Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (550) z dnia 20.11.2021
Poradnik VAT
nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo! Przekazując na Państwa ręce kolejny numer PORADNIKA VAT, chcemy podziękować za okazane nam zaufanie i liczne wyrazy sympatii, jakie otrzymujemy od Państwa w (...)
str. 4
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Od 1 stycznia 2022 r. można wystawiać e-faktury
Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (która na dzień (...)
str. 5
1.
Dobrowolne wystawianie faktur ustrukturyzowanych
» Krajowy System e-Faktur (KSeF) Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT będą mieli możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu (...)
str. 6
2.
Pozostałe zmiany w zakresie wystawiania faktur
» Węższy zakres danych na fakturach Kolejne uchwalone od 1 stycznia 2022 r. zmiany dotyczą danych wykazywanych na fakturze zaliczkowej oraz fakturze korygującej. Zniesiony zostanie (...)
str. 10
II.
Polski Ład - uchwalone zmiany w podatku VAT
W ramach programu Polski Ład została uchwalona ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)
str. 11
1.
Grupa VAT - neutralność podatkowa wewnątrz grupy
Od 1 lipca 2022 r. na gruncie przepisów ustawy o VAT pojawi się nowa kategoria podatnika, tzw. grupa VAT. Celem tego rozwiązania jest umożliwienie podmiotom (...)
str. 11
2.
Opodatkowanie usług finansowych świadczonych na rzecz podatników
Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT i opodatkowania wykonywanych przez podatnika usług finansowych. Opcja wyboru będzie jednak dotyczyła wyłącznie usług (...)
str. 12
3.
Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa
W związku z wyrokiem z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie C-604/19, w którym TSUE uznał, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo (...)
str. 13
4.
Zwrot VAT w terminie 15-dniowym
Omawianą ustawą wprowadzono możliwość otrzymania zwrotu VAT przez tzw. podatników bezgotówkowych w terminie 15 dni, licząc od dnia: 1) w którym upłynął termin do złożenia (...)
str. 13
5.
Czasowe ograniczenia niektórych preferencji w VAT
Ustawą wprowadzono czasowe ograniczenia niektórych preferencji w VAT podatnikom, którzy wbrew planowanemu obowiązkowi nie zapewnią gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych. Zatem podatnikowi, który wbrew obowiązkowi (...)
str. 15
6.
Wiążące informacje stawkowe a zawarte porozumienie inwestycyjne
Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie mógł zawrzeć z inwestorem, na jego wniosek, umowę w sprawie skutków podatkowych inwestycji planowanej lub rozpoczętej na terytorium (...)
str. 15
7.
Zmiany dostosowawcze w zakresie Nomenklatury Scalonej (CN)
Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany w unijnej Nomenklaturze scalonej CN (tzw. CN 2022), które będą miały również wpływ na przepisy ustawy (...)
str. 16
III.
Projekt zmian do ustawy o VAT w zakresie zwolnień związanych z działaniami obronnymi
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował projekt z dnia 18 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (nr (...)
str. 16
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Wykorzystanie majątku prywatnego - kiedy podmiot działa w charakterze podatnika podatku VAT?
Co do zasady osoby fizyczne, które dokonują transakcji w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykluczone są z grona podatników VAT i dokonywane przez nie transakcje nie (...)
str. 18
2.
Sprzedaż prywatnych działek - stanowisko organów podatkowych i sądów
Kwestia kwalifikacji sprzedaży prywatnych działek na gruncie podatku VAT była niejednokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć organów podatkowych i sądów administracyjnych. » Stanowisko organów podatkowych Dyrektor Krajowej Informacji (...)
str. 19
3.
Obrót kodami do gier komputerowych - orzeczenie WSA
WSA w Łodzi w nieprawomocnym wyroku z dnia 11 sierpnia 2021 r., sygn. akt I SA/Łd 354/21 orzekł, że: Podmiot dokonując wielokrotnej sprzedaży kodów do (...)
str. 22
1.
Czy odsprzedaż pakietów medycznych nabytych od innych podmiotów podlega zwolnieniu z VAT?
Jeżeli podatnik odsprzedaje nabyte uprzednio pakiety medyczne osobom trzecim (tj. osobom prywatnym), to czynność taka podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem ustawowych zwolnień. (...)
str. 23
2.
Podstawa opodatkowania odsprzedaży pakietów medycznych dla pracowników dofinansowanych przez pracodawcę
NSA w wyroku z dnia 31 sierpnia 2021 r., sygn. akt I FSK 230/18 orzekł, że: W sytuacji gdy pracodawca będzie dokonywał na rzecz pracowników (...)
str. 25
VI.
Połączenie spółek a prawo do odliczenia VAT
Czy spółce przejmującej przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych na dane spółki przejmowanej? Czy takie prawo przysługuje również z faktur otrzymanych i (...)
str. 26
1.
Ogólne zasady łączenia się spółek - podstawy prawne
Zagadnienie łączenia spółek uregulowane jest w tytule IV dziale I ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. (...)
str. 26
2.
Prawo do odliczenia VAT przez spółkę przejmującą
Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej zakup towarów czy usług ustalane jest na zasadach ogólnych, określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. (...)
str. 27
3.
Prawidłowe dokumentowanie transakcji
Przepisy ustawy o VAT uzależniają prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od obowiązku posiadania faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług, wykorzystywanych następnie (...)
str. 28
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Warunki zwolnienia przy sprzedaży usług/towarów w systemie wysyłkowym
Generalnie w przypadku świadczenia usług podatnik ma możliwość korzystania ze zwolnienia z kas ze względu na formę zapłaty. Zwolnienie to określone zostało w § 2 (...)
str. 29
2.
Płatność kartą płatniczą - możliwość korzystania ze zwolnienia z kasy
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uznawały, że ze zwolnienia określonego w pozycji 36 i 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień mogą korzystać podatnicy (...)
str. 30
VIII.
Czytelnicy pytają
1.
Sposób postępowania przy jednoczesnym udokumentowaniu sprzedaży fakturą i paragonem
Prowadzimy sklep z artykułami komputerowymi. Każda sprzedaż jest rejestrowana przy użyciu drukarki fiskalnej. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych dokumentujemy paragonem. Fakturę wystawiamy w momencie, gdy (...)
str. 32
2.
Wykazanie sprzedaży paragonowej w JPK_VAT
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy przy zastosowaniu 5 drukarek fiskalnych. Sprzedaż z tych drukarek księgujemy na podstawie raportów dobowych w (...)
str. 34
3.
Ulga na zakup kasy on-line
Dokonuję sprzedaży w systemie TAX FREE. Od 1 stycznia 2022 r. będę miała obowiązek używania kasy on-line. Czy będę mogła skorzystać z ulgi na zakup (...)
str. 35
4.
Internetowa sprzedaż towarów
W prowadzonej działalności świadczymy usługi na rzecz osób prywatnych i korzystamy ze zwolnienia przedmiotowego z kasy (ze względu na formę dokonywanej zapłaty). Czy jeśli rozpoczniemy (...)
str. 36
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
W jakim terminie należy dokonać płatności podatku VAT?
Generalnie dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie wymaga zapłaty podatku VAT. Czynny podatnik VAT rozlicza bowiem nabycie wewnątrzwspólnotowe i VAT należny w części deklaracyjnej pliku JPK_VAT, (...)
str. 37
2.
Kto jest płatnikiem podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw?
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) płatnikiem jest (...)
str. 39
3.
W jaki sposób zadeklarować wewnątrzwspólnotowe nabycia paliw?
Zgodnie z art. 99 ust. 11a ustawy o VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podatnik (...)
str. 39
4.
Jak ustalić podstawę opodatkowania?
Podmioty obowiązane do obliczania i wpłacania podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, co do zasady, określają podstawę opodatkowania na zasadach ogólnych przewidzianych dla WNT (...)
str. 40
X.
Powrotny przywóz towarów do Polski w ramach uszlachetniania biernego
Kupujemy urządzenia pomiarowe od firm z Wielkiej Brytanii i korzystamy z ich serwisu w przypadku konieczności naprawy tych urządzeń. W razie awarii wysyłamy urządzenia do (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
XI.
Zasady rozliczania VAT od samochodów osobowych
W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT pojazdami samochodowymi, są pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej (...)
str. 44
1.
Ograniczone prawo do odliczenia VAT przy nabyciu pojazdów samochodowych
Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia (...)
str. 44
2.
Pełne odliczenie VAT od samochodu
Odliczenie VAT w pełnej wysokości przysługuje (przy założeniu związku z czynnościami opodatkowanymi) w odniesieniu do wydatków ( art. 86a ust. 3 ): 1) związanych z (...)
str. 44
3.
Używanie samochodów przez podatników wykonujących czynności opodatkowane i zwolnione z VAT
Co do zasady podatnicy, którzy wykonują czynności opodatkowane VAT mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z tymi czynnościami. Nie (...)
str. 47
4.
Podstawowe zasady odliczania VAT naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego - checklista
W pierwszej kolejności ustal czy zakup samochodu osobowego: ma związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, służy czynnościom zwolnionym z VAT, służy działalności mieszanej (opodatkowanej (...)
str. 47
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Kaucja za opakowania zwrotne a obowiązek wystawienia faktury
Ujednolicone przepisy prawne dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl W praktyce najczęstszym sposobem zabezpieczenia zwrotu wydanych nabywcy opakowań jest pobranie kaucji. Zatem, czy w świetle przepisów (...)
str. 49
2.
Rozliczenie opakowań niezwróconych przez firmę
Co do zasady faktura dokumentuje czynności wykonywane na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Na podstawie art. 106i ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku, o (...)
str. 50
3.
Sprzedaż detaliczna - stosowanie dokumentów wewnętrznych
Organy podatkowe uważają, że w przypadku niezwrócenia opakowań zwrotnych w odpowiednim terminie również przez klienta detalicznego podatnicy zobowiązani są do podwyższenia podstawy opodatkowania. Przykładem jest (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIII.
Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej - wzór protokołu zwrotu i reklamacji
W sytuacji, gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentem potwierdzającym fakt jej dokonania na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XIV.
Warunki nabywania w kraju preparatów smarowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie
Spółka nabywa smary do wtryskarek o kodzie CN 3403 99 00 od krajowej firmy na własne potrzeby produkcyjne (konserwacja wtryskarek) w opakowaniach 0,7 litra - (...)
str. 55
1.
Preparaty smarowe - warunki zwolnienia od akcyzy
PKWiU 2015 i Nomenklatura scalona CN dostępne są w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe (...)
str. 55
2.
Obowiązek wykazania akcyzy na fakturze
W przypadku gdy podmiot zakupuje wyroby akcyzowe obciążone podatkiem akcyzowym, wówczas zgodnie z art. 10 ust. 12 i 13 ustawy, ma on prawo zażądać od (...)
str. 58
3.
Obowiązek prowadzenia ewidencji przez podmiot zużywający
Zgodnie z art. 138f ust. 1 ustawy, ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie prowadzą: 1) zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego (...)
str. 58
4.
Sposób prowadzenia ewidencji przez podmiot zużywający
Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się m.in. w ewidencji, o której mowa w art. 138f ustawy, określa rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (...)
str. 58
5.
Zakres danych, jakie należy wpisywać do ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy
Dane, jakie powinny znajdować się w ewidencji prowadzonej przez podmiot zużywający wyroby akcyzowe określa § 22 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem ewidencja prowadzona przez podmiot (...)
str. 59
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Brak zapłaty a korekta faktury
Spółka podpisała z kontrahentem (czynnym podatnikiem VAT) umowę, w której określone zostały terminy zapłaty za poszczególne etapy realizacji inwestycji. Na podstawie umowy wystawiono fakturę pro (...)
str. 60
2.
Koszty remontu wynajmowanego budynku
Spółka jest właścicielem budynku, w którym lokale użytkowe są przeznaczone na wynajem. Budynek jest w złym stanie technicznym. Planujemy zawrzeć umowę najmu całego budynku (na (...)
str. 61
3.
Aport w postaci nakładów poniesionych na budowę pawilonu
Czy transakcja aportu w postaci nakładów poniesionych na budowę pawilonu na gruncie należącym do innego podmiotu podlega opodatkowaniu VAT? Aport to wkład na utworzenie lub (...)
str. 64
4.
Rozliczenie sprzedaży towarów używanych na zasadzie VAT marża
W prowadzonej działalności sprzedajemy używane części do samochodów. Całą sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej pod literą "F", tzw. zero techniczne. Z (...)
str. 64
5.
Możliwość zapłaty w MPP należności celnych na rzecz agencji celnej
Podatnik zajmuje się importem napojów alkoholowych do Polski. Agencja celna realizuje większość formalności, w tym rozlicza podatek akcyzowy od importowanych towarów będących własnością podatnika i (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XV.
Kronika legislacyjna
1.
Nowe rozporządzenia w sprawie VAT
» W Dzienniku Ustaw z dnia 29 października 2021 r., pod poz. 1979 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.