Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające (...)
str. 4
2.
Opublikowano rozporządzenie przesuwające termin zatwierdzenia sprawozdania niektórych jednostek
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W Dzienniku Ustaw z 29 września 2020 r. pod poz. 1667 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 5
3.
Wyjaśnienia Min. Fin. w sprawie przesunięcia terminu zatwierdzania sprawozdań finansowych
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące kolejnego przesunięcia terminu na zatwierdzanie sprawozdań (...)
str. 6
4.
Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na przeprowadzenie inwentaryzacji
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące przeprowadzenia w związku z COVID-19 inwentaryzacji (...)
str. 7
5.
Projekty ustaw nowelizujących ustawę o rachunkowości
30 września 2020 r. do Sejmu RP wpłynęły dwa rządowe projekty ustaw wprowadzające zmiany m.in. w ustawie o rachunkowości. Szczegóły dotyczące tych projektów przedstawiono w (...)
str. 8
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Skutki bilansowe przekazania wyrobów w formie darowizny w zależności od przyjętych zasad ewidencji kosztów
Ujęcie kosztów darowizny jako pośrednio związanych z działalnością operacyjną Koszty związane z przekazaniem darowizny kwalifikuje się, co do zasady, do kosztów pośrednio związanych z działalnością (...)
str. 9
2.
Szczególne regulacje dotyczące odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny na walkę z COVID-19
Zasady odliczania darowizn przekazywanych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Zasady odliczania darowizn przekazywanych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 określa art. 52n updof oraz (...)
str. 12
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Pakiety medyczne sfinansowane w całości przez pracodawcę
Ponoszone przez pracodawcę koszty zakupionych dla pracowników pakietów usług medycznych zalicza się w księgach rachunkowych jednostki do kosztów działalności operacyjnej i ujmuje na koncie 40-5 (...)
str. 15
2.
Rozliczenie zakupu pakietów medycznych finansowanych zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika
Przekazane pracownikom pakiety medyczne w części sfinansowanej przez pracodawcę stanowią na podstawie art. 12 ust. 1 updof częściowo odpłatne świadczenia, które zalicza się do przychodów (...)
str. 17
III.
Aktywa trwałe nabyte do używania przez okres krótszy niż rok
Spółka z o.o. nabyła urządzenie z zamiarem wykorzystywania na własne potrzeby przez okres krótszy niż rok. Czy zakupione urządzenie można uznać za środek trwały? Jeżeli (...)
str. 20
1.
Zasady postępowania ze składnikami aktywów trwałych nabytymi na okres krótszy niż rok
Środek trwały to składnik aktywów, który na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, spełnia łącznie (...)
str. 20
2.
Odniesienie ceny nabycia składnika aktywów w koszty wytworzenia produktów w momencie oddania do używania
Przykład I. Założenia: W jednostce produkcyjnej w styczniu 2020 r. doszło do uszkodzenia urządzenia stanowiącego element linii produkcyjnej, co doprowadziło do przerwania procesu wytwarzania. Uszkodzonego (...)
str. 21
3.
Rozliczanie ceny nabycia składnika aktywów przez okres jego użytkowania
Przykład I. Założenia: Na podstawie danych z poprzedniego przykładu, przy założeniu, że jednostka cenę nabycia zakupionego urządzenia rozlicza w czasie na przestrzeni 11-miesięcznego okresu jego (...)
str. 22
4.
Zaliczenie składnika aktywów do zapasów w cenie sprzedaży netto możliwej do uzyskania
Przykład I. Założenia: Na podstawie danych z poprzedniego przykładu, przy założeniu, że cena sprzedaży netto urządzenia jest istotna (po 11 miesiącach jego użytkowania) i wynosi: (...)
str. 23
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Rozliczenie kosztów usług projektowych i wykonania map związanych z budową dwóch obiektów
Planujemy budowę placu przed budynkiem oraz dobudowę wiatrołapu do tego budynku. Czy koszty usług projektowych oraz koszt wykonania mapy dla celów projektowych będą podwyższać wartość (...)
str. 24
2.
Wprowadzenie do polityki rachunkowości zapisu dotyczącego niskocennych środków trwałych
Tworzymy politykę rachunkowości naszej jednostki. Chcielibyśmy w niej umieścić zapis dotyczący ustalenia wartości granicznej środków trwałych oraz zasad ujęcia niskocennych środków trwałych. Składniki majątku trwałego (...)
str. 25
3.
Skutki bilansowe przedłużenia gwarancji środka trwałego
Jednostka wykupiła przedłużenie o rok gwarancji lasera przemysłowego, figurującego w ewidencji środków trwałych. Jak powinna ująć taki wydatek w księgach rachunkowych? Wydatek poniesiony na przedłużenie (...)
str. 28
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Podatkowe zasady rozliczania kosztów używania w firmie prywatnego samochodu
Jak wynika z treści art. 23 ust. 1 pkt 46 updof, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego (...)
str. 29
2.
Odliczanie VAT od wydatków związanych z używaniem w firmie prywatnego samochodu
Zasady odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z użytkowaniem w firmie samochodu prywatnego przedsiębiorcy, nie różnią się od zasad odliczania podatku od wydatków na samochód (...)
str. 30
3.
Ewidencja księgowa kosztów używania w firmie samochodu prywatnego, niebędącego środkiem trwałym
W przypadku używania przez właściciela firmy na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej prywatnego samochodu osobowego, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych - bez względu na (...)
str. 30
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Skład komisji inwentaryzacyjnej w jednostce obsługiwanej przez CUW
W jednostce oświatowej obsługiwanej przez centrum usług wspólnych rozpoczęto przygotowania do inwentaryzacji. Czy członkami komisji inwentaryzacyjnej mogą być pracownicy jednostki obsługiwanej, tzn. szkoły? Możliwość tworzenia (...)
str. 33
2.
Zapomogi na wyprawki szkolne dla dzieci pracowników zakładu budżetowego wypłacone ze środków ZFŚS
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Regulamin ZFŚS naszej jednostki przewiduje możliwość wypłaty zapomóg na wyprawki szkolne dla dzieci pracowników. We wrześniu 2020 r. kilku pracownikom wypłaciliśmy (...)
str. 34
3.
Organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego SP ZOZ
Kto dokonuje wyboru biegłego rewidenta w SP ZOZ? Czy SP ZOZ może przeprowadzić procedurę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej, a organ zatwierdzający podejmie tylko ostateczną decyzję (...)
str. 36
4.
Faktura korygująca zmniejszająca koszty roku ubiegłego
Jesteśmy szkołą (jednostką budżetową) i uczestniczymy w projektach europejskich. W ramach jednego z projektów, wiosną 2020 r. uczniowie mieli wyjechać na staże zagraniczne. W związku (...)
str. 37
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Objaśnienia podatkowe Min. Fin. w sprawie nowych preferencji stosowanych w celu przeciwdziałania COVID-19
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, wprowadzono szereg przepisów, mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (dalej: MF) zamieszczono (...)
str. 38
2.
Podatkowe uproszczenia w amortyzacji środków trwałych nabytych w związku z COVID-19
W ramach pakietu działań zawartych w tarczy antykryzysowej podjętych i wdrożonych w obszarze bezpośredniej walki z pandemią COVID-19 umożliwiono podatnikom dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od (...)
str. 38
3.
Bilansowa amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych do produkcji towarów na walkę z epidemią
Do ustawy o rachunkowości nie wprowadzono żadnych uregulowań w kwestii jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. (...)
str. 40
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Definicja terminu "zmiana leasingu", określona w MSSF 16
Umowy leasingowe mogą podlegać różnym zmianom w wyniku modyfikacji dotychczasowych warunków lub wprowadzenia nowych. MSSF 16 w załączniku A definiuje zmianę leasingu (ang. lease modification (...)
str. 43
2.
Rozszerzenie zakresu umowy leasingu w ujęciu przedmiotowym oraz czasowym
Dwie podstawowe modyfikacje związane ze zwiększeniem zakresu leasingu to jego rozszerzenie w ujęciu przedmiotowym oraz/lub w ujęciu czasowym. Rozszerzenie przedmiotowe oznacza zazwyczaj zwiększenie wykorzystania bazowych (...)
str. 44
3.
Procedury związane z rozszerzeniem umowy w wyniku jej modyfikacji
W przypadku gdy jednostka identyfikuje odrębny leasing w wyniku zmiany istniejącej umowy, powinna zastosować ogólne zasady przewidziane dla ujmowania aktywów z tytułu praw do użytkowania (...)
str. 46
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kto podejmuje decyzję w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania w spółce z o.o.?
Spółka z o.o. spełnia warunki do uznania jej za jednostkę małą. Kto w tej spółce powinien podjąć decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego według załącznika nr (...)
str. 48
2.
Czy można zaliczyć jednorazowo w koszty wstępną opłatę leasingową?
Podpisaliśmy umowę leasingu operacyjnego maszyny produkcyjnej. Czy wstępną opłatę leasingową możemy zakwalifikować jednorazowo w koszty? Jeżeli kwota wstępnej opłaty leasingowej nie jest dla jednostki istotna, (...)
str. 48
3.
Jak wykazać kwotę podatku dochodowego w rachunku zysków i strat?
Jesteśmy podatnikiem CIT. Rachunek zysków i strat sporządzamy według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Czy w pozycji dotyczącej podatku powinniśmy wpisać kwotę podatku (...)
str. 49
4.
Jak ustalić saldo konta 86 "Wynik finansowy" na koniec roku?
Czy w spółce z o.o. po przeksięgowaniach rocznych na koncie 86 "Wynik finansowy" powinien być wynik brutto, czy netto? Po przeksięgowaniach rocznych saldo konta 86 (...)
str. 50
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Strata gotówkowa warunkująca umorzenie subwencji otrzymanej z PFR w ramach tarczy finansowej
Nasza spółka jawna w ramach tarczy finansowej otrzymała z PFR subwencję. Definicja straty gotówkowej warunkująca umorzenie dodatkowych 25% otrzymanej subwencji zamieszczona w regulaminie PFR jest (...)
str. 50
2.
Otrzymane dofinansowanie w związku z COVID-19 a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Nasza spółka z o.o. w 2020 r. otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w związku z epidemią COVID-19. Czy ujęty w księgach rachunkowych przychód z tego (...)
str. 52
3.
Utworzenie i rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe w jednostce stosującej pełny rachunek kosztów
Nasza jednostka w bieżącym roku obrotowym będzie wypłacała pracownikom nagrody jubileuszowe, na które w ubiegłym roku utworzyła rezerwę. Kiedy i w jaki sposób powinniśmy rozwiązać (...)
str. 53
4.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego w związku z częściową spłatą należności
W księgach naszej jednostki figuruje należność objęta w całości odpisem aktualizującym. Kontrahent wpłacił część tej należności na nasz rachunek bankowy. Czy w związku z tym (...)
str. 56
5.
Sprzedaż złomu uzyskanego z likwidacji materiałów
Jednostka zlikwidowała nieprzydatne (uszkodzone) materiały, a uzyskany w wyniku tej likwidacji złom przeznaczyła do sprzedaży. Jak ująć w księgach rachunkowych tę operację gospodarczą? Jeżeli materiały (...)
str. 57
6.
Obowiązek badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Jesteśmy jednostką dominującą posiadającą 100% udziałów w jednej jednostce zależnej na terenie Polski. Czy w związku z tym mamy obowiązek badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez (...)
str. 59
7.
Dostawa niefakturowana poprzedzona przedpłatą
Wpłaciliśmy zaliczkę na zakup materiałów, ale nie otrzymaliśmy faktury zaliczkowej. Materiały są dostarczane w partiach. Po pierwszej dostawie materiałów sporządziliśmy dokument przyjęcia materiałów PZ. Jak (...)
str. 60
8.
Ujęcie w księgach faktury zakupu z adnotacją "metoda kasowa"
Otrzymaliśmy fakturę zakupu z adnotacją "metoda kasowa". Jest to faktura na dużą kwotę, a termin zapłaty to 60 dni. Jak zaksięgować taką fakturę? Fakturę zakupu (...)
str. 62
9.
Ubytki naturalne surowców produkcyjnych oraz odpady produkcyjne
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Zgodnie z polityką rachunkowości surowce do produkcji księgujemy w koszty z chwilą zakupu. Często na produkcji powstają ubytki naturalne tych surowców. W (...)
str. 63
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.