Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 r., godz. 7:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 15 (591) z dnia 01.08.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Sprzedaż wierzytelności własnej
Przedsiębiorcy, którzy mają problemy ze ściąganiem wierzytelności od dłużników, nierzadko decydują się na ich odsprzedaż firmom zajmującym się obrotem długami lub nieprowadzącym w tym zakresie (...)
str. 4
1.1.
Zmiana wierzyciela - regulacje kodeksowe
Wierzytelność stanowi prawo majątkowe, z którego wynika uprawnienie wierzyciela do otrzymania świadczenia od dłużnika. Wierzytelność może zostać przeniesiona na osobę trzecią. Zmiana dotychczasowego wierzyciela na (...)
str. 4
1.2.
Przychód ze sprzedaży wierzytelności powstałej w związku z działalnością gospodarczą
Sprzedaż wierzytelności własnej przez podatnika PIT Jeżeli wierzytelność powstała w związku z działalnością gospodarczą, jej sprzedaż jest rozliczana w ramach tego źródła przychodów. Mówi o (...)
str. 4
1.3.
Ustalanie kosztu uzyskania przychodów
W przypadku sprzedaży wierzytelności własnych podatnik ustala nie tylko przychód, ale również koszty jego uzyskania. W praktyce gospodarczej większość operacji sprzedaży wierzytelności własnych to zbycie (...)
str. 7
1.4.
Wierzytelności odpisane jako nieściągalne
Zbywając wierzytelność odpisaną poprzednio w koszty jako nieściągalną, podatnik powinien dokonać korekty kosztów podatkowych w rozliczeniu za miesiąc, w którym nastąpiło zbycie wierzytelności, polegającej na (...)
str. 9
1.5.
Wierzytelności przedawnione
Przedawnienie roszczeń majątkowych uregulowane jest przepisami Kodeksu cywilnego. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tej ustawie, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko (...)
str. 10
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Przychody i koszty u wspólnika wydzierżawiającego budynek własnej spółce
Spółka jawna, którą tworzą dwaj wspólnicy (osoby fizyczne), będzie dzierżawić od jednego z nich budynek niemieszkalny. Będzie on wykorzystywany na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności (...)
str. 12
2.
Promocja nowego produktu
Spółka z o.o. będzie wdrażać do sprzedaży nowy produkt. W związku z tym zamierza nabyć usługi od podmiotu zewnętrznego (firmy konsultingowej) polegające na wykonywaniu działań (...)
str. 14
3.
Diety z tytułu podróży i koszty najmu mieszkania w okresie prowadzenia działalności gospodarczej za granicą
Indywidualny przedsiębiorca zamierza na kilka miesięcy przenieść swoją działalność do Szwecji. W związku z tym zawrze umowę najmu lokalu mieszkalnego, w którym będzie mieszkał w (...)
str. 15
3.1.
Ogólne zasady zaliczania wydatków do kosztów
W świetle ogólnej definicji zawartej w art. 22 ust. 1 updof, do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć wydatki funkcjonalnie związane z prowadzoną przez niego (...)
str. 15
3.2.
Prowadzenie działalności za pośrednictwem zagranicznego zakładu
Z pytania wynika, że miejscem zamieszkania przedsiębiorcy jest Polska (tu znajduje się ośrodek jego interesów życiowych), a zatem jako polski rezydent podatkowy podlega on w (...)
str. 16
3.3.
Ustalenie podatku
Jeżeli polski przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Szwecji poprzez położony tam zakład w rozumieniu art. 5 konwencji, to uzyskane dochody mogą być opodatkowane w (...)
str. 17
4.
Wydatki na uzyskanie koncesji jako koszt podatkowy
Czy wydatki ponoszone przez spółkę akcyjną, które mają na celu uzyskanie koncesji, stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia? Koszty koncesji i wydatki związane (...)
str. 18
5.
Zwrot cła to przychód w dacie otrzymania
Urząd celno-skarbowy naliczył spółce z o.o. cło oraz VAT. Należności te zostały przez nią uiszczone. Powzięła jednak wątpliwość, co do zasadności uiszczenia cła, albowiem była (...)
str. 19
6.
Opodatkowanie dochodu estońskim CIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Zadatki, przedpłaty, zaliczki są wydatkami związanymi z działalnością gospodarczą, więc ich równowartość nie podlega opodatkowaniu estońskim CIT. Kary umowne są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą, (...)
str. 20
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Rozliczenie podróży służbowej pracownika, który przedstawił fakturę za posiłek
Po zakończeniu krajowej podróży służbowej trwającej jedną dobę pracownik przedstawił fakturę za usługę hotelową na kwotę 200 zł oraz za śniadanie na kwotę 60 zł. (...)
str. 22
2.
Pierwsza emerytura a ulga dla seniora
Pracownik w wieku emerytalnym zwolnił się i złożył wniosek o emeryturę, a następnie zatrudnił się ponownie. W dniu wypłaty wynagrodzenia (za miesiąc poprzedni 10 dnia (...)
str. 24
3.
Oświadczenia składane przez menedżera
Zatrudniony w naszej spółce menedżer wypełnił w PIT-2 część C, tj. oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek. Czy może on (...)
str. 25
4.
Stawka podatku gdy wysokość dochodu członka zarządu przekroczy pierwszy próg podatkowy
Wysokość dochodu osiągniętego przez członka zarządu z tytułu pełnienia tej funkcji na podstawie powołania przekroczy w sierpniu 2023 r. pierwszy próg podatkowy. Czy przy poborze (...)
str. 26
5.
Pracodawca nie może wystawić pracownikowi dwóch informacji PIT-11 - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Pracodawca może wystawić podatnikowi tylko jedną informację PIT-11 za dany rok obejmującą wszystkie przychody i pobrane zaliczki na podatek dochodowy. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)
str. 27
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Adaptacja nieruchomości należącej do dwóch osób
Podatniczka (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) jest współwłaścicielką budynku użytkowego (udział 50%). Drugą współwłaścicielką jest jej matka (udział również 50%). Parter tego budynku jest przez (...)
str. 29
2.
Czy jest możliwa jednorazowa amortyzacja budowli?
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług szkolenia kierowców. Do majątku prywatnego kupił grunt. W ramach działalności gospodarczej planuje przygotować na nim plac manewrowy, (...)
str. 30
2.1.
Plac manewrowy jako środek trwały
Podatnik chce realizować inwestycję na gruncie, który należy do jego prywatnego majątku (grunt nie jest formalnie przekazany do majątku firmowego). Nakłady ponoszone na taką inwestycję (...)
str. 30
2.2.
Metody jednorazowej amortyzacji
Gdy wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 10.000 zł, podatnik może zdecydować, czy będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych, czy jednorazowo zaliczy wydatek w koszty. W omawianej (...)
str. 31
3.
Wymiana ogrodzenia - remont czy ulepszenie?
Spółdzielnia handlowo-usługowa wymieniła część ogrodzenia obsługującego budynek, w którym znajduje się sklep. Ogrodzenie było wykonane z siatki, która zardzewiała. Wymieniono ją na panele ogrodzeniowe. Ponadto (...)
str. 33
3.1.
Ogrodzenie wchodzące w skład budynku
Dla Prenumeratorów GOFIN G Klasyfikacja Środków Trwałych dostępna w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl » Z objaśnień szczegółowych do grupy 1 KŚT - "Budynki i lokale oraz spółdzielcze (...)
str. 33
3.2.
Remont a ulepszenie
W podatku dochodowym nakłady ponoszone na firmowe budynki dzieli się zasadniczo na dwie grupy: jedna z nich to wydatki remontowe, natomiast druga to tzw. wydatki (...)
str. 33
3.3.
Nakłady ponoszone jednocześnie na remont i ulepszenie
Z opisu stanu faktycznego wynika, że mamy do czynienia z sytuacją, w której środek trwały równocześnie był remontowany i ulepszany. Dla Prenumeratorów GOFIN J Baza (...)
str. 34
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Wybrane zagadnienia dotyczące ewidencjonowania zdarzeń w podatkowej księdze i ewidencji przychodów
1.1.
Wydatki związane z używaniem prywatnego samochodu w działalności
W działalności gospodarczej wykorzystuję prywatny samochód. Na potrzeby ujęcia w podatkowej księdze kosztów z tego tytułu sporządzałem dotychczas dowód księgowy. Uzyskałem informację, że jest to (...)
str. 35
1.2.
Sprzedaż nieudokumentowana na rzecz osób fizycznych w ewidencji przychodów
Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej, wybierając opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Sprzedaży towarów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie ewidencjonuję jeszcze na kasie fiskalnej, bo (...)
str. 36
1.3.
Braki formalne faktury kosztowej
Otrzymałem towar wraz z fakturą. Na fakturze widnieje niepełna nazwa dostawcy. Czy pomimo tego braku formalnego mogę wpisać koszt wynikający z tej faktury do podatkowej (...)
str. 36
1.4.
Zakup towarów a faktura pro forma
Podatnik zapłacił za towary handlowe na podstawie faktury pro forma. Czy do podatkowej księgi może wpisać poniesiony koszt, jeżeli wraz z towarami nie dostarczono mu (...)
str. 37
2.
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w przypadku korzystania z ulgi dla seniorów
W 2023 r. podatnik ukończy 65 rok życia. Pomimo nabycia uprawnień emerytalnych zamierza nadal prowadzić działalność gospodarczą, opodatkowaną według skali podatkowej. Wniosek o przyznanie emerytury (...)
str. 38
2.1.
Warunki stosowania preferencji
Przesłanki stosowania tzw. ulgi dla seniorów sformułowane zostały w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 154 oraz ust. 39 i 44 updof. Z ich uregulowań (...)
str. 38
2.2.
Ulga w rozliczeniu PIT w trakcie roku podatkowego
Ulga dla seniorów stanowi w istocie zwolnienie podatkowe. To z kolei oznacza, że jeżeli podatnik spełnia warunki do stosowania tej ulgi, osiągane przez niego przychody (...)
str. 39
2.3.
Przychody objęte zwolnieniem
W przypadku gdy podatnik będzie korzystać z ulgi dla seniorów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zwolnieniem obejmie przychody uzyskane po ukończeniu 65 roku życia, (...)
str. 39
2.4.
Koszty uzyskania przychodów w okresie korzystania ze zwolnienia
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z art. 22 ust. 1 updof, zalicza do kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu, koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów (...)
str. 40
2.5.
Rozliczenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne
Jak wcześniej wspomniano, u osoby będącej emerytem, prowadzenie działalności gospodarczej nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jednak podatnik taki może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i (...)
str. 40
2.6.
Ulga w zeznaniu podatkowym
Ostatecznego rozliczenia ulgi dla seniora dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym ulga ta przysługiwała. Kwotę przychodów objętą zwolnieniem (maksymalnie w wysokości (...)
str. 41
3.
Ryczałt ewidencjonowany od przychodów ze sprzedaży i montażu wyrobów własnej produkcji
Podatnik zajmuje się produkcją mebli z materiałów własnych. Wykonuje również montaż mebli u klienta. Z tytułu tej działalności opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jego wątpliwości (...)
str. 41
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Należności za usługi prawne w aspekcie podatku u źródła
Spółka z o.o. skorzystała z usług słowackiej kancelarii prawnej (osoby prawnej) i otrzymała od niej fakturę za rejestrację spółki w rejestrze partnerów sektora publicznego. Czy (...)
str. 44
1.1.
Zasady poboru podatku
Zgodnie z zasadą ograniczonego obowiązku podatkowego, dochody osiągane przez nierezydentów (rezydentów podatkowych innych niż Polska państw) podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym tylko wówczas, kiedy (...)
str. 44
1.2.
Zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Chociaż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje pobranie podatku u źródła m.in. od należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom z tytułu usług niematerialnych, takich jak (...)
str. 45
1.3.
Obowiązki informacyjne
Obowiązek poboru podatku od wypłacanej zagranicznemu podmiotowi należności powoduje, że krajowy podmiot ma również obowiązek sporządzenia informacji IFT-2R . Należy ją sporządzić i przekazać drogą (...)
str. 45
1.4.
Mechanizm pay & refund
Mechanizm pay & refund dotyczy wypłat niektórych należności, w przypadku gdy kwota należności na rzecz tego samego podatnika przekroczyła w roku podatkowym łącznie kwotę 2.000.000 (...)
str. 46
2.
Rozliczenie dochodów z umowy o pracę uzyskanych za granicą
Podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce (tu znajduje się jego ośrodek interesów życiowych). Osiąga dochody z umowy o pracę z polskiej firmy. W 2023 r. (...)
str. 46
3.
Opodatkowanie dochodów firmy prowadzonej w Polsce, lecz zarejestrowanej w Ukrainie - stanowisko Szefa KAS
Dochody obywatela Ukrainy, który jest polskim rezydentem podatkowym, osiągnięte z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski podlegają w całości opodatkowaniu w Polsce. Tak wynika (...)
str. 47
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ulga na różne przedsięwzięcia termomodernizacyjne realizowane w budynku mieszkalnym
Podatnik jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym przeprowadzono inwestycję polegającą na instalacji pompy ciepła. Przedsięwzięcie ukończono w ciągu trzech lat od dokonania pierwszego wydatku, (...)
str. 50
1.1.
Rodzaje przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Na potrzeby ulgi pojęcie "przedsięwzięcie termomodernizacyjne" zostało przyjęte w rozumieniu wynikającym z definicji zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 (...)
str. 50
1.2.
Jednorodne i zróżnicowane modernizacje budynku
Przepisy nie ograniczają liczby przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których przeprowadzenie pozwoli podatnikowi na skorzystanie z ulgi. Zawierają natomiast zastrzeżenie, zgodnie z którym, aby nie utracić prawa do (...)
str. 51
1.3.
Stosowanie ulgi przez małżonków
Z okoliczności opisanych w pytaniu wynika, że podatnik wraz z żoną, jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z własnych środków sfinansował przedsięwzięcie polegające na instalacji pompy (...)
str. 52
2.
Odliczenie przez podatnika wydatków rehabilitacyjnych po śmierci osoby niepełnosprawnej
W czerwcu 2023 r. zmarła matka podatnika, która była osobą niepełnosprawną. Czy pomimo tego będzie on mógł odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne, które ponosił w (...)
str. 53
3.
WSA podziela pogląd fiskusa w kwestii korzystania z ulgi na robotyzację
Obowiązywanie ulgi W ramach Polskiego Ładu wprowadzona została ulga podatkowa, zwana ulgą na robotyzację. Odnoszą się do niej regulacje zawarte w przepisach art. 52jb updof (...)
str. 55
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Nieodpłatna cesja prowizji handlowej
Mąż scedował na żonę prawo do wynagrodzenia z tytułu prowizji handlowej należnej mu od zagranicznej spółki. W rezultacie przelała ona całą należną kwotę na konto (...)
str. 58
1.1.
Cesja wierzytelności na gruncie Kodeksu cywilnego
Instytucja przelewu wierzytelności (cesji) została unormowana w art. 509-518 Kodeksu cywilnego. Z przepisów tych wynika m.in., że wierzyciel (cedent) może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność (...)
str. 58
1.2.
Skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami - co do zasady - są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym (...)
str. 58
2.
Wymóg stanu zatrudnienia przy estońskim CIT
Czy warunek minimalnego stanu zatrudnienia będzie spełniony, jeśli firma, na której ciąży wymóg zatrudnienia 3 osób, zatrudni na umowę o pracę 2 osoby na pełny (...)
str. 59
3.
Koszty podatkowe stowarzyszenia
Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną (zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży). Finansuje ją ze składek członkowskich, dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, darowizn (przekazywanych przez osoby fizyczne (...)
str. 61
4.
Umorzenie udziału bez wynagrodzenia nie pozwala na uwzględnienie kosztów - interpretacja indywidualna organu podatkowego
U wspólnika, któremu umorzono udziały w spółce z o.o. bez wynagrodzenia nie powstaje z tego tytułu przychód ani koszt uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji (...)
str. 62
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wyłączenie z kosztów premii wypłacanych z zysku
Spółka planuje wprowadzić zmiany do umów o pracę zawartych z prezesem i pozostałymi członkami zarządu. Zmiany mają dotyczyć zasady kalkulowania i wypłacania tym osobom dodatkowego (...)
str. 64
2.
Jak uzyskać zwrot podatku od przychodów z budynków?
Spółka z o.o. jest właścicielem budynków położonych w Polsce, których części wynajmowane są innym podmiotom. Przez część 2022 r. obowiązana była wpłacać podatek od przychodów (...)
str. 64
3.
Hipotetyczne odsetki od podwyższonego kapitału jako koszt podatkowy
Spółka planuje w 2023 r. przekazać na kapitał zapasowy zysk osiągnięty w 2022 r. (jej rok podatkowy równa się rokowi kalendarzowemu). Zysk pozostawiony w spółce (...)
str. 65
4.
Złożenie oświadczenia PIT-2 przez pracownika, z którym zawarto kolejną umowę o pracę
Zawarta z pracownikiem umowa o pracę na czas określony obowiązywała do 30 czerwca 2023 r. 1 lipca br. zawarto z tym pracownikiem kolejną umowę o (...)
str. 66
5.
Upominki oznaczone firmowym logo - reklama czy reprezentacja?
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której zamierzam kupić bombonierki oznaczone logo mojej firmy. Będę je wręczał klientom. Czy wydatki na zakup tych bombonierek stanowią koszt (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.