Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.491 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (519) z dnia 01.11.2020
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska resortu pracy i UODO
Pracodawca pozyskuje, a następnie przechowuje dane osobowe pracownika niezbędne do realizacji zawartego z nim stosunku pracy. Zakres tych danych określają przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia (...)
str. 4
2.
Praca nadliczbowa pracownika z niepełnosprawnością w świetle stanowiska resortu pracy
Zgodnie z art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z (...)
str. 5
3.
Wymiar czasu pracy w 2021 r.
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się na zasadach określonych w art. 130 K.p., przy czym dla zatrudnionych w ruchu ciągłym (...)
str. 6
4.
Zmiany w specustawie, w tym dotyczące ustalania świadczeń chorobowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2020 r. pod poz. 1747 opublikowano ustawę z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w (...)
str. 8
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składka zdrowotna pracownika wykonującego w tym samym zakładzie dwie umowy o pracę
Zatrudniamy pracownika na podstawie dwóch umów o pracę (na różne rodzajowo prace) na pełny oraz część etatu. Czy dokonując rozliczeń składkowo-podatkowych, powinniśmy w podstawie opodatkowania (...)
str. 9
2.
Zwolnienie na mocy specustawy z zapłaty składek ZUS za okres od lipca do września 2020 r.
Prowadzę działalność gospodarczą (w branży turystycznej), przy której zatrudniam kilku pracowników. W październiku br. przesłałem do ZUS wniosek o zwolnienie z zapłaty składek na podstawie (...)
str. 11
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Brak obowiązku ubezpieczeń z umowy zlecenia po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia
1) W spółce z o.o. od 7 stycznia do 31 grudnia 2020 r. umowę zlecenia wykonuje osoba w wieku 23 lat, która w marcu br. (...)
str. 12
2.
Ustalenie tytułu do ubezpieczeń społecznych z umów o pracę i zlecenia
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która jest zatrudniona w dwóch różnych firmach na podstawie umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z każdej umowy (...)
str. 14
3.
Ubezpieczenie w ZUS członka rady nadzorczej czasowo wykonującego czynności członka zarządu
Uchwałą rady nadzorczej spółki z o.o. jeden z członków rady nadzorczej został delegowany na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do wykonywania czynności odwołanego członka (...)
str. 15
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.1.
Zasady ogólne ustalania podstawy wymiaru zasiłków po zmianie wymiaru czasu pracy
W okresie stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego) w specustawie wprowadzono regulacje (np. art. 15g), na mocy których pracodawca spełniający określone warunki może czasowo obniżyć wymiar czasu (...)
str. 16
1.2.
Wpływ "czasowego" obniżenia etatu na mocy specustawy na podstawę wymiaru zasiłków
Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, o których mowa w pkt. 1.1. niniejszego opracowania, negatywnie wpłynęły na wysokość świadczeń chorobowych niektórych osób, którym na (...)
str. 17
1.3.
Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków po obniżeniu etatu na mocy specustawy
Ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747), dalej ustawą zmieniającą, do (...)
str. 18
1.4.
Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących osobom, o których mowa w art. 31zy 13 specustawy, za okres przed (...)
str. 19
2.
Dodatek za nadgodziny wypłacany kwartalnie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
W firmie obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy. W związku z tym dodatki za pracę w dniach wolnych (niezrekompensowane innym dniem wolnym), wynikające z przekroczenia średniotygodniowej normy (...)
str. 21
3.
Czy premię tzw. konkursową należy wliczyć do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?
Pracodawca wprowadził stały konkurs związany z efektywną pracą osób zatrudnionych. W trakcie trwania konkursu pracownicy mają podgląd do swoich wyników. Po ich ogłoszeniu, co następuje (...)
str. 23
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie okresu zasiłkowego po świadczeniu rehabilitacyjnym
Pracownikowi po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego przyznano świadczenie rehabilitacyjne na trzy miesiące. Po tym czasie pracownik zamiast wrócić do pracy otrzymał nowe zwolnienie lekarskie z (...)
str. 25
2.
Zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania opieki nad wnukiem
Pracownica wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku za kilka dni sprawowania osobistej opieki nad chorym wnukiem w wieku 4 lat. W uwagach wniosku Z-15A wskazała, (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zwolnienie dyscyplinarne pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na okres próbny
Pracownik został zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny, który miał trwać do 10 grudnia 2020 r. Pod koniec października 2020 r. oznajmił, że nie będzie już (...)
str. 27
2.
Likwidacja stanowiska jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę
Ze względu na aktualną sytuację na rynku zmuszeni jesteśmy zamknąć jedną z placówek, co wiąże się z koniecznością rozwiązania umów z częścią pracowników. Czy taka (...)
str. 28
3.
Dopuszczalność jednoczesnego związania się przez strony umową o pracę i umową o świadczenie usług
Zarząd spółką z o.o. powierzyliśmy osobie, z którą zawarto w tym celu umowę o pracę. Wykonuje ona też inne usługi na rzecz spółki, na podstawie (...)
str. 29
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Udzielanie równoważnego odpoczynku dobowego
Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym w porze dziennej. Został on wezwany do pracy w nocy w celu usunięcia awarii i w konsekwencji nie skorzystał (...)
str. 31
2.
Wprowadzanie, organizowanie i rozliczanie pracy w ramach rocznego okresu rozliczeniowego
1) Firma świadcząca usługi w sektorze turystyki zimowej zamierza wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy oraz wprowadzić 11-godzinne dniówki robocze, z pracą w sezonie po (...)
str. 33
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownice
1.
Czy obniżyć wynagrodzenie nauczyciela za miesiąc, w którym ustaje zatrudnienie?
Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania w pełnym wymiarze (pensum 18/18) na początku września br. złożył ofertę rozwiązania umowy o pracę z dniem 29 października 2020 (...)
str. 37
2.
Zasady ustalania wysokości diet i ryczałtów należnych kierowcom w zagranicznych podróżach służbowych
Czy pracodawca spoza sfery budżetowej może określić wysokość diety za dobę podróży zagranicznej kierowców w wysokości średniej diety przysługującej w krajach odbywanej podróży służbowej? Czy (...)
str. 38
3.
Odprawa emerytalna dla pracownika będącego emerytem wojskowym przechodzącego na emeryturę cywilną
Od 1 października 1997 r. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ zatrudnia pracownika na stanowisku referenta, który wcześniej pełnił zawodową służbę wojskową, zakończoną 30 września 1997 (...)
str. 40
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Informacja o rodzaju umowy i podstawie jej zmiany w treści świadectwa pracy
Zatrudniliśmy pracownika od 1 listopada 2019 r. na czas określony. W trakcie trwania umowy zgodnie zmieniliśmy termin jej obowiązywania na czas nieokreślony. Następnie strony podpisały (...)
str. 41
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu wypoczynkowego w razie zawarcia kolejnej umowy w danym roku kalendarzowym
Pracownik, dla którego jest to kolejny rok pracy, został zatrudniony w naszym zakładzie początkowo na 3-miesięczny okres próbny, a następnie na czas określony. Czy wymiar (...)
str. 43
2.
Rezygnacja pracownicy z wykorzystywania urlopu wychowawczego
1) Czy pracownica, której udzieliliśmy urlopu wychowawczego na wskazany przez nią okres (2 lata), może powrócić do pracy wcześniej, bezpośrednio po złożeniu wniosku o rezygnację (...)
str. 44
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Tryb zaspokajania roszczeń pracownika przez niewypłacalnego pracodawcę
1) Pracodawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd dokonał zabezpieczenia majątku zakładu powołując tymczasowego nadzorcę. W związku z sytuacją finansową nie wypłaciliśmy wszystkich należnych świadczeń (...)
str. 45
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Zarzut przedawnienia zgłoszenia przez pracownika wypadku przy pracy
Nasz pracownik twierdzi, że kilka lat temu uległ wypadkowi przy pracy, którego skutki odczuwa do dnia dzisiejszego. Ze względu na ich nasilenie wystąpił do pracodawcy (...)
str. 48
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.1.
Podmioty uprawnione do zwolnienia z opłacania składek ZUS
Od 15 października do 30 listopada br. część płatników może składać wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS należnych za okres od 1 lipca (...)
str. 50
1.2.
Refundacja przedsiębiorcy składek ZUS po zwolnieniu z ich zapłaty
Zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, PFRON refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (...)
str. 50
1.3.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych po zwolnieniu pracodawcy z ich zapłaty
Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji, pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został (...)
str. 52
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Dokonanie pierwszych wpłat do PPK przez podmioty, które umowy o prowadzenie PPK zawrą w listopadzie br.
1) Planujemy 9 listopada 2020 r. podpisać umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych (pracowników). Jeżeli wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc (...)
str. 54
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przechodzącym na emeryturę
Ubezpieczonym, urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). Tak wynika z art. (...)
str. 59
2.
Świadczenia dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy W myśl art. 155 1 § 1 pkt 1 K.p., w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem (...)
str. 60
3.
Przeprowadzenie badania profilaktycznego na zakończenie umowy
Pracownik, który wykonywał pracę w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, po rozwiązaniu umowy może zażądać wykonania okresowych badań lekarskich. (...)
str. 64
4.
Wydanie świadectwa pracy, w tym w przypadku ponownego zatrudnienia emeryta
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Powinno to nastąpić w dniu, w którym dochodzi do ustania (...)
str. 65
5.
Pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla byłego pracownika - emeryta
Pracownik odchodzący na emeryturę pozostaje pełnoprawnym beneficjentem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej Funduszu). Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 (...)
str. 66
6.
Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu pracy przez emeryta
Po rozwiązaniu stosunku pracy z osobą, która nabyła prawo do emerytury, pozostałą po niej dokumentację pracowniczą (akta osobowe oraz inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy) (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.