Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 10:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opodatkowanie dywidend wypłacanych nierezydentom w 2023 r.
Zarówno na gruncie ustawy o PIT, jak i ustawy o CIT, niezależnie od rezydencji podatkowej odbiorcy wypłacanej dywidendy, jest ona opodatkowana ryczałtową stawką podatku dochodowego (...)
str. 4
1.1.
Wypłata dokonywana osobie fizycznej
Co do zasady, polska spółka dokonując wypłaty dywidendy na rzecz nierezydenta (podatnika), powinna potrącić z wypłacanej kwoty podatek dochodowy, należny w Polsce. Wynika to z (...)
str. 4
1.2.
Należność dla podatnika CIT
Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które (...)
str. 5
1.3.
Zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Płatnicy podatku od dywidendy w niektórych przypadkach mogą zastosować stawkę podatku wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobrać podatku zgodnie z (...)
str. 8
1.4.
Mechanizm pay & refund
Przy poborze podatku u źródła obowiązuje tzw. mechanizm pay & refund. Jego istota sprowadza się do konieczności poboru podatku u źródła według stawki podstawowej, a (...)
str. 9
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2.1.
Wysokość odpisów amortyzacyjnych w spółkach nieruchomościowych
W związku z pytaniami Czytelników, nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie, czy stosownie do art. 15 ust. 6 updop (odpowiednio art. 22 (...)
str. 11
2.2.
Składki ZUS opłacane z działalności gospodarczej ryczałtowiec odlicza także od przychodów z prywatnego najmu
W Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 5 z 2023 r., w artykule pt. "Odliczenie składek z działalności w PIT-28" odnieśliśmy się do problemu Czytelnika, który w (...)
str. 12
2.3.
Ulga dla seniora pracującego na umowę o pracę i umowę zlecenia
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 154 updof, wolne od podatku dochodowego są przychody m.in. ze stosunku pracy, czy też umowy zlecenia, o której (...)
str. 13
3.
Zaległe składki ZUS sfinansowane przez płatnika nie są przychodem u ubezpieczonego - interpretacja ogólna Ministra Finansów
W Dz. Urz. Min. Fin. z 2023 r. pod poz. 42 opublikowana została interpretacja ogólna nr DD3.8203.1.2023 Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r. (...)
str. 14
4.
str. 15
4.1.
Zagadnienia ogólne
Z dniem 22 maja 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326). Oznacza (...)
str. 15
4.2.
Beneficjenci
Beneficjentem fundacji uzyskującym świadczenia zgodnie z wolą fundatora, będzie mogła być osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z (...)
str. 16
4.3.
Fundacja podatnikiem CIT
Fundacja rodzinna będzie podatnikiem CIT. Takim podatnikiem będzie również fundacja rodzinna w organizacji oraz spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których (...)
str. 16
4.4.
Opodatkowanie beneficjentów
Przychody uzyskiwane przez beneficjentów fundacji będą zaliczane do przychodów z innych źródeł (nowy art. 20 ust. 1g updof) i w określonych przypadkach będą korzystać ze (...)
str. 17
4.5.
Planowane zmiany przepisów
Pragniemy zauważyć, że ustawa o fundacji rodzinnej jeszcze nie weszła w życie, a Sejm już uchwalił do niej zmiany, które zawarł w ustawie o zmianie (...)
str. 18
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Preferencje cenowe dla odbiorców paliw gazowych nie skutkują powstaniem przychodu podatkowego
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 556 opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (...)
str. 19
2.
Niektóre terminy obowiązujące podatników CIT przesunięte na 30 czerwca 2023 r.
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 530 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych (...)
str. 19
3.
Świadczenie kompensacyjne dla uczestników badań klinicznych wolne od podatku dochodowego
W Dz. U. z 2023 r. pod. poz. 605 opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (...)
str. 20
4.
Nowelizacja zwolnienia w PIT
W Dz. U. z 2023 r. pod. poz. 641 opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych (...)
str. 20
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Nie każda strata może obciążać koszty uzyskania przychodów
W wyniku inwentaryzacji towarów handlowych stwierdzono ich niedobór. Okazało się, że za zaistniałą sytuację winę ponosi pracownik. Zobowiązał się on pokryć powstałą stratę. Część należnej (...)
str. 21
2.
Nieściągalna wierzytelność w przychodach i kosztach podatkowych
Spółka zaliczyła należność do przychodów. Kontrahent jej nie uregulował. Po uprawdopodobnieniu nieściągalności wierzytelności odpis aktualizujący dokonany w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości spółka zakwalifikowała (...)
str. 23
3.
Kontynuacja rozliczania kosztów usług niematerialnych
Spółka z o.o. posiada nieodliczone w poprzednich latach koszty usług niematerialnych. Czy odliczenie tych kosztów w 2023 r. z uwzględnieniem limitu 3 mln + 5% (...)
str. 25
4.
Zaniechanie inwestycji
Przedsiębiorca (podatnik PIT) nabył na potrzeby firmy prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem (halą magazynową). Przed oddaniem budynku do używania ponosił nakłady na jego (...)
str. 26
5.
Skutki podatkowe udzielenia skonta
Spółka z o.o. nabyła towar od kontrahenta. Jeśli zapłaci za transakcję w odpowiednim terminie, to uzyska skonto. Czy wartość tego skonta będzie w firmie przychodem (...)
str. 27
6.
Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia nie powoduje powstania dochodu z ukrytych zysków - interpretacja organu podatkowego
Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia nie powoduje w spółce na estońskim CIT powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)
str. 28
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Zapewnienie pracownikowi bezpłatnych noclegów
Pracownik od poniedziałku do piątku wykonuje pracę w miejscowości wskazanej w umowie o pracę (miejsce realizacji budowy), w której nie znajduje się siedziba pracodawcy. Ma (...)
str. 29
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez pracowników
Przedsiębiorcy niejednokrotnie oferują pracownikom różnego rodzaju świadczenia nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością. Ich przyznanie ma określone konsekwencje w zakresie PIT i ZUS.
str. 31
2.1.
Definicja nieodpłatnych świadczeń w kontekście przychodu
Jak wynika z art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju (...)
str. 31
2.2.
Ustalenie wartości świadczenia
Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców - jeżeli przedmiotem świadczenia są (...)
str. 32
2.3.
Obliczenie zaliczki na podatek i składek
W sytuacji gdy pracownik otrzymuje od pracodawcy świadczenie nieodpłatne lub świadczenie częściowo odpłatne, które jest dla niego przychodem ze stosunku pracy, to wartość takiego świadczenia (...)
str. 33
3.
Świadczenie odszkodowawcze z tytułu wypadku przy pracy a podatek - interpretacja organu podatkowego
Aby wypłacone pracownikowi świadczenie odszkodowawcze z tytułu wypadku przy pracy korzystało ze zwolnienia od podatku, muszą być spełnione warunki z art. 21 ust. 1 pkt (...)
str. 34
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Amortyzacja po dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
Spółka z o.o. rozpoczynająca działalność gospodarczą kupiła używaną linię produkcyjną. Chce skorzystać z jednorazowej amortyzacji. Czy musi zamortyzować środek trwały w 100%, czy może tylko (...)
str. 36
2.
Wydatki zwiększające wartość początkową ulepszonego składnika majątku
Rozbudowaliśmy budynek, który jest naszym środkiem trwałym. W trakcie inwestycji materiały kupowaliśmy na własny koszt, a firma budowlana świadczyła nam usługi budowlane. Ponieważ pierwszy wykonawca (...)
str. 37
3.
Nakłady poniesione na wytworzenie inwestycji w obcym środku trwałym będącym budynkiem mieszkalnym - interpretacja organu podatkowego
Nakłady poniesione przez spółkę na wytworzenie inwestycji w obcym środku trwałym będącym budynkiem mieszkalnym nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne. Staną (...)
str. 38
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Przeznaczenie do zbycia w ramach działalności składników majątku otrzymanych w darowiźnie
W 2015 r. w drodze darowizny dokonanej przez rodziców nabyłem grunty rolne. Następnie przekształciłem je na działki budowlane. W 2022 r. założyłem firmę, której przedmiotem (...)
str. 41
2.
Sprzedaż przedsiębiorstwa
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Rozważam sprzedaż przedsiębiorstwa, na którego majątek składają się w szczególności środki trwałe, w tym magazyn. Jaka stawka (...)
str. 42
2.1.
Przedsiębiorstwo jako przedmiot umowy sprzedaży
Na gruncie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. (...)
str. 42
2.2.
Zbycie poszczególnych składników majątku
Generalnie przychody uzyskane ze sprzedaży poszczególnych składników przedsiębiorstwa są zaliczane do przychodów z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (chyba że co innego wynika z przepisów (...)
str. 43
2.3.
Wysokość podatku ze zbycia rzeczy ruchomych i nieruchomości
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ich wysokość jest zróżnicowana i zależy od rodzaju (...)
str. 44
3.
Działalność wytwórcza jest również wtedy, gdy podatnik zleca innej firmie wytworzenie wyrobów - wyrok WSA
W sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży są wyroby wytworzone przez inną firmę na zlecenie podatnika, pod jego konkretne zamówienie, mamy do czynienia z prowadzeniem działalności wytwórczej, (...)
str. 45
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Podatek u źródła zapłacony przez płatnika z własnych środków
Spółka z o.o. wypłaca zagranicznym kontrahentom należności za tzw. usługi niematerialne, od których, jako płatnik, powinna pobrać podatek. Zdarza się, że na moment wypłaty należności (...)
str. 47
1.1.
Zasady poboru
Podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają w naszym kraju ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium (...)
str. 47
1.2.
Tryb zwrot
Zwróć uwagę! Od 1 stycznia 2019 r. istnieją dwa tryby zwrotu podatku u źródła, tj. określony w art. 28b updop oraz w przepisach Ordynacji podatkowej (...)
str. 49
1.3.
Rozliczenie jako koszt podatkowy
Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo (...)
str. 49
2.
Umowy ubezpieczenia jednak bez podatku u źródła - wyrok NSA
Świadczenia z tytułu umów ubezpieczenia nie wchodzą w zakres usług o charakterze podobnym do gwarancji, a tym samym od przychodów z tego tytułu nie pobiera (...)
str. 50
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ulgi podatkowe w rozliczeniu PIT za 2022 r.
1.1.
Wykorzystanie ulgi termomodernizacyjnej w następnych latach podatkowych
W 2022 r. uzyskałem dochody w wysokości nieznacznie przekraczającej kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku, tj. w wysokości 35.000 zł. Czy w tej sytuacji mogę w (...)
str. 52
1.2.
Stosowanie ulgi rehabilitacyjnej
1) Małoletni wnuk ma stwierdzoną niepełnosprawność i wymaga stałej rehabilitacji. Wspieram córkę w opiece nad nim, w tym używam swojego samochodu do przewozu dziecka na (...)
str. 53
2.
Wpływ zmiany sytuacji dzieci na wysokość kwoty odliczenia i prawo do ulgi prorodzinnej
Specyfiką ulgi prorodzinnej (ulgi na dzieci), uregulowanej w art. 27f updof, jest to, że nabycie prawa do jej stosowania wymaga spełnienia określonych ustawowo warunków zarówno (...)
str. 54
2.1.
Dzieci, na które może być ustalana ulga
Ulga przysługuje na małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik: wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało (...)
str. 54
2.2.
Moment wygaśnięcia prawa do ulgi na dziecko
Trzeba mieć na uwadze, że wystąpienie bądź ustanie konkretnych przesłanek sformułowanych w odniesieniu do dzieci, może powodować wygaśnięcie prawa do ustalania ulgi na dane dziecko. (...)
str. 56
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Zdarzenia wykazywane w zeznaniu podatkowym
1.1.
Kwoty ryczałtu w PIT-36 po zmianie formy opodatkowania działalności
Z tytułu prowadzonej w 2022 r. działalności gospodarczej podlegałem opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zamierzam jednak za 2022 r. złożyć PIT-36 i zastosować opodatkowanie według (...)
str. 58
1.2.
Korzystanie z ulgi mieszkaniowej w PIT-39
W kwietniu 2022 r. sprzedałem mieszkanie, które nabyłem w lutym 2017 r. Uzyskany przychód zamierzam przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. Czy pomimo tego muszę złożyć (...)
str. 59
1.3.
Wspólne zeznanie małżonków
W 2022 r. podatnik prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową oraz osiągnął dochód z umowy o pracę. Z kolei jego żona uzyskała za ten rok (...)
str. 59
1.4.
Zaliczki od dochodów z prywatnego najmu w PIT-36
W 2022 r. podatnik korzystał z możliwości opodatkowania prywatnego najmu na zasadach określonych w ustawie o PIT i opłacał zaliczki na podatek dochodowy. Jak kwoty (...)
str. 60
1.5.
Preferencje dla rodzica dziecka pobierającego rentę socjalną
Jestem wdową. Moja córka mieszka osobno, pobiera rentę socjalną i osiąga dochody z pracy. Nadal jednak pomagam jej w sprawach życia codziennego, realizując wobec niej (...)
str. 61
2.
Udział w zyskach osób prawnych spółka z o.o. wykazuje w CIT-8/O
Spółka z o.o. jest komplementariuszem spółki komandytowej, od której w 2022 r. uzyskała przychody z tytułu udziału w zyskach. Spółka komandytowa pobrała podatek od wypłaconego (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wydatki na zakup alkomatów w celu badania trzeźwości pracowników
Spółka z o.o. jest producentem domów z drewna, które dostarcza i montuje u klienta. Dla osób zatrudnionych na produkcji, w transporcie i przy montażu zamierza (...)
str. 63
2.
Składki z tytułu uczestnictwa w organizacji zrzeszającej przedsiębiorców a koszty podatkowe
Spółka z o.o. aby zapewnić sobie ochronę praw i reprezentowanie interesów oraz wsparcie w prowadzonej działalności, jest członkiem organizacji zrzeszającej przedsiębiorców z siedzibą w Austrii. (...)
str. 63
3.
Ewidencja w podatkowej księdze sprzedaży środka trwałego w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
Podczas zawieszenia działalności gospodarczej sprzedałem samochód ciężarowy będący środkiem trwałym. Czy przychód oraz niezamortyzowaną wartość początkową tego auta powinienem wykazać w podatkowej księdze przychodów i (...)
str. 64
4.
Ryczałt ewidencjonowany opłacany kwartalnie
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Spełnia warunki do rozliczania ryczałtu za okresy kwartalne. Wobec tego pierwszy w 2023 r. ryczałt uiści (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MAJ 2023 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 2.05.2023 r. (wtorek) - złożenie urzędowi skarbowemu: • zeznania za 2022 r. (odpowiednio PIT-28 , PIT-28S , PIT-36 (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.