Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2024 r., godz. 11:59 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 12 (612) z dnia 20.06.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ważne terminy w czerwcu 2024 r.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Z przepisów art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, iż roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
I.
Reklamacje towarów - obowiązki sprzedawców i prawa konsumentów
Podmioty gospodarcze, które dokonują sprzedaży wyrobów lub towarów, są często zobowiązane do rozpatrzenia reklamacji związanych z wadami zgłoszonymi przez ich nabywców, (tj. zarówno przez inne (...)
str. 5
1.
Reklamacje towarów między podmiotami gospodarczymi
Odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego z tytułu sprzedaży regulują przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego (K.c.). Z art. 556 K.c. wynika, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, (...)
str. 5
2.
Reklamacje zgłaszane przez konsumentów
Od 1 stycznia 2023 r. regulacje dotyczące zgłaszania przez konsumentów tzw. reklamacji zostały przeniesione z Kodeksu cywilnego do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (...)
str. 6
3.
Zwrot reklamowanych towarów w księgach rachunkowych nabywcy
Jeśli u nabywcy towary objęte są ewidencją bilansową i po zakupie zostały przyjęte do magazynu, to w przypadku reklamacji, ich wydanie z magazynu i postawienie (...)
str. 8
4.
Uznanie reklamacji w księgach rachunkowych sprzedającego
W księgach rachunkowych sprzedawcy przyjęcie do magazynu reklamowanych wyrobów lub towarów otrzymanych od kontrahenta można ująć na podstawie dowodu "PZ - Przyjęcie z zewnątrz". Natomiast (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Możliwość rozliczenia straty na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy
W spółce, będącej podatnikiem CIT, w rachunku zysków i strat sporządzonym za dany miesiąc wystąpiła strata bilansowa. Z kolei przy ustalaniu zaliczki miesięcznej na podatek (...)
str. 14
1.
Zasady ustalania wyniku finansowego według ustawy o rachunkowości
W świetle przepisów art. 42 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na wynik finansowy netto składają (...)
str. 14
2.
Ustalanie dochodu lub straty podatkowej
Ustalając dochód lub przychód podatkowy uwzględnia się przepisy ustawy o CIT. W myśl art. 7 updop przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu (...)
str. 15
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych zaliczek na podatek dochodowy wpłacanych w ciągu roku
W księgach rachunkowych do ewidencji naliczenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, w tym z tytułu zaliczek płatnych w ciągu roku obrotowego, służy konto 87 "Podatek (...)
str. 16
4.
Prezentacja podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Wpływający na wynik finansowy i wykazywany w rachunku zysków i strat podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy zawiera część bieżącą i odroczoną. Wykazywana w rachunku (...)
str. 17
III.
Opłata serwisowa ponoszona w ramach leasingu
operacyjnego samochodu osobowego
W kwietniu bieżącego roku właściciel firmy (jednoosobowa działalność gospodarcza) wziął w leasing samochód osobowy. Wartość samochodu jest niższa od kwoty 150.000 zł. Samochód jest użytkowany (...)
str. 19
1.
Podatkowe rozliczenie opłat dotyczących samochodu osobowego w leasingu operacyjnym
W myśl art. 23b ust. 1 updof, w przypadku umowy leasingu, która dla celów podatku dochodowego uznawana jest za leasing operacyjny, opłaty ustalone w umowie (...)
str. 19
2.
Zasady ewidencji księgowej opłaty leasingowej i serwisowej
Ustawa o rachunkowości nie reguluje zasad ewidencji leasingu w księgach rachunkowych. Jednak w myśl art. 10 ust. 3 tej ustawy, w sprawach nieuregulowanych przepisami tej (...)
str. 20
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Rozliczenie wyniku finansowego za 2023 r. w spółce z o.o.
Jednostki mogą rozliczyć swój wynik finansowy dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający w terminie 6 miesięcy (...)
str. 22
1.
Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). (...)
str. 23
2.
Przepisy K.s.h. dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty w spółce z o.o.
W spółce z o.o. podziałowi lub pokryciu podlega wynik finansowy netto, czyli różnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto a obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego, takimi jak np. (...)
str. 23
3.
Rozliczenie wyniku finansowego na przykładach liczbowych
Rozliczenie wyniku finansowego spółki z o.o. (zysku netto lub straty netto) za dany rok (tu: za 2023 r.) następuje w księgach rachunkowych kolejnego roku obrotowego (...)
str. 25
3.1.
Wypłata dywidendy wspólnikom będącym osobami fizycznymi
W przypadku gdy wspólnicy spółki z o.o. (osoby fizyczne) zdecydują o przeznaczeniu całości zysku netto na wypłatę dywidendy, w księgach rachunkowych - zgodnie z uchwałą (...)
str. 25
3.2.
Zasilenie kapitału zapasowego wypracowanym zyskiem
Jednym z kapitałów własnych spółki z o.o. jest kapitał zapasowy. Kapitał ten tworzony jest w spółce z o.o. dobrowolnie, głównie w celu zabezpieczenia pokrycia ewentualnych (...)
str. 26
3.3.
Pokrycie straty z kapitału rezerwowego
Jeżeli wynikiem finansowym spółki z o.o. jest strata, to można ją rozliczyć w księgach rachunkowych np. kapitałem rezerwowym (który ujmuje się na koncie 81-2 "Kapitał (...)
str. 27
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Podwyższenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste z tytułu zwiększenia wartości gruntu
Posiadamy grunt w użytkowaniu wieczystym. Otrzymaliśmy wypowiedzenie dotychczasowej opłaty, spowodowane zwiększeniem wartości nieruchomości. Wcześniej dla celów bilansowych wprowadzono wartość użytkowania wieczystego na stan środków trwałych, (...)
str. 28
2.
Ujęcie w księgach zakupionej licencji na program antywirusowy, której wartość jest nieistotna
Nasza spółka jest opodatkowana estońskim CIT. Zakupiliśmy licencję na oprogramowanie antywirusowe (licencja wielostanowiskowa) za cenę 7.000 zł. Ważność tej licencji to dwa lata. Stosujemy uproszczenie (...)
str. 29
3.
Umorzone w całości i nadal użytkowane środki trwałe
W naszej spółce w użytkowaniu są nadal umorzone w 100% środki trwałe, w tym samochód osobowy zakupiony w 2006 r. i nadal wykorzystywany w działalności (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Nakłady na ulepszenie własnych środków trwałych
W praktyce gospodarczej często przeznacza się dodatkowe nakłady na istniejące już w jednostce środki trwałe, które przyczyniają się m.in. do wzrostu ich zdolności wytwórczej, wydłużenia (...)
str. 33
1.
Definicja ulepszenia w świetle prawa bilansowego
W świetle art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, do ulepszenia środka trwałego dochodzi wtedy, gdy w wyniku przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji wartość użytkowa (...)
str. 33
2.
Podstawowe zasady ewidencji nakładów na ulepszenie środka trwałego
W księgach rachunkowych nakłady ponoszone na ulepszenie środka trwałego sukcesywnie odnosi się na stronę Wn konta 08 "Środki trwałe w budowie", w korespondencji ze stroną (...)
str. 36
3.
Weryfikacja stawek amortyzacyjnych z powodu ulepszenia środka trwałego
Dla celów bilansowych po dokonaniu ulepszenia środka trwałego jednostka powinna dokonać analizy czy dotychczas stosowana stawka amortyzacyjna jest odpowiednia, czy też powinna ulec zmniejszeniu bądź (...)
str. 37
4.
Ulepszenie środka trwałego w trakcie amortyzacji
Sposób ustalenia odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego będącego w trakcie amortyzacji, który został poddany ulepszeniu, przedstawia poniższy przykład liczbowy. Przykład I. Założenia: Spółka z o.o. (...)
str. 39
5.
Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego
Jeśli środek trwały został całkowicie zamortyzowany, ale następuje jego ulepszenie, to w takiej sytuacji również należy zwiększyć jego wartość początkową o kwotę wydatków poniesionych na (...)
str. 40
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE
1.
Ujęcie w księgach jednostki oświatowej wpłat rodziców za mienie zniszczone przez dzieci
Jesteśmy jednostką budżetową (zespołem szkół). Rodzice kilku uczniów naszej szkoły zostali zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy mienia zniszczonego przez ich dzieci. Jak zaksięgować wpłaty od (...)
str. 41
2.
Klasyfikacja budżetowa odszkodowania wpłaconego przez pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Jednostka pomocy społecznej zobowiązała swojego pracownika do zapłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę (nie chodzi o odpowiedzialność materialną za powierzone mienie). Do jakiego paragrafu należy zakwalifikować (...)
str. 43
3.
Zatwierdzenie wydatku na dokumencie płacowym
Kierownik jednostki budżetowej zatwierdza do wypłaty kwotę wskazaną na dokumencie płacowym. Mam wątpliwości jaką wartość zatwierdzić na tym dokumencie. Czy ma to być kwota netto, (...)
str. 44
H.
STANDARDY RACHUNKOWOŚCI KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
VI.
Zasady stosowania KSR oraz MSR w sprawach nieuregulowanych w ustawie o rachunkowości
Każda jednostka, w myśl art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, powinna posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Nie przedstawia się w (...)
str. 45
1.
Jak zapisać w polityce rachunkowości przyjęcie do stosowania Krajowych Standardów Rachunkowości?
Jednostka informując w sprawozdaniu finansowym, o przyjętych przez siebie zasadach (polityce) rachunkowości, potwierdza włączenie wszystkich dotyczących jej Krajowych Standardów Rachunkowości do tych zasad i ich (...)
str. 45
2.
Kiedy można zastosować rozwiązania przewidziane w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości?
W przypadku braku odpowiedniego Krajowego Standardu Rachunkowości, jednostki mogą stosować rozwiązania przewidziane w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (por. art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości). W (...)
str. 46
3.
Jakie podmioty stosują MSR obowiązkowo, a jakie dobrowolnie?
Ustawa o rachunkowości ściśle określa, które jednostki mają obowiązek, a które mają prawo stosować MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. W art. 55 ust. 5 ustawy (...)
str. 47
1.
Syntetyczny obraz i kontekst problemu
Sporządzenie każdego sprawozdania finansowego wymaga czasu oraz zaangażowania dużych nakładów, zarówno finansowych, jak i osobowych. Największego zaangażowania wymaga sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dużej spółki akcyjnej, (...)
str. 48
2.
Podstawy prawne ujmowania lub wykazywania zdarzeń po dniu bilansowym
W zakresie wykazania w sprawozdaniu finansowym zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym (tu: kończącym roczny okres sprawozdawczy) mają zastosowanie przede wszystkim regulacje ustawy o rachunkowości. (...)
str. 49
3.
Zdarzenia po dniu bilansowym w regulacjach KSR nr 7
KSR nr 7 klasyfikuje zdarzenia po dniu bilansowym w zgodności z treścią art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Według pkt 6.1 tego standardu, są (...)
str. 51
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak długo można przechowywać dokumenty w buforze programu FK?
Program finansowo-księgowy (FK) naszej jednostki pozwala na czasowe zapisywanie dokumentów w buforze. Przez jaki okres możemy przechowywać wprowadzone tam dane, aby było to zgodne z (...)
str. 53
2.
Czy na dzień bilansowy naliczyć odsetki od zobowiązań podatkowych?
Ze względu na kłopoty finansowe pod koniec 2023 r. nie zapłaciliśmy zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, potrąconych z wynagrodzeń pracowników za październik i (...)
str. 53
3.
Według jakich zasad wyceniać nieruchomość inwestycyjną?
Posiadamy w księgach rachunkowych nieruchomość zaliczoną do inwestycji. W jaki sposób wycenić taką nieruchomość na dzień bilansowy? Nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad (...)
str. 54
4.
Jak przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy wpłynie na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym?
Spółka z o.o. sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Jaką wielkość kapitału własnego prezentuje się w pozycji III. "Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego (...)
str. 55
IX.
Z listów Czytelników
1.
Rabat dotyczący towarów nabytych w 2023 r., otrzymany po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok
W 2024 r., po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2023 r., otrzymaliśmy rabat udokumentowany fakturą korygującą z tytułu ustalonej wielkości zakupionych u kontrahenta towarów. Rabat ten (...)
str. 56
2.
Rozliczenie kosztów poniesionych w ramach krajowej podróży służbowej z otrzymaną na ten cel zaliczką
Pracownik odbył krajową podróż służbową pociągiem. Przed wyjazdem pobrał zaliczkę. Jak rozliczyć koszty tej podróży i jakich zapisów dokonać w księgach rachunkowych? Koszty podstawowej działalności (...)
str. 58
3.
Faktura pro forma dokumentem informacyjnym, którego nie ujmuje się w księgach rachunkowych
Jesteśmy spółką jawną zajmującą się sprzedażą mebli ogrodowych. Otrzymaliśmy od dostawcy fakturę pro forma, dokumentującą wysokość zaliczki, którą mamy wpłacić na poczet dostawy towarów. Czy (...)
str. 60
4.
Przychody finansowe z tytułu odsetek, których wysokość znana jest już w momencie założenia lokaty
Założyliśmy lokatę w banku szwajcarskim. W momencie zawarcia lokaty znana jest wysokość odsetek. Czy odsetki te możemy ująć w księgach rachunkowych w momencie założenia lokaty? (...)
str. 61
5.
Konto kosztów właściwe do ewidencji rezerw na świadczenia pracownicze
Jesteśmy spółką z o.o. W jaki sposób powinniśmy ujmować w księgach rachunkowych rezerwy na świadczenia pracownicze? Czy możemy tworzyć je poprzez pozostałe koszty i przychody (...)
str. 62
6.
Pożyczka krótkoterminowa otrzymana od jednostki powiązanej
Spółka otrzymała krótkoterminową pożyczkę od jednostki powiązanej. W której pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości spółka powinna wykazać tę pożyczkę? (...)
str. 64
7.
Moment rozwiązania odpisu aktualizującego wartość należności
W księgach rachunkowych 2022 r. utworzyliśmy odpis aktualizujący wartość należności. Zapłaty należności dochodziliśmy na drodze sądowej. W 2024 r. otrzymaliśmy pomyślny dla nas wyrok sądu. (...)
str. 64
8.
Nagroda dla pracownika ufundowana przez spółkę matkę
Spółka matka z siedzibą w innym kraju Unii Europejskiej organizowała konkurs dla pracowników spółek z grupy kapitałowej. Okazało się, że wygrał pracownik z polskiej spółki. (...)
str. 66
9.
Ustalenie długoterminowego i krótkoterminowego komponentu rozliczeń międzyokresowych
Jednostka sporządzała bilans na dzień 31 marca 2024 r. (sporządziła wyłącznie bilans, a nie pełne sprawozdanie finansowe). W marcu 2024 r. jednostka zakupiła licencję z (...)
str. 67
10.
Rachunkowe wyodrębnienie poszczególnych rodzajów działalności w stowarzyszeniu posiadającym status OPP
Działamy w formie stowarzyszenia, które posiada osobowość prawną i jest wpisane w KRS do rejestru stowarzyszeń. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego (...)
str. 68
11.
Prezentacja w bilansie oddziału aktywów i zobowiązań wobec spółki dominującej względem jednostki macierzystej
Spółka z Wielkiej Brytanii (LTD) założyła w Polsce oddział. Nie posiada on oznaczonego kwotowo kapitału i nie jest spółką z o.o., tylko jest oddziałem spółki (...)
str. 70
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.