Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.491 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 1 (499) z dnia 01.01.2020
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 1 (499) z dnia 01.01.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Wpływ wynagrodzenia minimalnego na stawkę zaszeregowania pracownika po 31 grudnia 2019 r.
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak wynika z art. 6 (...)
str. 4
2.
Planowanie czasu pracy w 2020 r.
Wymiar czasu pracy w 2020 r. wynosi 2.024 godziny, co daje 253 ośmiogodzinne dni robocze. Tych dni może być oczywiście mniej, w razie stosowania szczególnego (...)
str. 6
3.
Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r., w tym pracownika będącego uczestnikiem PPK - stanowisko MF
Wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest: równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz (...)
str. 7
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika uzyskanego w styczniu 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne nie uległy zmianie. Przy czym (...)
str. 9
2.
Zmodyfikowany "mały ZUS" przedsiębiorcy dopiero od 1 lutego 2020 r.
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W 2019 r. składki na ubezpieczenia społeczne opłacałem na (...)
str. 14
3.
Obliczanie składek ZUS za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego
Pracownica zatrudniona na cały etat, od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. przebywa na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlega obowiązkowo (...)
str. 17
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
W 2020 r. nadal składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane tylko do osiągnięcia rocznego limitu
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego (...)
str. 19
2.
Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2020 r.
W styczniu 2020 r. wypłacimy osobie zatrudnionej na podstawie kontraktu menedżerskiego wynagrodzenie za grudzień 2019 r. Z tego tytułu podlega ona ubezpieczeniom społecznym, w tym (...)
str. 20
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Od 1 stycznia 2020 r. podwyższenie wysokości najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Pracownik pełnoetatowy choruje na przełomie roku 2019/2020. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi kwota najniższej podstawy obowiązującej w 2019 r. Czy od 1 stycznia 2020 r. (...)
str. 22
2.
Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków premii po zmianie zasad jej wypłaty
Pracownik do końca września 2019 r. był zatrudniony w dziale X i otrzymywał premię uznaniową, która była wypłacana przez pracodawcę za czas choroby. Od 1 (...)
str. 24
3.
Wysokość wynagrodzenia za czas choroby przypadającej w pierwszym miesiącu zatrudnienia
Pracownik po przepracowaniu kilku dni od zawarcia umowy stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Ponieważ ma wymagany wcześniejszy okres ubezpieczenia chorobowego, nabył prawo (...)
str. 26
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Przekazanie do ZUS wypłaty zasiłków przez pracodawcę niebędącego płatnikiem zasiłków w 2020 r.
W 2020 r. nie jesteśmy uprawnieni do wypłaty zasiłków. Czy powinniśmy kontynuować wypłatę zasiłków, do których prawo powstało w 2019 r. i trwa nieprzerwanie nadal? (...)
str. 27
2.
Od 1 stycznia 2020 r. nowy limit dni, za które w danym roku przysługuje zasiłek opiekuńczy
Pracownica od 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. sprawowała osobistą opiekę nad chorym dzieckiem w wieku 7 lat. Za okres opieki przypadającej (...)
str. 28
3.
Pracownik nie zawsze jest zobowiązany do zwrotu wypłaconego świadczenia rehabilitacyjnego
Pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, zamieszczając w nim informację o uprawnieniu do renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej przez (...)
str. 29
V.
Emerytury i renty
1.
Opieka nad dzieckiem zwiększa kapitał początkowy
Pracownik przez rok nie pracował, ponieważ zajmował się wychowywaniem dziecka. Jego żona (matka dziecka) w tym czasie pracowała. Czy okres ten zostanie uwzględniony przy obliczaniu (...)
str. 31
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę w trakcie biegnącego okresu wypowiedzenia
Chcielibyśmy zmienić tryb rozwiązania umowy o pracę na porozumienie stron w trakcie biegnącego wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę. Czy porozumienie powinno być opatrzone datą widniejącą na (...)
str. 32
2.
Warunki przedłużenia do dnia porodu umowy o pracę pracownicy tymczasowej
Pracownica tymczasowa miała zawartą umowę do 31 grudnia 2019 r. (w tym dniu upłynął maksymalny okres jej zatrudnienia u pracodawcy użytkownika). Obecnie jest ona w (...)
str. 34
3.
Dopuszczalność okazjonalnego wykonywania pracy w domu, tzw. home office
Chcielibyśmy wprowadzić możliwość wykonywania przez pracowników pracy w domu, tzw. home office. Nie miałaby ona charakteru stałego, a incydentalny, np. gdyby pracownik akurat miał taką (...)
str. 35
VII.
Rozliczenie czasu pracy
1.
Zapisy regulaminowe w sprawie rozkładu czasu pracy
Zgodnie z regulaminem pracy administracja firmy pracuje od poniedziałku do piątku, od 8 00 do 16 00 . Zdarza się, że z przyczyn zakładu pracy, (...)
str. 37
2.
Nadgodziny podczas podróży służbowej
Wysłaliśmy dwóch pracowników w podróż służbową samochodem. Jeden z nich kierował, a drugi był pasażerem. Podróż powrotna odbyła się w sobotę (od 9 00 do (...)
str. 38
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Kwalifikowanie dodatku specjalnego do wynagrodzenia urlopowego oraz za pracę w nadgodzinach
1) Pracownikowi instytucji kultury czasowo zwiększono zakres obowiązków, przyznając w zamian dodatek specjalny w stałej kwocie miesięcznej. Czy należy go obniżyć za okres urlopu wypoczynkowego? (...)
str. 39
2.
Stawka miesięczna wynagrodzenia w razie absencji chorobowej
Pracownik jest objęty organizacją podstawową, z sobotami wolnymi od pracy oraz wynagradzany stawką miesięczną. Od 4 do 30 listopada 2019 r. był on niezdolny do (...)
str. 41
3.
Zasady ustalania nagród jubileuszowych dla nauczycieli
Nauczyciel pracuje w różnych szkołach od 1984 r. i w jednej z nich otrzymał już nagrodę za 35 lat pracy. Na dzień zatrudnienia w naszej (...)
str. 42
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Zawartość nowych akt osobowych w razie podpisania kolejnej umowy o pracę
Umowa zawarta z pracownikiem zatrudnionym od 2018 r. na czas określony, w grudniu 2019 r. uległa rozwiązaniu. Bez dnia przerwy zawarliśmy z nim kolejną umowę. (...)
str. 43
2.
Termin wystawienia świadectwa pracy, gdy ostatni dzień zatrudnienia przypada w dniu wolnym od pracy
Pracownik jest zatrudniony do 18 stycznia 2020 r. Jest to sobota i w naszym zakładzie dzień wolny od pracy. Czy możemy wystawić i wydać świadectwo (...)
str. 45
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy nauczyciela po zmianie szkoły z publicznej na prywatną
Nauczyciel był zatrudniony w szkole publicznej, w której za 2019 r. wykorzystał 27 dni urlopu wypoczynkowego. Od 1 września 2019 r. pracuje w szkole prywatnej. (...)
str. 46
2.
Warunki rezygnacji z urlopu macierzyńskiego przez pracownicę - matkę dziecka
1) Czy pracownica - matka dziecka może przerwać urlop macierzyński po 6 tygodniach korzystania z niego i przekazać pozostałą część pracownikowi - ojcu dziecka? Przerwanie (...)
str. 47
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Umowa szkoleniowa dotycząca kursu w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR)
Firma transportowa wysyła pracowników na obowiązkowe szkolenia z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR), których ukończenie jest warunkiem wykonywania pracy. Czy na takiego rodzaju szkolenie można (...)
str. 49
2.
Koszty pracodawcy wynikające z powołania pracownika do terytorialnej służby wojskowej
Pracownik został powołany do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pracuje od poniedziałku do piątku, a jego zjazdy odbywają się w weekendy. Czy powinniśmy zostać powiadomieni przez jakąś (...)
str. 50
XII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Zapewnienie uprawnionym pracownikom posiłków profilaktycznych w formie cateringu
Zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp jesteśmy zobowiązani zapewnić pracownikom posiłki profilaktyczne, jednakże ze względów organizacyjnych i lokalowych nie mamy jak ich wydawać w naturze. Czy (...)
str. 51
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Wykazanie efektu zachęty metodą jakościową
Środki PFRON przyznane pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stanowią pomoc na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr (...)
str. 53
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Przystąpienie do PPK pracownika w wieku pomiędzy 55 a 70 lat wyłącznie na wniosek - stanowisko MF
Zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o PPK, podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, (...)
str. 55
2.
Od 1 stycznia 2020 r. kolejne podmioty zostały objęte stosowaniem ustawy o PPK
Podmiot zatrudniający, który na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniał co najmniej 50 osób zatrudnionych od 1 stycznia 2020 r. został objęty stosowaniem ustawy o (...)
str. 58
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Podstawowe zasady wypowiadania umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna czynność prawna wywołująca skutki dla obydwu stron stosunku pracy, po upływie określonego z góry czasu. Na jej podjęcie bez (...)
str. 60
2.
Treść oświadczenia woli w sprawie wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony
Przepisy prawa pracy nie zawierają wzoru oświadczenia o wypowiedzeniu. Przykładowy wzór tego dokumentu udostępniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w serwisie RP (www.gov.pl/web/rodzina) w (...)
str. 61
3.
Ochrona związkowa pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony
Pracodawca informuje na piśmie zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony pracownikowi będącemu członkiem tej organizacji, bądź chronionemu przez nią (...)
str. 62
4.
Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Jak już pisaliśmy wcześniej, wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony musi być uzasadnione, a uzasadnienie należy przedstawić nie tylko związkom zawodowym, ale także pracownikowi, (...)
str. 62
5.
Wydłużenie lub skrócenie okresu wypowiedzenia umowy bezterminowej
Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość umownego wydłużenia okresu wypowiedzenia w jednym przypadku - jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone (...)
str. 64
6.
Doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
Oświadczenie o wypowiedzeniu jest doręczane pracownikowi najczęściej osobiście, w miejscu zatrudnienia. Warto w tych okolicznościach zadbać o udokumentowanie tej czynności, poprzez udział dodatkowej, specjalnie umocowanej (...)
str. 64
7.
Bieg wypowiedzenia umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony jest liczone w tygodniach, zakończonych sobotą lub miesiącach, zakończonych w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Przykład Przyjmujemy, że pracownik z poprzedniego (...)
str. 65
8.
Uprawnienia odwoławcze pracownika
Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego (art. 264 § 1 (...)
str. 66
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w I kwartale 2020 r. nie podlega waloryzacji
W I kwartale 2020 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (...)
str. 67
2.
W 2020 r. korzystniejsza waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych
Jak poinformował resort pracy na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina w dniu 12 grudnia 2019 r., do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy dotyczący waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Projekt (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.