Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 14 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2024 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.574 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 12 (606) z dnia 10.06.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Zakres ochrony nagrody w rozumieniu art. 105 K.p. podczas egzekucji komorniczej - stanowisko MRPiPS
W UiPP nr 10/2024, str. 34 informowaliśmy o tym, że są dwa podejścia do dokonywania potrąceń z nagrody w rozumieniu art. 105 K.p. Pierwsze z (...)
str. 4
2.1.
Ustalenie kwoty potrącenia z umów o pracę
Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - podlegają potrąceniu tylko następujące (...)
str. 5
2.2.
Ustalenie kwoty potrącenia z umów zlecenia
Komornik prowadzi egzekucję z umowy zlecenia jako egzekucję z innych wierzytelności uregulowaną w art. 895 i nast. K.p.c. (por. wyrok SA w Warszawie z 29 (...)
str. 9
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zwolnienie przedsiębiorcy z zapłaty składek ZUS w ramach tzw. wakacji składkowych
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń (...)
str. 12
2.
Okres zwolnienia z opłacania składki na FP, FS i FGŚP po powrocie pracownicy z urlopu związanego z rodzicielstwem
Pracownica w połowie czerwca 2021 r. wróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i całego urlopu rodzicielskiego. Od września 2023 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim (...)
str. 15
3.
Uregulowanie zaległych składek w związku z zakwalifikowaniem umowy o dzieło jako umowy zlecenia
Umowa o dzieło wykonywana od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. za wynagrodzeniem wypłaconym odpowiednio w lipcu, sierpniu i we wrześniu 2022 r. została (...)
str. 17
4.
Wartość pieniężna biletów do teatru sfinansowanych w całości przez pracodawcę zwiększy podstawę wymiaru składek ZUS
W maju br. pracodawca zakupił bilety do teatru dla osób chętnych w 100% sfinansowane ze środków obrotowych. Faktury wystawione są z datą majową, bilety pracownicy (...)
str. 19
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premia zmniejszana za każdy dzień roboczy nieobecności w pracy w podstawie wymiaru zasiłków
W zakładzie pracy wypłacane są co miesiąc premie uznaniowe. W regulaminie wynagradzania znajduje się zapis, zgodnie z którym: "Premia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za okresy nieobecności (...)
str. 20
2.
Wliczanie premii uznaniowej do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po zmianie etatu
Pracownikowi od 1 marca 2024 r. podwyższono wymiar czasu pracy z 1/2 do pełnego etatu oraz wynagrodzenie zasadnicze. Ponadto otrzymuje on co miesiąc premię uznaniową, (...)
str. 21
3.
Uwzględnianie premii kwartalnej w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Pracownik został zatrudniony od 6 lutego 2023 r. Jest on wynagradzany stała stawką miesięczną oraz otrzymuje premie kwartalne. Pierwsza premia została mu wypłacona za II (...)
str. 23
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie uprawnień do zasiłku opiekuńczego dla rodziców w razie jednoczesnego sprawowania przez nich opieki nad chorymi dziećmi
1) Pracownik i jego żona są zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy. Lekarz wystawił pracownikowi zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki (...)
str. 24
2.
Wynagrodzenie chorobowe za dzień orzeczonej niezdolności do pracy, za który pracownik otrzymał wynagrodzenie
Pracownik 28 maja 2024 r. po przepracowaniu pełnego dnia roboczego udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 28 maja do 11 (...)
str. 26
3.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne składniki wynagrodzenia w zaświadczeniu Z-3 przekazywanym do ZUS po ustaniu zatrudnienia
Umowa o pracę pracownika zatrudnionego na czas określony rozwiązała się z dniem 31 maja 2024 r. Następnego dnia na PUE ZUS wpłynęło jego zwolnienie lekarskie (...)
str. 27
IV.
Emerytury i renty
1.
Kiedy zatrudnienie pracownika pobierającego emeryturę pomostową wpłynie na jej zawieszenie bez względu na wysokość zarobków?
Zamierzamy zatrudnić kierowcę busa na 1/2 etatu przy przewozie osób z niepełnosprawnością do i z ośrodka, w którym mają zapewnione zabiegi fizykoterapeutyczne w ramach rehabilitacji. (...)
str. 29
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Ochrona zatrudnienia pracownicy będącej w ciąży
Pracodawca zamierzał wypowiedzieć pracownicy umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy. Przed wręczeniem jej oświadczenia w tej sprawie poinformowała ona pracodawcę, że jest w (...)
str. 31
2.
Czy większościowy wspólnik spółki z o.o. może zostać zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę?
Spółka z o.o. ma dwóch wspólników, których udziały wynoszą 97,25% i 2,75%. Wspólnik większościowy pełni funkcję prezesa zarządu tej spółki (na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, (...)
str. 32
3.
Zawarcie umowy o pracę z obywatelem Ukrainy
Planujemy zatrudnić od 1 lipca br. obywatela Ukrainy, który w paszporcie ma stempel wjazdu do Polski z 18 sierpnia 2022 r. Legalny pobyt w Polsce (...)
str. 33
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Harmonogram w systemie równoważnego czasu pracy w przypadku planowania 12-godzinnych dniówek w niektóre stałe dni tygodnia
Pracownik jest zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy w ramach 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego. W maju br. miał zaplanowane dniówki robocze w poniedziałki, środy i piątki (...)
str. 35
2.
Przydział zadań kierowcy przewożącemu towary oraz informacja o systemie i okresie rozliczeniowym go obowiązującym
Czy dla kierowców przewożących towary zatrudnionych w systemie równoważnym trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy? Czy system równoważny wynikający z regulaminu pracy powinien być ujęty jeszcze (...)
str. 36
3.
Od 22 maja br. zmiana w czasie jazdy, przerwach i odpoczynkach kierowców
Z dniem 22 maja 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1258 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany (...)
str. 37
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Reguły ustalania podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu urlopowego
1) Pracodawca finansuje ze środków obrotowych karty Multisport (w części, pozostałą część pokrywa pracownik), bilety na wydarzenia kulturalne typu kino (w całości), dodatki z tytułu (...)
str. 40
2.
Niewliczanie premii do podstawy urlopowej z powodu uniknięcia jej podwójnej wypłaty
Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 5.000 zł. Oprócz tego otrzymuje premię w wysokości 2% obrotu, niepomniejszaną za czas jego nieobecności, które nie (...)
str. 42
3.
Dodatek specjalny i normalne wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego DPS
Pracownik domu pomocy społecznej będącego jednostką budżetową w marcu br. nabył prawo do nagrody jubileuszowej. Przysługują mu dwa składniki stałe, tj. wynagrodzenie zasadnicze i dodatek (...)
str. 43
4.
Wynagrodzenie za inną pracę niż wynikająca z umowy o pracę
Pracodawca przyjął na stan środek trwały budowany we własnym zakresie. Przy budowie tego środka trwałego pracował jego pracownik (pełnoetatowy) wynagradzany płacą zasadniczą w kwocie 7.000 (...)
str. 45
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy w razie kontynuowania po okresie próbnym zatrudnienia na czas określony
Pracownik od 1 marca do 30 kwietnia br. był zatrudniony na okres próbny (3/4 etatu), a od 1 maja 2024 r. na czas określony do (...)
str. 46
2.
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w czasie zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy
Z pracownikiem przechodzącym na emeryturę rozwiązujemy umowę o pracę, z tym że zamierzamy zatrudnić go ponownie. Czy możemy się umówić, że niewykorzystany w naturze do (...)
str. 47
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Jakie podmioty mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich?
Czy dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest zobowiązany do wdrożenia standardów ochrony małoletnich? Tak. Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich ma m.in. każdy organ zarządzający placówką medyczną, (...)
str. 48
2.
Osoby uprawnione do świadczeń pozostałych po zmarłym pracowniku
Zmarł nasz długoletni pracownik. Komu mamy wypłacić zasiłek chorobowy, ekwiwalent za urlop i odprawę pośmiertną, jeśli mieszkał z partnerką, z którą miał dwoje małoletnich dzieci? (...)
str. 49
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Badania wstępne i okresowe kierowców ciągników siodłowych
Czy kandydat do pracy na stanowisku kierowcy, który przedstawił ważne badania lekarskie i psychologiczne wydane na 5 lat, musi być skierowany na badania wstępne w (...)
str. 51
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Poważne zachorowanie okolicznością uzasadniającą wypłatę części środków zgromadzonych w PPK
1) Pracownik będący uczestnikiem PPK jest ciężko chory i czeka go długi oraz kosztowny proces leczenia. Czy może na ten cel wypłacić środki zgromadzone na (...)
str. 54
E.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Składki ZUS z umowy zlecenia wykonywanej przez emeryta
1) Zamierzamy zatrudnić na podstawie umowy zlecenia osobę z ustalonym prawem do emerytury. Czy musimy zgłosić ją do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS? Umowa zlecenia jest (...)
str. 56
2.
Dodatek z tytułu delegacji nie podwyższy podstawy wymiaru zasiłków
Pracodawca współfinansuje pracownikowi kartę Multisport (świadczenie to nie podlega oskładkowaniu) oraz w całości finansuje mu: pakiet zdrowotny, bilety do kina oraz składkę ubezpieczeniową na życie. (...)
str. 57
3.
Rozkład czasu pracy a dłuższy okres rozliczeniowy
1) Czy stosując 3-miesięczny okres rozliczeniowy, harmonogram czasu pracy musimy sporządzać od razu na cały ten okres? Nie ma takiego wymogu, bowiem pracodawca może sporządzać (...)
str. 57
4.
Czy pracownikowi, który pobiera emeryturę wojskową przysługuje odprawa emerytalna?
Pracownik będący emerytem wojskowym złożył wypowiedzenie umowy o pracę. W jego treści zawarł wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej, przewidzianej w Kodeksie pracy (wcześniej otrzymał taką (...)
str. 58
5.
Udzielenie urlopu wypoczynkowego młodocianemu
Zatrudniamy pracownika młodocianego, który w okresie wakacyjnym chciałby skorzystać z 2 miesięcy wolnego, choć przysługuje mu tylko 12 dni urlopu. Czy pracodawca na jego wniosek (...)
str. 59
6.
Urlop opiekuńczy w celu zapewnienia opieki nad chorym ojcem niezamieszkującym z pracownikiem
1) Pracownik chciałby skorzystać z urlopu opiekuńczego udzielonego z tytułu konieczności zapewnienia opieki ojcu w pierwszych dwóch dniach po powrocie do domu ze szpitala po (...)
str. 60
1.
Czynniki różnicujące uprawnienia urlopowe
Cztery czynniki decydują o prawie nauczycieli do urlopu wypoczynkowego i zasadach jego wykorzystywania. Dwa z nich są związane z placówkami oświatowymi, w których nauczyciele pozostają (...)
str. 61
2.
Prawa urlopowe w placówkach feryjnych
2.1. Wymiar i terminy nabycia urlopu wypoczynkowego Zasady urlopowe dla nauczycieli placówek feryjnych są identyczne, bez względu na to czy są pełno- czy niepełnoetatowi. Przysługuje (...)
str. 61
2.1.
Wymiar i terminy nabycia urlopu wypoczynkowego
Zasady urlopowe dla nauczycieli placówek feryjnych są identyczne, bez względu na to czy są pełno- czy niepełnoetatowi. Przysługuje im urlop wypoczynkowy w wymiarze ferii szkolnych (...)
str. 61
2.2.
Urlop pełny i uzupełniający
Jeżeli okres zatrudnienia nauczyciela w placówce feryjnej odpowiada pełnemu okresowi prowadzenia zajęć szkolnych w danym roku szkolnym, wówczas nauczyciel realizuje w całości urlop wypoczynkowy podczas (...)
str. 62
2.3.
Urlop proporcjonalny i minimalny okres urlopowy
Jeżeli okres zatrudnienia nauczyciela w placówce feryjnej jest krótszy niż 10 miesięcy, przysługuje mu urlop proporcjonalny, którego wymiar ustala się adekwatnie do określonego w umowie (...)
str. 63
3.
Prawa urlopowe w placówkach nieferyjnych
3.1. Wymiar urlopu Nauczyciele placówek nieferyjnych mają prawo do 35 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynają pracę nauczycielską, czy już ją (...)
str. 64
3.1.
Wymiar urlopu
Nauczyciele placówek nieferyjnych mają prawo do 35 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynają pracę nauczycielską, czy już ją wykonują jakiś czas. (...)
str. 64
3.2.
Zasady udzielania urlopu
Placówka nieferyjna udziela urlopów wypoczynkowych nauczycielom zgodnie z planem urlopów na dany rok kalendarzowy (art. 64 ust. 3 ustawy KN). Przygotowuje go (o ile nie (...)
str. 65
3.3.
Zmiana terminu urlopu
W sytuacji gdy w zaplanowanym czasie nauczyciel nie może rozpocząć urlopu albo go nie wykorzysta w części lub w całości, ma prawo do jego zrealizowania (...)
str. 66
4.
Jednoczesne zatrudnienie w placówce feryjnej i nieferyjnej
Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy wykonuje obowiązki służbowe równolegle w placówce feryjnej i nieferyjnej, przysługuje urlop wypoczynkowy według reguł przewidzianych dla tej placówki, (...)
str. 66
5.
Osoby funkcyjne w placówkach feryjnych i nieferyjnych
Uprawnienia urlopowe osób funkcyjnych w placówkach feryjnych i nieferyjnych są takie same, jak nauczycieli w placówkach nieferyjnych (patrz pkt 3). W myśl art. 64 ust. (...)
str. 66
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Ustawa o sygnalistach już w Senacie
Sejm w dniu 23 maja 2024 r. na 12. posiedzeniu uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów. Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku znajduje się (...)
str. 67
2.
Dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, dostępnym na stronie internetowej www.gov.pl/web/premier/wplip-rm (nr projektu UD65) dostępne są założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.