Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.491 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 4 (502) z dnia 10.02.2020
Zatrudnianie cudzoziemców
Dodatek nr 4
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4
z dnia 10.02.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Legalne zatrudnienie cudzoziemca wymaga, żeby posiadał on odpowiednie dokumenty legalizujące jego pobyt i pracę na terytorium Polski. O tym, które z nich będą stosowane w (...)
str. 3
I.
PROCEDURA OŚWIADCZENIOWA
Jedną z najprostszych metod uzyskiwania dokumentu legalizującego pracę cudzoziemca w Polsce jest rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dalej oświadczenie). Od 1 stycznia 2018 (...)
str. 3
1.
Krąg pomiotów uprawnionych
Wyłącznie na podstawie oświadczenia, które zastępuje zezwolenie na pracę, o jakim mowa w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy o promocji zatrudnienia, mogą pracować (...)
str. 4
2.
Treść oświadczenia
W myśl art. 88z ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, w treści oświadczenia mają się znaleźć cztery rodzaje danych dotyczące: 1) podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi (...)
str. 4
3.
Załączniki i opłata
W myśl § 7 ust. 3 rozporządzenia o zezwoleniach, do oświadczenia zatrudniający musi dołączyć ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo gdy ich nie (...)
str. 7
4.
Wpis/odmowa wpisu oświadczenia do ewidencji
Złożone oświadczenie będzie sprawdzane pod względem formalnym - kompletności danych i załączników, a także merytorycznym - spełnienia łącznie trzech warunków wskazanych w art. 88z ust. (...)
str. 9
5.
Obowiązki powierzającego pracę po uzyskaniu wpisu
Uzyskanie wpisu oświadczenia do ewidencji powoduje powstanie kilku obowiązków po stronie zatrudniającego. Przede wszystkim musi on zawrzeć z cudzoziemcem umowę na piśmie, a przed jej (...)
str. 11
6.
Brak obowiązku uzyskania wpisu nowego oświadczenia
Generalnie zmiana warunków zapisanych w zarejestrowanym oświadczeniu powoduje konieczność uzyskania wpisu do ewidencji nowego oświadczenia odpowiadającego zmienionym okolicznościowym. Wynika to a contrario z art. 88z (...)
str. 11
II.
ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ
Zezwolenie na pracę sezonową znajduje się w obrocie prawnym od 1 stycznia 2018 r. Jest to skutek wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z (...)
str. 13
1.
Rodzaje działalności, w których zezwolenie jest konieczne
W myśl art. 3 pkt c) dyrektywy o pracy sezonowej, praca sezonowa to praca uzależniona od rytmu sezonowego, związana z konkretnym okresem w roku ze (...)
str. 14
2.
Warunki wydania zezwolenia
Zarówno w krajowej, jak i zagranicznej ścieżce wydawania zezwolenia na pracę sezonową zostanie ono wystawione, jeśli będą zrealizowane następujące wymogi: wysokość wynagrodzenia określonego najpierw we (...)
str. 16
3.
Wniosek o wydanie zezwolenia
Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi, złożonego do starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tego podmiotu, (...)
str. 16
4.
Załączniki do wniosku
Zestaw załączników, jakie zatrudniający ma złożyć wraz z wnioskiem o zezwolenie został zamieszczony w § 7 ust. 2 rozporządzenia o zezwoleniach. Znajdują się tu: ważny (...)
str. 20
5.
Wpis/odmowa wpisu wniosku do ewidencji
Pozytywny wynik weryfikacji wniosku w kwestiach formalnych (poprawność wypełnienia i komplet załączników) i merytorycznych (spełnienie warunków do wydania zezwolenia) oznacza wpisanie do ewidencji wniosków w (...)
str. 21
6.
Treść zezwolenia i jego wykonanie
Zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane w ścieżce zagranicznej po przyjeździe cudzoziemca do Polski (art. 88p ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia), a w ścieżce (...)
str. 23
7.
Przedłużenie zezwolenia
Według art. 88u ustawy o promocji zatrudnienia, starosta przedłuży zezwolenie na pracę sezonową u dotychczasowego lub nowego zatrudniającego, jeśli cudzoziemiec ma wizę w celu wykonywania (...)
str. 25
8.
Przyczyny i skutki uchylenia zezwolenia
Wydane zezwolenie zostanie uchylone w sytuacjach wskazanych w art. 88y ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia. Starosta uczyni to, jeśli: ulegną zmianie okoliczności lub dowody, (...)
str. 26
III.
ZEZWOLENIE NA PRACĘ
Dokumentem legalizującym pracę o najdłuższym okresie ważności i możliwości dalszego przedłużania jest zezwolenie na pracę. Zatrudniający może o nie wystąpić po wyczerpaniu dopuszczalnych okresów pracy (...)
str. 27
1.
Typy zezwoleń na pracę i okresy ich ważności
Poza opisanym w dziale II niniejszego opracowania zezwoleniem na pracę sezonową (typ S) jest jeszcze pięć różnych rodzajów zezwoleń, z których najpopularniejszym jest typ A (...)
str. 27
2.
Wniosek o zezwolenie na pracę
Wniosek o zezwolenie na pracę zatrudniający lub osoba przez niego upoważniona może złożyć w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej. Podobnie, jak przy oświadczeniu (...)
str. 28
3.
Załączniki do wniosku
Listę załączników do wniosku o zezwolenie na pracę zawiera § 7 ust. 1 rozporządzenia o zezwoleniach. Podmiot zatrudniający wnioskujący o wydanie tego dokumentu nie musi (...)
str. 31
4.
Warunki wydania zezwolenia na pracę
Zezwolenie na pracę typu A zostanie wydane przez wojewodę, jeżeli: wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników (...)
str. 33
5.
Treść zezwolenia na pracę i jego wykonanie
Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje zatrudniający (art. 88f ust. 1 zd. 1 i ust. 2 (...)
str. 34
6.
Odmowa wydania/uchylenie/wygaśnięcie zezwolenia na pracę
W art. 88j ust. 1-2b ustawy o promocji zatrudnienia są zamieszczone wykazy okoliczności, w których wojewoda obowiązkowo i fakultatywnie odmawia wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca. (...)
str. 36
7.
Przedłużenie zezwolenia na pracę
Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu zatrudniającego, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed (...)
str. 36
IV.
ODWOŁANIE OD DECYZJI
Od decyzji dotyczącej dokumentów legalizacyjnych pracę cudzoziemca w Polsce można się odwołać. Dotyczy to odmowy wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń, odmowy wydania albo przedłużenia zezwolenia (...)
str. 37
V.
BRAK OBOWIĄZKU AKTUALIZACYJNEGO DOKUMENTÓW LEGALIZUJĄCYCH PRACĘ
Ustawa o promocji zatrudnienia nie przewiduje procedury aktualizacji dokumentów legalizujących pracę w Polsce w razie zmiany warunków w nich określonych. W takich przypadkach zasadniczo konieczne (...)
str. 37
VI.
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z UMOWĄ ZAWIERANĄ Z CUDZOZIEMCEM
Wykonywanie pracy przez cudzoziemca oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej, pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów (...)
str. 38
1.
Umowa o pracę
Stosunek pracy między zatrudniającym i cudzoziemcem może zostać nawiązany przy zastosowaniu prawa przez nich wskazanego. Wynika to z: art. 8. ust. 1 rozporządzenia PE i (...)
str. 38
1.1.
Zakres danych osobowych
Od cudzoziemca, który będzie zatrudniony na umowę o pracę, zatrudniający może żądać przedstawienia w formie oświadczenia danych: bez względu na rodzaj lub stanowisko pracy, tj. (...)
str. 39
1.2.
Rodzaje umów o pracę
Pracodawca ma prawo zawrzeć każdą z umów o pracę, tj. na okres próbny (tylko jeden raz z uwagi na wskazanie stanowiska lub rodzaju pracy w (...)
str. 40
1.3.
Informacja o warunkach zatrudnienia
Nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę zatrudniający musi poinformować cudzoziemca na piśmie o obowiązującej go dobowej i tygodniowej (...)
str. 40
1.4.
Dokumentacja pracownicza
Pracodawca zatrudniający cudzoziemca prowadzi i przechowuje dla niego akta osobowe w podziale na cztery części, jeśli nawiązał z nim stosunek pracy po 1 stycznia 2019 (...)
str. 41
1.5.
Sposoby rozwiązywania umowy o pracę
Zatrudniający może rozwiązać stosunek pracy z cudzoziemcem za porozumieniem stron, wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia (art. 30 § 1 K.p.). Najszybszym i najprostszym sposobem jest porozumienie (...)
str. 41
2.
Umowy cywilnoprawne
Jeśli w dokumencie legalizującym pracę w Polsce została wpisana umowa cywilnoprawna zatrudniający i cudzoziemiec mają więcej swobody w jej skonstruowaniu. Zgodnie bowiem z zasadą swobody (...)
str. 42
VII.
Odpowiedzialność za wykroczenia
Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców jest od 1 stycznia 2018 r. surowiej karane - patrz tabela zamieszczona na następnej stronie. Odpowiedzialność nie grozi jedynie temu podmiotowi powierzającemu (...)
str. 43
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.