Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 7 (601) z dnia 01.04.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Uzupełnianie wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiło zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej - nowe stanowiska MRPiPS
Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych, dalej świadczeń chorobowych, przysługujących pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres odpowiednio 12 miesięcy kalendarzowych, (...)
str. 4
2.
Czas badań lekarskich w wymaganym przy trzynastkach minimum stażowym - stanowisko GIP
Pracownik sfery budżetowej nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki), jeśli przepracuje u pracodawcy co najmniej 6 miesięcy. Jest to tzw. minimum stażowe, zapisane (...)
str. 7
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Od 1 kwietnia 2024 r. rozpoczął się nowy rok składkowy, na który ustala się stopę procentową składki wypadkowej
Od 1 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się nowy rok składkowy, na który ustalana jest wysokość stopy procentowej składki wypadkowej. Będzie on trwał do 31 marca (...)
str. 8
2.
Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus
Jako psycholog świadczę usługi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do CEIDG. Z działalności opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS (...)
str. 12
3.
Składka zdrowotna osoby prowadzącej działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej
Osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG równocześnie prowadzi działy specjalne produkcji rolnej (nie wymagają wpisu do CEIDG). Czy powinna opłacać składkę zdrowotną (...)
str. 14
4.
Od 1 kwietnia do 31 lipca br. można zmienić decyzję o przekazywaniu części składki emerytalnej do ZUS lub do OFE
Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru i co do zasady jest finansowana po połowie przez płatnika składek i ubezpieczonego (po 9,76% podstawy wymiaru). (...)
str. 16
5.
Sposób rozumienia "przepisów o wynagradzaniu" na gruncie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego
1) Jak należy rozumieć pojęcie "przepisy o wynagradzaniu" użyte w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego? Czy obejmuje ono regulacje przyjęte przez pracodawcę (...)
str. 17
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uwzględnienie w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Pracownica (nauczycielka) z dniem 1 września 2023 r. wróciła do pracy po urlopie wychowawczym trwającym od 10 października 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. (...)
str. 20
2.
Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, do którego prawo powstało po przerwaniu urlopu wychowawczego
Pracownica po urlopach macierzyńskim i rodzicielskim wykorzystała zaległy urlop wypoczynkowy, a następnie wystąpiła o roczny urlop wychowawczy. W trakcie tego urlopu zaszła w kolejną ciążę. (...)
str. 22
3.
Czy nagroda uznaniowa zwiększy podstawę wymiaru świadczeń chorobowych i wynagrodzenia urlopowego?
Pracownicy otrzymują miesięczną nagrodę uznaniową uzależnioną od wyników całego zakładu pracy. Jej wysokość ustalana jest według uznania oraz decyzji pracodawcy i nie ma na nią (...)
str. 23
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie okresu zasiłkowego po świadczeniu rehabilitacyjnym, z uwzględnieniem stanowiska ZUS będącego odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność po wykorzystaniu 182 dni okresu zasiłkowego przyznano świadczenie rehabilitacyjne na 12 miesięcy. Pod koniec jego pobierania zaszła ona w ciążę i (...)
str. 24
2.
Odliczanie nadpłaconego wynagrodzenia z zasiłku chorobowego
Pracownikowi (w wieku 50+) za styczeń 2024 r. wypłacono wynagrodzenie chorobowe za 14 dni oraz wynagrodzenie za pracę, a następnie wpłynęło jego zwolnienie lekarskie obejmujące (...)
str. 26
3.
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego po wypadku w drodze do pracy
Decyzją ZUS pracownikowi w kwietniu 2024 r., po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, przyznano świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące w wysokości 90% podstawy wymiaru. Niezdolność pracownika do (...)
str. 27
IV.
EMERYTURY I RENTY
1.
W kwietniu i w maju br. wypłata dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów
W kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub rentą, ZUS i KRUS wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, tzw. "trzynastą emeryturę". Jedynie (...)
str. 29
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Limity umów na czas określony przy zatrudnieniu w ramach prac interwencyjnych
W ramach prac interwencyjnych zatrudniamy pracownicę na podstawie umowy na czas określony. Aktualna jest to już czwarta umowa i obejmuje okres od 1 lutego do (...)
str. 30
2.
Zatrudnienie udziałowca jako dyrektora na stanowisku wykonawczym
Spółka z o.o. ma 2 udziałowców. Udziałowiec A ma 90% udziałów i jest prokurentem, natomiast udziałowiec B posiada 10% udziałów i jest członkiem zarządu zatrudnionym (...)
str. 31
3.
Dopuszczalność ustalenia przy zawarciu stosunku pracy właściwości sądu, który będzie rozpatrywał sprawy pracownika i pracodawcy
Pracodawca zatrudnia pracowników na terenie całej Polski. Siedziba zarządu jest natomiast w Bydgoszczy i w tym mieście znajduje się siedziba kancelarii adwokackiej obsługująca spółkę. Czy (...)
str. 33
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Normy czasu pracy i wynagrodzenie po przedłożeniu przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym
Pracownik przedstawił pracodawcy orzeczenie o zaliczeniu go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, co powoduje, że jego czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę. Czy (...)
str. 34
1.1.
"Sztywne" normy czasu pracy
Czas pracy osoby zaliczonej do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego (...)
str. 35
1.2.
Wynagrodzenie za pracę
Stosowanie norm czasu pracy, o których mowa w art. 15 ustawy o rehabilitacji, nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Natomiast godzinowe (...)
str. 36
2.
Rozliczenie pracy niepełnoetatowego nauczyciela szkoły niepublicznej wykonywanej w wolną sobotę
Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Kodeksu pracy w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której obowiązuje 10-miesięczny okres rozliczeniowy, pracują zgodnie ze szkolnym planem nauczania (...)
str. 36
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wpływ zwolnienia z tytułu działania siły wyższej na sposób ustalania wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik z niego korzystał
1) Pełnoetatowy pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.157 zł oraz premię regulaminową w kwocie 498,84 zł. Od 1 do 8 grudnia 2023 r. przebywał (...)
str. 39
2.
Ustalenie wynagrodzenia za pracę w razie nieprzepracowania w danym miesiącu żadnego dnia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Umowa o pracę pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy za wynagrodzeniem w stałej stawce miesięcznej uległa rozwiązaniu z dniem 2 marca 2024 r. Na (...)
str. 44
3.
Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa z tytułu zwolnienia indywidualnego?
Spółka ma zamiar wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. Powodem jest konflikt pomiędzy pracownikami działu, który uniemożliwia im prawidłowe wykonywanie obowiązków. Czy w takim przypadku pracownik (...)
str. 45
4.
Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia i świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Wypłacane na rzecz pracownika wynagrodzenie i środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dwa razy w roku) zostały odrębnie zajęte przez komornika. W piśmie o zajęciu (...)
str. 47
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Przechowywanie w aktach osobowych dokumentu potwierdzającego zapoznanie się pracownika z zasadami monitoringu
Czy w aktach osobowych każdego pracownika powinien być odrębny dokument potwierdzający zapoznanie się z zasadami monitoringu stosowanego przez pracodawcę? Zgodnie z art. 22 2 § (...)
str. 49
2.
Zawiadomienie pracownika o zastosowaniu wobec niego kary porządkowej
Zamierzamy zastosować karę porządkową wobec pracownika, który notorycznie spóźnia się do pracy. Odbyte z nim kilkukrotnie rozmowy w tej sprawie nie odniosły pożądanego skutku. Czy (...)
str. 51
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Brak obowiązku regulowania doraźnej kontroli trzeźwości pracowników w przepisach wewnątrzzakładowych
Pracodawca nie ma przepisów wewnątrzzakładowych o kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków odurzających w ich organizmach. Jak powinien postąpić, jeżeli podejrzewa, że pracownik przyszedł (...)
str. 53
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Częstotliwość dokonywania oceny warunków pracy wykonywanej przy komputerze
Do obowiązków pracodawcy należy ocena warunków pracy wykonywanej przy komputerze. Jak często pracodawca powinien dokonywać takiej oceny oraz na czym ona powinna polegać? Stosownie do (...)
str. 55
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Termin na złożenie sprawozdań finansowych za 2023 r. - informacja PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 marca 2024 r. poinformował, na stronie internetowej www.pfron.org.pl o terminie składania sprawozdań finansowych za 2023 r. Jak czytamy w (...)
str. 57
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Wpłaty do PPK: liczy się data wypłaty wynagrodzenia, a nie okres, za jaki ono przysługuje
Niniejszy artykuł został przygotowany przez PFR Portal PPK: Pracodawca jest obowiązany do obliczenia i dokonania finansowanych przez siebie wpłat do instytucji finansowej oraz do obliczenia, (...)
str. 58
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Zagwarantowanie pracownikowi wynagrodzenia na poziomie co najmniej płacy minimalnej
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dalej zwana ustawą, zobowiązuje do wynagradzania pracowników na poziomie nie niższym od płacy minimalnej. Za złamanie tego nakazu ustanawia (...)
str. 60
2.
Zasady weryfikacji minimalnej wysokości wynagrodzenia w danym miesiącu
Przepis art. 6 ust. 4-5 ustawy instruuje, w jaki sposób sprawdzać, czy w danym miesiącu wynagrodzenie pracownika osiąga poziom minimalny. Wymaga on, żeby pracodawca: zsumował: (...)
str. 61
3.
Wpływ nieobecności pracownika w pracy na wysokość wynagrodzenia minimalnego
Pracodawca pozostaje w zgodzie z regułą zagwarantowania płacy minimalnej, wypłacając pracownikowi wynagrodzenie niższe od minimum ustawowego, jeżeli pracownik nie przepracował pełnej puli obowiązujących go w (...)
str. 62
4.
Ustalenie wyrównania wynagrodzenia do wysokości ustawowego minimum
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, pracodawca ma obowiązek wyrównać wynagrodzenie pracownika za dany miesiąc do wysokości płacy minimalnej, jeżeli jest ono niższe od (...)
str. 63
4.1.
Wyrównanie przy wynagrodzeniu godzinowym i uzależnionym od wyników pracy
W przypadku pracowników opłacanych stawką godzinową, wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do (...)
str. 63
4.2.
Wyrównanie przy stałym wynagrodzeniu miesięcznym
Przepis art. 7 ust. 4 ustawy gwarantuje pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie (...)
str. 64
5.
Uzupełnienie wynagrodzenia do poziomu minimalnego
Jeżeli wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimum ustawowego w danym miesiącu z innych powodów niż terminy wypłat lub rozkład czasu pracy, pracodawca musi je uzupełnić. (...)
str. 65
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Przygotowanie zawodowe młodocianych w branżowych centrach umiejętności
W Dzienniku Ustaw z dnia 6 marca 2024 r. pod poz. 322 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 66
2.
Od 14 marca 2024 r. obowiązują zmiany w K.p.c. dotyczące miejsca posiedzeń sądu
Z dniem 14 marca 2024 r. weszła w życie część zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania cywilnego (dalej K.p.c.) ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. (...)
str. 66
3.
Nadal nie zakończono prac nad ustawą o ochronie sygnalistów
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku, w stałym komitecie Rady Ministrów trwają prace nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów (numer z wykazu UC1). (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.