Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 17 (593) z dnia 01.09.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Opłaty leasingowe w kosztach podatkowych
Co to jest leasing operacyjny? Leasing to umowa zawarta przez dwie strony: finansującego (leasingodawcę) i korzystającego (leasingobiorcę). Na podstawie tej umowy przysługuje prawo do korzystania (...)
str. 4
1.2.
Moment potrącenia opłat leasingowych
Aby ustalić moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych, należy określić rodzaj powiązania tych wydatków z przychodami. Ustawa o PIT i ustawa o CIT w zakresie (...)
str. 8
1.3.
Składki na ubezpieczenie samochodu
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 47 updof i art. 16 ust. 1 pkt 49 updop, z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są składki na (...)
str. 9
1.4.
Koszty używania auta
Wydatki z tytułu używania firmowego samochodu osobowego do celów mieszanych, czyli zarówno na potrzeby firmowe, jak i prywatne, podlegają limitowaniu unormowanemu w art. 23 ust. (...)
str. 10
1.5.
Wykorzystywanie pojazdu u podatnika opodatkowanego w formie ryczałtu od dochodów spółek
Estoński CIT a limity kosztów Omówione wcześniej ograniczenia związane z wykorzystywaniem w działalności samochodów osobowych będących przedmiotem leasingu operacyjnego nie mają zastosowania do rozliczenia podatku (...)
str. 11
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2.1.
Stawka ryczałtu ewidencjonowanego dla przychodów z prywatnego najmu majątku wspólnego i odrębnego
Stosownie do art. 12 ust. 13 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. (...)
str. 14
2.2.
Korekty po przejściu na estoński CIT
W związku z pytaniami Czytelników nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie następującej kwestii. Zdarza się, że podatnicy po przejściu na (...)
str. 14
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Koszty dostawy upominków kontrahentom mieszczą się w wydatkach o charakterze reprezentacyjnym
Spółka z o.o. przekazuje prezenty okolicznościowe swoim kontrahentom oraz pracownikom. Nabywa je w sklepach internetowych, ponosząc koszty ich dostawy do firmy. Następnie, dostarczając je kontrahentom, (...)
str. 17
2.
Nakłady poniesione na zorganizowanie narady oddziałów firmy
Przedsiębiorstwo wielooddziałowe zorganizowało naradę wszystkich oddziałów, podsumowującą rok 2022. W jej trakcie zostały rozegrane mistrzostwa w piłce nożnej, w których wzięły udział drużyny poszczególnych oddziałów (...)
str. 18
2.1.
Ogólne zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów
W świetle definicji zawartej w art. 15 ust. 1 updop przyjmuje się, że do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć wydatki funkcjonalnie związane z prowadzoną (...)
str. 18
2.2.
Udział w naradzie pracowników firmy
Z pytania wynika, że firma zorganizowała naradę z udziałem pracowników wszystkich jej oddziałów, w celu podsumowania wyników uzyskanych w poprzednim roku. W jej trakcie odbyły (...)
str. 19
2.3.
Wydatki o charakterze reklamowym
Wydatki na reklamę trzeba oceniać przez pryzmat ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 updop). Podlegają one więc zaliczeniu do kosztów podatkowych pod (...)
str. 19
2.4.
Uczestnictwo kontrahentów w spotkaniu
Organy podatkowe od lat kwestionują możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z udziałem w imprezie integracyjnej (spotkaniu okolicznościowym) zaproszonych kontrahentów. W ich ocenie (...)
str. 20
3.
Koszty montażu
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu maszyny. Jest to leasing operacyjny. Poniosła koszty jej montażu w firmie. Kiedy powinna zaliczyć te koszty do kosztów uzyskania (...)
str. 20
4.
Wydatki na rzecz wspólników spółki komandytowo-akcyjnej
W skład spółki komandytowo-akcyjnej wchodzą dwaj wspólnicy (osoby fizyczne). Każdy z nich jest zarówno komplementariuszem, jak i akcjonariuszem. Uzyskują przychody z tytułu udziału w zyskach (...)
str. 21
4.1.
Spółka w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych
Funkcjonowanie spółki komandytowo-akcyjnej regulują przepisy art. 125-150 Kodeksu spółek handlowych. Jest to spółka osobowa, mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za jej zobowiązania (...)
str. 21
4.2.
Samochody służbowe wykorzystywane do prywatnych celów
Przychód u wspólnika Przechodząc do problematyki podatkowej poruszonej w treści pytania, a konkretnie do kwestii wykorzystywania przez wspólników spółki komandytowo-akcyjnej firmowych samochodów osobowych również do (...)
str. 22
4.3.
Szkolenie wspólników
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków: związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń m.in. na rzecz wspólników (art. 16 ust. 1 pkt 38 updop), na (...)
str. 23
5.
Premia za wykonanie obrotu - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1457320] W lipcu 2023 r. spółka z o.o. wystawiła klientom faktury korygujące tytułem premii za wykonanie obrotu za II kwartał. Czy przychód powinnam zmniejszyć w (...)
str. 24
6.
NSA przychylny zaliczaniu niektórych kar umownych do kosztów uzyskania przychodów
6.1.
Opóźnienie w dostawie towarów
Kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi nie jest sankcją za wadliwie wykonaną usługę, wobec tego może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z (...)
str. 25
6.2.
Odstąpienie od umowy
Wydatki z tytułu kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy spełniają kryteria wskazane w art. 22 ust. 1 updof, a co za tym idzie, powinny zostać (...)
str. 26
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Złożenie przez pracownika oświadczenia o zamiarze wspólnego opodatkowania z małżonkiem
Pracownik złożył pracodawcy PIT-2, na którym w części E zaznaczył, że zamierza się opodatkować wspólnie z małżonkiem. Wskazał, że jego dochody przekroczą kwotę 120.000 zł, (...)
str. 27
2.
Podwyższone koszty pracownicze przy wypłacie należności po ustaniu stosunku pracy
We wrześniu 2023 r. wypłacę premię pracownikowi zatrudnionemu do 31 sierpnia br. W trakcie zatrudnienia pracownik miał stosowane podwyższone koszty uzyskania przychodów. Czy przy obliczaniu (...)
str. 28
3.
Właściwość urzędu skarbowego dla akcjonariusza, który jednocześnie uzyskuje przychody z umów zlecenia zawartych z różnymi podmiotami
Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej jednocześnie wykonuje umowę zlecenia na rzecz tej spółki. Ponadto realizuje umowę zlecenia, którą zawarł z podmiotem znajdującym się w innej miejscowości. Osoba (...)
str. 29
4.
Koszty uzyskania przychodu członka zarządu
Członek zarządu, na podstawie uchwały, otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie za czynności zarządzające. Przy obliczaniu zaliczki na podatek od tego wynagrodzenia uwzględnia się koszty uzyskania przychodów w (...)
str. 31
5.
Z interpretacji indywidualnych organu podatkowego
5.1.
Zwrot pracownikom zdalnym wydatków na dojazd do siedziby firmy
Wartość świadczeń w postaci zwrotu pracownikom pozamiejscowym wykonującym pracę zdalną kosztów podróży do siedziby firmy, zakwaterowania i dojazdu do niej, stanowi u pracowników przychód ze (...)
str. 33
5.2.
Udział pracowników w wycieczce integracyjnej
Udział osób uprawnionych (pracowników, emerytów, rencistów, członków ich rodzin) w wycieczkach częściowo sfinansowanych z ZFŚS, których celem jest zintegrowanie pracowników, nie skutkuje u nich powstaniem (...)
str. 34
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Klasyfikacja do odpowiedniej grupy KŚT
Środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są m.in. budynki oraz lokale będące odrębną własnością, które posiadają cechy określone w art. 22a ust. 1 updof i art. 16a (...)
str. 35
1.2.
Budynki przeznaczone do okresowego pobytu ludzi
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że amortyzacji podlegają budynki niemieszkalne zaliczone do rodzaju 109 KŚT. Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 (...)
str. 36
2.
Koszty remontu przeprowadzonego wkrótce po wprowadzeniu nieruchomości mieszkalnej do ewidencji
Jesteśmy spółką z o.o. Zakupiliśmy budynek mieszkalny. W maju br. nieruchomość została oddana do użytku i przyjęta do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i (...)
str. 38
3.
Rozliczenie wykupu samochodu z leasingu
Po zakończeniu trwania umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy, podatnik wykupił pojazd i będzie go wykorzystywał w działalności gospodarczej. Wartość tego pojazdu wynosi (...)
str. 39
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Uwzględnienie spadku wartości towarów przy ustalaniu podstawy opodatkowania u podatnika prowadzącego podatkową księgę
Podatnik ustala dochód z działalności gospodarczej na podstawie podatkowej księgi. Na dzień 1 stycznia 2023 r. do księgi wpisano wartość spisu z natury. Kolejny spis (...)
str. 40
1.1.
Zasady sporządzania spisu z natury
Zasady sporządzania spisu z natury oraz obowiązki podatników z tym związane określają przepisy § 24-26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w (...)
str. 40
1.2.
Wpływ remanentu na obliczenie podatku/zaliczki na podatek
Sporządzenie spisu z natury nie jest tylko czynnością techniczną, bowiem jego wartość ma wpływ na wysokość podstawy obliczenia podatku za dany rok podatkowy, a w (...)
str. 41
2.
Dokumentowanie kosztów używania użyczonego samochodu
Spółka cywilna zawarła z osobą trzecią umowę użyczenia samochodu osobowego. Na tej podstawie wspólnicy spółki będą używali samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Czy umowa (...)
str. 43
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Wstępna opłata leasingowa poniesiona przed badaniem technicznym samochodu
Zawarłem umowę leasingu samochodu niebędącego samochodem osobowym. W celu potwierdzenia, że nie jest to samochód osobowy, został on poddany dodatkowemu badaniu technicznemu. Stacja kontroli pojazdów (...)
str. 44
3.2.
Sprzedaż na raty zabezpieczona umową przewłaszczenia na zabezpieczenie
Sprzedaję maszyny i urządzenia, które nabywam i sprowadzam z zagranicy na zlecenie konkretnego klienta. Jeden z klientów popadł w problemy finansowe i nie może zapłacić (...)
str. 45
3.3.
Wynagrodzenie zmarłego pracownika wypłacane małżonkowi
Pracownik zmarł w trakcie miesiąca. Wynagrodzenie należne za ten miesiąc zostanie wypłacone jego małżonce. W której kolumnie podatkowej księgi (12 czy 13) ująć ten wydatek? (...)
str. 46
3.4.
Przedsiębiorca na etacie a kwota zmniejszająca podatek
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą nieznacznych rozmiarów dodatkowo podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Czy w tej sytuacji należy zaprzestać uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek przy (...)
str. 46
3.5.
Podnoszenie kwalifikacji zwiększających jakość usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej
Prowadzę działalność usługowo-doradczą. Zamierzam podjąć studia podyplomowe w zakresie compaliance. Czy opłaty za studia będę mógł uwzględniać w kosztach podatkowych? Tak, pod warunkiem, że nabytą (...)
str. 47
4.
Stawka ryczałtu dla przychodów z działalności usługowej
Zamierzam założyć hotel dla psów. Przedmiotem działalności będą usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi polegające na udostępnianiu boksów, karmieniu, pielęgnacji i zabawie, bez opieki (...)
str. 48
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Wypłata należności z tytułu prawa do użytkowania aplikacji Chat GPT a podatek u źródła
Polska spółka kapitałowa subskrybuje aplikację Chat GPT na własny użytek - bez przeniesienia praw majątkowych - w celu wykorzystania do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy wydatki (...)
str. 49
2.1.
Metoda proporcjonalnego odliczenia
Stosownie do art. 20 ust. 1 updop, jeżeli podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osiągają również dochody (przychody) poza jej terytorium i (...)
str. 50
2.2.
Kurs waluty właściwy do przeliczenia podatku
Określając wielkość przysługującego odliczenia, kwotę podatku zapłaconego w obcym państwie oraz kwotę osiągniętego dochodu (przychodu), przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP (...)
str. 51
2.3.
Dokumentowanie podatku
W myśl art. 20 ust. 1 updop, odliczeniu podlega podatek zapłacony za granicą. Obowiązkiem podatnika jest zatem odpowiednio udokumentować polskiemu organowi podatkowemu fakt zapłacenia podatku (...)
str. 51
2.4.
Limit odliczenia
Trudności w obliczaniu odpowiedniego limitu pojawiają się, gdy podatek zagraniczny pobierany jest od przychodu, a nie dochodu. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że limitem odliczenia (...)
str. 52
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Stosowanie ulgi termomodernizacyjnej przez następców prawnych zmarłego podatnika
Podatnicy będący właścicielami (współwłaścicielami) budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą korzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Gdy spełnią warunki określone w art. 26h updof, są uprawnieni do odliczenia od (...)
str. 54
1.1.
Sukcesja ulgi
Pojawia się jednak pytanie, czy w razie śmierci uprawnionego podatnika przed pełnym odliczeniem kwoty wydatków związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, prawo do kontynuowania ulgi przechodzi (...)
str. 54
1.2.
Zakres praw nabytych a kontynuacja termomodernizacji
Potwierdzenie przez organy podatkowe możliwości przejęcia przez spadkobierców praw do odliczenia wydatków termomodernizacyjnych nierozliczonych przez spadkodawcę uprawnionego do ulgi, jest niewątpliwie pozytywną informacją dla podatników. (...)
str. 56
2.
Wynagrodzenie za wykonaną pracę to nie dieta objęta zwolnieniem od podatku - wyrok NSA
Pod pojęciem diety należy rozumieć ryczałtowy ekwiwalent przysługujący w określonych okolicznościach. Natomiast gdy świadczenie przybiera formę gratyfikacji za wykonanie określonej pracy przez osoby pełniące funkcje (...)
str. 57
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Przerzucone dochody w informacji CIT/PD
Spółka z o.o. z siedzibą w kraju przeprowadziła analizę, z której wynika, że nie występują u niej przerzucone dochody. Wszystkie transakcje jakie były przeprowadzone z (...)
str. 60
1.1.
Definicja przerzuconych dochodów
Na podstawie art. 24aa ust. 2 pkt 4 updop, za przerzucone dochody uznaje się zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym koszty poniesione przez (...)
str. 60
1.2.
Klauzula istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej
Na mocy art. 24aa ust. 10 updop, przepisów o przerzuconych dochodach zawartych w art. 24aa ust. 1-9 updop nie stosuje się w zakresie, w jakim (...)
str. 61
1.3.
Zeznanie i rozliczenie podatku
Jeżeli dane koszty zalicza się do podstawy opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, podatnik ma obowiązek potraktować je jako odrębny dochód. Stosownie do art. 24aa ust. (...)
str. 61
2.
Przekształcenie spółki nie pozbawia opodatkowania estońskim CIT
Spółka komandytowa, której wspólnikami są osoby fizyczne, opłaca ryczałt od dochodów spółek. W trakcie roku zamierza przekształcić się w spółkę z o.o. Po przekształceniu wspólnikami (...)
str. 62
3.
Ukryte zyski w przypadku świadczenia usług przez małżonka wspólnika - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Skoro umowa o świadczenie usług księgowych pomiędzy spółką a małżonką jednego ze wspólników została zawarta na warunkach rynkowych i powiązania stron nie miały wpływu na (...)
str. 63
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Dobrowolna odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy jako koszt uzyskania przychodów
Spółka z o.o. postanowiła zrezygnować z działalności jednego z oddziałów, gdyż nie był rentowny. Wobec tego zwolni zatrudnionych w nim pracowników i wypłaci im dobrowolne (...)
str. 65
2.
Ustalanie różnic kursowych od przychodu ze sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta
Faktura na rzecz zagranicznego kontrahenta została wystawiona w euro. Na dole faktury zamieszczono jednak przeliczenie na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego (...)
str. 65
3.
Przekroczenie w trakcie roku limitu kosztów pracowniczych
Jestem zatrudniony na umowę o pracę w dwóch zakładach pracy. Każdy z nich uwzględnia mi podstawowe koszty uzyskania przychodów. We wrześniu 2023 r. suma zastosowanych (...)
str. 66
4.
Posezonowa obniżka cen w podatkowej księdze
Prowadzę sklep odzieżowy. Po zakończeniu sezonu letniego zamierzam dokonać obniżki cen posiadanych towarów handlowych. Jak udokumentować taką obniżkę i czy wykazać ją w podatkowej księdze (...)
str. 67
5.
Ujęcie w kosztach kary nałożonej w wyniku kontroli
W ramach działalności gospodarczej prowadzę sklep. Kontrolujący sklep inspektor inspekcji handlowej nałożył na mnie karę za niedociągnięcia i braki. Czy karę tę mogę zaliczyć do (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.