Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.491 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 12 (510) z dnia 10.06.2020
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.1.
Wprowadzenie
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku w Sejmie procedowana jest ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom (...)
str. 4
1.2.
Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca br., w tym na zdrowe dzieci w wieku do lat 8
Ustawa antykryzysowa - tarcza 4.0 w art. 4 specustawy w ust. 1-1b wyrazy "przez okres nie dłuższy niż 14 dni." zastępuje wyrazami "do dnia 28 (...)
str. 4
1.3.
Uregulowanie zasad wykonywania pracy zdalnej
W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). (...)
str. 5
1.4.
Przestój lub obniżony wymiar czasu pracy w zakładzie pracy, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń
Na podstawie nowego art. 15gb specustawy pracodawca, o którym mowa w art. 3 K.p. (czyli jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba (...)
str. 6
1.5.
Jednostronne udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego
Na podstawie nowego art. 15gc specustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca będzie mógł udzielić pracownikowi urlopu (...)
str. 6
1.6.
Wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń związanych z rozwiązaniem umowy
Projektowany art. 15gd specustawy przewiduje ograniczenie wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują (...)
str. 7
1.7.
"Zawieszenie" zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Na podstawie nowego art. 15ge specustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy w (...)
str. 7
1.8.
Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji
Nowy art. 15gf specustawy umożliwi wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Zgodnie z jego treścią, strony umowy o zakazie konkurencji (...)
str. 8
1.9.
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy
Podmiot, o którym mowa w art. 15g ust. 1 specustawy (tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca (...)
str. 8
1.10.
Elastyczny czas pracy i warunki zatrudnienia
Pracodawca, u którego na skutek COVID-19 nastąpiło odpowiednie zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów (...)
str. 9
1.11.
Obowiązek informacyjny względem urzędu pracy przez korzystających z dofinansowania do wynagrodzeń
Przedsiębiorca otrzymujący z urzędu pracy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne zobowiązany zostanie do informowania powiatowego urzędu (...)
str. 9
1.12.
Rozwiązania kadrowe w jednostkach sektora finansów publicznych
Ustawa antykryzysowa - tarcza 4.0 wprowadza zmianę do art. 15zzzzzp ust. 1 specustawy, pozwalającą na zmniejszenie zatrudnienia, o którym mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 (...)
str. 10
1.13.
Tymczasowe przeniesienie do innej pracy pracownika urzędu
Ustawa antykryzysowa - tarcza 4.0 zakłada dodanie do specustawy art. 3a. Na podstawie tego przepisu, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wójt, (...)
str. 10
1.14.
Warunki przyznawania świadczenia postojowego przedsiębiorcy
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych świadczenie postojowe przysługuje, (...)
str. 10
2.
Wpływ zakończenia przestoju przed określonym terminem na dofinansowanie wynagrodzeń - stanowisko MRPiPS
Przedsiębiorca, który z powodu epidemii koronawirusa: odnotował spadek obrotów gospodarczych przynajmniej w jednym z dwóch okresów wskazanych w art. 15g ust. 9 specustawy o określony (...)
str. 11
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zwolnienie pracodawcy z opłacenia nieopłaconych składek ZUS
1) Przedsiębiorca do końca marca br. podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (był równocześnie pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy). Od 1 kwietnia br. z działalności (...)
str. 12
2.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy w razie wypłaty zaległego i bieżącego wynagrodzenia
Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 30. dnia danego miesiąca. Z powodu trudności finansowych wynagrodzenie za kwiecień br. wypłaciliśmy 4 maja br., natomiast za maj (...)
str. 15
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownicy na urlopie rodzicielskim wykonującej umowę zlecenia
Z własną pracownicą przebywającą do połowy sierpnia br. na urlopie rodzicielskim zawarliśmy umowę zlecenia na okres od 1 czerwca do 31 lipca br. Wynagrodzenie z (...)
str. 17
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Ryczałt za nocleg w czasie zagranicznej podróży służbowej a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy
Pracownik w lutym br. przebywał w zagranicznej podróży służbowej. Z tego tytułu otrzymał m.in. zwrot kosztów noclegu w wysokości 100% limitu określonego w załączniku do (...)
str. 19
2.
Podstawa wymiaru składek ZUS rolnika-przedsiębiorcy wyłączonego z ubezpieczenia społecznego rolników
Rolnik-przedsiębiorca ze względu na wysokość podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej został wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników, a tym samym od 2 czerwca br. (...)
str. 20
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premie kwartalna i uznaniowa w podstawie wymiaru zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy
1) Od 1 stycznia br. zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, z tym że w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. pracuje (...)
str. 22
2.
Wynagrodzenie chorobowe po powrocie z urlopu wychowawczego
Pracownica do połowy kwietnia 2020 r. korzystała z 4 miesięcy urlopu wychowawczego udzielonego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim. Po powrocie do pracy na mocy specustawy została (...)
str. 24
3.
Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy, który skorzystał ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS
Od ponad roku prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Do lutego br. opłacałem składki (...)
str. 25
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wyrównanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego niesłusznie zaniżonego przez pracodawcę
Pracownica złożyła wniosek o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad 3-letnim dzieckiem za czas zamknięcia przedszkola z powodu COVID-19. Opieka obejmuje cały kwiecień (...)
str. 27
2.
Zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę z pracownicą w ciąży z powodu likwidacji pracodawcy
1) Z powodu problemów finansowych wywołanych COVID-19 zakład pracy znajduje się w likwidacji. Jedna z pracownic jest w ciąży. Czy po rozwiązaniu z nią umowy (...)
str. 28
V.
Emerytury i renty
1.
Przejście na emeryturę w czerwcu br. nie spowoduje negatywnych skutków finansowych
W czerwcu 2020 r. pracownica ukończy 60 lat i zamierza złożyć w ZUS wniosek o emeryturę. Słyszeliśmy jednak, iż w tym miesiącu złożenie wniosku skutkuje (...)
str. 30
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Uchylenie się od skutków porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w ciąży
Pracodawca zamierzał zwolnić pracownicę w trybie dyscyplinarnym. Jednak po przeprowadzonych z nią rozmowach i złożonej propozycji rozwiązania umowy za porozumieniem stron, zgodził się na ten (...)
str. 31
2.
Treść umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia po czasowym obniżeniu etatu
1) Czy obniżenie wymiaru czasu pracy, dokonane w drodze porozumienia z przedstawicielami pracowników z powodu COVID-19, wymaga wprowadzenia do umowy limitu godzin ponadwymiarowych? Przepis art. (...)
str. 33
3.
Wypowiedzenie umowy o pracę podczas korzystania z opieki nad dzieckiem
Ze względu na obecną sytuację na rynku pracy spowodowaną epidemią, zamierzamy wypowiedzieć umowy o pracę kilku pracownikom, w tym pracownicy korzystającej od marca br. z (...)
str. 34
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Czas pracy pracownika niepełnoetatowego zwolnionego w trakcie okresu rozliczeniowego
W połowie maja br. rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownicą zatrudnioną na 4/5 etatu, w systemie równoważnym w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. W ostatnim okresie nie (...)
str. 35
2.
Rodzaj nadgodzin w razie pracy w wolną sobotę
Pracownik objęty jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym i organizacją podstawową od poniedziałku do piątku, w jedną z sobót został dwukrotnie wezwany do pracy, na 2 godziny przed (...)
str. 38
3.
Czas pracy oraz odpoczynek dobowy po podróży służbowej
1) Z powodu zamknięcia bazy hotelowej pracownik odbywający podróż służbową wrócił do domu tego samego dnia w nocy, naruszając odpoczynek dobowy. Udzieliliśmy mu w zamian (...)
str. 40
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego po zawarciu z pracownikiem kolejnej umowy o pracę
1) Z pracownikiem zatrudnionym do 17 kwietnia 2020 r. od następnego dnia zawarliśmy kolejną umowę. W połowie tego miesiąca korzystał on z urlopu. Jak należało (...)
str. 41
2.
Obliczanie wynagrodzenia za okres pracy i przestoju w razie wystąpienia niezdolności do pracy
Z powodu COVID-19 w trakcie miesiąca wprowadziliśmy przestój ekonomiczny i obniżyliśmy wynagrodzenia. Jeden z pracowników w tym okresie chorował. Jak obliczyć jego wynagrodzenie, jeśli przysługuje (...)
str. 43
3.
Wpływ pracy zdalnej na wynagrodzenie nauczyciela
1) Nauczycielowi szkoły specjalnej przysługuje dodatek za warunki pracy. Czy należy go wyłączać (przyjmować w wysokości 0 zł) z wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wykorzystywany podczas (...)
str. 45
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Potwierdzanie przybycia do pracy za pomocą danych biometrycznych
Organizowanie procesu pracy, w tym również ustalenie obowiązującego pracowników rozkładu czasu pracy, należy do uprawnień dyspozycyjnych pracodawcy (por. wyrok SR w Ząbkowicach Śląskich z 23 (...)
str. 48
2.
Ewidencja czasu pracy nauczyciela szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie
Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie zatrudnia nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy, w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym (rok szkolny). W regulaminie pracy ma (...)
str. 49
3.
Zakres dokumentacji wpinanej do akt osobowych
Czy do akt osobowych pracownika możemy wpinać kartę przydziału odzieży oraz inne na bieżąco powstałe dokumenty? W aktach znajduje się dokumentacja regulująca stosunki pomiędzy pracodawcą (...)
str. 51
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Dokumentowanie okresów zaliczalnych do stażu urlopowego
Czy staż urlopowy może być udowodniony zwykłym zaświadczeniem pracodawcy albo dokumentem ZUS wskazującym okresy składkowe i nieskładkowe? Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od ogólnego stażu pracy (...)
str. 52
2.
Urlop wypoczynkowy podczas urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą na część etatu
Pracownik pełnoetatowy łączy urlop rodzicielski z pracą na 1/2 etatu. Jak ustalić wymiar przysługującego mu w tym czasie urlopu wypoczynkowego oraz jak udzielać tego urlopu? (...)
str. 54
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Przechowywanie danych o zdrowiu pracownika
Jak prawidłowo postępować z dokumentacją medyczną, przedstawianą przez pracowników w celu otrzymania zapomogi, sfinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przypadku długotrwałej choroby? Czy można (...)
str. 55
2.
Zasady udzielania zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat
1) Zatrudniamy pracowników, którzy korzystają ze zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat. Jakie w związku z tym powinni przedstawić nam dokumenty? (...)
str. 57
XII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Przedłużenie ważności określonych uprawnień lub kwalifikacji wynikających z ustawy antykryzysowej - tarcza 3.0
Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. (...)
str. 58
2.
Skład zespołu powypadkowego, gdy poszkodowanym jest pracownik służby bhp
Jaki powinien być skład zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, jeżeli poszkodowanym jest pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy? W przypadku, w (...)
str. 60
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Obowiązek utworzenia PPK w razie zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE
1) Podmiot zatrudniający prowadzi pracowniczy program emerytalny, w związku z czym, spełniając określone warunki, nie został objęty ustawą o PPK. Ze względu na trudną sytuację (...)
str. 61
E.
VADEMECUM KADROWCA
XIII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika
1) Pracownica chciałaby zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny swojego brata w wieku 25 lat, który w lutym br. wrócił z zagranicy i na (...)
str. 63
2.
Zaliczanie niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
1) Pracownik w ubiegłym roku chorował w maju i czerwcu, wykorzystując limit 33 dni wynagrodzenia chorobowego. W grudniu 2019 r. ponownie stał się niezdolny do (...)
str. 64
3.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat
Pracownica od połowy marca br. korzysta nieprzerwanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad 5-letnim dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 przedszkola, (...)
str. 65
4.
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze godzinowym
1) Jak udzielać zaplanowanych urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w systemie równoważnym, jeśli jeszcze nie powstał ich rozkład czasu pracy? Czy można odliczyć po 8 godzin (...)
str. 65
5.
Prawo do zwolnienia od pracy w związku ze śmiercią członka rodziny
1) Pracownica niezdolna do pracy z powodu choroby poinformowała nas o śmierci męża. Czy może ona wykorzystać dwa dni zwolnienia od pracy po ustaniu niezdolności? (...)
str. 66
1.
Warunki zatrudnienia terminowego
Dla trzech grup nauczycieli podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony. Pierwsza z nich to nauczyciele stażyści, z którymi stosunek pracy nawiązuje (...)
str. 67
2.
Limit zatrudnienia terminowego
Od 1 września 2019 r. okres zatrudnienia terminowego nauczycieli jest ograniczony czasowo, a mianowicie wynosi do 36 miesięcy. Jednak dotyczy wyłącznie terminowego stosunku pracy nawiązanego (...)
str. 69
3.
Skutki przekroczenia limitu zatrudnienia terminowego
Konsekwencje przekroczenia 36 miesięcy zatrudnienia terminowego określa art. 10 ust. 14 ustawy KN. Według tego przepisu, z dniem następującym po upływie tego okresu, terminowy stosunek (...)
str. 70
4.
Okoliczności wyłączające obowiązek stosowania limitu
Maksymalny okres zatrudnienia terminowego nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych: w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela, jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.