Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 8 (602) z dnia 10.04.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Skierowanie na kontrolne badania lekarskie, w tym przed udzieleniem urlopu bezpośrednio po chorobie - stanowisko GIP
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki na FP i FS od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
Były pracownik w marcu 2024 r. otrzymał dodatkowe wynagrodzenie za 2023 r. w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie. Czy opłacić od niego składki na Fundusz (...)
str. 6
2.
Mały ZUS plus przedsiębiorcy objętego ubezpieczeniami społecznymi w trakcie roku kalendarzowego
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą, z tytułu której do 31 marca br., jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na cały etat, opłacałem (...)
str. 7
3.
Składki ZUS za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego i prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej
Pracownica wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o urlop wychowawczy, składając jednocześnie oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń emerytalno-rentowych i ubezpieczenia zdrowotnego, że nie posiada innego (...)
str. 8
4.
Pracownik zatrudniony w warunkach zagrożenia w informacji ZUS IWA
Pracownik od listopada 2021 r. do listopada 2023 r. obsługiwał maszynę do cięcia i łupania drewna, na której w lipcu 2022 r. sanepid podczas prowadzonych (...)
str. 9
5.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy legitymującego się niepełnosprawnością
Osoba, która ma ustalony umiarkowany stopień niepełnosprawności prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, opodatkowaną według skali podatkowej. Z tytułu tej działalności jest zgłoszona (...)
str. 10
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Nagroda jubileuszowa nie zawsze wyłączona z oskładkowania
Pracodawca wypłaca pracownikom nagrody jubileuszowe. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, prawo do pierwszej nagrody przysługuje im po przepracowaniu w tym zakładzie 5 lat, a do kolejnej (...)
str. 12
2.
Warunki zwolnienia z oskładkowania wartości polisy ubezpieczeniowej i pakietu medycznego
W regulaminie pracy obowiązującym w firmie pracodawca zawarł zapis o możliwości zakupu dla pracowników polisy ubezpieczeniowej oraz pakietu świadczeń medycznych. Zgodnie z regulaminem, pracodawca finansuje (...)
str. 13
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiło zwolnienie z powodu siły wyższej w podstawie wymiaru zasiłków - stanowisko ZUS
W UiPP nr 7/2024, str. 4 opublikowaliśmy artykuł, w którym przedstawiliśmy stanowiska MRPiPS dotyczące uzupełniania dla celów zasiłkowych wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiło zwolnienie (...)
str. 14
2.
Zasiłek dla zleceniobiorcy będącego wcześniej pracownikiem, który zachorował krótko po zawarciu umowy zlecenia
Od 20 lutego 2024 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, którą do 19 lutego 2024 r. przez ponad 10 lat zatrudnialiśmy na podstawie umowy o (...)
str. 16
3.
Wysokość świadczeń chorobowych w razie wprowadzenia nowego składnika wynagrodzenia
Od 1 marca 2024 r. wprowadziliśmy do regulaminu wynagradzania dodatek stażowy, którego wysokość jest obliczana jako 1% minimalnego wynagrodzenia za każdy rok pracy w naszej (...)
str. 18
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zwrot przez ZUS poniesionych przez ubezpieczonego kosztów dojazdu na badania na wezwanie lekarza orzecznika
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność od kilku miesięcy nieprzerwanie niezdolna do pracy z powodu choroby otrzymała z ZUS wezwanie na badania do lekarza orzecznika. Ponieważ miejsce, (...)
str. 20
2.
Świadczenia chorobowe przysługujące w trakcie ciąży dla pracownicy będącej obywatelką Ukrainy
Pracownica będąca obywatelką Ukrainy, zatrudniona w naszym zakładzie od roku, przebywa obecnie na urlopie wypoczynkowym. Ostatnio poinformowała pracodawcę, że jest w ciąży oraz że tymczasowo (...)
str. 22
C.
PRAWO PRACY
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rozliczenie czasu pracy pracownika instytucji kultury przebywającego w delegacji
Pracownik instytucji kultury jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od 8 00 do 16 00 , od poniedziałku do piątku. W dniu 2 maja (...)
str. 24
2.
Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w trakcie okresu rozliczeniowego przy pracy w ruchu ciągłym
Pracownik został zatrudniony od 4 marca 2024 r. W jakim wymiarze powinien mieć zaplanowaną pracę w marcu br., jeżeli stosujemy system pracy w ruchu ciągłym (...)
str. 27
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie urlopowe pracownika zatrudnionego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym w systemie równoważnym
Pracownik zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, w kwietniu 2024 r. skorzysta z urlopu wypoczynkowego. Obok wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatek w (...)
str. 28
2.
Zasady uwzględniania podwyżki stawki godzinowej w wynagrodzeniu urlopowym
Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową. Jej wysokość wzrosła w trakcie miesiąca korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego. Ponadto przysługuje mu premia uznaniowa, którą z powodu (...)
str. 31
3.
Sposoby odzyskania przez pracodawcę nadpłaconego wynagrodzenia
1) Pracodawca wypłaca wynagrodzenie za dany miesiąc w tym samym miesiącu (25. dnia), co powoduje powstanie nadpłaty, gdy po terminie wypłaty pracownik jest nieobecny w (...)
str. 32
4.
Czy wyrównanie do płacy minimalnej podwyższy wynagrodzenie za nadgodziny?
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia, w lutym br. otrzymał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.600 (...)
str. 33
5.
Ustalenie kwoty potrącenia niealimentacyjnego z odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Z dniem 30 kwietnia 2024 r. nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przechodzącym na emeryturę. Pracownik ten od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim (...)
str. 35
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
Pracodawca zatrudnia pracowników od ponad 25 lat. Czy obowiązują go dwa okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej, tj. 10 lat dla zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. (...)
str. 37
2.
Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia dla kierowcy pojazdu nienormatywnego w przewozach międzynarodowych rzeczy
Jaki wpływ na informację o warunkach zatrudnienia kierowcy ma wykonywanie przewozów międzynarodowych rzeczy pojazdem nienormatywnym? Transport ponadnormatywny, zwany również ponadgabarytowym odnosi się do pojazdu lub (...)
str. 38
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi z niepełnosprawnością
Pracownik zatrudniony na cały etat, dotychczas pełnosprawny, dostarczył pracodawcy 20 marca br. orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, które datuje się od 1 marca 2024 (...)
str. 42
2.
Urlop ojcowski na dziecko urodzone przed podjęciem zatrudnienia w ramach stosunku pracy
Pod koniec marca 2024 r. zatrudniliśmy pracownika, który jest ojcem kilkumiesięcznego dziecka. W kwietniu br. wystąpił on o tydzień urlopu ojcowskiego. Czy pracodawca ma obowiązek (...)
str. 44
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym a jego prowadzenie w kontekście przyznawania świadczeń z ZFŚS
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zobowiązuje pracownika ubiegającego się o dofinansowanie z jego środków do złożenia w określonym terminie oświadczenia o osobach pozostających we wspólnym (...)
str. 46
2.
Kwalifikacja wyjazdu pracownika jako podróży służbowej lub oddelegowania
Pracownicy w zakładzie pracy wykonują oprogramowanie oraz przeprowadzają jego testy. Następnie wdrażają je u klienta końcowego, co wiąże się z cyklicznymi wyjazdami na 2-3 tygodnie, (...)
str. 48
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Możliwość powierzenia pracownikowi służby bhp dodatkowych zadań
Czy można zlecić pracownikowi służby bhp dodatkowo zadania koordynatora dostępności, o których mowa w art. 14 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami? Nie. (...)
str. 51
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Ustalenie wpłaty do PPK po przystąpieniu pracownika do programu
1) Długoletni pracownik na początku kwietnia 2024 r. przystąpił do PPK. Kiedy należy dokonać za niego pierwszej wpłaty do PPK? Pierwsze wpłaty do PPK podmiot (...)
str. 52
E.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ustalenie obowiązku ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy będącego pracownikiem w razie wystąpienia nieobecności w pracy
1) Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest równocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem w wysokości minimalnego. Składki na (...)
str. 53
2.
Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS zleceniobiorcy pobierającego stypendium doktoranckie
Zawarliśmy umowę zlecenia z doktorantem. Czy z umowy zlecenia podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli jest objęty ubezpieczeniami z tytułu pobierania stypendium (...)
str. 54
3.
Czy nagroda pieniężna z okazji świąt Wielkiej Nocy podlega wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?
Z okazji Świąt Wielkanocnych przyznaliśmy pracownikom nagrody pieniężne w jednakowej wysokości. Czy kwoty tych nagród, podlegające oskładkowaniu, należy przyjmować do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych? Nie. (...)
str. 55
4.
Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych
1) Na jakim druku lekarz orzeka o konieczności sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny? Dowodem stwierdzającym konieczność osobistego (...)
str. 55
5.
Podwyżka wynagrodzenia w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego
Zatrudniamy pracownicę, która obecnie jest w ciąży i od połowy stycznia br. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Wcześniej ustaliliśmy z nią podwyżkę wynagrodzenia, która ma nastąpić (...)
str. 56
6.
Okres przechowywania wniosków urlopowych pracownika zatrudnionego przed 1 stycznia 2019 r.
Przez jaki okres należy przechowywać wnioski urlopowe pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. (np. pracownik zatrudniony w 2001 r. wniosek urlopowy złożył 18 marca (...)
str. 57
7.
Wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy po urlopie rodzicielskim
Pracownica legitymująca się 10-letnim stażem urlopowym do 25 lutego 2024 r. przebywała na urlopie rodzicielskim, a od 26 lutego 2024 r. korzysta z urlopu wychowawczego, (...)
str. 57
8.
Rezygnacja z urlopu wychowawczego i obniżenie wymiaru czasu pracy
1) Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym, który powinien trwać do końca 2024 r. poinformowała pracodawcę, że chciałaby z niego zrezygnować i za 2 tygodnie wrócić (...)
str. 58
9.
Kwota wolna od potrąceń w razie dokonywania w tym samym miesiącu dwóch wypłat w różnych terminach
Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. W każdym miesiącu potrącamy mu kwotę do wartości podlegającej ochronie. W kwietniu br. w różnych terminach pracownik otrzyma wynagrodzenie zasadnicze (...)
str. 59
1.
Definicja depresji i przyczyny jej wystąpienia w pracy
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 rozróżnia epizod depresyjny (F-32) i zaburzenia depresyjne nawracające (F33), dokonując ich dalszego podziału uzależnionego od symptomów. Powszechnie (...)
str. 59
2.
Działania pracodawcy w razie podejrzenia u pracownika depresji, z uwzględnieniem stanowiska GIP
Pracodawca może przypuszczać, że pracownik, który dotychczas był sumienny, zaangażowany, współpracujący i efektywny wchodzi lub jest już w stanie depresyjnym, jeżeli m.in.: znacznie obniżył poziom (...)
str. 60
3.
Konsekwencje zdiagnozowania depresji u pracownika
Postawienie diagnozy o depresji pracownika, w zależności od jej rodzaju, może wiązać się z dalszym wykonywaniem pracy albo absencją chorobową. W obydwu przypadkach pracodawca nie (...)
str. 62
4.
Zasady rozwiązywania stosunku pracy z pracownikiem niezdolnym do pracy wskutek depresji
Pracownik, który z powodu depresji jest nieobecny w pracy podlega ochronie przed utratą zatrudnienia do czasu upływu okresów uprawniających do rozwiązania umowy o pracę bez (...)
str. 64
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Czy w bieżącym roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. "wakacji składkowych"?
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.legislacja.gov.pl dostępny jest projekt z dnia 14 marca 2024 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz (...)
str. 66
2.
Od 1 stycznia 2025 r. zmienią się zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców
Rada Ministrów poinformowała o założeniach planowanych zmian w składce zdrowotnej przedsiębiorców (na stronie internetowej www.gov.pl/web/premier). I tak przedsiębiorcy opodatkowani: według skali podatkowej mają opłacać składkę (...)
str. 67
3.
Opublikowano rozporządzenie w sprawie wysokości stóp procentowych składki wypadkowej
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2024 r. pod poz. 451 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2024 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.