Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 1 marca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.03.2024 r., godz. 8:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.904 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy bez zmian - stanowisko MS
W myśl art. 87 1 K.p., wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zwolnienie z opłacania składek ZUS wynikające ze specustawy, także gdy składki zostały zapłacone lub na ich poczet zaliczono nadpłatę
Na podstawie art. 31zo specustawy, płatnik składek spełniający warunki określone w tym przepisie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek (...)
str. 5
2.
Opłacanie przez przedsiębiorcę składki na Fundusz Pracy
Przedsiębiorca prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą i przez pierwsze 6 miesięcy korzystał ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, czyli z tzw. ulgi na start. (...)
str. 7
3.
Dodatek solidarnościowy - do końca sierpnia br. oraz potwierdzanie uprawnień do świadczeń z tego tytułu
1) Na początku sierpnia br. rozwiązała się terminowa umowa jednego z naszych pracowników. Czy przysługuje mu prawo do dodatku solidarnościowego przez trzy miesiące? W aktualnym (...)
str. 9
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Wartość świadczeń przyznanych pracownikom na letni wypoczynek w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania
1) Pracodawca z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypłaca raz w roku świadczenie pieniężne na wakacje, tzw. wczasy pod gruszą, pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego (...)
str. 10
2.
Świadczenie urlopowe, w tym wypłacone w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, a składki ZUS
Od tego roku wypłacamy pracownikom świadczenie urlopowe. W okresie od 1 maja do 31 lipca br. pracodawca, na mocy art. 15g specustawy, wprowadził obniżony wymiar (...)
str. 13
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnienie składnika wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Wynagrodzenie pracownika składa się z wynagrodzenia zasadniczego i premii motywacyjnej w wysokości 10% płacy zasadniczej. Zgodnie z regulaminem premiowania, premia nie przysługuje za miesiąc, w (...)
str. 15
2.
Wysokość zasiłku po krótkiej przerwie w niezdolności do pracy
W kwietniu 2020 r. ustalaliśmy podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby, która była niższa od kwoty najniższej, dlatego dokonaliśmy jej odpowiedniego podwyższenia. W lipcu 2020 (...)
str. 17
3.
Wliczanie składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz premię kwotową pomniejszaną proporcjonalnie za dni choroby. Ponadto wypłacamy mu dodatek, który w każdym miesiącu ma inną (...)
str. 19
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek opiekuńczy dla ojca z tytułu opieki nad noworodkiem
Żona pracownika, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, na początku sierpnia 2020 r. urodziła dziecko. Po kilku dniach zostało ono wypisane ze szpitala, jednak jego (...)
str. 20
2.
Świadczenia za uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy
Pracownik w ubiegłym roku uległ wypadkowi przy pracy, po którym wykorzystał pełny okres zasiłkowy, a następnie przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne. Po 3 miesiącach jego pobierania (...)
str. 22
V.
Emerytury i renty
1.
Wypłata niepobranej emerytury lub renty po śmierci świadczeniobiorcy
Na początku lipca 2020 r. zmarł ojciec pracownicy, który zamieszkiwał z nią pod tym samym adresem. Był on uprawniony do emerytury z ZUS, a jej (...)
str. 23
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zatrudnienie na czas określony osoby w wieku przedemerytalnym
1) Czy możemy zatrudnić bezrobotnego mężczyznę w wieku 63 lat w ramach umowy na czas określony? Czy zainteresowany będzie podlegał ochronie przedemerytalnej? Czy taka umowa (...)
str. 25
2.
Data zakończenia stosunku pracy w razie wysłania pocztą oświadczenia o rozwiązaniu umowy
Z pracownikiem, który w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego złożył wypowiedzenie, chcielibyśmy rozwiązać umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym. Czy pomimo absencji w pracy możemy (...)
str. 26
3.
Zasady sporządzania aneksu do umowy o pracę
Zamierzamy aneksem zmienić pracownikowi wysokość wynagrodzenia. Czy jeżeli jest to kolejny (drugi) aneks zmieniający wysokość wynagrodzenia, powinien odnosić się do aneksu pierwszego? W aneksie zmieniającym (...)
str. 27
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń dla celów skorzystania z instrumentów określonych w specustawie
W jaki sposób ustalić wzrost obciążenia wynagrodzeń dla celów skorzystania z instrumentów określonych w specustawie? Przepisy specustawy dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl Spadek przychodów ze (...)
str. 29
2.
Wynagrodzenie urlopowe po obniżeniu wymiaru czasu pracy z powodu epidemii koronawirusa
Pracodawca na podstawie art. 15g specustawy obniżył pracownikom wymiar czasu pracy i proporcjonalnie do niego wynagrodzenie. Część z zatrudnionych skorzystała w tym okresie z urlopu (...)
str. 31
3.
Zajęcie komornicze świadczenia urlopowego nauczyciela
Pracodawca otrzymał pismo o zajęciu wynagrodzenia i wierzytelności zasiłku chorobowego nauczyciela i konieczności dokonywania potrąceń. Zgodnie z treścią dokumentu komornik: "zajmuje wynagrodzenie dłużnika (dotyczy to (...)
str. 33
4.
Możliwość wnioskowania o dofinansowanie wynagrodzenia z urzędu pracy na nowego pracownika
1) W maju br. spółka złożyła wniosek do powiatowego urzędu pracy o dofinansowanie przez 3 miesiące (maj, czerwiec, lipiec br.) wynagrodzeń pracowników w związku ze (...)
str. 35
5.
Odliczenie z okresu uprawniającego do tzw. trzynastki czasu pozostawania w gotowości do pracy
Samorządowy zakład budżetowy zatrudnia osoby przeprowadzające dzieci przez przejścia dla pieszych w okolicach szkół podstawowych. W okresie przerw w nauce są one oddawane do dyspozycji (...)
str. 36
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Wydanie świadectwa pracy osobie powołanej na stanowisko PINB
Jesteśmy jednostką rządową. Nasz pracownik, który zajmował stanowiska jako pełniący obowiązki (p.o.), został powołany przez starostę na powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Czy musimy mu wydać (...)
str. 37
2.
Prowadzenie dokumentacji osób wykonujących umowy cywilnoprawne
Jaką dokumentację należy gromadzić dla osób wykonujących umowę zlecenia albo umowę o dzieło? Zarówno umowa zlecenia, jak i umowa o dzieło są stosunkami cywilnoprawnymi, dla (...)
str. 39
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wypłata dofinansowania za urlop wykorzystany przed wprowadzeniem regulaminu ZFŚS
W związku ze wzrostem liczby pracowników zatrudnionych na dzień 1 stycznia 2020 r. byliśmy zobowiązani utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jednak, w wyniku przedłużających się (...)
str. 40
2.
Warunki wypłaty świadczenia urlopowego podczas epidemii koronawirusa
Spółka zatrudniająca na umowę o pracę 10 osób otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP oraz dofinansowanie z PFR na podstawie przepisów antykoronawirusowych. Jej sytuacja finansowa (...)
str. 42
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Możliwość przeprowadzania przez pracodawców prewencyjnych badań trzeźwości kierowców pojazdu
Ze względów bezpieczeństwa pasażerów przed każdym rozpoczęciem pracy przez kierowców pojazdów autobusowych sprawdzamy ich trzeźwość. Czy postępowanie to jest zgodne z prawem? Kwestia poddawania pracowników (...)
str. 43
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Stan zatrudnienia warunkujący objęciem od 1 lipca br. podmiotu zatrudniającego ustawą o PPK
1) Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam kilkunastu pracowników i zleceniobiorców. Czy ustalając stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. powinienem uwzględnić również siebie? Nie. (...)
str. 45
E.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w podstawie wymiaru składek ZUS
Pracownikowi, z którym rozwiązujemy umowę o pracę wypłacimy m.in. ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Czy wliczyć go do podstawy wymiaru składek ZUS? Tak. W podstawie wymiaru (...)
str. 48
2.
Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz obliczanie podstawy jego wymiaru
1) Pracownik zatrudniony od 1 lipca 2020 r. zachorował pod koniec tego miesiąca i niezdolność do pracy trwa do połowy sierpnia br. Jest to jego (...)
str. 48
3.
Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
1) Pracownikowi w lipcu br. urodziło się dziecko. Obecnie zamierza skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 14 dni. Jakie dokumenty powinien złożyć w celu wypłaty (...)
str. 49
4.
Zastrzeżenie kary umownej za szkodę w mieniu powierzonym
Zatrudniamy pracownika na stanowisku magazyniera. Powierzyliśmy mu mienie z obowiązkiem wyliczenia się. Czy możemy zastrzec sobie karę umowną na konkretną kwotę? Czy jeżeli dojdzie do (...)
str. 50
5.
Zmiana trybu rozwiązania umowy
Pracownik w połowie lipca 2020 r. złożył wypowiedzenie umowy, które zakończy bieg 31 października br. Od tamtej pory stawia się do pracy po spożyciu alkoholu, (...)
str. 51
6.
Dni wolne na poszukiwanie pracy oraz skrócenie okresu wypowiedzenia
1) Pracownik wypowiedział pracodawcy umowę o pracę. Czy jeżeli to on był inicjatorem rozstania, pracodawca musi udzielić mu dni wolnych na poszukiwanie pracy, o których (...)
str. 51
1.
Planowanie czasu pracy
Jednostką czasu, na którą planuje się, a następnie rozlicza czas pracy każdego pracownika jest okres rozliczeniowy. Jego długość ustala pracodawca (ewentualnie wspólnie ze stroną pracowniczą): (...)
str. 52
2.
Obliczanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym
2.1. Wymiar czasu pracy przy pełnym etacie Wymiar czasu pracy to liczba godzin do przepracowania będąca wynikiem: pomnożenia 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w (...)
str. 53
2.1.
Wymiar czasu pracy przy pełnym etacie
Wymiar czasu pracy to liczba godzin do przepracowania będąca wynikiem: pomnożenia 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym (przez tydzień rozumie się 7 (...)
str. 53
2.2.
Wymiar czasu pracy dla pracowników objętych odrębną normą dobową
Niektóre kategorie (grupy) pracowników (np. osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, o ile nie zostały z tego zwolnione, a także niektórzy pracownicy podmiotu leczniczego), (...)
str. 54
2.3.
Wymiar czasu pracy w niepełnym okresie rozliczeniowym
Jeżeli pracownik nie przepracuje pełnego okresu rozliczeniowego (nawiąże lub rozwiąże stosunek pracy w jego trakcie), obowiązujący go wymiar czasu pracy należy ustalić indywidualnie - stosownie (...)
str. 54
2.4.
Wymiar czasu pracy przy niepełnym etacie
Normy czasu pracy obowiązujące pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy są takie same jak pracującego na cały etat i wynoszą zasadniczo 8 godzin na (...)
str. 54
2.5.
Wymiar czasu pracy po obniżeniu wielkości etatu przez część okresu
W praktyce kadrowej spotyka się sytuacje, w których dochodzi do czasowego obniżenia wielkości etatu. Tak jest w ostatnim czasie na skutek pandemii koronawirusa. W myśl (...)
str. 55
3.
Rozliczanie czasu pracy
3.1. Rozliczenie czasu pracy w okresie przepracowanym w całości Na zakończenie każdego okresu rozliczeniowego pracodawca jest zobowiązany ustalić, czy doszło do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy (...)
str. 55
3.1.
Rozliczenie czasu pracy w okresie przepracowanym w całości
Na zakończenie każdego okresu rozliczeniowego pracodawca jest zobowiązany ustalić, czy doszło do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. W praktyce jest to najczęściej wynikiem pracy (...)
str. 55
3.2.
Ustalenie przekroczeń w przypadku wcześniejszego ustania zatrudnienia
Analogiczne postępowanie jak omówione w pkt 3.1. obowiązuje przy skróconym okresie rozliczeniowym z powodu rozwiązania stosunku pracy. Przy czym wymiar czasu pracy dla tego okresu (...)
str. 56
3.3.
Rozliczenie czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Rozliczenia czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu dokonuje się tak jak w przypadku pracownika pełnoetatowego, jednak z powodu proporcjonalnie obniżonego wymiaru sporadycznie dochodzi do (...)
str. 57
3.4.
Ustalanie przekroczeń w razie zmiany wielkości etatu w trakcie okresu rozliczeniowego
Czas pracy podlega rozliczeniu w zakresie całego okresu rozliczeniowego, a nie określonych części, wynikających ze zmian wielkości etatu. Jest to stanowisko większości ekspertów, motywowane brzmieniem (...)
str. 58
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.1.
Podstawa prawna
W dniu 9 lipca 2020 r. Parlament Europejski przyjął bez poprawek w drugiej sesji głosowań postanowienia tzw. pakietu mobilności. Akty prawne wchodzące w skład tego (...)
str. 59
1.2.
Zmiany w odpoczynkach tygodniowych
Podstawową zmianą, która znajdzie zastosowanie wobec wszystkich kierowców wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy jest ingerencja w zasady korzystania z odpoczynków tygodniowych. Przepis art. 8 ust. 6 (...)
str. 59
1.3.
Dostęp do informacji o bezpiecznych i chronionych parkingach
Środkiem pozwalającym na wywiązanie się przez kierowców z obowiązku korzystania z regularnych odpoczynków tygodniowych oraz innych odpoczynków trwających ponad 45 godzin w odpowiednim dla każdej (...)
str. 60
1.4.
Wydłużenie dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu
Rozporządzenie WE nr 561/2006 po zmianach dopuści w art. 12 odstępstwo od art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 2 ww. aktu (...)
str. 61
1.5.
Modyfikacja zasady wynagradzania kierowców
Modyfikacje dotkną również art. 10 ust. 1 rozporządzenia WE nr 561/2006 zakazującego dotychczas wypłacania kierowcom składników wynagrodzenia uzależnionych od przebytej odległości i/lub ilości przewiezionych rzeczy, (...)
str. 61
1.6.
Nowe wyłączenia spod stosowania rozporządzenia WE nr 561/2006
W art. 3 rozporządzenia WE nr 561/2006 po zmianach pojawią się nowe wyłączenia dotyczące pojazdów lub ich zespołów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 7,5 (...)
str. 62
1.7.
Nowe grupy kierowców objętych rozporządzeniem WE nr 561/2006
Od 1 lipca 2026 r. przepisy rozporządzenia WE nr 561/2006 znajdą zastosowanie wobec kierowców rzeczy w międzynarodowym transporcie drogowym lub kabotażowym, jeśli DMC pojazdu łącznie (...)
str. 62
1.8.
Zmiany w użytkowaniu tachografów i pozostałe zmiany
Intencją ustawodawcy europejskiego jest rzetelna rejestracja przez tachograf wszystkich okresów pracy kierowców, a nie tylko rejestrowanego automatycznie czasu jazdy, oraz czasu przerw i odpoczynków. Z (...)
str. 63
2.
Zgodnie z informacją resortu pracy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje od 27 lipca br.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w specustawie, przysługiwał osobom uprawnionym do 26 lipca br. W art. 4 ust. 3 specustawy zawarto delegację dla Rady (...)
str. 64
3.
Do 31 sierpnia br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących poprawy bhp w firmie - informacja ZUS
W dniu 22 lipca br. ZUS na stronie internetowej www.zus.pl zamieścił informację w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych (...)
str. 65
4.
Zleceniobiorca może złożyć wniosek o świadczenie postojowe, gdy zleceniodawca odmówił jego złożenia - informacja ZUS
W UiPP nr 14/2020, str. 19-21 pisaliśmy, że od 24 lipca br. wniosek o świadczenie postojowe może złożyć osoba uprawniona będąca zleceniobiorcą, gdy zleceniodawca odmówi (...)
str. 66
5.
Pracodawca ma prawo żądać od kandydata do pracy potwierdzenia legalnego pobytu w Polsce - stanowisko UODO
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zajął stanowisko w kwestii prawa pracodawcy do żądania od osoby zatrudnianej będącej cudzoziemcem przedstawienia dokumentów uprawniających do przebywania na terytorium (...)
str. 66
6.
Ile w 2021 r. wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa?
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku trwają negocjacje nad ustaleniem minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Zgodnie (...)
str. 67
7.
Polecenie pracy zdalnej do 3 miesięcy po odwołaniu stanu epidemicznego/epidemii
W myśl art. 3 ust. 1 specustawy, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.