Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 21 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.193 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Rozliczenie PIT za 2022 r.
Dodatek nr 5
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4
z dnia 20.02.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
NOWE ULGI W 2022 R.
1.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Podatnicy z początkiem 2022 r., w związku nowelizacją przepisów o podatku dochodowym wprowadzoną w ramach programu Polski Ład, zostali pozbawieni prawa do obniżania podatku o (...)
str. 3
2.
Ulga z tytułu opłacania składek członkowskich na rzecz związków zawodowych
Od 1 stycznia 2022 r. na gruncie ustawy o PIT obowiązują przepisy regulujące zasady i warunki stosowania ulgi z tytułu opłacania składek członkowskich na rzecz (...)
str. 4
3.
Ulga na prototyp
Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)
str. 4
3.1.
Adresaci
Ulga na prototyp jest adresowana do podatników PIT, którzy w wyniku prowadzenia prac badawczo-rozwojowych opracowali nowy produkt. Umożliwia odliczenie części kosztów produkcji próbnej nowego produktu (...)
str. 5
3.2.
Koszty podlegające odliczeniu
Na potrzeby ulgi na prototyp zdefiniowane zostały pojęcia produktu oraz produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Prezentuje je tabela. Pojęcie Znaczenie (...)
str. 5
3.3.
Ustalenie kwoty odliczenia
Podatnicy uprawnieni do ulgi mogą obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę odpowiadającą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, które: (...)
str. 7
4.
Ulga na ekspansję (zwiększenie sprzedaży produktów)
W ramach Polskiego Ładu do katalogu ulg podatkowych dodana została ulga wspierająca działania służące zwiększeniu sprzedaży produktów. Zasady i warunki jej stosowania określają przepisy art. (...)
str. 7
4.1.
Podatnicy stosujący odliczenie
Ulga na zwiększenie sprzedaży produktów jest adresowana do podatników, którzy sprzedają produkty, czyli rzeczy przez siebie wytworzone. W jej ramach można odliczać koszty uzyskania przychodów (...)
str. 8
4.2.
Warunek zachowania prawa do ulgi
Poniesienie kosztów w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów oraz osiąganie dochodów ze źródeł przychodów, które mogą być pomniejszane o te koszty, nie jest wystarczające (...)
str. 9
4.3.
Odliczane koszty
Wprowadzając preferencję podatkową służącą wsparciu działań podejmowanych przez podatników w celu sprzedaży swoich produktów, ustawodawca określił, jakiego rodzaju koszty uzyskania przychodów podlegają odliczeniu. Do kategorii (...)
str. 10
4.4.
Ustalenie kwoty odliczenia i sposób dokonywania odliczeń
W ramach omawianej ulgi można odliczyć koszty poniesione w roku podatkowym w kwocie nieprzekraczającej 1.000.000 zł. Przy czym z odliczanej kwoty należy wyłączyć koszty, które (...)
str. 10
5.
Ulga na wsparcie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki
Od 1 stycznia 2022 r. na mocy nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)
str. 10
5.1.
Zasady stosowania
Z ulgi na wsparcie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki mogą korzystać podatnicy PIT, którzy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacają podatek dochodowy według (...)
str. 11
5.2.
Koszty do odliczenia
Założeniem omawianej ulgi jest zwiększenie zainteresowania podatników finansowaniem działalności sportowej, kulturalnej oraz wsparcia szkolnictwa wyższego i nauki. Koszty ponoszone na te preferowane cele, które podatnicy (...)
str. 11
6.
Ulga na zabytki
W 2022 r. katalog ulg podatkowych pozwalających na obniżenie dochodu (przychodu) osiąganego przez osoby fizyczne został rozszerzony o tzw. ulgę na zabytki. Podstawę jej stosowania (...)
str. 14
6.1.
Uprawnieni podatnicy
Ulga jest skierowana do podatników będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Przy czym aby z (...)
str. 14
6.2.
Warunki nabycia prawa do odliczenia
Podstawowym warunkiem, jaki muszą spełniać podatnicy, by korzystać z ulgi na zabytki, jest posiadanie prawa własności lub współwłasności zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub (...)
str. 14
6.3.
Zasady stosowania
Odliczenia wpłat na fundusz remontowy, wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wydatki (...)
str. 15
7.
Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje art. 26hc updof wprowadzony przepisami Polskiego Ładu. Określa on warunki i zasady stosowania nowej ulgi podatkowej dotyczącej wydatków poniesionych (...)
str. 16
7.1.
Krąg uprawnionych
Ulga jest skierowana do podatników PIT. Mogą oni skorzystać z tej preferencji, jeżeli osiągają dochody opodatkowane: według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Nabycie uprawnienia do (...)
str. 16
7.2.
Warunki nabycia prawa do odliczenia
Odliczenie wydatków w ramach tej ulgi przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie cztery warunki: 1) wspólnikiem alternatywnej spółki jest podmiot, który nabył lub objął w niej (...)
str. 17
7.3.
Zasady funkcjonowania
Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce lub w spółce kapitałowej zależnej (...)
str. 17
8.
Ulga na terminal
W ramach Polskiego Ładu, do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wprowadzono art. 19a ust. 1, w którym ustanowiono obowiązek umożliwienia dokonywania (...)
str. 18
8.1.
Adresaci odliczenia
Nowa preferencja jest skierowana do podatników PIT uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej: według skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z ulgi (...)
str. 18
8.2.
Istota ulgi
Ulga na terminal polega na odliczaniu od dochodu (przychodu) wydatków: poniesionych na nabycie terminala płatniczego (czyli urządzenia umożliwiającego dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej (...)
str. 19
8.3.
Zasady dokonywania odliczenia
W kwocie odliczenia nie mogą być uwzględniane wydatki, które w jakiejkolwiek formie zostały podatnikom zwrócone. Nie jest też możliwe odliczanie wydatków: od dochodu - w (...)
str. 20
9.
Ulga na robotyzację
Na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)
str. 20
9.1.
Uprawnieni podatnicy
Ulga na robotyzację jest skierowana do podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Nabycie prawa do skorzystania z tej preferencji (...)
str. 20
9.2.
Zasady stosowania
Omawianą ulgę realizuje się poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 updof. W jej (...)
str. 20
9.3.
Koszty podlegające odliczeniu
Przepisy regulujące omawianą ulgę zawierają zamknięty katalog określonych rodzajowo kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, które podlegają odliczeniu. Należą do nich: 1) koszty nabycia fabrycznie (...)
str. 21
9.4.
Utrata prawa do ulgi
Zachowanie prawa do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację wymaga spełnienia dodatkowego warunku. Przepisy zastrzegają, że zbycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, (...)
str. 22
10.
Ulga symultaniczna
Do końca 2021 r. podatnicy PIT mogli korzystać zarówno z ulgi B+R, jak i z preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX) (...)
str. 23
II.
POZOSTAŁE ZMIANY W ROZLICZENIACH ZA 2022 R.
1.
Zmiany w skali podatkowej dokonane w trakcie 2022 r.
Jedną z istotniejszych zmian wprowadzonych w 2022 r. jest obniżka niższej stawki skali podatkowej z 17% do 12%. W uzasadnieniu do ustawy z dnia 9 (...)
str. 23
2.
Wpływ odwołania stanu epidemii na odliczanie niektórych darowizn
Na gruncie podatku dochodowego w okresie pandemii funkcjonowało szereg preferencji podatkowych, w tym m.in. w zakresie odliczania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 oraz na wsparcie (...)
str. 24
3.
Nowe limity w ramach ulgi na IKZE
Osoby fizyczne mogą gromadzić środki na prywatne emerytury. Możliwość taką daje wpłata środków na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), dzięki której można również nabyć prawo (...)
str. 25
4.
Określenie daty poniesienia wydatku na potrzeby stosowania ulgi termomodernizacyjnej
Prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h updof, przysługuje podatnikom, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Polega ona (...)
str. 26
5.
Uchylenie ulgi dla klasy średniej i odliczenia dla samotnego rodzica
Od początku 2022 r. katalog ulg podatkowych został rozszerzony. Jednakże mocą ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od (...)
str. 27
6.
Rozliczanie osób samotnie wychowujących dzieci
W ramach Polskiego Ładu uchylono w 2022 r. przepisy określające zasady preferencyjnego opodatkowania dochodów przez osoby samotnie wychowujące dzieci, wprowadzając w to miejsce odliczenie od (...)
str. 28
7.
Ulga prorodzinna
Ulga na dzieci (zwana również ulgą prorodzinną) została uregulowana w art. 27f updof. Skorzystanie z tej ulgi, co do zasady, polega na odliczeniu od podatku (...)
str. 30
8.
Termin złożenia zeznania przez ryczałtowców
W ramach programu Polski Ład ujednolicony został termin składania zeznań PIT. Wydłużony został bowiem dotychczasowy termin składania zeznań PIT-28 oraz PIT-28S z końca lutego na (...)
str. 31
9.
Zeznanie małoletniego dziecka
Złożenie zeznania podatkowego i rozliczenie w nim osiągniętych dochodów jest zasadniczo obowiązkiem wszystkich podatników (nie tylko będących osobami pełnoletnimi). Jednakże za dzieci małoletnie, tj. do (...)
str. 31
10.
Podatek hipotetyczny
Na podstawie przepisów ustawy o PIT obowiązujących w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. pracownikom oraz przedsiębiorcom spełniającym określone warunki, przysługiwała tzw. (...)
str. 32
11.
Wyższa kwota podatku należnego do przekazania na rzecz OPP
Podatnicy, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym (w korekcie zeznania podatkowego), mogą przekazywać część podatku należnego wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Dotychczas przekazywana kwota nie (...)
str. 33
12.
Dochód osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika
Jak wynika z art. 26 ust. 1 pkt 6 updof, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych (...)
str. 33
13.
Rozliczenie roczne po zmianie formy opodatkowania
Zmiana podatku liniowego na skalę podatkową po zakończeniu 2022 r. Podatnicy, którzy wybrali na 2022 r. opodatkowanie podatkiem liniowym, mogą po zakończeniu roku zmienić tę (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.