Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 r., godz. 7:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nietypowe koszty w firmie
Możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów jest uzależniona od oceny, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności wydatek ten przyczyni się do (...)
str. 4
1.1.
Wydatki na ubrania, kosmetyki i usługi stylizacji paznokci
Jedną z kategorii wydatków, których kwalifikacja do kosztów podatkowych budzi wątpliwości, są wydatki na zakup ubrań. Organy podatkowe nie godzą się na zaliczanie do kosztów (...)
str. 4
1.2.
Zakup zegarka na firmę
Organy podatkowe potwierdzają, że przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów zakup drogiego zegarka. Jednak aby koszt mógł być rozliczony, przedsiębiorca musi zegarek lub smartwatch wykorzystywać wyłącznie (...)
str. 7
1.3.
Studia przedsiębiorcy
Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w art. 23 updof. Ale zdaniem organów (...)
str. 8
1.4.
Uczestnictwo w wyprawie fotograficznej
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 marca 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.162.2023.2.AD potwierdził, że fotograf może zaliczyć w koszty wydatki poniesione na wyprawę (...)
str. 10
1.5.
Wydatki związane z zakupem, szkoleniem i utrzymaniem psa
Obie ustawy o podatku dochodowym nie zawierają przeciwwskazań, by koszty dotyczące psa wykorzystywanego w działalności gospodarczej stanowiły koszt podatkowy przedsiębiorcy. Chodzi o wydatki na zakup (...)
str. 11
2.
30 czerwca 2023 r. mija przedłużony termin rozliczeń rocznych w zakresie CIT
Przypominamy, że do 30 czerwca 2023 r. przedłużony został termin: do złożenia zeznania CIT-8 albo CIT-8AB za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od (...)
str. 13
3.
Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pytania naszego Wydawnictwa w kwestii rocznego rozliczenia składek zdrowotnych w PIT
Podatnicy na podatku liniowym opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej mają prawo odliczać je od dochodu lub zaliczać do kosztów uzyskania (...)
str. 13
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania niektórych oświadczeń przez płatników PIT i CIT
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1016 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika w (...)
str. 15
2.
Opublikowano ustawę nowelizującą przepisy podatkowe
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1059 opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i (...)
str. 15
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Spotkania okolicznościowe w firmie
Tematyka kosztów ponoszonych w związku z organizowaniem przez firmy spotkań okolicznościowych, w tym integracyjnych niezmiennie budzi zainteresowanie podatników. Świadczy o tym m.in. wydana niedawno interpretacja (...)
str. 16
2.
Czynsz najmu samochodu osobowego w firmowych kosztach podatkowych
Spółka z o.o. zawarła długoterminową umowę najmu samochodu osobowego napędzanego wodorem. Co miesiąc otrzymuje fakturę z kwotą czynszu najmu. W załączniku do faktury wyszczególnione są (...)
str. 18
3.
Umorzenie zaległego czynszu - skutki podatkowe
Pracownik wynajmował od spółki z o.o. lokal użytkowy, który wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej. Z uwagi na trudną sytuację finansową zalegał (...)
str. 19
3.1.
Koszt u podatnika umarzającego wierzytelność
Do umorzenia zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym (a z takim zobowiązaniem mamy do czynienia w tym przypadku) zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. Nie przewidują one wprost (...)
str. 19
3.2.
Przychód po stronie pracownika
Wynajęcie pracownikowi lokalu użytkowego, który jest przez niego wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, wywołuje skutki podatkowe na gruncie tej działalności, a nie w ramach stosunku (...)
str. 20
4.
Różnice kursowe z tytułu rat leasingowych
Podatnik PIT prowadzący księgi rachunkowe zawarł umowę leasingu operacyjnego przyczepy. Bilansowo jest to leasing finansowy. Rozliczenia następują w euro. Podatnik stosuje podatkową metodę ustalania różnic (...)
str. 20
5.
Napiwki dla pracowników są u pracodawcy neutralne podatkowo
Spółka z o.o. prowadzi działalność gastronomiczną. Klienci restauracji przekazują obsługującym ich kelnerom (pracownikom spółki) napiwki. Są one doliczane do rachunku klienta i przekazywane kelnerom w (...)
str. 22
6.
Potrącalność kosztów dotyczących opłat celnych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Należności celne w związku z importem towarów w 2019 r. oraz 2020 r., zapłacone w 2022 r. należy zaliczyć do kosztów podatkowych w 2022 r. (...)
str. 23
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Przychody wolne od podatku nie są brane pod uwagę do oceny przekroczenia progu dochodu
Przychody ze stosunku pracy pracownika przebywającego czasowo za granicą korzystają ze zwolnienia od podatku w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą. (...)
str. 25
2.
Po ustaniu stosunku pracy niektóre oświadczenia podatnika są przez płatnika pomijane
Pracownik w 2022 r. złożył spółce oświadczenie o korzystaniu z ulgi dla seniora. Wobec tego od wypłacanego mu wynagrodzenia spółka nie pobierała zaliczki na podatek. (...)
str. 26
3.
Odszkodowanie otrzymane z tytułu ubezpieczenia majątkowego
Spółka z o.o. zajmująca się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody odbiorcom indywidualnym, w ramach tej działalności, wyrządziła szkodę w prywatnym majątku osoby fizycznej, będącej odbiorcą (...)
str. 27
3.1.
Aspekty cywilnoprawne ubezpieczeń majątkowych
Zgodnie z dyspozycją art. 415 Kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Z kolei art. 363 § 1 (...)
str. 27
3.2.
Skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, odszkodowanie otrzymane z tytułu ubezpieczenia majątkowego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej kwalifikuje się do przychodów (...)
str. 28
4.
Kwalifikacja do źródła przychodów należności z umowy przedwstępnej
Spółka z o.o. zamierza rozszerzyć swoją działalność gospodarczą i w związku z tym za kilka miesięcy będzie potrzebować dodatkowej kadry. Biorąc pod uwagę realia rynku (...)
str. 29
5.
Wypłata zleceniobiorcy zasiłku chorobowego
Zleceniobiorca przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jako zleceniodawca będę zobowiązany wypłacić mu zasiłek chorobowy. Czy zasiłek ten podlega opodatkowaniu, a na mnie ciążą obowiązki płatnika? Od (...)
str. 31
6.
Wystawienie PIT-11 wspólnikowi otrzymującemu wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki - interpretacja organu podatkowego
Wynagrodzenie wypłacone wspólnikowi za prowadzenie spraw spółki stanowi przychód z innych źródeł, który należy wykazać w informacji PIT-11 sporządzonej przez spółkę po zakończeniu roku, w (...)
str. 31
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Nie można zmienić stosowanej metody amortyzacji
Spółka z o.o. kupiła używany budynek magazynowy (KŚT 104). Składnik majątku wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a od kwietnia 2022 (...)
str. 33
2.
Jednorazowa amortyzacja znaku towarowego - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1447360] Spółka powstała w 2022 r., pierwszy rok obrachunkowy jest do 31.12.2023 r. Spółka kupiła znak towarowy za 50.000 zł netto. Czy może go jednorazowo (...)
str. 34
3.
Ustalenie możliwości wstecznej korekty odpisów amortyzacyjnych - interpretacja organu podatkowego
Jeżeli określony środek trwały został omyłkowo zakwalifikowany jako część innego środka trwałego (tym samym wartość tego drugiego środka trwałego została błędnie określona) lub w wartości (...)
str. 35
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Zawarcie nieodpłatnej umowy zlecenia
Do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą zwróciła się osoba fizyczna o zawarcie nieodpłatnej umowy zlecenia. Poprzez podjęcie zlecanych czynności osoba ta chce nabyć doświadczenie, aby zwiększyć (...)
str. 38
1.1.
Przychód z nieodpłatnych świadczeń
W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 updof, do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, (...)
str. 38
1.2.
Wzajemność świadczeń a przychód
Należy podkreślić, że art. 14 ust. 2 pkt 8 updof nie ma zastosowania, gdy z treści stosunku prawnego wynika, że strony zobowiązują się do świadczeń (...)
str. 38
2.
Kwalifikacja podatkowa i ewidencja kosztów rekrutacji pracowników
W związku z rozwojem działalności podatnik będzie zatrudniał nowych pracowników. Rozważa wdrożenie dwóch ścieżek ich rekrutacji, tj. zlecenie działań w tym zakresie profesjonalnej firmie rekrutacyjnej (...)
str. 39
3.
W ramach działalności gospodarczej nie stosuje się zryczałtowanych kosztów podatkowych
Podatnik w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi o charakterze artystycznym. Realizuje spektakle teatralne, w których występuje jako aktor lub tancerz. Ponadto pisze teksty piosenek (...)
str. 40
4.
Nie każde odszkodowanie wymaga zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Stosując się do błędnej opinii prawnej wydanej przez doradcę podatkowego, podatnik wykazał nienależnie zwrot różnicy VAT. W efekcie nie tylko musiał zapłacić zaległy podatek, ale (...)
str. 41
5.
Wysokość ryczałtu zależy od symbolu PKWiU przyporządkowanego danym usługom
Podatnik świadczy usługi dezynfekcji w lokalach biurowych i halach przemysłowych. Jaką stawkę ryczałtu stosować do usług dezynfekcji i tępienia szkodników oznaczonych w PKWiU symbolem 81.29.11.0? (...)
str. 43
6.
Rozliczenie kosztu podatkowego na podstawie dowodu wystawionego przez portal aukcyjny/sprzedażowy - interpretacja organu podatkowego
Dowód w postaci potwierdzenia zawarcia transakcji wystawiony przez portal aukcyjny/sprzedażowy, może stanowić podstawę zaliczenia poniesionego kosztu do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli spełnia wymogi dowodu księgowego (...)
str. 44
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Usługi świadczone przez ryczałtowca na terenie Niemiec
Przedsiębiorca (polski rezydent podatkowy) od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W br. wystawił fakturę za (...)
str. 46
1.1.
Opodatkowanie na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Dla Prenumeratorów GOFIN f Teksty umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl » W przypadku polskich rezydentów uzyskujących dochody w Niemczech właściwą umową (...)
str. 46
1.2.
Kiedy za granicą powstanie zakład?
Pojęcie zakładu zostało zdefiniowane w art. 5 umowy i ogólnie oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie "zakład" obejmuje (...)
str. 47
1.3.
Świadczenie usług bez pośrednictwa i za pośrednictwem zakładu
Jeżeli w stanie faktycznym warunki, w jakich polski przedsiębiorca świadczy usługi na terytorium Niemiec, nie spełniają przesłanek do uznania, że działalność ta jest prowadzona w (...)
str. 48
2.
Przygotowanie informacji PIT-11 pracownikowi oddelegowanemu za granicę
Pracownik naszej firmy, który jest polskim rezydentem podatkowym (tu znajduje się ośrodek jego interesów życiowych), przez cały 2022 r. wykonywał pracę na terytorium Austrii. Tam (...)
str. 49
3.
Usługa badania jakości wyprodukowanych towarów bez podatku u źródła
Spółka zleca podmiotom zagranicznym wyprodukowanie dla niej towarów. W związku z tym nawiązała współpracę z kontrahentem mającym siedzibę w Chinach, który świadczy dla spółki usługi (...)
str. 50
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Limit w uldze termomodernizacyjnej dotyczy wydatków odliczonych
Jestem właścicielką domu mieszkalnego jednorodzinnego, w którym od 2020 r. realizuję przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Wydatki, które poniosłam z tego tytułu w latach 2020-2022, są wyższe niż (...)
str. 51
2.
Ulga rehabilitacyjna
2.1.
Opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej
Podatnik będący osobą niepełnosprawną korzysta z pomocy przewodnika. Czy na potrzeby skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej wystarczy oświadczenie o ponoszeniu wydatków z tego tytułu? Czy u (...)
str. 52
2.2.
Wydatki na zakup leków
Osoba niepełnosprawna ponosi wydatki na leki udokumentowane fakturami. Czy stosując ulgę rehabilitacyjną w tym zakresie, może uwzględniać tylko koszty leków, które stosuje w związku z (...)
str. 53
3.
Ulga dla pracujących seniorów i rodzin wielodzietnych w wyjaśnieniach organów podatkowych
3.1.
Przychodów wolnych od PIT senior-przedsiębiorca nie wykazuje w PIT/B
Limit zwolnienia od podatku dochodowego w ramach ulgi dla pracujących seniorów dotyczy przychodów. Kwotę przychodów z działalności gospodarczej objętej tym zwolnieniem wykazuje się w zeznaniu, (...)
str. 54
3.2.
Podatnik decyduje, które przychody obejmie ulgą dla rodzin 4+
Podatnik uprawniony do ulgi dla rodzin 4+, który osiąga przychody z różnych źródeł, może stosować to zwolnienie do przychodów z wybranego przez siebie źródła. Jednak (...)
str. 56
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Odpisy amortyzacyjne nie zmniejszają przychodu na potrzeby ustalenia podatku od przychodów z budynków
Z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis art. 30g, a do ustawy o podatku dochodowym od (...)
str. 57
2.
Najem prywatny i firmowy na gruncie ryczałtu ewidencjonowanego
W obecnie obowiązującym stanie prawnym podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opłacają (z mocy prawa) podatnicy, którzy osiągają przychody z tzw. prywatnego najmu. (...)
str. 59
2.1.
Prywatny najem
Umowę najmu regulują przepisy art. 659-692 Kodeksu cywilnego. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a (...)
str. 59
2.2.
Rozliczenie w ramach działalności gospodarczej
Przy najmie rozliczanym w ramach działalności gospodarczej, przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem ustala się na podstawie art. 14 updof (art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym (...)
str. 61
3.
Zmiana składu osobowego spółki jawnej a CIT-15J
Spółka jawna, której wspólnikami były osoby fizyczne oraz spółka z o.o., złożyła informację CIT-15J w wyniku czego nie stała się podatnikiem CIT. Po pewnym czasie (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Podatek od przychodów z budynków w CIT-8 za 2022 r.
Jak wykazać w zeznaniu CIT-8 za 2022 r. fakt, że przez część roku podatnik był zwolniony z opłacania podatku od przychodów z budynków? Podatnik w (...)
str. 63
2.
Płatność gotówką za zakup w kwocie 15.000 zł
Spółka cywilna nabyła towary handlowe za kwotę 15.000 zł, za które zapłaciła gotówką. Czy w tej sytuacji poniesiony wydatek stanowi koszt podatkowy? W sytuacji przedstawionej (...)
str. 63
3.
Otrzymanie zaliczki - data powstania przychodu
Jestem przedsiębiorcą. W maju 2023 r. otrzymałem zaliczkę na poczet usługi, która zostanie wykonana w czerwcu 2023 r. Czy zaliczkę powinienem wykazać jako przychód w (...)
str. 64
4.
Zwolnienie z CIT dochodów sklepiku szkolnego
Szkoła podstawowa jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest gmina. Szkoła zamierza otworzyć sklepik, który prowadzony będzie przez uczniów szkoły pod opieką nauczycieli. Czy dochody (...)
str. 65
5.
Rozliczenie wydatku na zakup smartfona
Prowadzę działalność gospodarczą, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy wydatek na zakup smartfona o wartości 5.000 zł netto mogę zaliczyć bezpośrednio (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LIPIEC 2023 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.07.2023 r. (piątek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za czerwiec 2023 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.