Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 11 (587) z dnia 01.06.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
CIT-8 za 2022 r.
Podobnie jak rok temu, Minister Finansów przedłużył podatnikom CIT - do dnia 30 czerwca 2023 r. - termin do złożenia zeznania CIT-8 za rok podatkowy, (...)
str. 4
1.1.
Obowiązek złożenia zeznania i sprawozdania finansowego
1) Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w październiku 2022 r. Do końca roku nie miało przychodów i nie ponosiło kosztów. Czy ma obowiązek sporządzania zeznania (...)
str. 4
1.2.
Termin i forma składania
1) Jaka jest prawidłowa wersja formularza CIT-8 za 2022 r.? W odniesieniu do CIT-8 za 2022 r. obowiązuje formularz w wersji CIT-8 (32) . 2) (...)
str. 6
1.3.
Wierzytelności/zobowiązania związane z ulgą na złe długi
1) Czy dane dotyczące dłużnika i wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej należy wykazywać w załączniku CIT/WZ, jeżeli do dnia złożenia CIT-8 za 2022 r. wierzytelność (...)
str. 7
1.4.
Darowizny otrzymane/przekazane w 2022 r.
1) Spółka z o.o. wpłaciła na rachunek bankowy darowiznę na rzecz klubu sportowego z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej, tj. prowadzenie działalności pożytku publicznego na (...)
str. 9
1.5.
Stawka CIT
1) W 2022 r. spółka z o.o., której rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, miała status małego podatnika w rozumieniu ustawy o CIT. W trakcie roku (...)
str. 11
1.6.
Inne zagadnienia
1) Spółka z o.o., której rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, w 2022 r. wpłacała miesięczne zaliczki na podatek dochodowy ustalane w podstawowej formie. (...)
str. 12
2.
Przedsiębiorca korzystający z Karty Dużej Rodziny rozliczy w kosztach zakupy po preferencyjnych cenach - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Jak podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne, Karta Dużej Rodziny (zwana dalej także Kartą) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin (...)
str. 13
3.
Sposób zamieszczenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - komunikat resortu finansów
W związku z wątpliwościami podmiotów co do sposobu zamieszczenia oświadczeń w informacji TPR Ministerstwo Finansów na stronie www.podatki.gov.pl wystosowało komunikat, w którym poinformowało, że podmiot (...)
str. 14
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Nakłady na obcy środek trwały
Spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje samochód ciężarowy objęty w leasing operacyjny. W samochodzie zainstalowano dodatkową zabudowę, której wartość przekracza 20.000 zł. (...)
str. 15
2.
Limitowanie kosztów związanych z firmowym samochodem - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1446292] Wykupiliśmy z leasingu samochód, którego wartość była powyżej 150 tys. Koszty eksploatacyjne dawaliśmy w KUP jako limit % udziału wartości do 150 tys. Przy (...)
str. 16
3.
Moment powstania przychodu u dewelopera
Deweloper (spółka z o.o.) prowadzi inwestycje z otwartymi rachunkami powierniczymi. Przy każdej wypłacie transzy wystawia faktury zaliczkowe na nabywców, a wartość netto księguje na koncie (...)
str. 17
4.
Jednorazowa wartość transakcji ustalana na potrzeby rozliczania firmowych kosztów
Przedsiębiorca nabywa od spółki towary kilka razy w miesiącu, płacąc za nie gotówką. Strony nie zawarły odrębnej umowy współpracy na dostawę towarów. Wartość jednorazowego nabycia (...)
str. 19
5.
Pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych a przychód podatkowy
Czy pomoc uzyskana z programu rządowego "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r." podlega wyłączeniu (...)
str. 21
6.
Relacja z dyżuru telefonicznego - CIT
6.1.
Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej
Spółka z o.o. otrzymała w marcu 2023 r. fakturę (in minus) za energię elektryczną za grudzień 2022 r. Przyczyną jej wystawienia było ostateczne rozliczenie kosztów (...)
str. 22
6.2.
Potrącalność wynagrodzenia zleceniobiorcy
Spółka komandytowa zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Zleceniobiorca realizował zlecenie w marcu i kwietniu 2023 r. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła 5 maja (...)
str. 23
6.3.
Współfinansowanie remontu drogi
Spółka z o.o. jest firmą transportową. Jej samochody ciężarowe poruszające się po drodze gminnej w znacznym stopniu przyczyniają się do szybszego zużywania się nawierzchni. Spółce (...)
str. 23
6.4.
Odpis aktualizujący u podatnika na estońskim CIT
Czy równowartość odpisów aktualizujących wartość należności dokonywanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek jako wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą? (...)
str. 24
6.5.
Wierzytelność objęta ulgą na złe długi
Spółka z o.o. posiada nieuregulowaną należność od kontrahenta krajowego. W związku z tym skorzystała z ulgi na złe długi, tj. o wartość tej należności w (...)
str. 24
6.6.
Kurs walut dla przychodów rozliczanych w okresach rozliczeniowych
Spółka z o.o. rozlicza wykonywane na rzecz kontrahenta usługi w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Faktury w walucie obcej wystawia na początku kolejnego miesiąca. Według jakiego kursu (...)
str. 25
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy
Pracownik złożył wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Jak należy rozumieć pojęcie "niepobieranie zaliczek"? Czy mamy naliczyć zaliczkę, stosując koszty uzyskania przychodu, które wykażemy (...)
str. 26
2.
Opodatkowanie premii wypłaconej pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym
Pracownikowi, który przez cały miesiąc przebywał na urlopie bezpłatnym, wypłaciliśmy premię za poprzedni miesiąc. Czy opodatkowując tę wypłatę, powinniśmy zastosować koszty uzyskania przychodów i kwotę (...)
str. 28
3.
Upominki wręczone dzieciom pracowników z okazji Dnia Dziecka
Dzieciom naszych pracowników z okazji Dnia Dziecka wręczymy słodkie upominki. Ich zakup zostanie sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy. Czy wartość upominków podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu? (...)
str. 29
3.1.
Powstanie przychodu
Przychodem pracowniczym są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania. Są to w (...)
str. 29
3.2.
Oskładkowanie świadczenia
Stosownie do § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na (...)
str. 30
4.
Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika - obowiązki płatnika
W związku ze śmiercią pracownika wypłacamy żonie zmarłego wynagrodzenie niewchodzące do masy spadkowej. W której pozycji deklaracji PIT-4R powinniśmy wykazać naliczoną i przekazaną zaliczkę na (...)
str. 31
5.
Oświadczenia i wnioski na PIT-2 można złożyć płatnikowi po ustaniu stosunku pracy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Były pracownik może złożyć byłemu pracodawcy oświadczenia i wnioski na formularzu PIT-2, które mogłyby mieć wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń dokonywanych (...)
str. 32
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Sposoby na szybką amortyzację samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym
Amortyzacja samochodu osobowego (w tym będącego pojazdem elektrycznym) może przebiegać: według metody liniowej, z zastosowaniem indywidualnej stawki, jednorazowo - ale tylko wówczas, gdy wartość początkowa (...)
str. 34
1.1.
Amortyzacja metodą liniową
Samochód osobowy (w tym będący pojazdem elektrycznym) podlega amortyzacji, o ile spełnia wymogi określone odpowiednio w art. 22a ust. 1 updof lub art. 16a ust. (...)
str. 34
1.2.
Metoda liniowa przyspieszona
Podatnik może przyspieszyć amortyzację samochodu osobowego, jeżeli skorzysta z możliwości podwyższenia stawki amortyzacyjnej o określony współczynnik. Stosownie do art. 22i ust. 2 pkt 2 updof (...)
str. 35
1.3.
Przyspieszenie amortyzacji pojazdów używanych lub ulepszonych
W krótszym okresie mogą zostać zamortyzowane samochody osobowe uznane za używane lub ulepszone, po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji podatnika. Dla takich aut stawkę amortyzacyjną (...)
str. 36
1.4.
Jednorazowo w koszty, gdy wartość pojazdu nie przekracza 10.000 zł
Może być tak, że wartość początkowa samochodu, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, nie przekracza 10.000 zł. W takim przypadku podatnik może wybrać jedno (...)
str. 36
2.
Wydatki na remont firmowego mieszkania jako koszt podatkowy
Zamierzam kupić mieszkanie na rynku wtórnym, które będę wynajmował w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy wydatki na jego remont będę mógł w całości zaliczyć do (...)
str. 37
2.1.
Prace prowadzone przed oddaniem do używania
Zgodnie z definicją środków trwałych, zawartą w art. 22a ust. 1 updof, powinny one być m.in. kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do (...)
str. 37
2.2.
Remont środka trwałego używanego w działalności gospodarczej
Inaczej rzecz miałaby się w sytuacji, gdyby remont był przeprowadzany w środku trwałym (tu: mieszkaniu) używanym już w prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie najmu. Wówczas (...)
str. 37
2.3.
Remont a ulepszenie
Ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia remontu środka trwałego. W celu właściwej kwalifikacji, podatnicy mogą posiłkować się definicją określoną w art. 3 pkt 8 (...)
str. 38
3.
Amortyzacja składnika majątku wykupionego z leasingu
Przedsiębiorca leasinguje używany samochód poleasingowy. Poprzedni leasingobiorca użytkował ten pojazd przez dwa lata. Po zakończeniu trwania umowy przedsiębiorca wykupi to auto i będzie wykorzystywał w (...)
str. 39
4.
Pierwszy odpis amortyzacyjny
Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania maszyn ogrodniczych. W jakim momencie może zacząć amortyzację tych maszyn: w dacie zakupu, czy w dacie oddania na (...)
str. 40
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Dokumentowanie i ujmowanie operacji (zdarzeń) gospodarczych w podatkowej księdze
Szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać podatkowa księga oraz zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w (...)
str. 41
1.1.
Duplikat faktury wystawiony na potwierdzenie transakcji zawartej w poprzednim roku podatkowym
Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (metodą uproszczoną) w lutym 2023 r. otrzymał duplikat faktury (wystawiony w tym samym miesiącu) dotyczącej kosztów naprawy firmowego (...)
str. 41
1.2.
Koszty działalności w mieszkaniu
Aby ograniczyć koszty prowadzonej działalności, podatnik zrezygnował w wynajmu biura i na potrzeby działalności zaadaptował pokój w mieszkaniu. W jaki sposób dokumentować opłaty za czynsz, (...)
str. 42
1.3.
Artykuły jednorazowego użytku
Podatnik prowadzi prywatną praktykę lekarską. W trakcie badań służących postawieniu diagnozy i ustaleniu leczenia korzysta z materiałów jednorazowego użytku. Czy koszty tych materiałów powinny być (...)
str. 43
2.
Koszty ubezpieczenia firmowego samochodu osobowego
Przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której koszty podatkowe ujmuje według metody uproszczonej. Na potrzeby działalności wykorzystuje samochód osobowy wprowadzony do środków trwałych. (...)
str. 44
2.1.
Składki jako koszt podatkowy
Koszty z tytułu wykupu ubezpieczenia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających (...)
str. 44
2.2.
Ujęcie w podatkowej księdze
Składki na ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne samochodu osobowego będącego środkiem trwałym stanowiące koszty uzyskania przychodów są tzw. kosztami pośrednimi - potrącalnymi w dacie poniesienia. Tymczasem (...)
str. 45
2.3.
Skutki zbycia samochodu
Z okoliczności opisanych w pytaniu wynika, że podatnik wykupił ubezpieczenie OC, AC i car assistance dla samochodu osobowego będącego środkiem trwałym. Składki na te ubezpieczenia (...)
str. 45
3.
Wartość pracy spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy a koszty podatkowe - interpretacja organu podatkowego
Skoro przedsiębiorstwo zmarłego podatnika stanowiło przedmiot majątku wspólnego małżeńskiego, to małżonka jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa w spadku, a w rezultacie jej wynagrodzenie za pracę nie stanowi (...)
str. 46
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Praca zdalna wykonywana za granicą
Spółka z o.o. zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Pracownicy są obywatelami Ukrainy. Mają kartę pobytu. Centrum interesów osobistych lub gospodarczych każdego z nich jest (...)
str. 48
1.1.
Nieograniczony obowiązek podatkowy
Z opisu stanu faktycznego wynika, że polska firma zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski (tu znajduje się (...)
str. 48
1.2.
Zaliczki na podatek dochodowy
Pracodawca, jako płatnik, generalnie ma obowiązek w ciągu roku obliczać, pobierać i terminowo przekazywać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w Polsce miesięczne zaliczki na podatek (...)
str. 49
2.
Usługi reklamowe nabyte od zagranicznego kontrahenta
Rozpoczynamy nabywanie usług reklamowych od Google Ireland Ltd. Posiadamy certyfikat rezydencji na rok 2023. Nie mamy możliwości uzyskania oświadczenia, kto jest właścicielem wpłaconych przez nas (...)
str. 50
2.1.
Opodatkowanie u źródła
Przez dochody (przychody) uzyskane na terytorium Polski przez nierezydentów rozumie się m.in. przychody z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, (...)
str. 51
2.2.
Obowiązki płatnika
Pobór podatku Obowiązek poboru podatku u źródła ciąży na polskim podmiocie (osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), który (...)
str. 51
3.
Odliczenie podatku od dywidendy zapłaconego w państwie źródła - wyrok NSA
Podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, który w USA zapłacił lub zapłaci w przyszłości podatek od dywidend, odlicza kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Jednak odliczenie (...)
str. 53
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.1.
Warunki stosowania zwolnienia
Wynajem pokoi skutkuje osiąganiem przychodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, chyba że zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 43 updof. Na podstawie tego przepisu (...)
str. 55
1.2.
Znaczenie wyrażenia "pobyt na wypoczynku"
Stanowisko organów podatkowych i WSA Należy zwrócić uwagę na pogląd funkcjonujący wśród organów podatkowych, zgodnie z którym użyte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt (...)
str. 55
2.
Podatek dochodowy od odsetek za opóźnienie w wypłacie zasądzonego świadczenia
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej na mocy wyroku sądu (sprawa cywilna) oprócz świadczenia głównego otrzymała odsetki za opóźnienie. Czy odsetki te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)
str. 58
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Rozliczenie samotnego rodzica, którego dziecko uzyskało zagraniczne dochody nieopodatkowane w Polsce
Podatnik za 2022 r. skorzystał z preferencyjnego sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Czy rozliczenie jest prawidłowe, w sytuacji gdy dziecko podatnika nie (...)
str. 60
2.
Odpłatne zbycie nieruchomości, której zakup sfinansowano kredytem
Podatnik zamieszkuje w mieszkaniu, które nabył w 2012 r. Na jego kupno zaciągnął kredyt mieszkaniowy w banku. Na spłatę kredytu przeznaczył środki finansowe, które uzyskał (...)
str. 61
2.1.
Koszty nabycia i ich waloryzacja
Do ustalenia podatku dochodowego w związku ze zbyciem mieszkania, podatnik powinien stosować zasady określone w art. 30e updof. Z uregulowań tego przepisu wynika, że podatek (...)
str. 61
2.2.
Zwolnienie dochodu w ramach ulgi mieszkaniowej
Oprócz ustalenia dochodu i podatku należnego od dochodu ze zbycia mieszkania, podatnik mógł wykazać/zadeklarować w zeznaniu, że uzyskany dochód (w całości lub w części) korzysta (...)
str. 62
3.
Podatnicy na estońskim CIT nie sporządzają informacji o realizacji strategii podatkowej - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Podatnik opodatkowany w formie ryczałtu od dochodów spółek nie ma obowiązku sporządzania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 63
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wybór uproszczonych zaliczek obejmuje rok podatkowy
Spółka z o.o. (posiadająca status małego podatnika) opłaca w 2023 r. zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego, obliczonego według (...)
str. 65
2.
Informacja od spółki jawnej o zmianie składu wspólników
Spółka jawna, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, jest transparentna podatkowo. W 2023 r. do spółki przystąpi nowy wspólnik (spółka z o.o.). Czy w związku (...)
str. 65
3.
Ujęcie w kosztach niepodlegającego odliczeniu VAT od usługi noclegowej
Przedsiębiorca poniósł wydatki na nocleg podczas podróży służbowej. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie odliczył VAT naliczonego od tej usługi. Czy niepodlegający odliczeniu VAT (...)
str. 66
4.
Ulga na zakup kasy rejestrującej
Rozliczam się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zainstalowałem kasę rejestrującą i skorzystałem z ulgi na zakup kasy. Czy ulgę tę powinienem wykazać w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.