Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 10:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Dodatek nr 6
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8
z dnia 20.04.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
OGÓLNE ZASADY KWALIFIKOWANIA ZDARZEŃ PO DACIE BILANSU
1.
Rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym
Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe należy, oprócz zdarzeń, które wystąpiły przed dniem bilansowym, uwzględnić także zdarzenia po dniu bilansowym, które mogą mieć wpływ na treść tego (...)
str. 3
2.
Kwalifikacja skutków zdarzeń po dniu bilansowym do odpowiedniego roku obrotowego
Zasadą jest, że w księgach rachunkowych danego roku obrotowego należy ująć wszystkie zdarzenia, które tego roku dotyczą. Oznacza to, że do ksiąg 2018 r. trzeba (...)
str. 4
3.
Ewidencja skutków zdarzeń po dniu bilansowym, zmieniających wiedzę jednostki o stanie istniejącym na ten dzień
Skutki zdarzeń ujawnionych po dniu bilansowym, uznanych za nieistotne (zarówno tych, o których informacje uzyskano po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, jak i po sporządzeniu rocznego (...)
str. 5
II.
ZDARZENIA UJAWNIANE PRZED ZATWIERDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.
Rabaty potransakcyjne otrzymane za zakupy dokonane w poprzednim roku
Większość naszych dostawców udziela nam rabatów potransakcyjnych. Wartości tych rabatów są bardzo duże. Jak w księgach rachunkowych rozlicza się rabaty dotyczące zakupów towarów i materiałów (...)
str. 8
1.1.
Moment zmniejszenia kosztów podatkowych w związku z otrzymanym rabatem
Na podstawie art. 15 ust. 4i updop oraz art. 22 ust. 7c updof, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana (...)
str. 8
1.2.
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Towary i materiały na dzień ich nabycia ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia (por. art. 28 ust. 11 pkt 1 ustawy o rachunkowości). (...)
str. 9
2.
Korekta sprzedaży dokonanej w grudniu, w związku ze zwrotem towarów otrzymanym w styczniu
W styczniu 2019 r. wystawiliśmy fakturę korygującą sprzedaż (in minus) dokonaną i zafakturowaną w grudniu 2018 r. Fakturę korygującą ujęliśmy w księgach 2018 r. Jakimi (...)
str. 12
3.
Ustalenie na dzień bilansowy wysokości rezerwy na skutki postępowania sądowego
W marcu bieżącego roku otrzymaliśmy wyrok sądowy zasądzający na naszą niekorzyść należność główną wraz z odsetkami, koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego. Zamierzamy się odwoływać. Zdarzenie (...)
str. 14
3.1.
Rozstrzygnięcie sprawy sądowej jako zdarzenie po dniu bilansowym
Na roczne sprawozdanie finansowe mogą mieć wpływ zdarzenia po dniu bilansowym. Chodzi tu o wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, jakie nastąpiły po tym dniu, o których (...)
str. 14
3.2.
Zasady wyceny rezerw określone w prawie bilansowym
Z treści art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, iż rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę (...)
str. 14
3.3.
Ewidencja księgowa rezerwy utworzonej w związku z toczącym się postępowaniem sądowym
W świetle art. 35d ust. 2 ustawy o rachunkowości, rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi (...)
str. 15
4.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego dotyczącego odzyskanej należności
W grudniu 2017 r. w księgach rachunkowych spółki z o.o. utworzono odpis aktualizujący wartość należności. W styczniu 2019 r. spółka sporządziła sprawozdanie finansowe za rok (...)
str. 17
III.
ZDARZENIA UJAWNIANE PO ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.
Sprzedaż wyrobów pochodzących ze zwrotów
Jesteśmy firmą produkcyjną. Nasze wyroby gotowe ewidencjonujemy według stałych cen ewidencyjnych, a odchylenia rozliczamy w okresach miesięcznych. Ceny ewidencyjne różnią się od cen sprzedaży. We (...)
str. 20
1.1.
Zasady wyceny wyrobów gotowych według stałych cen ewidencyjnych
Wyceny wyrobów gotowych na dzień ich powstania dokonuje się na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości, czyli według kosztu wytworzenia produktu, który obejmuje (...)
str. 20
1.2.
Korekta przychodów ze sprzedaży, dotyczących roku ubiegłego, w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Przepisy ustawy o rachunkowości nie precyzują jak i kiedy dokonywać korekty przychodów. Stosownie do art. 42 ust. 2 tej ustawy, wynik działalności operacyjnej jednostki obejmuje (...)
str. 21
1.3.
Ewidencja księgowa przyjęcia do magazynu zwróconych wyrobów i ich rozchód z tytułu sprzedaży
Korektę zmniejszającą przychód (tj. korektę in minus ) udokumentowaną fakturą korygującą można ująć w księgach rachunkowych w sposób przedstawiony poniżej. Ewidencja księgowa korekty zmniejszającej przychody (...)
str. 22
2.
Faktury kosztowe otrzymane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Jesteśmy spółką z o.o. komandytową. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. otrzymaliśmy faktury kosztowe dotyczące 2018 r. Dokumenty te są o wartości nieistotnej dla (...)
str. 24
3.
Skutki zaniżenia odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego w poprzednich latach obrotowych
W 2016 r. dokonano ulepszenia środka trwałego. O kwotę poniesionych nakładów zwiększono wartość środka trwałego zaewidencjonowaną na koncie 01. Nie zwiększono jednak odpisów amortyzacyjnych dokonywanych (...)
str. 25
4.
Zwrot do sprzedawcy środka trwałego częściowo zamortyzowanego
W 2018 r. zakupiliśmy środek trwały (maszynę) i rozpoczęliśmy jego amortyzację. W marcu 2019 r. w ramach gwarancji zwróciliśmy go sprzedawcy, co zostało potwierdzone fakturą (...)
str. 26
4.1.
Księgowe rozliczenie zwrotu środka trwałego
Zwrot do sprzedawcy zakupionego w roku ubiegłym środka trwałego i otrzymanie w związku z tym faktury korygującej na 100% wartości tego składnika majątku skutkuje koniecznością (...)
str. 26
4.2.
Zwrot środka trwałego w podatku dochodowym
Co ważne, w przedstawionym przypadku w miesiącu otrzymania faktury korygującej powinna zostać dokonana korekta kosztów podatkowych. Jak wynika z art. 22 ust. 7c-7d updof i (...)
str. 28
5.1.
Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych
Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (KSR nr 7) (...)
str. 28
5.2.
Wpływ na sprawozdanie finansowe korekty błędów popełnionych w poprzednich latach
Odpowiednie ujęcie korekty błędów popełnionych w latach poprzednich w księgach oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe uzależnione jest od ich istotności (por. pkt 5.6-5.7 KSR (...)
str. 29
5.3.
Przedstawienie na przykładach korekty najczęściej popełnianych błędów
Przykład I. Założenia: Jednostka nie naliczyła w 2018 r. odsetek z tytułu nieterminowych płatności, mimo że była do tego zobowiązana (wynikało to z polityki rachunkowości (...)
str. 30
5.4.
Zdarzenia, które nie stanowią korekty błędów
Korekty błędów nie stanowią m.in.: 1) zmiany wartości szacunkowych, które z natury rzeczy są pewnymi przybliżeniami i wymagają aktualizacji po uzyskaniu dodatkowych informacji, w tym: (...)
str. 32
6.
Ujęcie w księgach zaległości w podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wraz z odsetkami
Urząd gminy w grudniu 2018 r. wydał decyzję określającą naszej firmie zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2013 r. Nie zgadzamy się z tą (...)
str. 32
7.
Nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe i jej zwrot w księgach spółki z o.o.
Spółka z o.o. jest komplementariuszem spółki komandytowej. W związku z udziałami w przychodach i kosztach, jako wspólnik opłaca zaliczki na CIT od dochodów w spółce (...)
str. 33
7.1.
Rozliczenie podatku dochodowego w księgach spółki z o.o., będącej komplementariuszem spółki komandytowej
Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, lecz jej wspólnicy będący osobami prawnymi lub osobami fizycznymi (tj. komplementariusze i komandytariusze). Z art. 5 ust. 1 (...)
str. 33
7.2.
Błąd w księgach rachunkowych wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Jak wynika z pytania spółka z o.o. złożyła korektę zeznań podatkowych za lata 2014-2015 z tytułu błędnie ujętych w nich przychodów i kosztów z udziałów (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.