Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 23 (599) z dnia 01.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Przyporządkowanie kosztów do roku podatkowego
Podatnicy CIT i PIT prowadzący księgi rachunkowe, aby ustalić moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych, muszą ustalić rodzaj powiązania tych wydatków z przychodami. Jest to (...)
str. 4
1.1.
Powiązanie kosztów z przychodami
Ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, każdy wydatek - poza wyraźnie wskazanym w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem (...)
str. 4
1.2.
Potrącenie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami
Stosownie do art. 22 ust. 5 updof i art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok (...)
str. 6
1.3.
Moment potrącenia kosztów pośrednich
Zgodnie z art. 22 ust. 5c updof i art. 15 ust. 4d updop, koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą (...)
str. 8
2.1.
Informacja CIT-15J sporządzana przez spółki jawne
Spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, chcąc uniknąć w 2024 r. opodatkowania podatkiem dochodowym (...)
str. 10
2.2.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Na podstawie art. 27c updop: 1) podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów, 2) podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość (...)
str. 10
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.1.
Wynagrodzenia
Przyjęte w ustawie o PIT i ustawie o CIT ogólne zasady regulujące moment kwalifikowania kosztów do kosztów uzyskania przychodów w zależności od tego czy są (...)
str. 11
1.2.
Wpłaty do PPK
Jak wynika z treści art. 22 ust. 1ba updof i art. 15 ust. 1da updop, kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający (...)
str. 13
1.3.
Premie uznaniowe
Premie wypłacane pracownikom mieszczą się w katalogu przychodów ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 updof. Wobec tego ich kwalifikowanie do (...)
str. 14
2.
Wydatki świąteczne w firmie
Okres świąteczno-noworoczny, to czas szczególny również u przedsiębiorców, którzy chcą zapewnić miłą atmosferę w pracy i w relacjach z pracownikami oraz kontrahentami. Aby uzyskać taki (...)
str. 15
2.1.
Służbowa wigilia
Powszechnie przyjmuje się, że wydatki na rzecz pracowników poniesione na zorganizowanie spotkania okolicznościowego, np. z okazji zbliżających się świąt, mającego na celu podtrzymanie dobrych relacji (...)
str. 15
2.2.
Prezenty dla kontrahentów
W przypadku zakupu prezentów przekazywanych kontrahentom na okoliczność np. świąt sprawa nie jest już taka oczywista. Jeśli upominki są opatrzone logo firmy, a ich przekazanie (...)
str. 16
2.3.
Paczki dla pracowników
Sfinansowane ze środków obrotowych Do kosztów uzyskania przychodów można zakwalifikować wydatki na przygotowanie paczek świątecznych dla pracowników oraz ich dzieci, sfinansowane ze środków obrotowych firmy. (...)
str. 17
3.
Uzyskanie przychodu z tytułu otrzymania składnika majątku w związku z likwidacją spółki
Osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych, która z końcem roku zostanie zlikwidowana. W ramach rozliczeń wspólnik otrzyma składnik majątku (samochód ciężarowy). Czy otrzymanie (...)
str. 17
4.
Wydatki poniesione na nabycie części zamiennych - moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów
Spółka z o.o. z uwagi na rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności nabyła nowe maszyny produkcyjne, które zakwalifikowała do środków trwałych. Będzie kupować do nich części zamienne (...)
str. 18
5.
Różnica kursowa od wydatku wyłączonego z kosztów podatkowych
Spółka komandytowa poniosła wydatki w walucie obcej na nabycie zabawek, które przekazała w formie darowizny. Czy ujemna różnica kursowa powstała między kwotą wynikającą z faktury (...)
str. 20
6.
Wpłata na poczet nabycia towaru a data powstania przychodu - interpretacja organu podatkowego
Zapłata z góry za zakup konkretnego towaru jest przysporzeniem ostatecznym skutkującym powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie jej otrzymania. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)
str. 20
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Mikołajkowe paczki dla dzieci pracowników
Z okazji mikołajek przekażemy paczki niepełnoletnim dzieciom pracowników. Czy ich wartość będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu? Opodatkowanie i oskładkowanie paczek zależy od źródła pochodzenia środków, (...)
str. 22
1.1.
Kwalifikacja podatkowa
Niezależnie od tego, czy zakup paczki zostanie sfinansowany ze środków ZFŚS czy ze środków obrotowych, jej przekazanie pracownikowi generuje u niego przychód ze stosunku pracy, (...)
str. 22
1.2.
Opodatkowanie i oskładkowanie paczek sfinansowanych z ZFŚS
Zakup paczek może być sfinansowany ze środków ZFŚS. Ważne jest, aby wartość paczek przekazanych poszczególnym pracownikom uzależniona była od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (...)
str. 23
1.3.
Finansowanie świadczenia ze środków obrotowych
W sytuacji gdy zakup paczek dla dzieci pracodawca w całości sfinansuje ze środków obrotowych firmy, to niezależnie od wartości tego świadczenia, po stronie pracownika powstanie (...)
str. 24
2.
Udział w imprezie integracyjnej
Pracodawca zorganizował imprezę integracyjną, w trakcie której uczestnicy wzięli udział w spływie kajakowym, a po jego zakończeniu - w spotkaniu przy ognisku połączonym z poczęstunkiem. (...)
str. 25
2.1.
Powstanie przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT
W myśl art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź (...)
str. 25
2.2.
Podstawa wymiaru składek społecznych i składki zdrowotnej
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika, co do zasady, stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, uzyskany z (...)
str. 26
3.
Korekta składek ZUS
ZUS poinformował pracodawcę, że w listopadzie 2022 r. przychody pracownika przekroczyły roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. W związku z tym, w styczniu 2023 r. (...)
str. 27
3.1.
Wpływ składek na rozliczenie podatku dochodowego pracownika
Zgodnie z ogólnymi regułami określonymi przez ustawodawcę, od dochodu pracownika odlicza się kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, które zostały (...)
str. 27
3.2.
Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.), roczna podstawa (...)
str. 28
3.3.
Dopłata składek
Z pytania wynika, że po kilku miesiącach od dokonanego w styczniu 2023 r. zwrotu nadpłaconych przez pracownika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ZUS poinformował (...)
str. 29
4.
Przekazanie pracownikom plecaków z logo firmy nie generuje u nich przychodu - interpretacja organu podatkowego
W przypadku gdy pracodawca przekazuje pracownikom plecaki z logo firmy w celu budowania pozytywnego wizerunku i relacji, to świadczenie to nie stanowi u nich przysporzenia (...)
str. 29
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Prawo autorskie jako wartość niematerialna i prawna
Spółka z o.o. zawarła umowę z kontrahentem odnośnie wykonania prac związanych z procesem rejestracji produktu w odpowiednim urzędzie. Zastrzeżono w niej, że z tytułu realizacji (...)
str. 31
1.1.
Kwalifikacja do wartości niematerialnych i prawnych
Zwróć uwagę! Ustawa o CIT przewiduje zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, na nabycie których wydatki rozpoznawane mogą być jako koszt podatkowy w formie odpisów (...)
str. 31
1.2.
Wartość początkowa
Po ustaleniu, że doszło do nabycia prawa, które powinno być przedmiotem amortyzacji, przedsiębiorca powinien ustalić wartość początkową, która jest podstawą obliczania odpisów. Wartością początkową odpłatnie (...)
str. 32
1.3.
Odpisy amortyzacyjne jako koszty podatkowe
Okres amortyzacji autorskich praw majątkowych nie może być krótszy niż 24 miesiące (art. 16m ust. 1 pkt 1 updop). Zatem maksymalna roczna stawka amortyzacyjna wynosi (...)
str. 32
2.
Montaż instalacji fotowoltaicznej
Na budynku warsztatowym, który jest środkiem trwałym firmy, planujemy założyć panele fotowoltaiczne. Rozważamy też zamontowanie ich poza budynkiem. Czy stawka amortyzacyjna będzie zależeć od miejsca (...)
str. 33
2.1.
Odrębny środek trwały
Ustawy o podatku dochodowym (PIT i CIT) nie podają wprost definicji środka trwałego, a jedynie wskazują w art. 22a updof i art. 16a updop składniki (...)
str. 33
2.2.
Ulepszenie budynku
Z uwag do grupy 1 KŚT ("Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego") wynika, że do (...)
str. 35
3.
Inwestycje w obcym środku trwałym będącym budynkiem mieszkalnym bez możliwości amortyzacji - wyrok WSA
Amortyzacji w obcym środku trwałym dokonuje się na takich samych zasadach, jakie obowiązują właścicieli tego środka trwałego. W konsekwencji inwestycje w obcym środku trwałym będącym (...)
str. 35
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Wybrane problemy przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę
1.1.
Materiały w księdze i spisie z natury w zakładzie kosmetycznym
Prowadzę zakład kosmetyczny. Na potrzeby świadczonych usług kupuję różnego rodzaju preparaty (kremy, lakiery, sztuczne rzęsy), narzędzia do wykonywania zabiegów (pilniczki, strzykawki) oraz jednorazowe materiały higieniczne (...)
str. 37
1.2.
Koszty usług obcych w firmie świadczącej usługi
Wykonuję działalność gospodarczą, której przedmiotem jest prowadzenie kampanii reklamowych. W celu kompleksowego wykonania usługi korzystam z usług obcych, takich jak np. usługi transportowe, czy wynajmu (...)
str. 39
2.
Prowizja potrącana przez portal internetowy pośredniczący w najmie a podstawa opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym
Małżonkowie posiadają nieruchomość mieszkalną, której część przeznaczyli na wynajem krótkoterminowy. Umowy zawierają za pośrednictwa platform internetowych, które pośredniczą w przekazywaniu należności zapłaconych przez osoby korzystające (...)
str. 41
3.
Wartość samochodu osobowego na potrzeby wyłączenia z kosztów części opłat leasingowych - interpretacja organu podatkowego
Przy ustalaniu wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu, dla celów ustalenia proporcji, w jakiej opłaty wynikające z umowy leasingu tego samochodu będą wykluczone z kosztów (...)
str. 43
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Przychody z prywatnego najmu osiągane w kraju i za granicą
Podatnik, który jest polskim rezydentem podatkowym, uzyskuje w Polsce przychody z prywatnego najmu nieruchomości położonej w Polsce. W br. kupił i wynajął nieruchomość położoną w (...)
str. 45
1.1.
Zasady opodatkowania
Obowiązek podatkowy Osoba fizyczna, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski (polski rezydent podatkowy), podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na (...)
str. 45
1.2.
Metoda unikania podwójnego opodatkowania
W zakresie obowiązku wykazania przychodów osiąganych z najmu nieruchomości położonej za granicą na uwagę zasługuje art. 12 ust. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przepis (...)
str. 46
1.3.
Przychody krajowe i zagraniczne w zeznaniu PIT-28
Dwie stawki podatku w zależności od wysokości uzyskanego przychodu ustawodawca wprowadził w 2018 r. Ponieważ w odniesieniu do przychodów za poprzednie lata obowiązywała jedna stawka (...)
str. 48
2.
Oświadczenie "rzeczywistego właściciela" warunkiem dochowania należytej staranności - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Jeśli w dniu wypłaty należności na rzecz zagranicznego kontrahenta płatnik nie dysponuje oświadczeniem "rzeczywistego właściciela" (beneficial owner), to nie jest spełniony obowiązek dochowania należytej staranności. (...)
str. 49
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Jednoczesne stosowanie ulgi B+R oraz IP Box
Ustawodawca zmierzając do zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki, sukcesywnie wprowadza różnego rodzaju zachęty podatkowe. W efekcie tych działań podatnicy PIT i CIT, którzy w ramach działalności (...)
str. 52
1.1.
Podstawowe założenia ulg
Zrozumienie zasad stosowania ulgi symultanicznej wymaga uprzedniego wyjaśnienia mechanizmu działania ulgi B+R oraz IP Box. Zwróć uwagę! Ulgi B+R oraz IP Box przysługują przedsiębiorcom, którzy (...)
str. 52
1.2.
Ulga symultaniczna
W praktyce u podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową te same koszty mogą być zaliczane zarówno do kategorii kosztów kwalifikowanych w rozumieniu przepisów o uldze B+R, jak (...)
str. 54
1.3.
Model jednoczesnego korzystania z ulg
Od 1 stycznia 2022 r. istnieje możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi B+R i preferencji IP Box w odniesieniu do tego samego dochodu, jakim jest dochód (...)
str. 55
2.
Limit wpłat na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) w 2023 r.
W Mon. Pol. z 2023 r. pod poz. 1056 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wysokości (...)
str. 56
3.
Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Ryczałt na pokrycie zwiększonych kosztów dojazdów służbowych przyznawany kuratorom zawodowym może być ustalany ze względu na wielkość obszaru podlegającego jurysdykcji sądu. Jednak zakres w jakim (...)
str. 57
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Odpłatne zbycie nieruchomości poza działalnością gospodarczą - część I
U osób fizycznych, które odpłatnie zbędą nieruchomości i prawa majątkowe do nieruchomości, w warunkach przewidzianych w ustawie o PIT, może powstać obowiązek podatkowy w podatku (...)
str. 59
1.1.
Powstanie obowiązku podatkowego
W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof, do powstania źródła przychodów dochodzi wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki: osoba fizyczna (...)
str. 59
1.2.
Ustalenie przychodu
Jeżeli w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości lub praw majątkowych do nieruchomości powstanie obowiązek podatkowy, konieczne jest złożenie zeznania PIT-39 w terminie do 30 kwietnia (...)
str. 61
2.
Wybór ryczałtu od dochodów spółek
W spółce komandytowej (spółka A) komplementariuszami są dwie osoby fizyczne, a komandytariuszem jest inna spółka komandytowa (spółka B). Jednocześnie spółka A posiada 50% udziałów w (...)
str. 62
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Różnice kursowe przy zakupie paliwa do samochodu osobowego używanego do celów mieszanych
Czy różnice kursowe związane z wydatkami na zakup paliwa za granicą, które dotyczą samochodów używanych do celów mieszanych, należy ustalać tylko w odniesieniu do kwoty (...)
str. 63
2.
Umorzone wierzytelności jako koszt podatkowy
Spółka z o.o. ze względu na złą kondycję finansową klienta zdecydowała, że po spłaceniu przez niego 80% zobowiązań umorzy mu pozostałą ich kwotę. Podstawą umorzenia (...)
str. 63
3.
Ujęcie w podatkowej księdze faktury za szkolenie, które odbędzie się w miesiącu następnym
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. W listopadzie 2023 r. kontrahent wystawił mi fakturę za szkolenie branżowe. Odbędzie się ono w grudniu br. (...)
str. 64
4.
Zaliczenie do kosztów wydatków dotyczących użyczonego samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą, na potrzeby której wykorzystuję użyczony przez matkę samochód osobowy. Z umowy użyczenia wynika, że ja ponoszę koszty dotyczące eksploatacji tego auta. (...)
str. 65
5.
Działalność małżonka może mieć wpływ na prawo do jednorazowej amortyzacji u współmałżonka
W 2023 r. rozpocząłem prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Moja żona prowadzi taką działalność od 2021 r. Między nami istnieje wspólność majątkowa. Czy mogę skorzystać z (...)
str. 66
6.
Termin złożenia przez płatnika deklaracji PIT-4R po zwolnieniu w trakcie roku wszystkich pracowników
30 listopada 2023 r. rozwiązałem umowę o pracę z ostatnim pracownikiem. Od tej pory prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą. W jakim terminie jako płatnik powinienem przesłać (...)
str. 66
7.
Czy wydatek na zakup aparatu słuchowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Lekarz specjalista stwierdził u osoby fizycznej (przedsiębiorcy) upośledzenie słuchu. Niedosłuch jest związany z wiekiem tej osoby oraz narażaniem się na ciągły hałas w firmie, którą (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.