Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Prace bilansowe, które należy zakończyć w marcu 2024 r.
Jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, w harmonogramie prac bilansowych za 2023 r. powinny uwzględnić terminy wymienione w poniższej tabeli. Lp. Rodzaj prac (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
1.
Skutki sprzedaży środka trwałego w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na (...)
str. 5
2.
Faktura otrzymana w grudniu, a dostawa w styczniu
W grudniu 2023 r. otrzymaliśmy fakturę za towary, które zostały dostarczone w styczniu 2024 r. Właścicielami towarów staliśmy się w styczniu 2024 r. i wtedy (...)
str. 10
3.
Saldo z tytułu wpłat do PPK, które nie stanowi jeszcze wymagalnego zobowiązania wobec instytucji finansowej
Wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacamy 10. dnia miesiąca następnego. Z związku z tym na dzień bilansowy konto zobowiązań z tytułu wpłat do PPK wykazuje saldo, (...)
str. 11
4.
Rata kredytu za grudzień spłacona w styczniu
Spółka z o.o. 2 stycznia 2024 r. spłaciła ratę kredytu o terminie spłaty przypadającym na 31 grudnia 2023 r. Czy w bilansie sporządzonym na 31 (...)
str. 13
5.
Refaktura wystawiona w styczniu, dotycząca zużycia energii w grudniu
Głównym przedmiotem działalności naszej spółki jest sprzedaż artykułów elektrycznych. Ponadto jesteśmy właścicielem kilku nieruchomości, które wynajmujemy. W grudniu 2023 r. otrzymaliśmy i ujęliśmy w księgach (...)
str. 14
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Kwalifikacja zdarzeń gospodarczych do odpowiedniego źródła przychodów w świetle przepisów podatkowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych (...)
str. 16
2.
Przypisanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodów
Wyodrębnienie źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy również kosztów uzyskania przychodów. Tym samym, koszty takie będą mogły podlegać zaliczeniu do źródła zyski (...)
str. 17
3.
Bilansowe ujęcie przychodów z zysków kapitałowych oraz przyporządkowanych im kosztów
Definicja przychodów z zysków w świetle ustawy o rachunkowości Przez przychody i zyski w rachunkowości rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o (...)
str. 19
4.
Przykłady ewidencji wybranych pozycji zysków kapitałowych
W myśl art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), (...)
str. 22
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Błędy popełnione w 2023 r., wykryte przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Jednostka ma obowiązek korygować wszelkie wykryte błędy, bez względu na to, czy były popełnione w bieżącym roku obrotowym, czy w poprzednich latach. Błędy wynikają najczęściej (...)
str. 24
1.
Ujęcie w księgach korekty błędu wykrytego przed sporządzeniem sprawozdania finansowego
W naszej jednostce dniem bilansowym jest 31 grudnia. W lutym 2024 r. wykryliśmy w księgach rachunkowych 2023 r. błąd, polegający na ujęciu kosztów zakupu usług, (...)
str. 25
2.
Ujęcie w księgach korekty błędu wykrytego po sporządzeniu sprawozdania finansowego
W marcu 2024 r., po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2023 r., nasza spółka wykryła błąd polegający na nieujęciu w księgach rachunkowych 2023 r. nienotyfikowanych odsetek (...)
str. 27
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
IV.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
Nasza spółka posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu od 1999 r., które jest w trakcie amortyzacji bilansowej. W grudniu 2022 r. otrzymaliśmy z urzędu zawiadomienie o (...)
str. 30
1.
Regulacje prawne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
Zmiany w prawie użytkowania wieczystego gruntów wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w (...)
str. 30
2.
Zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich korekta
W księgach rachunkowych prawo użytkowania wieczystego gruntu, jako rzeczowe prawo majątkowe, zalicza się do środków trwałych podlegających amortyzacji. Z punktu widzenia prawa bilansowego prawo własności (...)
str. 31
3.
Ustalenie wartości początkowej gruntu
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności stanowi szczególny sposób nabycia gruntu. Sposób ujęcia w księgach rachunkowych operacji przekwalifikowania prawa użytkowania wieczystego gruntu w (...)
str. 32
4.
Faktury za opłaty przekształceniowe oraz związana z tym kwestia VAT i korekta wartości początkowej gruntu
Od 1 stycznia 2022 r. w odniesieniu do opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obowiązek podatkowy w VAT powstaje z momentem (...)
str. 33
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Ustalenie i ujęcie w księgach rachunkowych odpisu na ZFŚS w 2024 r.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z tego funduszu. W świetle ustawy z (...)
str. 35
1.
Wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS w 2024 r.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu reguluje ustawa (...)
str. 35
2.
Utworzenie i rozliczanie odpisu podstawowego w księgach rachunkowych
Do ewidencji utworzenia oraz zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS służy konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". Konto 85-0 jest kontem bilansowym, pasywnym. Po stronie Ma tego (...)
str. 37
3.
Prowizje i odsetki dotyczące wyodrębnionego rachunku ZFŚS i ich ewidencja księgowa
Środki ZFŚS gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym (por. art. 12 ustawy o ZFŚS). W księgach rachunkowych środki te ujmuje się na osobnym koncie księgowym (...)
str. 39
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE
1.
Podpisywanie sprawozdań finansowych jednostek obsługiwanych przez centrum usług wspólnych
Gminne centrum usług wspólnych, działające w formie jednostki budżetowej, zapewnia wspólną obsługę, w tym finansowo-księgową, jednostkom organizacyjnym gminy. Kto powinien podpisywać sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych (...)
str. 41
2.
Podpis składany na dokumentach elektronicznych w jednostce sektora finansów publicznych
W jakiej formie powinien być składany podpis przez głównego księgowego w rozumieniu art. 54 ustawy o finansach publicznych na dokumentach elektronicznych, np. fakturach elektronicznych, czy (...)
str. 42
3.
Zakup zestawu nagłośnieniowego do szkoły na potrzeby organizacji różnych imprez i uroczystości szkolnych
Na potrzeby organizacji różnych imprez i uroczystości szkolnych planujemy zakup zestawu nagłośnieniowego o wartości około 7.000 zł. Czy możemy zakupić ten zestaw z wydatków bieżących (...)
str. 45
H.
STANDARDY RACHUNKOWOŚCI KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
VI.
Połączenia prawne spółki zależnej z dominującą - mity o połączeniach pod wspólną kontrolą - część I
Istnieje wiele powodów, dla których prowadząca działalność gospodarczą jednostka, najczęściej będąca spółką prawa handlowego (uregulowana w Kodeksie spółek handlowych), decyduje się na wejście w związek (...)
str. 46
1.
Geneza określenia "połączenie pod wspólną kontrolą"
Połączenia prawne, u podstaw których leży wcześniejszy związek kapitałowy, określa się powszechnie w rachunkowości mianem połączeń pod wspólną kontrolą. Takie określenie wywodzi się z ang. (...)
str. 46
2.
Obalenie mitu wokół uznania transakcji za połączenie pod wspólną kontrolą i metody jej rozliczenia
Poniżej zostaną przedstawione argumenty, uzasadniające tezę o obaleniu mitu wokół kwalifikacji połączeń spółek do połączeń pod wspólną kontrolą i stosowania metody łączenia udziałów, którą w (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Gdzie w bilansie wykazać saldo konta 28 "Odpisy aktualizujące należności"?
W 2023 r. należności wątpliwe objęłam odpisem aktualizującym. W której pozycji bilansu powinnam wykazać saldo Ma konta 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"? Konto 28 "Odpisy (...)
str. 53
2.
Jak ująć w księgach i bilansie kwoty pobrane przez wspólników spółek osobowych na zakupy firmowe?
W spółce jawnej pobrane środki na zakupy firmowe księgujemy po stronie Wn konta 24-2 "Rozrachunki ze wspólnikami", w korespondencji ze stroną Ma konto 10 "Kasa". (...)
str. 54
3.
W jakiej wartości wprowadzić do ksiąg rachunkowych samochód wykupiony z leasingu operacyjnego?
Wykorzystujemy w prowadzonej działalności samochód osobowy na podstawie leasingu operacyjnego. Umowa leasingowa obejmuje okres od lipca 2020 r. do czerwca 2024 r. Po zakończeniu okresu (...)
str. 55
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Problem wynagrodzeń rozliczanych w kosztach wytworzenia wyrobów - próba podejścia praktycznego
Rozliczamy produkcję na kontach zespołu 4 i 5, więc wynagrodzenia wchodzą do technicznego kosztu wytworzenia wyrobów i odkładają się na stanie magazynowym do czasu sprzedaży. (...)
str. 56
2.
Możliwość wydłużenia pierwszego roku obrotowego w stowarzyszeniu powstałym w listopadzie 2023 r.
Jesteśmy stowarzyszeniem wpisanym do KRS, nieprowadzącym działalności gospodarczej. Prowadzimy księgi rachunkowe. Rokiem obrotowym stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Czy w związku z tym, że powstaliśmy w (...)
str. 58
3.
Skutki otrzymania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w księgach wierzyciela i dłużnika
Otrzymaliśmy z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W nakazie są zawarte następujące dane: kwota z faktur, odsetki, rekompensata za koszty odzyskiwania należności oraz kwota (...)
str. 59
3.1.
Podstawa prawna wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
W świetle art. 480 1 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c), sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, (...)
str. 59
3.2.
Koszty i przychody związane z dochodzeniem należności w księgach wierzyciela
Wynikające z nakazu zapłaty odsetki zalicza się w księgach rachunkowych wierzyciela do przychodów finansowych. Natomiast wydatki związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej, np. opłaty (...)
str. 60
3.3.
Ujęcie kwot wynikających z nakazu zapłaty w księgach dłużnika
W księgach rachunkowych dłużnika kwotę odsetek wykazanych w nakazie zapłaty w postępowaniu upominawczym zalicza się do kosztów finansowych. Natomiast kwotę rekompensaty za dochodzenie należności oraz (...)
str. 61
4.
Sprzedaż udziałów spółki z o.o. dokonana przez jednego ze wspólników na rzecz pozostałych
W spółce z o.o. było trzech wspólników. Jeden z nich sprzedał wszystkie swoje udziały pozostałym wspólnikom, tj. jednemu 20 udziałów, a drugiemu 30 udziałów. Wartość (...)
str. 61
5.
Prezentacja dowodów magazynowych w strukturze JPK_MAG
Czy jednostka produkcyjna w strukturze JPK_MAG do dowodu PZ powinna przypisać przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu, udokumentowane dowodem PW? Jednostka produkcyjna w strukturze (...)
str. 62
6.
Zasady ustalania efektywnej stopy podatkowej u podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Jak oblicza się efektywną stopę podatkową u podatnika CIT? Co się bierze pod uwagę podczas jej wyliczania? Efektywna stopa podatkowa to procentowy wskaźnik określający rzeczywiste (...)
str. 63
7.
Podatek od wartości dodanej od zakupu paliwa i opłat drogowych w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej
Jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku od wartości dodanej od zakupu paliwa i opłat drogowych za granicą. Jak powinniśmy księgować faktury, na których jest VAT zagraniczny, (...)
str. 65
8.
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów
Nasza spółka uzyskała w 2023 r. świadectwa efektywności energetycznej, tzw. białe certyfikaty, potwierdzające deklarowaną oszczędność energii wynikającą z przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. W 2023 (...)
str. 66
9.
Środki pieniężne z dotacji przeznaczone na zakup pompy ciepła w spółdzielni mieszkaniowej
Spółdzielnia mieszkaniowa zamierza zakupić i zamontować pompę ciepła dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zostanie jej na ten cel przyznana częściowa dotacja z urzędu marszałkowskiego. Pozostałe środki (...)
str. 68
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.