Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 23 (551) z dnia 10.12.2021
Zmiany w VAT w 2022 r.
Dodatek nr 17
do Poradnika VAT nr 23
z dnia 10.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
WSTĘP
W 2022 r. wejdzie w życie szereg istotnych zmian dotyczących rozliczania podatku VAT a także mających charakter doprecyzowujący i uzupełniający. Aktami prawnymi, na których oparto (...)
str. 3
II.
ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2022 R.
1.1.
Faktury ustrukturyzowane wystawiane w systemie KSeF
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT będą mieli możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W pierwszej fazie (...)
str. 5
1.2.
Zgoda na otrzymywanie e-faktur
Uwaga Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej wyrażenie zgody na ich otrzymywanie (...)
str. 7
1.3.
Zasady stosowania e-faktur
√ Każdy podatnik poprzez indywidualne konto w systemie KSeF będzie mógł wystawić fakturę ustrukturyzowaną z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. √ (...)
str. 7
1.4.
Podmioty korzystające z KSeF
√ Podatnik uwierzytelnieni w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie dodanego art. 106r pkt 3 ustawy o VAT √ Podmiot wskazany przez podatnika √ (...)
str. 8
1.5.
Przechowywanie i archiwizowanie faktur ustrukturyzowanych
Podatnicy, którzy zdecydują się na wystawianie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF zostaną, co do zasady, zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizowania. W myśl art. (...)
str. 9
2.1.
Zmniejszenie VAT należnego przez wystawcę faktury korygującej
W przypadkach opisanych w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, w których dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej (...)
str. 9
2.2.
Zmniejszenie VAT naliczonego przez nabywcę otrzymującego fakturę korygującą w postaci ustrukturyzowanej
Konsekwencją ww. uregulowań odnoszących się do rozliczania faktur korygujących in minus przez ich wystawcę, jest odpowiednia zmiana brzmienia przepisu art. 86 ust. 19a ustawy o (...)
str. 11
3.1.
Zakres danych zamieszczanych na fakturach
Uchwalone od 1 stycznia 2022 r. zmiany dotyczą również danych wykazywanych w fakturach zaliczkowych oraz fakturach korygujących. Zmiany mają na celu uproszczenie przepisów i zmniejszenie (...)
str. 12
3.2.
Zasady wystawiania faktur korygujących
Przypadki, w których podatnik wystawia fakturę korygującą - art. 106j ust. 1: w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. w brzmieniu obowiązującym od 1 (...)
str. 14
3.3.
Wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów/usług
W świetle obowiązującego art. 106i ust. 7 ustawy o VAT faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi (...)
str. 14
4.
Zwrot VAT na rachunek bankowy/rachunek VAT
4.1.
Terminy zwrotu VAT obowiązujące do 31 grudnia 2021 r.
Deklarując nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym lub kwotę podatku naliczonego do zwrotu bezpośredniego, podatnik powinien wskazać w części deklaracyjnej JPK_VAT, w jakim terminie powinien nastąpić (...)
str. 15
4.2.
Dodatkowe terminy zwrotu VAT na rachunek bankowy od 1 stycznia 2022 r.
Uwaga Przepisy art. 87 ust. 2, 2c, 5b-5d, 6d-6l oraz art. 146k ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., stosuje się (...)
str. 17
4.3.
Szczególne zasady doręczania postanowień o przedłużeniu 15-dniowego terminu zwrotu VAT
Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przedłużyć 15-dniowy termin zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. W tym przypadku zastosowanie znajdą zasady proceduralne stosowane dla dotychczasowych (...)
str. 20
4.4.
Czasowe wyłączenie możliwości ubiegania się o zwrot VAT w ciągu 25 dni
Ustawą nowelizującą wprowadzono czasowe ograniczenia niektórych preferencji w VAT podatnikom, którzy wbrew planowanemu obowiązkowi nie zapewnią gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych. Podatnikowi, który wbrew obowiązkowi (...)
str. 21
5.
Obowiązek zapewnienia klientom dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. na przedsiębiorców zostanie nałożony obowiązek zapewnienia swoim (...)
str. 21
6.
Opodatkowanie usług finansowych świadczonych na rzecz podatników
Nowelizacja ustawy o VAT z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzi możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT i opodatkowania wykonywanych przez podatnika usług finansowych, o (...)
str. 22
7.
Deklaracje za okresy kwartalne
» Nowa grupa podatników mająca prawo do rozliczania VAT za okresy kwartalne Obecnie podmiotami uprawnionymi do rozliczania VAT za okresy kwartalne są, zgodnie z art. (...)
str. 23
8.
Korekta JPK_VAT z deklaracją bez czynnego żalu
Obecnie podatnik składając JPK_VAT z deklaracją w sytuacji popełnienia czynu zabronionego zarówno w części ewidencyjnej i deklaracyjnej, jak i w samej części ewidencyjnej w celu (...)
str. 25
9.
Dane w części ewidencyjnej JPK_VAT
Zgodnie z § 2 rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie JPK _VAT z deklaracją przepisy § 7 pkt 8 oraz § 10 ust. 2 pkt 1 (...)
str. 26
10.
Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa
W związku z wyrokiem z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie C-604/19, w którym TSUE uznał, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo (...)
str. 26
11.1.
Zasady funkcjonowania systemu zwrotu podatku podróżnym
Zasady dotyczące zwrotu zwanego również turystycznym można stosować wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są poniższe warunki: nabywcami są osoby fizyczne, których miejsce zamieszkania znajduje się (...)
str. 27
11.2.
Wymogi stawiane podmiotom dokonującym zwrotu podatku
» Korzystanie z elektronicznego systemu Tax Free W myśl art. 127 ustawy o VAT, do 31 grudnia 2021 r. zwrot podatku zapłaconego przez podróżnego przy (...)
str. 27
11.3.
Warunki dokonywania zwrotu
» Formy dokonywania zwrotu Obecnie zwrot podatku dokonywany jest w złotych polskich w formie wypłaty gotówkowej, polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej. W wyniku (...)
str. 29
11.4.
Stawka VAT 0% dla sprzedaży dokonywanej na rzecz podróżnych zagranicznych
Zgodnie z art. 129 ustawy o VAT, w przypadku gdy sprzedawca dokonuje dostawy towarów podróżnym spoza UE z zastosowaniem procedury zwrotu podatku, stosuje on stawkę (...)
str. 30
12.
Wiążące informacje stawkowe a zawarte porozumienie inwestycyjne
Na mocy Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie mógł zawrzeć z inwestorem, na jego wniosek, umowę w sprawie skutków podatkowych inwestycji planowanej (...)
str. 31
13.
Zapłata z rachunku VAT składek na ubezpieczenie społeczne rolników
Obecnie środki zgromadzone na rachunku VAT podatnik może wykorzystać na zapłatę: kwoty odpowiadającej VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów, podatku VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego i (...)
str. 31
14.
Potwierdzenie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu
Zmiana w art. 42 ust. 6 ustawy regulującym kwestię wystawiania dokumentu wywozu w przypadku dostawy nowych środków transportu zostanie wprowadzona w wyniku zmian w art. (...)
str. 32
15.
Zmiany dostosowawcze w zakresie Nomenklatury Scalonej (CN)
Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany w unijnej Nomenklaturze scalonej CN (tzw. CN 2022), które będą miały również wpływ na przepisy ustawy (...)
str. 32
III.
ZMIANY W PODATKU VAT OD 1 LIPCA 2022 R.
1.
str. 33
1.1.
Uznanie grupy VAT za podatnika
Obecnie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie podatku VAT podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczają VAT odrębnie. Zatem czynności dokonywane w ramach powiązanych (...)
str. 33
1.2.
Warunki utworzenia grupy VAT
Warunki utworzenia grupy VAT √ Spełnienie warunku dotyczącego siedziby √ Istnienie powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych √ Zawarcie umowy o utworzeniu grupy VAT Podmiot będzie (...)
str. 34
1.3.
Opodatkowanie transakcji w grupie VAT
Zasady opodatkowania w grupie VAT zostały określone w dodanym rozdziale 2b działu II ustawy o VAT. Uwaga Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka (...)
str. 36
1.4.
Rozliczanie nadwyżki podatku VAT wynikającej z deklaracji
W momencie przejścia do wspólnych rozliczeń, w myśl art. 8d ust. 1 ustawy o VAT, grupa VAT kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia (...)
str. 37
1.5.
Proporcjonalne odliczanie VAT
W myśl art. 90 ust. 1 ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi (...)
str. 37
2.
Obowiązek zapewnienia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym
» Integracja kasy z terminalem płatniczym W nowym art. 19a ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców obowiązującym od 1 lipca 2022 r. wskazano, że przedsiębiorca, który (...)
str. 38
IV.
PLANOWANE ZMIANY W PODATKU VAT
1.
Stawka VAT na wyroby medyczne
W Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o wyrobach medycznych (druk nr 1764). W związku ze zmianą przepisów dotyczących wyrobów medycznych niezbędna będzie zmiana (...)
str. 39
2.
Zwolnienia związane z działaniami obronnymi i importem towarów w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował projekt z dnia 18 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (nr (...)
str. 39
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.