Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 9 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.541 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 3 (579) z dnia 01.02.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
9% stawka CIT w 2023 r.
Dla podatników CIT rozliczających się na zasadach ogólnych (niekorzystających z estońskiego CIT) podstawowa stawka podatku dochodowego wynosi 19% podstawy opodatkowania. Niektórzy podatnicy mogą jednak stosować (...)
str. 4
1.1.
Prawo do stosowania obniżonej stawki podatku
Kategorie przychodów Na podstawie art. 19 updop, podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 , art. 24a, art. 24b , art. 24ca , art. 24d (...)
str. 4
1.2.
Podmioty wykluczone z preferencyjnego opodatkowania
Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą Stosownie do art. 19 ust. 1a updop, stawki w wysokości 9% nie może stosować w roku rozpoczęcia działalności oraz w roku (...)
str. 6
1.3.
9% stawka na etapie ustalania zaliczki na podatek
Na podstawie art. 25 ust. 1f updop, przy obliczaniu zaliczek na podatek zasadniczo nie stosuje się obniżonej stawki podatku w wysokości 9%. Wyjątek od tej (...)
str. 8
1.4.
Korekta zeznania podatkowego
Podatnicy uprawnieni do stosowania 9% stawki, którzy nie wykorzystają tej możliwości i zapłacą podatek obliczony według stawki podstawowej, mają możliwość dokonania korekty zeznania podatkowego w (...)
str. 9
2.1.
Sprzedaż sukcesywnie wydzielanych części nieruchomości prywatnych może być działalnością gospodarczą
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 19 lipca 2022 r., sygn. akt SK 20/19 orzekł, że art. 5a pkt 6 w związku z art. 10 ust. (...)
str. 10
2.2.
Świadczenia na rzecz pracowników
Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika Dla Prenumeratorów GOFIN S Baza orzeczeń wydawanych m.in. przez sądy administracyjne dostępna w serwisie www.orzecznictwo.gofin.pl » Wartość pieniężna (...)
str. 10
2.3.
Firmowe koszty
Wydatki promocyjne Akcje promocyjne, których celem jest dostarczenie potencjalnym nabywcom informacji o sprzedawanych towarach, ich zaletach, stanowiące zachętę do nabywania towarów nie mają znamion reprezentacji. (...)
str. 11
2.4.
Odszkodowanie jest przychodem na gruncie CIT
Otrzymane odszkodowanie stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 updop. Tak wynika z wyroku NSA z 15 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK (...)
str. 12
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.1.
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia, a także inne należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 updof, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład (...)
str. 13
1.2.
Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FS i FGŚP
Składki z tytułu wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez (...)
str. 14
1.3.
Wpłaty do PPK
Podmiot zatrudniający w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46), zwanej dalej (...)
str. 16
2.
Leasing samochodu - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1425415] Samochód wzięty w leasing, będzie używany do celów mieszanych, wartość brutto samochodu 163.700 zł. Czyli nie będzie tu przekroczenia limitu i liczenia proporcji, bo (...)
str. 17
3.
Dochód z przekształcenia przy wejściu na estoński CIT
Spółka z o.o. wybrała opodatkowanie estońskim CIT. Ponieważ powstała z przekształcenia spółki jawnej, jest zobowiązana m.in. ustalić dochód z przekształcenia. Jedynymi pozycjami w aktywach spółki, (...)
str. 18
4.
Nagroda otrzymana w konkursie przez spółkę niebędącą osobą prawną i przekazana wspólnikowi
Spółka otrzymała nagrodę w konkursie architektonicznym. Obecnie zamierza wypłacić ją w całości tylko jednemu ze wspólników - architektowi, który był odpowiedzialny za wyróżniony projekt. Osoba (...)
str. 20
5.
Moment powstania przychodu przy sprzedaży towarów
W którym miesiącu powstał w podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży towarów w przypadku faktury sprzedażowej za grudzień 2022 (...)
str. 21
6.
Odpłatne zbycie wierzytelności na gruncie ryczałtu od dochodów spółek - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Dokonując oceny spełnienia warunków do opodatkowania estońskim CIT, należy uwzględniać także przychody ze sprzedaży wierzytelności w ramach umowy faktoringu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)
str. 22
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Objaśnienia Ministra Finansów w sprawie oświadczeń i wniosków mających wpływ na zaliczkę PIT - wybrane zagadnienia
Minister Finansów na stronie www.gov.pl opublikował objaśnienia podatkowe z 30 grudnia 2022 r. pt. "Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy (...)
str. 24
1.1.
Kwota zmniejszająca
Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe zasady uwzględniania przez płatników 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, która wynosi 300 zł (3.600 zł : 12). (...)
str. 24
1.2.
Stosowanie ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów
Ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla pracujących seniorów to zwolnienia z podatku przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 (...)
str. 27
1.3.
Koszty uzyskania przychodu
Koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł są stosowane z "mocy ustawy" przez zakład pracy oraz inne jednostki organizacyjne dokonujące świadczeń z tytułu działalności wykonywanej (...)
str. 28
1.4.
Niepobieranie zaliczek
Podatnik, który przewiduje, że jego roczne dochody na skali podatkowej nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, czyli 30.000 zł, może złożyć płatnikowi wniosek o niepobieranie (...)
str. 29
1.5.
Ulga dla młodych
Ulga dla młodych to zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych adresowane do podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia, którego warunki stosowania są określone (...)
str. 31
2.
Pobór w 2023 r. zaliczki na podatek od dochodów osoby fizycznej na kontrakcie menedżerskim
Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach (...)
str. 31
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Nakłady na samochód osobowy użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego
Użytkuję samochód osobowy w ramach leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe zaliczane są w koszty uzyskania przychodów w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do (...)
str. 33
1.1.
Ulepszenie auta
Do celów podatkowych umowę, na podstawie której podatnik prowadzący działalność gospodarczą korzysta odpłatnie ze środka trwałego oddanego mu do używania, uważa się za umowę leasingu (...)
str. 33
1.2.
Limitowanie wydatków dotyczących pojazdu
Podatnik ma wątpliwość, czy do odpisów amortyzacyjnych od inwestycji w obcym środku trwałym wykorzystywanym na cele prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego zastosowanie (...)
str. 34
2.
Amortyzacja budynku o mieszanym przeznaczeniu
Czy budynek z częścią usługową i mieszkalną, dla którego ustalona została jedna wartość początkowa, nadal podlega amortyzacji podatkowej? Budynek ten podlega amortyzacji pod warunkiem, że (...)
str. 35
3.
Koszty rozbiórki budynku a wartość początkowa
Osoba fizyczna w 2022 r. kupiła budynek mieszkalny. Ze względu na zły stan techniczny nie był on wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Po wyburzeniu na (...)
str. 36
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Działalność gospodarcza w 2023 r. - wybór/zmiana formy opodatkowania
Osoby fizyczne (podatnicy) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej w przypadku jej prowadzenia samodzielnie lub w formie spółki niebędącej osobą prawną. Od dochodów (przychodów) (...)
str. 38
1.1.
Skala podatkowa
W 2023 r. skala podatkowa pozostaje podstawową formą opodatkowania działalności gospodarczej. ] Wzór wniosku CEIDG-1 dostępny w dziale CEIDG w Programie DRUKI Gofin Podatnicy, którzy (...)
str. 38
1.2.
Podatek liniowy
Alternatywną formę opodatkowania przewidzianą w ustawie o PIT stanowi tzw. podatek liniowy określony w art. 30c updof. Jego wybór zgłasza się na piśmie naczelnikowi urzędu (...)
str. 39
1.3.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Podatnicy, którzy w 2022 r. opłacali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i zamierzają go opłacać w 2023 r., nie muszą w tym zakresie składać oświadczenia. Dla (...)
str. 40
1.4.
Karta podatkowa
Na 2023 r. nie jest możliwe dokonanie wyboru opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., kartę (...)
str. 41
2.
Moment ujęcia do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Opłacone składki traktuje jako koszty podatkowe działalności. Czy w 2023 r. obowiązują nowe (...)
str. 42
3.
Zakup składników wykorzystywanych przy świadczeniu usług i ich ujęcie w spisie z natury
Stomatolog prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Na potrzeby wykonywanych usług kupuje materiały, które stanowią części składowe stałych aparatów ortodontycznych oraz materiały do wypełnienia zębów (...)
str. 43
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Rozliczenie strat zlikwidowanego zagranicznego zakładu spółki kapitałowej
Spółka akcyjna posiadała zagraniczny oddział (spełniający definicję zakładu) w Niemczech, który zlikwidowała w poprzednim roku (oddział ten przed likwidacją rozliczał się z podatków za granicą). (...)
str. 45
1.1.
Możliwość rozliczenia strat
Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa (...)
str. 45
1.2.
Zasady rozliczenia
Ustaliliśmy wcześniej, że w omawianym przypadku spółka ma prawo do rozliczenia straty podatkowej zlikwidowanego zakładu na zasadach przewidzianych w ustawie o CIT, pod warunkiem, iż (...)
str. 47
2.
Dochody zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę a zwolnienie od PIT
Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności zatrudnia pracowników i zleceniobiorców. Ponieważ wykonuje usługi również na terenie Norwegii, wysyła tam do pracy - w ramach delegowania - (...)
str. 48
3.
Ustalenie rezydencji podatkowej obywatelki Ukrainy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Obywatelka Ukrainy, której stałe miejsce zamieszkania znajduje się w Ukrainie, gdzie ma własne mieszkanie, prawie wszystkich członków rodziny i bliskich, a jej pobyt w Polsce (...)
str. 49
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Przekazanie wsparcia OPP w zeznaniu za 2022 r.
 PIT GOFIN 2022 do sporządzania zeznań podatkowych w Programie DRUKI Gofin W celu rozliczenia dochodów uzyskanych w 2022 r. podatnicy, w terminie od 15 (...)
str. 52
2.
Darowizna własnego wyrobu
Spółka z o.o. przekazała darowiznę wyrobu gotowego organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Wartość magazynowa darowanego wyrobu jest wyceniona według (...)
str. 53
3.
Ulga termomodernizacyjna
Małżonkowie sfinansowali zakup i montaż pompy grzewczej oraz wymianę systemu grzewczego we własnym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Koszty przekroczyły 53.000 zł. Wykonawca wystawił fakturę tylko na (...)
str. 54
3.1.
Warunki stosowania ulgi
Zasady i warunki dokonywania odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h updof. Z jego uregulowań wynika, że prawo do ulgi przysługuje osobie fizycznej, która: (...)
str. 54
3.2.
Odliczenie dokonywane przez małżonków
Omówione wcześniej warunki stosowania ulgi dotyczą każdego podatnika indywidualnie również wówczas, gdy pozostaje on w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej, a przedsięwzięcie (...)
str. 55
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Preferencyjne sposoby opodatkowania dochodów uzyskanych w 2022 r.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przyznaje przywileje podatkowe podatnikom pozostającym w związku małżeńskim oraz osobom samotnie wychowującym dzieci. Po spełnieniu określonych warunków mają (...)
str. 57
1.1.
Rozliczenie dochodów przez małżonków
Podatek małżonków - polskich rezydentów W art. 6 ust. 2 i 2a updof określono przesłanki, które muszą być spełnione, aby małżonkowie mogli skorzystać z preferencyjnego (...)
str. 57
1.2.
Opodatkowanie osoby samotnie wychowującej dzieci
Osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce Preferencyjny sposób opodatkowania dochodów dla osób samotnie wychowujących dzieci został przywrócony od 1 lipca 2022 r. i ma zastosowanie (...)
str. 58
1.3.
Przesłanki wykluczające preferencje u małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
Pomimo spełnienia omówionych wcześniej warunków zastosowanie preferencyjnych sposobów opodatkowania dochodów uzyskanych w 2022 r. nie będzie możliwe, w razie zaistnienia przesłanki określonej w art. 6 (...)
str. 60
2.
Dochody z działalności statutowej
2.1.
Wydatki statutowe
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ponosi wydatki dotyczące produkcji filmów i publikacji materiałów promujących oddziały szpitalne, na zakup ciast i ciasteczek, publikacje nekrologów, zakup ścianki (...)
str. 61
2.2.
Używanie samochodu osobowego
Stowarzyszenie prowadzące działalność statutową oraz działalność gospodarczą posiada środek trwały w postaci auta osobowego. Całość zysków z działalności gospodarczej przeznaczona jest na cele statutowe. Czy (...)
str. 62
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Opłata za wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę w kosztach uzyskania przychodów
Spółka z o.o. chce zatrudniać do pracy cudzoziemców. Czy może zaliczyć w koszty podatkowe uiszczoną opłatę za wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę? Opłata za wydanie (...)
str. 64
2.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na remont środka trwałego
Spółka z o.o. posiada ośrodek wypoczynkowy z domkami letniskowymi, które są użytkowane tylko w sezonie letnim. Tej zimy są one remontowane. Czy koszty remontu można (...)
str. 64
3.
W zeznaniu podatkowym za 2022 r. odliczeniu podlegają straty z lat 2017-2021
Z których lat podatkowych można odliczać straty podatkowe w zeznaniu PIT-36 za 2022 r.? W zeznaniu PIT-36 za 2022 r. można odliczać straty podatkowe poniesione (...)
str. 65
4.
W której pozycji PIT-11 za 2022 r. należy wykazać przychody z pracy uzyskane przez emeryta?
Firma zatrudnia emeryta, który nie ma prawa do ulgi dla seniorów. Nie mógł więc złożyć płatnikowi oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania tej ulgi. Czy (...)
str. 66
5.
Dwie wypłaty dla członka zarządu, ale koszty pojedyncze
Członek zarządu pełniący swą funkcję na podstawie powołania w styczniu 2023 r. dwukrotnie otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu (10 stycznia 2023 r. za grudzień 2022 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.