Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 9 (603) z dnia 01.05.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Do 20 maja 2024 r. część przedsiębiorców rozlicza składkę zdrowotną za 2023 r.
Po raz drugi przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej opłacający podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27 , art. 30c lub art. 30ca ustawy o (...)
str. 4
2.
Obniżenie rocznej składki zdrowotnej przedsiębiorcy legitymującego się niepełnosprawnością - wyjaśnienie ZUS
ZUS w dniu 15 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej www.zus.pl zamieścił informację w sprawie obniżenia rocznej składki zdrowotnej do wysokości należnego podatku przez przedsiębiorcę (...)
str. 9
3.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP w razie ponownego zatrudnienia bezrobotnego w wieku do 30. roku życia
Zatrudniliśmy skierowaną z urzędu pracy osobę w wieku 28 lat. Czy jesteśmy zwolnieni z opłacania za nią składek na FP, FS i FGŚP? Nadmieniamy, że (...)
str. 11
4.
Opłacanie przez przedsiębiorcę składek na FP, FS i FGŚP za osoby zatrudnione
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Wkrótce zamierzam zatrudnić pracownika na część etatu (1/2) za wynagrodzeniem niższym od minimalnego (2.500 zł). Czy będę (...)
str. 12
5.
Składki ZUS osoby współpracującej podejmującej prowadzenie własnej działalności gospodarczej
1) Od kilku lat podlegam w ZUS ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba współpracująca. Obecnie zamierzam rozpocząć po raz pierwszy prowadzenie własnej działalności gospodarczej. (...)
str. 15
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w razie zaprzestania wypłaty składnika wynagrodzenia
Z uwagi na problemy finansowe spółki z o.o. od 1 kwietnia 2024 r. na rok zaprzestano wypłaty pracownikom dodatku stażowego (co zostało uwzględnione w regulaminie (...)
str. 18
2.
Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego bezpośrednio po urlopie wychowawczym
Pracownica w okresie od 2 stycznia do 2 marca 2023 r. korzystała z urlopu wypoczynkowego, a następnie od 3 marca 2023 r. do 31 marca (...)
str. 20
3.
Uzupełnienie dla celów zasiłkowych wynagrodzenia zleceniobiorcy, który zachorował w miesiącu rozpoczęcia wykonywania zlecenia
Od 2 kwietnia br. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. W umowie określono wynagrodzenie w stawce (...)
str. 21
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.1.
Dni przepracowane i obowiązujące do przepracowania przez zleceniobiorcę w zaświadczeniu Z-3a
Osoba wykonująca od 2 listopada 2023 r. umowę zlecenia podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. W kwietniu 2024 r. stała się niezdolna (...)
str. 23
1.2.
Wniosek pracownicy o zasiłek opiekuńczy na chore dziecko wychowującej je samodzielnie
1) Pracownica samodzielnie wychowuje dziecko w wieku 4 lat (jest rozwiedziona). W kwietniu br. otrzymała dwa zwolnienia lekarskie z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad (...)
str. 24
2.
Niezdolność do pracy z powodu choroby przypadająca na dzień odbycia kwalifikacji wojskowej
Pracownik na wezwanie Wojskowego Centrum Rekrutacji stawił się do kwalifikacji wojskowej w dniu 14 marca 2024 r. Na PUE ZUS w tym dniu wpłynęło jego (...)
str. 25
3.
Wynagrodzenie chorobowe po zasiłku chorobowym wypłacanym na przełomie roku
Pracownik był nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodów kardiologicznych od 30 listopada 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Za ten okres wypłacono mu wynagrodzenie (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Skutki złożenia przez pracodawcę oświadczenia o rozwiązaniu umowy w trybie art. 53 § 1 pkt 1 lit. a K.p. przed dniem stawienia się pracownika do pracy
Pracownik legitymujący się dwumiesięcznym okresem zatrudnienia przypadającym przed chorobą przebywa na zwolnieniu lekarskim od 10 lutego do 10 maja 2024 r. Pracodawca w dniu 10 (...)
str. 28
2.
Ponowne nawiązanie stosunku pracy ze zwolnionym pracownikiem
W związku ze zmianami organizacyjnymi pracodawca zatrudniający mniej niż 20 osób, zwolnił 30 czerwca 2022 r. pracownika zatrudnionego na stanowisku magazyniera (likwidacja stanowiska). Obecnie (w (...)
str. 30
3.
Wyjaśnienie wątpliwości związanych z pracą zdalną pracowników uprzywilejowanych
1) Pracownik opiekuje się niepełnosprawnym rodzicem, z którym pozostaje w jednym gospodarstwie domowym. Czy pracodawca musi uwzględnić jego wniosek o wykonywanie pracy zdalnej, jeżeli wszyscy (...)
str. 31
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Praca w nadgodzinach pracowników legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
Zatrudniamy pracowników z niepełnosprawnością, którzy przedkładają różnego rodzaju zgody na wyłączenie stosowania wobec nich sztywnych norm czasu pracy. Proszę o przybliżenie tego zagadnienia w aspekcie (...)
str. 33
1.1.
Dopuszczalność pracy w nadgodzinach pracownika z niepełnosprawnością
Pracownicy z niepełnosprawnością ze względu na ochronę ich zdrowia nie mogą wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych, co wynika wprost z art. 15 ust. 3 ustawy (...)
str. 33
1.2.
Wpływ różnego rodzaju zgód lekarza na wykonywanie pracy w nadgodzinach
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 3 listopada 2021 r., uzyskanie przez osobę z niepełnosprawnością zaświadczenia, o którym mowa w art. 16 (...)
str. 34
1.3.
Praca w godzinach nadliczbowych kierownika legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
Przedstawione w pkt. 1.1. i 1.2. zasady dotyczą także pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz managerskich. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z (...)
str. 37
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownica korzystała z urlopów rodzicielskiego i wypoczynkowego
1) Pracownica do 1 kwietnia 2024 r. korzystała z urlopu rodzicielskiego, a od 2 kwietnia 2024 r. do końca tego miesiąca przebywała na urlopie wypoczynkowym. (...)
str. 38
2.
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego lekarza z wynagrodzenia za dyżury medyczne
Jak ustala się średnią urlopową dla lekarza zatrudnionego na umowę o pracę, który pełni dyżury medyczne? Jaki dzielnik (czas pracy) należy przyjąć w tych obliczeniach? (...)
str. 39
3.
Prawo do wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy po przywróceniu pracownika do pracy
Czy praca w innej firmie po bezprawnym lub niezasadnym zwolnieniu lub przebywaniu na zasiłku chorobowym ma wpływ na wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi po przywróceniu go (...)
str. 41
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Dokumenty przechowywane w tzw. teczce kierowcy
1) Czy są podstawy prawne do przechowywania w aktach osobowych kierowcy kopii prawa jazdy, dokumentów związanych z kwalifikacją zawodową i badaniami lekarskimi oraz psychologicznymi, które (...)
str. 42
2.
Urlopy rodzicielskie w treści informacji o warunkach zatrudnienia
Od 26 kwietnia 2023 r. zakres informacji o warunkach zatrudnienia, przekazywanej pracownikowi w ciągu 7 dni od dopuszczenia go do pracy został znacznie rozszerzony, w (...)
str. 44
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalenie okresu zatrudnienia wpływającego na wymiar urlopu
Zatrudniliśmy pracownika, który ukończył studia licencjackie (3,5 roku). Ponadto przed podjęciem obecnej pracy pracował z przerwami w kilku innych zakładach, w tym w niepełnym wymiarze (...)
str. 45
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Korzystanie z ZFŚS przez emeryta - byłego pracownika, który podjął pracę, z uwzględnieniem najnowszej uchwały SN
Były pracownik po przejściu na emeryturę nadal korzystał z naszego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odmówiliśmy mu świadczeń, gdy zatrudnił się u kolejnego pracodawcy. Nie zgadza (...)
str. 48
2.
Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Kościół nie ma w statucie organizowania wypoczynku. Czy na podstawie wystawionego przez niego rachunku można dofinansować z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych udział w wypoczynku połączonym (...)
str. 50
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.1.
Do 17 maja 2024 r. czas na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do nowych wymagań
Od 17 listopada 2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny (...)
str. 54
1.2.
Obowiązki bhp przy systemach przenośnych, np. laptopach
Od 17 listopada 2023 r. zasady bhp przy monitorach ekranowych są wiążące, gdy pracownik używa systemów przenośnych (zasadniczo chodzi o laptopy) przeznaczonych do użytkowania na (...)
str. 55
1.3.
Praca zdalna i wątpliwości interpretacyjne, z uwzględnieniem stanowisk GIP
Obowiązki bhp przy monitorach ekranowych wymagają odrębnego komentarza, jeśli chodzi o pracę zdalną. Są bowiem rozbieżne opinie co do tego, kto (pracodawca czy zatrudniony) musi (...)
str. 55
1.4.
Refundacja szkieł kontaktowych
Przypominamy, że w aktualnym stanie prawnym pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych (...)
str. 57
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Czas na przegląd danych osobowych, w tym o stanie zdrowia pracowników z niepełnosprawnością
Od 4 maja 2019 r. obowiązuje art. 2b ustawy o rehabilitacji, wprowadzony ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku (...)
str. 58
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Możliwość dalszego oszczędzania w PPK po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia
Pracownik będący uczestnikiem PPK pod koniec kwietnia br. ukończył 60 lat. Czy to oznacza, że nie musimy już za niego przekazywać wpłat do PPK? Ukończenie (...)
str. 60
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Terminy przekazywania środków na rachunek Funduszu
Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej Funduszu) oraz gospodarowania jego środkami określa ustawa o Funduszu. Przypominamy, że Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według (...)
str. 61
2.
Wysokości odpisów podstawowych i ich zwiększeń
Stosownie do art. 5 ust. 2-3 ustawy o Funduszu, wysokość odpisu podstawowego: na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku (...)
str. 61
3.
Obliczenie wysokości poszczególnych rat
W oparciu o planowaną liczbę zatrudnionych pracodawca ustala wysokość odpisów na dany rok kalendarzowy. W tym celu może skorzystać z kalkulatora dostępnego w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl. (...)
str. 62
4.
Korekta odpisów w końcu roku
Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Obejmuje (...)
str. 63
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Będą zmiany w małym ZUS plus i oskładkowaniu umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach działalności nierejestrowej
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.gov.pl) dostępny jest projekt z dnia 5 kwietnia 2024 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa (...)
str. 65
2.
Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie wykonywania pracy w warunkach narażenia na działania czynników o charakterze rakotwórczym lub mutagennym
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt z dnia 12 kwietnia 2024 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (nr z wykazu (...)
str. 66
3.
Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl/web/premier) dostępny jest przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.