Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 9 (537) z dnia 10.05.2021
Wszystko o zwrotach w podatku VAT
Dodatek nr 8
do Poradnika VAT nr 9
z dnia 10.05.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ZWROT NADWYŻKI PODATKU NALICZONEGO NAD NALEŻNYM
1.
Prawo podatnika do otrzymania zwrotu
Skutkiem rozliczania podatku należnego od dokonywanych w danym okresie czynności podlegających opodatkowaniu i podatku naliczonego od nabytych w tym okresie towarów i usług, może być: (...)
str. 3
2.1.
Terminy zwrotu na rachunek bankowy
Deklarując nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym lub kwotę podatku naliczonego do zwrotu bezpośredniego, podatnik powinien wskazać w części deklaracyjnej JPK_VAT, w jakim terminie powinien nastąpić (...)
str. 3
2.2.
Dokonywanie zwrotu na rachunek VAT
Zgodnie z art. 87 ust. 6a ustawy o VAT na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku (...)
str. 6
3.1.
Zaliczenie kwoty zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Niezależnie od tego, w jakim terminie przysługuje podatnikowi zwrot podatku VAT (60 dni, 25 dni czy 180 dni), organ podatkowy zanim dokona zwrotu, analizuje, czy (...)
str. 7
3.2.
Przeniesienie nadwyżki podatku naliczonego na następne okresy rozliczeniowe
W przypadku wystąpienia w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, podatnik może nadwyżkę tę wykazać jako kwotę do przeniesienia na następny (...)
str. 9
3.3.
Zwrot jako zabezpieczenie udzielonego przez bank lub SKOK kredytu
W myśl art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, organ podatkowy - na żądanie podatnika - może przekazać przysługujący podatnikowi zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad (...)
str. 9
4.
Wykazywanie zwrotu w JPK_VAT
Podatnik w części deklaracyjnej struktury JPK_VAT w zależności od wyboru formy zwrotu zaznacza pole P_53 wskazując wysokość kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i następnie (...)
str. 10
5.
Przedłużenie terminu zwrotu
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu do czasu zakończenia (...)
str. 11
5.1.
Zabezpieczenie majątkowe
Jeśli organ podatkowy przedłuży termin zwrotu, a podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie wnioskowanego zwrotu, zwrot nadwyżki podatku naliczonego (...)
str. 11
5.2.
Postanowienie w sprawie przedłużenia zwrotu
Przedłużenie terminu zwrotu następuje na podstawie wydanego przez organ podatkowy postanowienia. WSA w Łodzi w wyrokach z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. akt I (...)
str. 12
5.3.
Określanie daty zwrotu podatku
W postanowieniu o przedłużeniu terminu zwrotu organ podatkowy wskazuje również nowy termin zwrotu podatku VAT, zatem wskazuje dzień na jaki wydłuża termin zwrotu w stosunku (...)
str. 14
5.4.
Skuteczne doręczenie postanowienia przed upływem ustawowego terminu zwrotu
Postanowienie w sprawie przedłużenia terminu zwrotu VAT powinno być doręczone podatnikowi przed upływem ustawowego terminu lub terminu uprzednio przedłużonego . Powyższe potwierdził WSA w wyroku (...)
str. 14
6.
Termin zwrotu w przypadku złożenia korekty deklaracji
Ustawodawca nie uzależnił prawa do korekty deklaracji od faktu otrzymania przez podatnika zwrotu wynikającego z pierwotnej deklaracji. Korektę taką może złożyć w dowolnym momencie, w (...)
str. 15
7.
Złożenie deklaracji po terminie
Omawiając terminy dokonywania zwrotu przez organ podatkowy warto wspomnieć o sytuacji, w której podatnik nie zachował ustawowego terminu do złożenia deklaracji. Określony w ustawie termin (...)
str. 16
8.
Likwidacja działalności a zwrot VAT
W przypadku: 1) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej; 2) zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną albo (...)
str. 17
9.
Status zwrotu - nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym
Uruchomiony 1 lutego 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy jest budowany etapami do września 2022 r. Zgodnie z komunikatem z dnia 16 kwietnia 2021 r. zamieszczonym (...)
str. 17
II.
UWOLNIENIE ŚRODKÓW Z RACHUNKU VAT
1.
Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT
Jeżeli podatnik nie wykorzysta środków finansowych zgromadzonych na rachunku VAT do zapłaty należności za fakturę dostawcy, należności celnych na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w (...)
str. 18
2.
Miejsce, termin i forma złożenia wniosku
Wniosek o przekazanie środków z rachunku VAT w przypadku podatnika VAT prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem - rozpatrywany jest przez naczelnika (...)
str. 19
III.
ODLICZANIE LUB ZWROT KWOT WYDATKOWANYCH NA ZAKUP KASY
1.
Kto może skorzystać z ulgi na zakup kas on-line
Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Przy czym prawo (...)
str. 21
2.
Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy
W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz (...)
str. 22
3.1.
Skorzystanie z ulgi przez czynnych podatników VAT
Kwotę ulgi przysługującej na zakup kas on-line podatnicy mają prawo odliczyć od podatku należnego, a w przypadku gdy kwota ta będzie w okresie rozliczeniowym wyższa (...)
str. 22
3.2.
Realizacja ulgi przez podatnika zwolnionego z VAT
Sposób rozliczenia ulgi przez podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT reguluje art. 111 ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku (...)
str. 24
4.
Zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu ulgi
Podatnicy, którzy dokonają odliczenia ulgi przysługującej z tytułu zakupu kasy rejestrującej on-line, mogą w określonych przypadkach stracić prawo do tego odliczenia, co oznacza konieczność zwrotu (...)
str. 26
5.
Zwrot ulgi na zakup kasy a przedawnienie
Wątpliwości podatników budzi kwestia, czy w przypadku niedokonania zwrotu odliczonej lub otrzymanej z urzędu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w obowiązującym terminie, zobowiązanie to (...)
str. 26
IV.
ZWROT VAT Z ZAGRANICZNEGO URZĘDU PODATKOWEGO
1.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o zwrot
O zwrot podatku VAT zapłaconego w innym państwie unijnym ma prawo ubiegać się podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Podatek, o (...)
str. 28
2.
Wniosek VAT-REF
Aby odzyskać podatek VAT zapłacony na terytorium innego państwa członkowskiego, podatnicy muszą złożyć stosowny wniosek. Zakres danych, jaki powinien się w tym wniosku znaleźć określa (...)
str. 29
V.
PROCEDURA ZWROTU VAT PODRÓŻNYM
1.
Wymogi dotyczące otrzymania zwrotu
Zgodnie z art. 126 ustawy o VAT, osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej "podróżnymi", mają prawo do otrzymania zwrotu (...)
str. 30
2.
Warunki dokonywania zwrotu
Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium UE nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w (...)
str. 31
VI.
ZASADY ZWROTU PODATKU VAT PODMIOTOM DOKONUJĄCYM IMPORTU TOWARÓW
W sytuacji, gdy towary podlegają reklamacji i zostaną w związku z tym wywiezione poza terytorium Wspólnoty, powstaje problem związany z uiszczonym podatkiem należnym od ich (...)
str. 33
VII.
ZWROT PODATKU VAT PODMIOTOM SPOZA UE
1.
Podmioty uprawnione do żądania zwrotu
W Polsce zasady dokonywania zwrotu podatku VAT podatnikom niemającym w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej określa art. 89 ustawy o VAT oraz (...)
str. 34
2.
Wymogi formalne dotyczące składania wniosków o zwrot VAT
Wnioskodawca może wystąpić o zwrot podatku za okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok podatkowy lub za okres krótszy niż ostatnie (...)
str. 35
3.
Termin dokonania zwrotu
W przepisach § 9 - § 11 rozporządzenia określono terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku oraz wskazano sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku (...)
str. 36
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.