Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Kursy stosowane do przeliczenia wydatków
Według jakich kursów należy przeliczyć koszty podróży służbowych pracownika poniesione w walutach obcych? Wydatki związane z podróżą służbową udokumentowane fakturą (rachunkiem) wystawioną na pracodawcę przelicza (...)
str. 4
1.2.
Rozliczenie wypłaconej zaliczki
W związku z zagraniczną podróżą służbową wypłacana jest pracownikowi zaliczka, zazwyczaj w walucie obcej. Z zaliczki tej rozlicza się go po zakończeniu podróży. Zarówno zaliczkę, (...)
str. 6
1.3.
Różnice kursowe
Spółka w ramach prowadzonej działalności deleguje pracowników w podróż służbową poza granice Polski. Na niezbędne koszty podróży jest wypłacana zaliczka w walucie obcej z rachunku (...)
str. 7
1.4.
Moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych
Czy w przypadku gdy należność wynikająca z rozliczenia delegacji zostanie wypłacona w miesiącu następującym po miesiącu, w którym miała miejsce podróż służbowa, to wydatek ten (...)
str. 10
1.5.
Wydatki opłacane kartą
Czy faktury dokumentujące koszty zagranicznej podróży służbowej zapłacone kartą płatniczą do rachunku w euro mogą być rozliczane podatkowo po kursie faktycznie zastosowanym przy wypływie waluty (...)
str. 11
2.
Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1118 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej (...)
str. 12
2.1.
Złożenie ZAW-NR
Ministerstwo Finansów na stronie www.podatki.gov.pl zamieściło komunikat w sprawie terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium RP. Chodzi (...)
str. 12
2.2.
Ułatwienia dotyczące certyfikatów rezydencji
W ramach ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), wprowadzono szczególne ułatwienia dotyczące posługiwania się certyfikatami rezydencji podczas stanu epidemii (...)
str. 12
3.
str. 13
3.1.
Limity ograniczające płatności gotówkowe
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru czasopisma w Senacie trwają prace nad ustawą zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)
str. 13
3.2.
Wyższa kwota składek członkowskich odliczana od dochodu w PIT
Pod obrady Senatu trafiła również ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3321). W zakresie zmian w ustawie (...)
str. 14
3.3.
Rekompensaty dla poszkodowanych pacjentów wolne od PIT
Przedmiotem obrad Senatu jest także ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3259). Uchwalenie (...)
str. 14
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.1.
Samochód objęty AC
Samochód osobowy (środek trwały w spółce z o.o.) objęty ubezpieczeniem AC w wyniku kolizji drogowej uległ uszkodzeniu. 15 maja 2023 r. warsztat samochodowy wystawił spółce (...)
str. 15
1.2.
Samochód nieobjęty AC
Nawiązując do poprzedniego pytania, czy w sytuacji gdyby odszkodowanie zostało wypłacone z polisy OC sprawcy wypadku, a uszkodzony samochód osobowy nie byłby objęty ubezpieczeniem AC, (...)
str. 16
1.3.
Zwolnienie odszkodowania od podatku
Czy otrzymane odszkodowanie w związku z uszkodzeniem samochodu osobowego (środka trwałego), może korzystać ze zwolnienia od podatku, a pokryte nim koszty naprawy są wówczas wyłączone (...)
str. 16
2.
Wydatki na obiad po uroczystości otwarcia inwestycji
Spółka z o.o. zakończyła realizację projektu unijnego polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków. Na uroczystość oficjalnego otwarcia zaproszono gości z ministerstwa, województwa, NFOŚiGW oraz lokalnych samorządowców. (...)
str. 17
3.
Opłata za wezwanie do zapłaty
Spółka z o.o. leasinguje samochody. Nagminnie (co miesiąc) otrzymuje wezwania do zapłaty rat leasingowych. Firma leasingowa obciąża spółkę opłatami za te wezwania. Czy nagminność tych (...)
str. 18
4.1.
Odstępne
Spółka jawna osób fizycznych w ramach cesji umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł (zawartej przez dotychczasowego leasingobiorcę w 2021 r.) obowiązana (...)
str. 20
4.2.
Wartość samochodu
W wyniku cesji umowy leasingu spółka jawna osób fizycznych przejmie w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości przekraczającej 150.000 zł. Czy do ustalenia proporcji, według (...)
str. 21
5.
Składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC osoby prowadzącej biuro rachunkowe
W ramach samodzielnej działalności gospodarczej prowadzę biuro rachunkowe, w którym nie zatrudniam pracowników. Z racji wykonywanej działalności wykupiłam polisę obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego. Uczestniczyłam niedawno w (...)
str. 22
6.
Rekompensaty wypłacane z tytułu czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym nie są przychodem podatkowym
Na podstawie art. 16b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295 ze zm.), dodanego (...)
str. 23
7.
Odszkodowanie za opóźnienie wykonania usługi jako koszt uzyskania przychodów - wyrok NSA
Odszkodowanie uiszczone z tytułu nieterminowego wykonania usługi, które pozwoliło uniknąć wykonawcy usługi zapłaty kary umownej oraz zapobiegło odstąpieniu od umowy przez inwestora, może być zaliczone (...)
str. 23
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.1.
Obowiązek pokrycia kosztów pracy zdalnej a przychód pracowniczy
Od 7 kwietnia 2023 r. do Kodeksu pracy wprowadzono regulacje dotyczące pracy zdalnej. Z pracą zdalną mamy do czynienia, gdy praca jest wykonywana całkowicie lub (...)
str. 25
1.2.
Obliczanie zaliczki na podatek
Ustawodawca nie przewidział dla pracowników świadczących pracę zdalną odrębnego sposobu obliczania zaliczki na podatek. Zastosowanie znajdą regulacje określone w art. 32 updof. Z przepisu tego (...)
str. 25
1.3.
Rozliczenie składkowe
W myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230), podstawę (...)
str. 26
2.
Finansowanie składki na dodatkowe ubezpieczenie medyczne członków rodziny prezesa zarządu
Pracownicy spółki mogą korzystać z grupowego ubezpieczenia medycznego, które częściowo finansowane jest ze środków pracodawcy. Do ubezpieczenia przystąpił też członek zarządu spółki. Zgłosił do ubezpieczenia (...)
str. 27
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego - obowiązki płatnika
3.1.
Wpływ zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia pracownikom na  koszty uzyskania przychodów
Z uwagi na zmianę terminu wypłaty wynagrodzeń w 2023 r. w jednym miesiącu wynagrodzenie nie było wypłacone, a więc pracownikowi nie zastosowano kosztów uzyskania przychodów. (...)
str. 29
3.2.
Wypłata należności zleceniobiorcy
W umowie zlecenia strony zawarły zapis, że należność za usługi świadczone przez zleceniobiorcę (niebędącego pracownikiem płatnika) będzie płatna przez sześć miesięcy po 200 zł miesięcznie. (...)
str. 29
3.3.
Opodatkowanie odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji
W ostatnim dniu czerwca 2023 r. rozwiązałem z pracownikiem umowę o pracę. Na podstawie umowy o zakazie konkurencji, po ustaniu stosunku pracy będę mu wypłacał (...)
str. 30
3.4.
Koszty uzyskania przychodów członka zarządu
Nowo powstała spółka z o.o. powołała na członka zarządu osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce. Czy przy obliczaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia takiej osoby (...)
str. 30
3.5.
Stawka podatku u nowo zatrudnionego pracownika
W lipcu 2023 r. spółka zatrudniła nowego pracownika, który poinformował, że w poprzednim miejscu pracy jego dochód przekroczył 120.000 zł. Czy do opodatkowania dochodów uzyskanych (...)
str. 31
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Zakup budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu
Podatnik kupił na rynku wtórnym prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności wzniesionego na nim budynku. Zakup ten częściowo sfinansował kredytem zaciągniętym na ten (...)
str. 32
1.1.
Odsetki zwiększające wartość środka trwałego
W razie odpłatnego nabycia środka trwałego za jego wartość początkową uważa się cenę nabycia - określoną w art. 22g ust. 3 updof i art. 16g (...)
str. 32
1.2.
Ustalenie wartości początkowej poszczególnych składników majątku
Wartością początkową środka trwałego jest jego cena nabycia ustalona według zasad określonych w art. 22g ust. 3 updof lub art. 16g ust. 3 updop. W (...)
str. 33
2.1.
Lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość
W budynku o różnym przeznaczeniu (mieszkalnym i użytkowym) wszystkie lokale, w tym mieszkalne, stanowią odrębną nieruchomość. Lokale mieszkalne zajmują mniej niż połowę całkowitej powierzchni użytkowej (...)
str. 34
2.2.
Budynek niemieszkalny, w którym są lokale mieszkalne
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu nieruchomości. W ramach tej działalności wynajmuje lokale mieszkalne i lokale użytkowe znajdujące się w budynku, który zgodnie z (...)
str. 35
3.
Amortyzacja środków trwałych, które służą działalności gospodarczej i rolniczej - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych, wykorzystywanych przez spółkę zarówno w działalności rolniczej, jak i w pozarolniczej działalności gospodarczej mogą w całości stanowić koszty uzyskania (...)
str. 36
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Zatrudnienie menedżera w spółce
Spółka jawna z uwagi na rozszerzenie prowadzonej działalności postanowiła zatrudnić na podstawie kontraktu menedżerskiego osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jak ujmować w podatkowej księdze należności (...)
str. 38
1.1.
Należności wynikające z kontraktu
Podstawę zatrudnienia menedżera może stanowić umowa cywilnoprawna, jak np. kontrakt menedżerski. Jest to typ umowy nienazwanej opartej na art. 750 Kodeksu cywilnego. W myśl uregulowań (...)
str. 38
1.2.
Obowiązki spółki
Na spółce jawnej jako podmiocie dokonującym świadczeń z tytułu kontraktu menedżerskiego ciążył będzie obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy i wpłacenia jej w terminie do (...)
str. 39
1.3.
Ewidencja kosztów
Z uregulowań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544) (...)
str. 39
2.
Koszty ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
2.1.
Zakup smartwatcha
Prowadzę działalność gospodarczą. W jej ramach świadczę usługi geodezyjne. Ich realizacja często wymaga wykonywania czynności w terenie. Zamierzam kupić smartwatch i wprowadzić go na stan (...)
str. 40
2.2.
Wydatki na świadczenie urlopowe
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zatrudniam 12 pracowników (według stanu na 1 stycznia 2023 r.). Nie tworzę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale zdecydowałem się (...)
str. 41
2.3.
Zaniechanie inwestycji
Poniosłem nakłady (przede wszystkim koszty dokumentacji technicznej) na rozbudowę budynku używanego na potrzeby prowadzonej działalności (będącego środkiem trwałym). Ze względów finansowych nie doszło jednak do (...)
str. 41
2.4.
Utylizacja przeterminowanych towarów
Prowadzę sklep spożywczy. Część towarów musiałem zutylizować z uwagi na upływ terminu przydatności do spożycia. Nie udało się ich sprzedać pomimo przeceny. Czy koszty utylizacji (...)
str. 43
2.5.
Opłata związana z dochodzeniem należności przez wierzyciela
Kontrahent, wobec którego zalegałem ze spłatą należności za dostawę towarów, zażądał rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Czy kwota tej rekompensaty, w wysokości stanowiącej równowartość 40 (...)
str. 43
3.
Wydatki na nabycie sprzętów przeznaczonych na wynajem w ramach działalności
Prowadzę działalność gospodarczą. Dochód do opodatkowania ustalam na podstawie podatkowej księgi. Zdecydowałem się na rozszerzenie zakresu świadczonych usług o wynajem sprzętów typu grille, piece, kosiarki (...)
str. 44
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Uiszczenie opłaty bankowej a obowiązek poboru podatku u źródła
Czy opłata bankowa za anulowanie umowy dotyczącej instrumentu finansowego IRS dokonana na rzecz zagranicznego banku (osoby prawnej) podlega opodatkowaniu u źródła? W naszej ocenie, opłata (...)
str. 46
1.1.
Ogólne zasady poboru podatku
Podatek u źródła jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego pobieranego od płatności dokonywanych za granicę m.in. z tytułu dywidend, odsetek, opłat licencyjnych oraz należności za niektóre (...)
str. 46
1.2.
Świadczenia związane z umową zawartą z zagranicznym bankiem w interpretacjach organów podatkowych
Analizując przychody wymienione w art. 21 ust. 1 updop, dochodzimy do wniosku, że w przypadku opłat wnoszonych do banku trzeba sprawdzić, czy płatności należy uznać (...)
str. 47
2.
Zakres obowiązku podatkowego obywateli Ukrainy w Polsce - odpowiedź na interpelację poselską
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 13 stycznia 2023 r., nr DD4.054.5.2023.GOJ, będącym odpowiedzią na interpelację poselską nr 41485, odniósł się do niektórych (...)
str. 48
3.
Wynagrodzenie za korzystanie ze znaku towarowego w świetle podatku u źródła - wyrok NSA
Część ceny zakupu towarów określona jako należna za prawo do korzystania przez nabywcę ze znaków towarowych podlega podatkowi u źródła. Tak wynika z wyroku NSA (...)
str. 49
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Skutki otrzymania nagrody w sprzedaży premiowej
W celu zwiększenia sprzedaży towarów i usług firmy często przeprowadzają akcje marketingowe, które wiążą się z wydaniem nagród. Generalnie osoby je otrzymujące uzyskują z tego (...)
str. 51
1.1.
Warunki zwolnienia
Art. 21 ust. 1 pkt 68 updof stanowi, że wolna od podatku jest m.in. wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli (...)
str. 51
1.2.
Definicja terminu "sprzedaż premiowa"
Omawiane zwolnienie podatkowe dotyczy nagród otrzymanych w ramach sprzedaży premiowej towarów lub usług. Choć ustawodawca posługuje się terminem "sprzedaż premiowa", to go nie zdefiniował. Pod (...)
str. 51
1.3.
Jednorazowa wartość nagrody
Aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była od podatku dochodowego, spełnione muszą być określone warunki. Jednym z nich jest warunek dotyczący wartości narody (...)
str. 52
1.4.
Wyłączenia z zakresu zwolnienia
W treści analizowanego art. 21 ust. 1 pkt 68 updof zawarto zastrzeżenie, z którego wynika wprost, że zwolnienie od podatku nie dotyczy nagród związanych ze (...)
str. 53
1.5.
Nagrody dla pracowników kontrahentów
S PIT-11 dostępny w dziale Podatek dochodowy w Programie DRUKI Gofin Sądy administracyjne potwierdzają stanowisko organów podatkowych w kwestii braku podstaw do objęcia zwolnieniem od (...)
str. 54
2.
Pracownik zamieszkały za granicą bez prawa do zwolnienia od podatku należności za podróż do Polski - interpretacja organu podatkowego
Diety i koszty noclegów wypłacane w związku z podróżą służbową odbywaną z terytorium innego państwa do Polski przez pracownika mającego miejsce zamieszkania za granicą, nie (...)
str. 55
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Oświadczenie OSW-RD przy przechodzeniu na estoński CIT
Przy przechodzeniu na estoński CIT, udziałowiec powinien złożyć spółce oświadczenie z wykazem podmiotów, w których ma udziały i które współpracują ze spółką. Jaki okres współpracy (...)
str. 57
2.
Zakup środka trwałego przez stowarzyszenie
Stowarzyszenie oprócz statutowej działalności (sport i kultura fizyczna) prowadzi także działalność gospodarczą. Zysk uzyskiwany w działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność statutową. W 2022 r. (...)
str. 58
3.
Opodatkowanie kwot z tytułu oprocentowania sum depozytowych
Przedsiębiorca otrzymał PIT-11 wystawiony przez sąd powszechny. Wykazano w nim wysokość wypłaconego w roku podatkowym oprocentowania od sum depozytowych. Za 2022 r. podatnik złożył PIT-28 (...)
str. 60
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a termin złożenia CIT-8
Rok podatkowy spółki z o.o. jest inny niż kalendarzowy. Skończył się 30 kwietnia 2023 r. Czy spółka ma przedłużony o trzy miesiące czas na złożenie (...)
str. 62
2.
Możliwość stosowania 9% stawki CIT przez nowo utworzony podmiot
Dwie osoby fizyczne zamierzają założyć spółkę z o.o. Dochody spółki w pierwszym roku jej działalności będą opodatkowane 9% stawką CIT. Czy trzeba informować urząd skarbowy (...)
str. 62
3.
Rozliczanie przez wspólnotę mieszkaniową straty podatkowej
Czy wspólnota mieszkaniowa może rozliczać stratę podatkową poniesioną na działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, z dochodami podlegającymi opodatkowaniu uzyskanymi w następnych latach? Wspólnota (...)
str. 63
4.
Członek zarządu może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek
Członek zarządu spółki z o.o. pełni swą funkcję na podstawie powołania. Jego roczne dochody z tego tytułu nie przekroczą 30.000 zł. Czy wobec tego może (...)
str. 64
5.
Co przesądza o uznaniu organizowanego wydarzenia za konkurs?
Spółka jawna zamierza zorganizować akcję sprzedażową skierowaną do współpracujących z nią przedsiębiorców (osób fizycznych). Tym współpracownikom, którzy w określonym czasie sprzedadzą wymaganą przez spółkę ilość (...)
str. 64
X.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - SIERPIEŃ 2023 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.08.2023 r. (poniedziałek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za lipiec 2023 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.