Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 15 (543) z dnia 10.08.2021
Poradnik VAT
nr 15 (543) z dnia 10.08.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Od 1 stycznia 2022 r. nowe zasady ujmowania ulgi na złe długi w JPK_VAT z deklaracją
Zasady rozliczania podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone przez ustawodawcę w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT. Zgodnie z tymi (...)
str. 4
II.
Zmiany w VAT od 1 października 2021 r. - pakiet SLIM VAT 2
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru "Poradnika VAT" w Sejmie trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Oznaczanie usług o charakterze niematerialnym w JPK_VAT z deklaracją
W świetle obowiązujących przepisów czynni podatnicy VAT zobowiązani są do sporządzania i przesyłania pliku JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Z przepisów rozporządzenia (...)
str. 8
1.
Jakie usługi o charakterze niematerialnym podlegają oznaczeniu GTU_12?
Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b) ww. rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r. (...)
str. 8
2.
Dokumenty potwierdzające świadczenie usług niematerialnych w JPK_V7M/JPK_V7K
Oznaczeniu GTU_12 podlegają wykazywane w pliku JPK_VAT faktury, faktury zaliczkowe, faktury końcowe, faktury VAT marża, faktury korygujące oraz faktury z oznaczeniem FP (oczywiście, jeżeli świadczona (...)
str. 11
3.
Właściwa klasyfikacja usług niematerialnych
Obowiązek prawidłowego sklasyfikowania dokonywanych czynności spoczywa na podatnikach. Na gruncie prawa podatkowego zasadą jest, że o rodzaju czynności decyduje nie nazwa nadana przez strony, lecz (...)
str. 11
IV.
Obowiązek stosowania oznaczeń TP przez jednostki samorządu terytorialnego
W związku z przepisami rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2021 r. oraz odpowiedzią MF z dnia 27 października (...)
str. 12
1.
Transakcje podlegające oznaczeniu TP - uregulowania ustawowe
Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją w przypadku istnienia między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą (...)
str. 12
2.
Powiązania pomiędzy gminą a wójtem gminy - stanowisko organów podatkowych
Przypomnijmy, że kwestia stosowania oznaczeń TP była przedmiotem interpelacji poselskiej nr 12443, w której zapytano czy spółki komunalne z wyłącznym udziałem JST powinny stosować oznaczenie (...)
str. 13
3.
Korekta JPK_V7M i czynny żal przy braku oznaczenia TP
Jeżeli w pliku JPK_V7M za dany okres rozliczeniowy występują jakiekolwiek błędne dane (w części deklaracyjnej lub ewidencyjnej) lub podatnik skoryguje transakcję (np. wystawi lub otrzyma (...)
str. 16
1.
Na jaki okres podatnik może zawiesić działalność gospodarczą?
W praktyce zdarza się, że podatnicy podejmują decyzję o czasowym zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Zawieszenie to następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca (...)
str. 17
2.
Obowiązek przesyłania JPK_VAT z deklaracją w okresie zawieszenia działalności
W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, w których działalność jest zawieszona. Zwolnienie takie jednak nie dotyczy: (...)
str. 18
3.
Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej?
W myśl art. 25 ww. ustawy Prawo przedsiębiorców w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z (...)
str. 19
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług krótkotrwałego zakwaterowania
Podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje - co (...)
str. 20
2.
Stawka VAT na usługi zakwaterowania
2.1. Które usługi zakwaterowania podlegają zwolnieniu z opodatkowania? Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy o VAT zwolnione z opodatkowania VAT są usługi (...)
str. 21
2.1.
Które usługi zakwaterowania podlegają zwolnieniu z opodatkowania?
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy o VAT zwolnione z opodatkowania VAT są usługi zakwaterowania: w bursach i internatach świadczone na rzecz (...)
str. 21
2.2.
Usługi krótkotrwałego zakwaterowania opodatkowane 8% stawką VAT
W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, który jest wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką 8%, pod pozycją nr 47 wymienione zostały usługi sklasyfikowane (...)
str. 22
3.
Odliczanie VAT od usług gastronomicznych nabywanych w celu odsprzedaży w ramach usług zakwaterowania
W myśl zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary (...)
str. 23
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Cesja umowy leasingu samochodu osobowego
Spółka otrzymała fakturę z tytułu przejęcia w drodze cesji leasingu operacyjnego samochodu osobowego (tzw. odstępne). Spółka będzie wykorzystywać przejęty pojazd do działalności mieszanej. W jakiej (...)
str. 24
2.
Nabycie kasy on-line a prawo do odliczenia VAT
Na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej kupiłem kasę on-line, z tytułu której skorzystałem z przysługującej ulgi w kwocie 700 zł. Czy oprócz tego mam prawo do (...)
str. 25
3.
Zakup posiłków dla pracowników z ZFŚS
Spółka ze środków ZFŚS nabywa dla swoich pracowników posiłki (nie są to posiłki profilaktyczne). Pracownicy ponoszą częściową odpłatność za te posiłki. Czy ich przekazanie podlega (...)
str. 25
4.
Odsprzedaż usług noclegowych
W ramach działalności gospodarczej świadczę usługi opodatkowane podatkiem VAT. Zdarza się, że w celu wykonania tych usług zawieram umowy ze zleceniobiorcami. W związku z tym (...)
str. 27
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Rozpoczęcie ewidencji sprzedaży w kasie przy wykonywaniu czynności wyłączonych ze zwolnienia z ewidencjonowania
Z generalnej zasady określonej w ustawie o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników (...)
str. 28
1.
Usługi taksówkowe - jak rozliczyć ulgę z tytułu zakupu kasy?
Na mocy art. 114 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0) mogą wybrać (...)
str. 30
2.
Sposób zwrotu odliczonej ulgi
Podatnicy, którzy dokonają odliczenia ulgi przysługującej z tytułu zakupu kasy rejestrującej on-line, mogą w określonych przypadkach stracić prawo do tego odliczenia, co oznacza konieczność zwrotu (...)
str. 31
X.
Czytelnicy pytają
1.
Termin odliczenia ulgi na zakup kasy
Prowadzę zakład fryzjerski, w którym od 1 lipca br. sprzedaż ewidencjonuję przy użyciu kasy on-line. Czy aby otrzymać zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup tej (...)
str. 32
2.
Świadczenie usług psychologicznych
Czy świadcząc usługi w zakresie konsultacji psychologicznych dla osób prywatnych muszę od początku posiadać kasę fiskalną, czy dopiero po przekroczeniu limitu obrotów? Co do zasady (...)
str. 33
3.
Możliwość zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie
Prowadzimy działalność gospodarczą polegającą na wysyłkowej sprzedaży towarów (zapłata dokonywana jest przelewem na nasz rachunek bankowy), którą dokumentujemy fakturami. Dodatkowo świadczymy usługi budowlane na rzecz (...)
str. 34
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość - WSTO
Z dniem 1 lipca 2021 r. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) zastąpiła funkcjonującą do końca czerwca 2021 r. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i (...)
str. 36
1.
Miejsce opodatkowania WSTO
Zanim przejdziemy do omówienia zasad dotyczących miejsca opodatkowania WSTO, należy podkreślić, że celem wprowadzenia WSTO jest pełniejsza realizacja zasady opodatkowania w miejscu konsumpcji towarów. Miejsce (...)
str. 37
1.1.
Wybór miejsca opodatkowania dostawy
Podatnik, który nie przekroczył progu sprzedaży w wysokości 42.000 zł, może opcjonalnie wybrać opodatkowanie WSTO oraz usług TBE w państwie konsumpcji. Wybór następuje poprzez złożenie (...)
str. 40
1.2.
Stawka VAT dla WSTO
Stawką właściwą dla opodatkowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość jest stawka obowiązująca w państwie, w którym transakcja ta podlega opodatkowaniu. Podatnicy powinni więc sprawdzić jakie (...)
str. 41
2.
Obowiązki dostawcy dokonującego WSTO
2.1. Fakturowanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość Generalnie podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą tę transakcję, chyba że podatnik (...)
str. 42
2.1.
Fakturowanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość
Generalnie podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą tę transakcję, chyba że podatnik korzysta z procedury unijnej OSS i wówczas (...)
str. 42
2.2.
Obowiązek prowadzenia ewidencji
Podatnicy świadczący usługi TBE oraz dokonujący WSTO zostali zobowiązani do prowadzenia ewidencji, na podstawie której można określić wartość świadczonych przez nich usług i monitorować próg, (...)
str. 42
2.3.
Zgłoszenie rejestracyjne
Należy również pamiętać, że dostawcy, których towary są zlokalizowane na terytorium kraju, posiadający siedzibę w Polsce bądź takiej siedziby nieposiadający, są obowiązani do rejestracji jako (...)
str. 43
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Zaliczki uiszczane na poczet nabycia towaru wraz z montażem
Kupiliśmy linię produkcyjną od słoweńskiego sprzedawcy. Serwisanci naszego zagranicznego kontrahenta dokonają montażu tej linii w naszym zakładzie w grudniu br. Uzgodniliśmy, że dokonamy częściowej wpłaty (...)
str. 43
2.
Transport towarów poza granicami kraju na zlecenie polskiego podatnika
Wykonaliśmy usługę transportu towarów na trasie Włochy - Wielka Brytania na zlecenie polskiego podatnika. Posiadamy list przewozowy, z którego wynika, że towary transportowane były pomiędzy (...)
str. 46
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIII.
Nabycie przedsiębiorstwa a prawo do korekty rozliczenia VAT - wyrok NSA
Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zbycie przedsiębiorstwa podlega (...)
str. 48
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Zakupy związane z czynnościami opodatkowanymi
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem (...)
str. 50
2.
Podstawowe terminy odliczania VAT naliczonego
Co do zasady prawo do odliczenia powstaje, w myśl art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do (...)
str. 50
3.
Towary służące zaspokajaniu osobistych potrzeb pracowników
Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 (...)
str. 52
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XV.
Wniosek o odroczenie terminu złożenia JPK_FA
Zgodnie z art. 193a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Obowiązki akcyzowe pośredniczących podmiotów gazowych i producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
Spółka posiada status pośredniczącego podmiotu gazowego. W ramach prowadzonej działalności nabywa bez akcyzy gaz ziemny o kodzie CN 2711 21 00 oraz produkuje biogaz o (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Darowizna udziałów spółki jawnej a opodatkowanie sprzedaży lokalu
Spółka jawna wybudowała halę produkcyjną w 2010 r. i użytkowała ją w działalności do końca 2019 r. W styczniu 2020 r. wspólnicy spółki umową darowizny (...)
str. 59
2.
Obowiązek przesyłania JPK_VAT z deklaracją
Podatnik korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych. W związku z tym składa informacje podsumowujące VAT-UE. Czy ma (...)
str. 60
3.
Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej
Deweloper (osoba fizyczna) jako czynny podatnik VAT zamierza jedną z budowanych nieruchomości mieszkalnych przeznaczyć nieodpłatnie na potrzeby własne. W wybudowanym domu jednorodzinnym, który stanowić będzie (...)
str. 61
4.
Brak obowiązku stosowania przez nabywcę oznaczeń MPP w ewidencji VAT
Od 1 lipca 2021 r. zlikwidowany został obowiązek umieszczania oznaczenia MPP w JPK_VAT z deklaracją. Czy faktura wystawiona w lipcu 2021 r., ale z datą (...)
str. 63
5.
Odliczenie VAT od wydatków na firmową ekspozycję
Prowadzimy piekarnię. Zawieramy umowy z sieciami sklepów dotyczące ekspozycji tzw. stojaka firmowego z produkowanym przez siebie wyrobami w celu ich sprzedaży. Z zapisów umowy wynika, (...)
str. 64
6.
Przedwcześnie wystawiona faktura - termin odliczenia VAT
Firma rozliczająca VAT miesięcznie otrzymuje od kontrahentów faktury zakupu, gdzie data sprzedaży jest późniejsza niż data wystawienia faktury (przykładowo data sprzedaży: 10 lipca 2021 r., (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 lipca 2021 r., pod poz. 1243, opublikowano ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych (...)
str. 67
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 lipca 2021 r., pod poz. 1256, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 (...)
str. 67
3.
Rozporządzenia dotyczące zwrotu VAT podróżnym
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 lipca 2021 r., pod poz. 1347, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.