Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 19 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2024 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.010 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kursy walut obcych stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień bilansowy, (...)
str. 4
2.
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2024 r.
Badaniu za 2024 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania (...)
str. 5
3.
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2024 r.
Przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązani - stosownie do art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości - do zawarcia umowy (...)
str. 6
4.
Opublikowano dyrektywę zmieniającą dyrektywę o rachunkowości
ZMIANA DYREKTYWY O RACHUNKOWOŚCI W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 21 grudnia 2023 r. nr L 2023/2775 opublikowano dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2023/2775 z dnia (...)
str. 7
5.
Opublikowano standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 22 grudnia 2023 r. nr L 2023/2772 opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2772 z dnia (...)
str. 8
B.
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
1.
Wycena i prezentacja w bilansie środków trwałych w budowie
Środki trwałe w budowie to środki trwałe będące w okresie budowy, montażu lub ulepszenia. Na dzień bilansowy wycenia się je w wysokości ogółu kosztów pozostających (...)
str. 9
1.1.
Zasady ujęcia środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na (...)
str. 9
1.2.
Inwentaryzacja środków trwałych w budowie
Zanim jednostka przystąpi do wyceny bilansowej środków trwałych w budowie zobowiązana jest przeprowadzić ich inwentaryzację. Zgodnie z przepisami art. 26 ustawy o rachunkowości, inwentaryzację aktywów (...)
str. 10
1.3.
Ustalenie wartości środków trwałych w budowie na dzień bilansowy
Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wycenia się na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości w wysokości ogółu kosztów pozostających (...)
str. 11
1.
Organizacja i funkcjonowanie fundacji rodzinnej
Zasady zakładania fundacji rodzinnej Od 22 maja 2023 r. można zakładać fundację rodzinną. Jej organizację i funkcjonowanie, w tym prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta, (...)
str. 14
2.
Obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych przez fundację rodzinną
Fundacja rodzinna jest osobą prawną i mają do niej zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto, zgodnie z art. 1 ust. 3 (...)
str. 16
3.
Ujęcie majątku fundacji rodzinnej w księgach rachunkowych
Jednym z warunków powstania fundacji rodzinnej, określonych w art. 21 ustawy o fundacji rodzinnej, jest sporządzenie spisu mienia oraz wniesienie funduszu założycielskiego o wartości określonej (...)
str. 18
4.
Zakres działalności gospodarczej fundacji rodzinnej
Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w ograniczonym zakresie, wskazanym w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, tj. tylko w zakresie: 1) zbywania mienia, o (...)
str. 19
5.
Fundacja rodzinna na gruncie ustawy o CIT
Fundacja rodzinna, jako podmiot nabywający osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, podlega zasadom opodatkowania dochodów osób prawnych, na mocy art. 1 ust. (...)
str. 20
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
III.
Zawieszenie wykonywania działalności przez jednostkę w ujęciu podatkowym i bilansowym
Przedsiębiorcom przysługuje prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej niezależnie od formy prowadzonej działalności. W okresie zawieszenia obowiązki w zakresie rozliczeń podatkowo-bilansowych jednostek zostały ograniczone.
str. 21
1.
Podmioty, które mogą zawiesić działalność gospodarczą
Według art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.), (...)
str. 21
2.
Okres zawieszenia działalności gospodarczej
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak (...)
str. 22
3.
Dozwolone działania w trakcie zawieszenia działalności
W świetle art. 25 Prawa przedsiębiorców, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności (...)
str. 22
4.
Ograniczenie obowiązków wynikające z zawieszenia działalności
Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej "wyłącza" obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego - dotyczy to głównie jednoosobowych przedsiębiorców czy (...)
str. 23
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Faktoring odwrotny w księgach i rachunku przepływów pieniężnych dłużnika
Zawarliśmy z bankiem umowę faktoringu odwrotnego, dotyczącą zobowiązań z tytułu zakupu dostaw towarów i usług. Jak w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią powinniśmy zaprezentować (...)
str. 27
1.
Ujęcie faktoringu odwrotnego w księgach dłużnika
Faktoring odwrotny skierowany jest do podmiotów dokonujących zakupów, a nie do sprzedawców. Zatem to usługa dla tych, którzy kupują produkty z krótkim terminem płatności, a (...)
str. 27
2.
Wpływ faktoringu odwrotnego na przepływy pieniężne dłużnika
Zaciągnięcie zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego skutkuje jedynie zmniejszeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług lub pozostałych zobowiązań oraz zwiększeniem zobowiązań finansowych. Operacja ta nie (...)
str. 28
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Inwentaryzacja środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym
W naszej firmie środki trwałe znajdujące się na terenie strzeżonym poddajemy spisowi z natury raz na 4 lata. Czy w roku, w którym nie przypada (...)
str. 31
2.
Moment zaprzestania naliczania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży
Jesteśmy dealerem samochodów. W ewidencji środków trwałych posiadamy samochody, które wykorzystywane są jako zastępcze dla klientów lub demonstracyjne. Co jakiś czas według standardów importera musimy (...)
str. 33
3.
Uwzględnienie sprzedaży środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych
Spółka w 2023 r. sprzedała kontrahentowi z Niemiec środek trwały (maszynę produkcyjną). Do dnia bilansowego kontrahent uregulował 80% należności. W wyniku tej transakcji spółka naliczyła (...)
str. 34
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Procedura rozliczenia wyników spisu z natury według stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów
Ustawa o rachunkowości określa metody inwentaryzacji, terminy oraz częstotliwość jej przeprowadzenia. Wymaga również, by przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg (...)
str. 37
2.
Rodzaje różnic ujawnionych w toku inwentaryzacji
W myśl definicji zawartej w stanowisku w sprawie inwentaryzacji zapasów różnice inwentaryzacyjne to stwierdzone podczas spisu z natury różnice między stanami rzeczywistymi określonych składników zapasów (...)
str. 38
3.
Rozliczenie niedoborów usprawiedliwionych
Niedobory obciążające koszty podstawowej działalności operacyjnej Stwierdzone niedobory widniejące jako saldo Wn konta 24-1/0 zależnie od przyczyn ich powstania mogą zostać wyksięgowane w ciężar kosztów (...)
str. 39
4.
Rozliczenie niedoborów nieusprawiedliwionych
W świetle stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów niedobory nieusprawiedliwione to niedobory powstałe wskutek zaniedbań, nadużyć, braku właściwego zabezpieczenia, ochrony lub niewłaściwych warunków składowania. Wśród niedoborów (...)
str. 42
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE
1.
Rozbudowa ogrodu terapeutycznego utworzonego na terenie szpitala
W 2020 r. na terenie szpitala utworzono ogród terapeutyczny, w skład którego wchodziła altana, ścieżki, trawniki i nasadzenia. Obiekt zakwalifikowano do grupy 290 KŚT "Budowle (...)
str. 43
2.
Dodatek terenowy należny pracownikowi socjalnemu
Pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce pomocy społecznej otrzyma dodatek terenowy do wynagrodzenia w wysokości 400 zł miesięcznie. Na jakich kontach (...)
str. 44
3.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane przez jednostkę budżetową byłemu pracownikowi
Jesteśmy jednostką budżetową. W listopadzie 2023 r. jeden z naszych pracowników rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem. W pierwszym kwartale 2024 r. wypłacimy mu dodatkowe (...)
str. 46
H.
STANDARDY RACHUNKOWOŚCI KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
VI.
Odroczony podatek dochodowy według KSR nr 2
Bilansowe przychody i koszty różnią się niekiedy od przychodów i kosztów podatkowych. Jest to związane ze stosowaniem dla potrzeb księgowych nadrzędnych zasad rachunkowości, takich jak (...)
str. 47
1.
Jednostki zobowiązane do ustalania podatku odroczonego
Na temat projektu aktualizacji KSR nr 2 w ZMR nr 23 z 2023 r. na str. 5 Regulacje związane z ustalaniem odroczonego podatku dochodowego zostały (...)
str. 47
2.
Możliwość odstąpienia od ustalania podatku odroczonego
Nie wszystkie podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych muszą ustalać i prezentować w sprawozdaniu finansowym odroczony podatek dochodowy. Przepisy art. 37 ust. 10 (...)
str. 48
3.
Przejściowe różnice między bilansową wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową
Przy ustalaniu podatku odroczonego należy w pierwszej kolejności wyodrębnić różnice przejściowe. KSR nr 2 definiuje różnice przejściowe jako różnice pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów (...)
str. 48
4.
Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego (por. art. 37 (...)
str. 49
5.
Ewidencja w księgach odroczonego podatku dochodowego
Odroczony podatek dochodowy ustala się i ewidencjonuje na koniec okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Ujęcie go w księgach rachunkowych może nastąpić poprzez: (...)
str. 51
6.
Różnice przejściowe pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów i pasywów na przykładach liczbowych
Zaprezentowane przykłady przedstawiają sposób stosowania tzw. metody bilansowej ustalenia różnic przejściowych między wartością podatkową i bilansową aktywów i zobowiązań. W przykładach przyjęto obowiązującą w 2023 (...)
str. 52
7.
Prezentacja odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się w bilansie odpowiednio jako rozliczenia międzyokresowe i rezerwy. W przypadku podziału aktywów na trwałe i (...)
str. 55
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy należy zawiadomić urząd skarbowy o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych?
Nasza jednostka (jednoosobowa działalność gospodarcza) prowadziła w 2023 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów. W 2023 r. nie przekroczyliśmy limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych (...)
str. 56
2.
Jak zaksięgować koszt dotyczący konsultacji prawniczej?
Otrzymaliśmy pismo (wezwanie) z PFR o zwrot subwencji. Konsultowaliśmy się w tej sprawie z prawnikiem, który za swoją usługę wystawił nam fakturę. Po konsultacji wiemy, (...)
str. 57
3.
W której pozycji bilansu wykazać saldo rozrachunków ze wspólnikami z tytułu wypłat na poczet zysku?
Jesteśmy spółką jawną. Na koncie "Rozrachunki ze wspólnikami" księgujemy zaliczkowe wypłaty na poczet zysku. W której pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy (...)
str. 58
4.
Na jakiej podstawie wprowadza się do ksiąg środki trwałe w leasingu finansowym?
Umowy leasingu operacyjnego przekształcone zostały w naszej spółce od 1 stycznia 2024 r. w umowy leasingu finansowego. Czy środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego należy (...)
str. 58
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego prostej spółki akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki akcyjnej
Sporządzam sprawozdanie finansowe prostej spółki akcyjnej, która powstała z przekształcenia spółki akcyjnej. Spółka nie spełnia kryteriów kwalifikujących sprawozdanie finansowe do badania. Dotychczas spółka akcyjna podlegała (...)
str. 59
2.
Odroczony podatek dochodowy w jednostce ponoszącej stratę
Jesteśmy spółką z o.o. Od początku naszej działalności (tj. od 2016 r.) ponosimy stratę i raczej nigdy nie osiągniemy zysku. Jesteśmy bowiem spółką gminną dokapitalizowaną (...)
str. 61
3.
Nieruchomość mieszkalna z najemcami nabyta w celu sprzedaży w krótkim okresie
Spółka, której podstawową działalnością nie jest obrót nieruchomościami, kupiła lokal mieszkalny z najemcami. Czy lokal ten powinien być zakwalifikowany jako nieruchomość inwestycyjna? Spółka wycenia nieruchomości (...)
str. 62
4.
Dofinansowanie z ZUS otrzymane na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
Nasza jednostka w 2023 r. starała się o wsparcie z ZUS na poprawę bhp w ramach konkursu ogłoszonego w programie "Dofinansowanie działań płatnika składek na (...)
str. 63
5.
Ujęcie w księgach wyprodukowanej maszyny demonstracyjnej oraz kosztów jej modyfikacji i ulepszenia
Spółka z o.o. wyprodukowała maszynę, która jest używana w celu demonstracji możliwości produktu dla potencjalnych klientów spółki zarówno w siedzibie, jak i na targach branżowych. (...)
str. 64
6.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym nieruchomości zaliczonych do inwestycji
Z polityki rachunkowości naszej jednostki wynika, że nieruchomości inwestycyjne wyceniamy według zasad określonych dla środków trwałych. W grudniu 2022 r. zakupiliśmy budynek, który stanowi inwestycję (...)
str. 66
7.
Dokument będący podstawą ujęcia w księgach wierzyciela odsetek naliczonych wyrokiem sądu
Otrzymaliśmy wyrok sądu, z którego wynika, że kontrahent zobowiązany jest uregulować naszą należność wraz z odsetkami. Czy odsetki zasądzone wyrokiem powinniśmy zaksięgować na podstawie wyroku (...)
str. 68
8.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po przejściu na księgi rachunkowe
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2023 r. przeszedłem na księgi rachunkowe z powodu przekroczenia limitu przychodów. Osiągnięte wyniki sprzedaży oraz suma bilansowa w (...)
str. 70
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.