Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 10 (604) z dnia 10.05.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika młodocianego niezdolnego do pracy przez część miesiąca
Pracownik młodociany w kwietniu br. otrzymał wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Jak rozliczyć składki ZUS od tych wypłat? Nadmieniamy, że pracownik jest (...)
str. 4
2.
Do 3 czerwca br. przedsiębiorca może złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
Część osób prowadzących pozarolniczą działalność, dalej zwani zamiennie przedsiębiorcami, w dokumentach rozliczeniowych sporządzanych za kwiecień 2024 r. dokonuje rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za (...)
str. 7
3.
Składki ZUS od wartości abonamentu medycznego pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego
Pracownik korzysta z kilkumiesięcznego urlopu bezpłatnego. Co miesiąc pracodawca w całości ponosi koszty abonamentu medycznego, zakupionego dla wszystkich pracowników. Abonament ten nie jest zwolniony z (...)
str. 8
4.
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczenia z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie regulaminu wynagradzania
Spółka z o.o., która na dzień 1 stycznia 2024 r. zatrudniała 100 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zrezygnowała z prowadzenia zakładowego funduszu (...)
str. 9
5.
Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca ubezpieczony w KRUS przekazuje informację o podatku dochodowym z działalności gospodarczej
Rolnik lub domownik rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy niej, spełniający warunki określone w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia (...)
str. 11
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ zmiany etatu wprowadzonej w miesiącu powstania niezdolności do pracy na podstawę wymiaru świadczenia chorobowego
Pracownikowi od 1 marca 2024 r. zmieniono wymiar czasu pracy z 1/2 do pełnego etatu i wysokość wynagrodzenia. Otrzymuje on także miesięczną premię uznaniową obliczaną (...)
str. 13
2.
Uwzględnianie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych różnych składników wynagrodzenia
Pracownicy są wynagradzani stawką godzinową. Przysługuje im także premia regulaminowa w stałej miesięcznej wysokości zmniejszana za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej od 1 do (...)
str. 14
3.
Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, gdy niezdolność do pracy przypada krótko po urlopach związanych z rodzicielstwem
Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy do 10 grudnia 2023 r. pobierała zasiłek macierzyński za okres urlopów związanych z rodzicielstwem (52 tyg.). Następnie skorzystała (...)
str. 16
4.
Premia roczna wypłacona za niepełny rok w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego w razie zmiany etatu
Na jakich zasadach ustalać wysokość premii rocznej przyjmowanej do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, jeśli pracownik nie był zatrudniony przez cały rok, za który została wypłacona (...)
str. 18
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Limit zasiłku opiekuńczego w przypadku adopcji dziecka
1) Pracownik wraz z żoną zamierzają adoptować dziecko. Od 1 kwietnia 2024 r. sąd ustanowił ich prawnymi opiekunami (wcześniej funkcję tę pełnili rodzice zastępczy, u (...)
str. 20
2.
Czy ślub pracownika w trakcie zwolnienia lekarskiego może być przesłanką utraty prawa do zasiłku chorobowego?
Pracownik od dłuższego czasu jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby i pobiera zasiłek chorobowy. Pod koniec maja 2024 r. ma zaplanowany własny ślub. (...)
str. 22
IV.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Do 31 maja br. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne
Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, na zasadach określonych w art. 5 ust. 2-5, 7 i 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o (...)
str. 23
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Okres zatrudnienia u danego pracodawcy dla ustalenia długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę
1) Pracownik do 31 marca br. był zatrudniony w spółce A (umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron), a od 1 kwietnia br. jest (...)
str. 25
2.
Zatrudnianie wspólnika spółki komandytowej na podstawie umowy o pracę po jej przekształceniu w jednoosobową spółkę z o.o.
Czy umowa o pracę, zawarta przez spółkę komandytową ze wspólnikiem tej spółki, będzie nadal obowiązywać po przekształceniu dwuosobowej spółki komandytowej w jednoosobową spółkę z o.o.? (...)
str. 26
3.
Utrata prawa do wykonywania pracy w Polsce pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego
Od 2020 r. zatrudniamy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, cudzoziemkę, uprawnioną do wykonywania pracy w Polsce (miała zezwolenie na pracę). Po urodzeniu (...)
str. 28
4.
Działalność konkurencyjna w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i jednocześnie poinformował, że zwalnia go z obowiązku świadczenia pracy. Osoba ta otrzymała (...)
str. 29
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Skrócenie odpoczynku dobowego, praca zmianowa i równoważny czas pracy
Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy w połączeniu z ruchomym czasem pracy i dodatkowo pracuje na zmiany. W niektórych dniach tygodnia jego dobowy (...)
str. 31
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ryczałt za pracę w nocy w wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe
Pracownik stale wykonujący pracę poza zakładem pracy otrzymuje miesięcznie 100 zł (kwota niezmienna) ryczałtu za pracę w porze nocnej. Czy należy go uwzględnić w normalnym (...)
str. 33
2.
Zakres ochrony nagrody w rozumieniu art. 105 K.p. i nagrody jubileuszowej podczas egzekucji komorniczej
Pracodawca wypłaca nagrody w rozumieniu art. 105 K.p. i nagrody jubileuszowe na warunkach określonych w przepisach wewnątrzzakładowych. Czy powinien traktować je jako "nagrody z zakładowego (...)
str. 34
3.
Wpływ podwyżki ustawowej płacy minimalnej na wynagrodzenie pracownika samorządowego
1) Pracownik jednostki samorządowej przebywał na zwolnieniu lekarskim od 1 grudnia 2023 r. do 14 kwietnia 2024 r. Przed absencją chorobową przysługiwało mu 3.600 zł (...)
str. 36
4.
Obliczenie ekwiwalentu za urlop w przypadku wystąpienia absencji chorobowej oraz godzin nadliczbowych
Pracownik objęty 1-miesięcznym okresem rozliczeniowym złożył wypowiedzenie ze skutkiem na dzień 31 marca 2024 r. Jak należało obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, jeżeli od 6 (...)
str. 39
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Możliwość przechowywania danych osobowych kandydata do pracy po zakończonej rekrutacji
Utworzyliśmy w ramach działu HR sekcję zajmującą się rekrutacjami (dotychczas korzystaliśmy w tym zakresie z zewnętrznej obsługi). Jak długo możemy przechowywać w naszych zasobach CV (...)
str. 41
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Pierwszy dodatkowy urlop po przepracowaniu roku przez pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Od 1 czerwca 2023 r. zatrudniliśmy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika legitymującego się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wydanym 5 maja 2022 r. (...)
str. 42
2.
W jakim terminie biologiczny ojciec dziecka może skorzystać z urlopu ojcowskiego?
Zatrudniony od listopada 2023 r. pracownik zamierza skorzystać z urlopu ojcowskiego. Dziecko urodziło się w czerwcu 2022 r. Pracownik przedstawił nam wyrok sądu z maja (...)
str. 45
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Umowa zlecenia na czynności księgowe
1) Komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z o.o., a komandytariuszem osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która jest równocześnie wspólnikiem wspomnianej spółki z o.o. W każdym (...)
str. 47
2.
Sztuczna inteligencja w procesach pracy
Zastanawiamy się czy przy realizacji niektórych zadań wykorzystać ChataGPT. Chodzi o to, by sztuczna inteligencja zoptymalizowała pracę w firmie. Czy tego typu kwestię należałoby unormować (...)
str. 50
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Warunki uznania aktualności orzeczenia lekarskiego osoby przyjmowanej do pracy lub skierowania jej na badania wstępne
Przyjmujemy do pracy osobę, która wcześniej była zatrudniona u kilku pracodawców, bez przerw między kolejnymi umowami o pracę lub z przerwami krótszymi niż 30 dni. (...)
str. 51
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Przystąpienie do PPK nowo zatrudnionego pracownika w wieku 55+
Pod koniec kwietnia 2024 r. zatrudniliśmy pracownika w wieku 56 lat, który chciałby przystąpić do PPK. Czy ma taką możliwość, a jeśli tak, to jakich (...)
str. 53
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
"Ubruttowienie" przychodu podlegającego oskładkowaniu
W jaki sposób pracodawca ma ubruttowić kwotę przyznanego pracownikowi świadczenia podlegającego oskładkowaniu? Obowiązek ubruttowienia przychodu wliczanego do podstawy wymiaru składek ZUS wystąpił w związku z (...)
str. 54
2.
Umowa zlecenia wykonywana w ramach działalności nierejestrowej tytułem do ubezpieczeń w ZUS
Osoba fizyczna prowadzi działalność nierejestrową, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców. W ramach tej działalności wykonuje usługi. Czy powinna (...)
str. 54
3.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego za przepracowany dzień, w którym zdarzył się wypadek
Pracownik podczas przenoszenia towaru potknął się i doznał urazu kończyny dolnej. Pomimo odczuwanego bólu przepracował całą dniówkę, a po jej zakończeniu udał się do lekarza, (...)
str. 56
4.
Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę
Czy pracodawca może w umowie o pracę zobowiązać się do wypłaty wynagrodzenia z góry? Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, (...)
str. 56
5.
Czas pracy pracownika z niepełnosprawnością, zatrudnionego na część etatu
1) Od 1 kwietnia br. zatrudniamy na 1/5 etatu pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ile godzin powinien przepracować w kwietniu br.? Jak obliczyć jego dzienny (...)
str. 57
6.
Czy roszczenie alimentacyjne może zostać zaspokojone ze środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika?
Wynagrodzenie i inne wierzytelności pracownika zostały zajęte na poczet należności alimentacyjnych. Pracownik jest uczestnikiem PPK. Czy zgromadzone przez niego środki na rachunku PPK także mogą (...)
str. 58
7.
Informacja o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia w świadectwie pracy
1) Zamierzamy rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem długotrwale niezdolnym do pracy wskutek choroby ( art. 53 § 1 pkt 1 lit. b (...)
str. 58
XIII.
Wynagrodzenie chorobowe dla nowo zatrudnionego pracownika
W niniejszym artykule przybliżamy zasady ustalania prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz podstawy jego wymiaru w przypadku, gdy niezdolność pracownika do pracy powstanie przed upływem pełnego (...)
str. 59
1.
Ustalanie limitu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby
Pracownik za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, (...)
str. 59
2.
Wyczekiwanie na prawo do wynagrodzenia chorobowego
Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, tzw. okresu wyczekiwania, niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę (na okres (...)
str. 61
3.
Ogólne zasady wliczania składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczenia
Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek (...)
str. 62
4.
Sposób obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Generalnie do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność (...)
str. 63
5.
Uzupełnianie wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru świadczenia
W sytuacji gdy do obliczenia wynagrodzenia za czas choroby należy przyjąć uzupełnione wynagrodzenie pracownika za dany miesiąc, to dokonuje się tego zgodnie z art. 37 (...)
str. 64
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Do 31 maja br. przekazanie pierwszej raty odpisów na ZFŚS
W terminie do 31 maja 2024 r. pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz przekazują na rachunek Funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75% (...)
str. 67
2.
Prace nad podwyższeniem kwoty dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością
W dniu 22 kwietnia br. na stronie internetowej resortu pracy (www.gov.pl/web/rodzina) udostępniona została informacja o rozmowach w sprawie podwyższenia kwot miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń osób (...)
str. 67
3.
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2024 r.
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.