Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 4 (598) z dnia 10.02.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
W lutym 2024 r. wypłacamy pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne. Jeden z pracowników zatrudniony do końca stycznia 2024 r. otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 800 zł. (...)
str. 4
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika delegowanego do pracy za granicę
W styczniu 2024 r. pracownik delegowany uzyskał wynagrodzenie za pracę w Polsce i na Słowacji w wysokości 7.500 zł. Za granicą przebywał przez 8 dni (...)
str. 6
3.
Opłacanie przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne w razie niezdolności do pracy z powodu choroby
1) Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, z tytułu której podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie wniósł o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Czy w razie ewentualnej (...)
str. 8
4.
Składka zdrowotna w razie prowadzenia kilku rodzajów pozarolniczej działalności
Zasady opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w razie prowadzenia kilku rodzajów działalności zostały określone w art. 82 ust. 2a-5 ustawy zdrowotnej. Kwestie te wyjaśnił również (...)
str. 10
5.
Wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
Obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega osoba korzystająca z urlopu wychowawczego niepodlegająca temu ubezpieczeniu z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy zdrowotnej). Podstawą wymiaru (...)
str. 12
6.
Do 28 lutego br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r.
Informacje zawarte w imiennych raportach (ZUS RCA i ZUS RSA) płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do (...)
str. 13
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone za niepełny rok w podstawie wymiaru zasiłku, z uwzględnieniem stanowiska ZUS
Na jakich zasadach przyjmuje się do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone za niepełny rok w związku z absencją zasiłkową i zatrudnieniem w (...)
str. 14
2.
Wpływ zmiany etatu na wysokość pobieranego wynagrodzenia chorobowego
Na początku stycznia 2024 r. dwóch pracowników (zatrudnionych od kilku lat) otrzymało aneksy do umów o pracę, zgodnie z którymi pierwszemu od 23 stycznia 2024 (...)
str. 17
3.
Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego, gdy opieka przypada w drugim miesiącu pracy
Pracownik został zatrudniony w styczniu 2024 r., a już w następnym miesiącu sprawował osobistą opiekę nad chorym 3-letnim dzieckiem (od 2 do 7 lutego), nabywając (...)
str. 19
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek opiekuńczy dla pracownika sprawującego opiekę nad chorą partnerką i ich wspólnym dzieckiem
1) Partnerka pracownika, z którą mieszka i wychowuje ich wspólne 1,5-roczne dziecko, przebywa obecnie w szpitalu. Czy pracownik na czas jej hospitalizacji ma prawo do (...)
str. 20
2.
Ustalenie nowego okresu zasiłkowego
Pracownik z dniem 9 grudnia 2023 r. wykorzystał pełny okres zasiłkowy. Ponieważ jest nadal niezdolny do pracy, wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne, które decyzją ZUS z (...)
str. 22
IV.
Emerytury i renty
1.
Do końca lutego 2024 r. przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Kto informuje ZUS o przychodach z działalności zarobkowej uzyskanych w 2023 r. przez osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe? Emeryci oraz renciści są zobowiązani zawiadomić ZUS o (...)
str. 23
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Limity umów na czas określony w razie ponownego zatrudnienia pracownika
1) Pracownik był zatrudniony na okres próbny od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r., a następnie na czas określony wynoszący 33 miesiące od 1 (...)
str. 27
2.
Skutki zwolnienia dyscyplinarnego spowodowanego nieusprawiedliwieniem nieobecności w pracy
Wysłaliśmy pracownikowi, który od 3 dni nie przychodził do pracy nie usprawiedliwiając swojej nieobecności, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Co prawda (...)
str. 28
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rozliczenie czasu pracy w sytuacjach wątpliwych
Rozliczanie czasu pracy w przypadkach, w których potencjalnie może dochodzić do złamania doby pracowniczej od lat przysparza licznych wątpliwości. Część z nich można wyeliminować wprowadzając (...)
str. 30
2.
Nadgodziny w ramach indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy
W zakładzie pracy stosowany jest podstawowy system czasu pracy. Pora nocna została określona w przedziale od 22 00 do 6 00 . W obwieszczeniu o (...)
str. 34
3.
Odbiór czasu wolnego za nadgodziny na wniosek pracownika, w innym miesiącu niż w tym, w którym wystąpiły
Pracownik, który z uwagi na konieczność realizacji dodatkowego zamówienia, w dniach 5-7 lutego 2024 r. pracował po 2 godziny dłużej, zasygnalizował, że chciałby ten czas (...)
str. 36
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Uzupełnianie i wyrównywanie wynagrodzenia akordowego do stawki minimalnej płacy
Na wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika składa się wynagrodzenie akordowe oraz premia motywacyjna. W grudniu 2022 r. ze 168 nominalnych godzin przepracował on 80 godzin, a pozostałe (...)
str. 38
2.
Czy świadczenie z tytułu używania przez pracownika służbowego samochodu do celów prywatnych zwiększy wynagrodzenie urlopowe?
Pracownik ma ustalany przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 400 zł miesięcznie. Czy należy go wliczać do podstawy wynagrodzenia urlopowego? (...)
str. 40
3.
Obliczenie wynagrodzenia za okres zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej - checklista
Pracownik w grudniu 2023 r. korzystał z 2 dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Ponadto 27 grudnia 2023 r. wyznaczyliśmy pracownikom dzień (...)
str. 41
4.
Czy przysługuje odprawa emerytalna, gdy wiek emerytalny pracownik osiągnął po rozwiązaniu umowy?
Strony zamierzają rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron. Pracownik osiągnie wiek emerytalny wkrótce po ustaniu stosunku pracy. Czy okoliczność ta może mieć wpływ na (...)
str. 43
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej w razie zawierania kolejnych umów o pracę
Pracownik był zatrudniony od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2020 r. Za ten okres wystawiliśmy mu świadectwo pracy na jego wniosek. Od 1 (...)
str. 44
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy pracownicy przebywającej na zwolnieniu lekarskim i urlopach związanych z rodzicielstwem
1) Pracownica zatrudniona na pełny etat legitymuje się ponad 10-letnim stażem urlopowym. W okresie od 16 listopada 2022 r. do 6 lutego 2023 r. przebywała (...)
str. 47
2.
Uprawnienie pracownika - ojca dziecka do części urlopu rodzicielskiego, z uwzględnieniem odpowiedzi MRPiPS
Dziecko pracownika urodziło się 28 października 2022 r. i od tego dnia matka dziecka przez 52 tygodnie (do 26 października 2023 r.) korzystała z zasiłku (...)
str. 49
3.
Kiedy pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe ma prawo do urlopu szkoleniowego?
Dwie pracownice, za zgodą pracodawcy, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Pierwsza z nich , po ukończeniu szkoły policealnej, zda egzamin zawodowy. Druga pracownica podjęła studia podyplomowe (...)
str. 50
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Wprowadzenie całkowitego zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładu pracy
Pracodawca zamierza zlikwidować palarnie, wprowadzając całkowity zakaz palenia na terenie zakładu. Czy takie działanie będzie dopuszczalne? Decyzja pracodawcy wynika z nadużywania przez pracowników przerw na (...)
str. 53
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością za wszystkie miesiące, za które spełnione zostały warunki do jego uzyskania
Od 1 grudnia 2023 r. zatrudniamy na czas określony (12 m-cy) pracownika legitymującego się niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Przez nieuwagę nie ubiegaliśmy się o dofinansowanie (...)
str. 54
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Weryfikacja wysokości wynagrodzenia uczestnika PPK na potrzeby obniżenia wpłaty podstawowej
Pracownik - uczestnik PPK w styczniu 2024 r. złożył deklarację w sprawie obniżenia wpłaty podstawowej do wysokości 0,5% wynagrodzenia. Od kiedy ona obowiązuje i kto (...)
str. 56
F.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zgłoszenie przez pracodawcę do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny pracownika
Czy pracownik może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego brata, dla którego jest opiekunem prawnym (ma postanowienie sądu)? Nie. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić (...)
str. 57
2.
Zliczanie dni niezdolności do pracy z powodu choroby do jednego okresu zasiłkowego
1) Pracownik zachorował w okresie wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych i za pierwszych kilka dni tej absencji nie wypłacono mu wynagrodzenia chorobowego. W jaki (...)
str. 57
3.
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika i wypłata odszkodowania z tego tytułu
1) Pracownik przedłożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1 1 K.p., podając jako przyczynę sytuację, która w naszej ocenie (...)
str. 58
4.
Urlop wypoczynkowy wykorzystany przez zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy
Pracownik legitymujący się 7-letnim stażem urlopowym był zatrudniony w okresie od 26 czerwca do 9 grudnia 2023 r. w ramach równoważnego systemu czasu pracy, w (...)
str. 59
5.
Wykazanie w treści świadectwa pracy okresu nieskładkowego
Czy okresy nieskładkowe określa się w świadectwie pracy tylko datami, czy podaje się też ich rodzaj? Czy wskazanie dokładnych rodzajów okresów nieskładkowych jest błędne? Wśród (...)
str. 60
1.
Decyzja organizacyjna o likwidacji stanowisk pracy
Decyzja pracodawcy o likwidacji stanowiska/stanowisk pracy, nawet jeśli została przekazana do wiadomości pracownika/pracowników, nie ma bezpośredniego przełożenia na ustanie stosunku pracy. Aby do tego doszło, (...)
str. 60
2.
Dobór pracowników do zwolnienia w związku z likwidacją stanowiska
W strukturze organizacyjnej danego pracodawcy występować mogą stanowiska jednostkowe, które nie mają odpowiedników w tej strukturze oraz stanowiska nie jednostkowe, których jest więcej. W przypadku (...)
str. 61
3.
Ustalanie kryteriów do zwolnienia pracownika w związku z likwidacją stanowisk pracy
Z reguły głównym kryterium doboru pracowników do zwolnienia powinna być ich przydatność dla pracodawcy. Typowanie powinno odbywać się przy zastosowaniu obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny (...)
str. 62
4.
Moment wypowiedzenia umowy w związku z likwidacją stanowiska pracy
W praktyce pracodawcy mogą mieć dylemat czy likwidacja stanowiska stanowiąca przyczynę wypowiedzenia powinna nastąpić przed/w dacie wypowiedzenia, czy też może wskazać likwidację już zaplanowaną, ale (...)
str. 63
5.
Określenie przyczyny wypowiedzenia przy likwidacji stanowiska pracy
Nawet jeśli pracodawca dopełnił wszystkich przedstawionych wcześniej wymogów poprzedzających wypowiedzenie umowy o pracę, ale popełni błędy przy wskazaniu przyczyny wypowiedzenia umowy, to w razie ewentualnego (...)
str. 64
6.
Pozorność likwidacji stanowiska pracy
Spełnienie wszystkich przedstawionych wcześniej zasad dotyczących wypowiedzenia umowy na skutek likwidacji stanowiska pracy może okazać się niewystarczające, jeśli pracownik wykaże przed sądem, że redukcja zatrudnienia (...)
str. 66
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Rada Ministrów wznowiła prace nad ustawą o ochronie sygnalistów
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku, na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (www.legisalacja.gov.pl) dostępny jest projekt ustawy z dnia 8 stycznia 2024 r. o (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.