Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 13 (541) z dnia 10.07.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Zmiany w rozliczaniu handlu elektronicznego od 1 lipca 2021 r.
Państwa członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań zwanych pakietem e-commerce, których celem jest uszczelnienie VAT w transgranicznym (...)
str. 4
II.
Od października 2021 r. kolejne uproszczenia w rozliczaniu VAT - projekt ustawy
Resort finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (nr druku sejmowego - 1236). Celem (...)
str. 5
III.
Zmiany w zakresie stosowania zwolnienia przy wynajmie nieruchomości mieszkalnej
Ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (ustawa na dzień oddania do (...)
str. 9
IV.
Interpretacje 590 - wiążąca opinia o skutkach podatkowych planowanej inwestycji
Wśród najważniejszych zmian dla przedsiębiorców, które znalazły się w "Polskim Ładzie" - programie reform społecznych i gospodarczych, znalazła się propozycja wiążącej opinii dla inwestorów strategicznych (...)
str. 10
B.
OBRÓT KRAJOWY
V.
Grupa VAT jako nowy rodzaj podatnika - propozycja MF
W ramach przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu dotyczącego tworzenia grup VAT planowana jest możliwość uzyskania statusu podatnika przez grupę podatników ściśle powiązanych finansowo, ekonomicznie i (...)
str. 11
1.
Podmioty tworzące grupę VAT i zasady jej rejestracji
W projekcie zmian do ustawy o VAT zaproponowano dodanie art. 15a, zgodnie z którym podatnikiem VAT będzie mogła być również grupa podatników (tzw. grupa VAT) (...)
str. 11
2.
Rozliczanie dostaw towarów/świadczenia usług - neutralność podatkowa wewnątrz grupy VAT
Zgodnie z proponowanymi nowymi regulacjami dostawy towarów/świadczenia usług przez podmioty należące do tej grupy nie będą stanowić czynności podlegających opodatkowaniu . Powyższe oznaczać będzie neutralność (...)
str. 13
3.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego
Co do zasady podatnicy mają prawo do odliczania VAT tylko od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT (pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. (...)
str. 14
1.
Zmiana przeznaczenia samochodu na pojazd demonstracyjny
Jako dealer samochodowy spółka dokonuje zakupu samochodów, które traktowane są jak towary handlowe. Po pewnym czasie (np. po kilku miesiącach) podatnik podejmuje decyzję o zmianie (...)
str. 15
2.
Samorejestracja pojazdów a obowiązek złożenia VAT-26
Jesteśmy dealerem samochodów. W prowadzonej działalności bardzo często dokonujemy tzw. samorejestracji. Polega to na tym, że zakupione nowe samochody są rejestrowane przez nas. Jednakże z (...)
str. 16
3.
Prowadzenie działalności w zakresie wynajmu i sprzedaży samochodów
Prowadzę działalność w zakresie wynajmu samochodów. Obecnie zamierzam również rozszerzyć ją o ich późniejszą sprzedaż. Czy mam prawo odliczać 100% VAT od zakupu takich samochodów (...)
str. 18
1.
Mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową
W 2021 r. z kasowej metody rozliczeń podatku VAT korzystać mogą mali podatnicy, czyli podatnicy: u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku należnego nie (...)
str. 19
2.
Odliczanie VAT przy metodzie kasowej
Mali podatnicy rozliczający podatek VAT metodą kasową w odmienny sposób korzystają również z prawa do odliczenia VAT naliczonego. W myśl art. 86 ust. 10e ustawy (...)
str. 20
3.
Plik JPK_V7K składany przez małych podatników
Mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT składają - w myśl art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, co do zasady - kwartalne deklaracje podatkowe (...)
str. 21
4.
Kiedy podatnik traci prawo do kasowego rozliczania VAT?
Stosownie do art. 21 ust. 4 ustawy o VAT, mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po (...)
str. 21
VIII.
Czy nadwyżka podatku VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy ulega przedawnieniu? - wyrok NSA
W wyniku rozliczenia podatku należnego od dokonywanych czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług u podatników w danym okresie rozliczeniowym (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Raporty fiskalne z kasy rejestrującej
Stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT oraz § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie kas, prowadząc (...)
str. 25
1.
Obowiązek sporządzania raportów fiskalnych przy braku sprzedaży
Prowadzę salon kosmetyczny, w którym sprzedaż ewidencjonuję przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Czy z uwagi na wprowadzony zakaz prowadzenia takich usług spowodowany pandemią koronawirusa byłam zobowiązana (...)
str. 26
2.
Wykazanie raportu fiskalnego w JPK_V7M
Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Sprzedaż tę wykazuję w JPK_V7M na podstawie raportu miesięcznego i oznaczam symbolem RO. (...)
str. 26
3.
Raporty fiskalne emitowane przez kasę rejestrującą
Prowadzimy działalność leczniczą jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W prowadzonej działalności gospodarczej dokonujemy sprzedaży na rzecz osób prywatnych tj. wykonujemy płatne badania (...)
str. 27
X.
Kasa fiskalna przy przekazywaniu pakietów medycznych
Dokonujemy zakupu pakietów medycznych od podmiotów leczniczych. Następnie odpłatnie przekazujemy te pakiety osobom prywatnym, które nie są naszymi pracownikami. Zapłatę za nie otrzymujemy na nasze (...)
str. 28
1.
Odpłatne przekazywanie osobom prywatnym pakietów medycznych
W myśl art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w (...)
str. 28
2.
Czy sprzedaż pakietów medycznych podlega ewidencjonowaniu w kasie?
Odnosząc się do kwestii obowiązku ewidencjonowania transakcji odsprzedaży pakietów medycznych dla osób prywatnych (nabytych uprzednio od podmiotu leczniczego), to wskazać należy - w ślad za (...)
str. 30
XI.
Kasa przy sprzedaży usług w systemie bezobsługowym
W prowadzonej działalności gospodarczej będę świadczył usługi mycia samochodów w samoobsługowej myjni. Klient będzie uiszczał zapłatę za usługę w systemie bezobsługowym (tj. wrzucał monety do (...)
str. 31
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Kradzież towarów w trakcie ich transportu do nabywcy
Zgodnie z art. 13 ustawy o VAT, przez opodatkowaną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w (...)
str. 32
2.
Dostawa na rzecz nieuczciwego kontrahenta
Równie problematyczny może być przypadek, w którym dostawa towarów zostanie zrealizowana, jednak kontrahent okaże się oszustem i nie zapłaci za dostarczony ładunek. Głos w tej (...)
str. 33
1.
Definicje ustawowe
Miejsce świadczenia usług ustala się w oparciu o miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, bądź stałe miejsce zamieszkania, albo (...)
str. 35
2.
Unijne orzecznictwo sądowe dotyczące stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
Powyższe definicje nie wyjaśniają wszystkich wątpliwości związanych z prawidłowym wskazaniem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce pojawiają się bowiem sytuacje, do których nie można (...)
str. 35
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Nowy limit dla WSTO determinujący miejsce opodatkowania dostawy towarów
W jaki sposób ustalić czy firma przekroczyła limit sprzedaży, który determinuje miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO)? Czy należy uwzględnić transakcje dokonane od (...)
str. 37
2.
Przeliczanie faktury w walucie obcej dokumentującej import usług
Otrzymałem od zagranicznej firmy fakturę dokumentującą import usług. Faktura wystawiona jest w euro i w złotówkach, według kursu ustalonego przez sprzedawcę. Według jakiego kursu przeliczyć (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Domniemanie dochowania należytej staranności
Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które biorą pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT (np. w trakcie czynności (...)
str. 42
2.
Brak zastosowania podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych
Na podstawie art. 56b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) podwyższoną stawkę (...)
str. 43
3.
Obniżenie kwoty zobowiązania - tzw. skonto
Jedną z korzyści związanych ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności jest możliwość obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku VAT, jeżeli zapłata całości zobowiązania następuje jednorazowo z (...)
str. 44
4.
Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności i ochrona przed sankcjami VAT
Płatność z zastosowaniem MPP zwalnia podatnika z: odpowiedzialności solidarnej, ryzyka nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT, - do wysokości kwoty, która odpowiada kwocie podatku wynikającej (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Rodzaje usług transportowych
Z uwagi na to, że transport towarów może odbywać się na terytorium jednego państwa lub przebiegać przez terytorium kilku państw to dla potrzeb podatku VAT (...)
str. 47
2.
Określenie miejsca świadczenia usługi
Miejsce świadczenia dla usług transportu towarów zostało uregulowane w art. 28b i 28f ustawy o VAT. Zatem podatnik na podstawie tych przepisów ustala miejsce ich (...)
str. 47
3.
Stawki VAT na usługi drogowego transportu towaru
W praktyce usługi drogowego transportu towarów mogą być opodatkowane stawką 23% lub 0%. Stosowanie właściwych stawek VAT zależy od rodzaju wykonywanego transportu. Jeśli jest to (...)
str. 48
4.
Opodatkowanie usług transportowych - checklista
Poniżej prezentujemy checklistę ułatwiającą podatnikom zastosowanie właściwej stawki VAT dla usług drogowego transportu towarów, zakładając że podatnik w przypadku zastosowania stawki VAT 0% (np. w (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Wzór ewidencji osób obdarowanych prezentami o małej wartości
Na gruncie ustawy o VAT, co do zasady, opodatkowaniu podlega dostawa towarów o charakterze odpłatnym. Jak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Obowiązki podatkowe podmiotów zużywających wyroby gazowe zwolnione z podatku akcyzowego
Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Podczas procesu fermentacji osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków uzyskujemy biogaz, który w całości wykorzystujemy na własne potrzeby do (...)
str. 54
1.
Czynności opodatkowane podatkiem akcyzowym
W przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy, jest: 1) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; 2) (...)
str. 54
2.
Obowiązek rejestracji do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych
Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 72) wprowadzono (...)
str. 55
3.
Obowiązki związane ze składaniem deklaracji podatkowych od wyrobów gazowych
Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) wprowadziła w ustawie o (...)
str. 56
4.
Podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych
Do prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych zgodnie z art. 138j ust. 1 ustawy zobowiązani są: pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży wyrobów gazowych na terytorium kraju finalnemu (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Ocieplenie elewacji w budynku należącym do wspólnoty jako koszt zarządu nieruchomością wspólną
Spółka (podatnik VAT) jest właścicielem lokalu użytkowego, wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej. Lokal wchodzi w skład wspólnoty, składającej się wyłącznie z lokali użytkowych. Wspólnota zamierza (...)
str. 58
2.
Termin odliczenia VAT z tytułu opłaty utrzymaniowej do licencji
Spółka otrzymała fakturę dokumentującą opłatę utrzymaniową do licencji za okres 1 marca 2021 - 31 marca 2022 r. Opłata ta daje prawo do korzystania z (...)
str. 60
3.
Usługi w zakresie instalacji monitoringu wraz z materiałem a obowiązek stosowania GTU_06
Czy przy świadczeniu usług instalacji systemu monitoringu wraz z materiałem faktura powinna być oznaczona w JPK_VAT z deklaracją symbolem GTU_06? W ramach tej usługi zakupiono (...)
str. 61
4.
Sprzedaż nieruchomości będącej środkiem trwałym firmy
Czynny podatnik VAT prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą. Kilka lat wcześniej wspólnie z żoną, z którą posiada wspólność majątkową, nabył ze środków własnych działkę, na której (...)
str. 62
5.
Zapłata zaliczki i rozliczenie faktury końcowej w MPP
Czy nabywca, który otrzymuje fakturę zaliczkową oraz fakturę końcową (obie na wartość poniżej 15.000 zł) obejmujące towary/usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ustawy o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2021 r., pod poz. 1135, opublikowano ustawę z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach (...)
str. 66
2.
Bilety jednorazowe uznawane za fakturę
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 czerwca 2021 r., pod poz. 1105 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 (...)
str. 66
3.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 czerwca 2021 r., pod poz. 1111 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 (...)
str. 67
4.
Nowe deklaracje akcyzowe
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 czerwca 2021 r., pod poz. 1089 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.