złożyły zgłoszenie rejestracyjne na podstawie art. 16 w brzmieniu obowiązującym do 31 stycznia 2021 r. i przed dniem wejścia w życie (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Sprzedaż naczepy ciężarowej a korekta odliczonego VAT
W sierpniu 2016 r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT kupiłem naczepę ciężarową. Z tytułu zakupu odliczyłem 100% VAT. W listopadzie 2020 r. sprzedałem (...)
str. 56
2.
Zawieszenie działalności gospodarczej a prawo do odliczenia VAT
Zawiesiłem działalność gospodarczą z dniem 1 listopada 2020 r. na okres 5 miesięcy. W okresie zawieszenia otrzymuję jednak faktury z tytułu umowy leasingu samochodu osobowego (...)
str. 57
3.
Faktury wystawiane do sprzedaży zwolnionej w JPK
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi wynajmu lokalu mieszkalnego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sprzedaż zwolniona z VAT). Sprzedaż tę dobrowolnie dokumentuję (...)
str. 59
4.
Rozliczanie odpadów powstałych w trakcie realizacji usługi serwisowej
Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie serwisu i legalizacji butli gazowych. W trakcie świadczonej usługi powstają odpady o wartości ekonomicznej. Spółka jako wytwórca oraz posiadacz (...)
str. 60
5.
Zmiana sposobu rozliczania VAT
W jaki sposób można zmienić sposób rozliczania podatku VAT z kwartalnego na miesięczny? Co do zasady, czynni podatnicy składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne (obecnie (...)
str. 61
6.
Kod GTU przy usłudze dostarczania i odbioru pojemników na odpady komunalne
Spółka w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi polegające na dostarczaniu i odbiorze pustych pojemników na odpady komunalne. Czy usługi takie udokumentowane fakturami należy w JPK_V7M (...)
str. 62
7.
Odliczenie VAT od zakupu zestawów świątecznych nieodpłatnie przekazanych pracownikom
Spółka z o.o. prowadzi działalność handlową i jest czynnym podatnikiem VAT. W grudniu 2020 r. ze środków obrotowych zakupiła i nieodpłatnie przekazała swoim pracownikom zestawy (...)
str. 63
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XV.
Kronika legislacyjna
1.
Wyznaczenie organu w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 26 stycznia 2021 r., pod poz. 161, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 (...)
str. 64
2.
Nowelizacja rozporządzeń akcyzowych
» W Dzienniku Ustaw z dnia 27 stycznia 2021 r., pod poz. 171, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 stycznia (...)
str. 65
3.
Zmiana objaśnień do informacji podsumowującej VAT UE
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 stycznia 2021 r., pod poz. 196, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2021 (...)
str. 67
4.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2020 r. pod poz. 51, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.