Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Fundusz na cele inwestycyjne jako koszt podatkowy
Podatnik CIT, po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie o CIT, może ująć w kosztach uzyskania przychodów odpisy dokonane na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony (...)
str. 4
1.1.
Uprawnieni podatnicy
Aby móc korzystać z omawianej preferencji, podatnik musi podlegać obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów - bez względu na miejsce ich osiągania - w Polsce. (...)
str. 4
1.2.
Podmioty pozbawione preferencji
Uprawnienie do preferencji, która daje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów na fundusz na cele inwestycyjne, nie przysługuje podmiotom wymienionym w art. 28k updop. Podmiotami (...)
str. 6
1.3.
Zasady tworzenia funduszu
Aby odpisy na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne mogły zostać rozliczone w kosztach podatkowych, fundusz ten musi być utworzony z zysku (...)
str. 8
1.4.
Wydatkowanie zgromadzonych środków na cele inwestycyjne
Środki zgromadzone na funduszu na cele inwestycyjne muszą zostać wydatkowane na te cele nie później niż w roku podatkowym następującym po roku, w którym dokonano (...)
str. 9
1.5.
Skutki niewłaściwego wydatkowania środków funduszu
Powstanie przychodu do opodatkowania Jeżeli wystąpi sytuacja, w której podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów odpis na cele inwestycyjne, jednak nie spełnił przewidzianych w ustawie (...)
str. 11
2.
Limity na 2024 r. obowiązujące podatników podatku dochodowego
Wzorem lat ubiegłych, w październikowym numerze Przeglądu Podatku Dochodowego informujemy o nowych kwotach limitów wyrażonych w euro i przeliczanych na złote według średniego kursu euro (...)
str. 13
2.1.
Status małego podatnika
Małym podatnikiem PIT w rozumieniu art. 5a pkt 20 updof jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła (...)
str. 13
2.2.
Jednorazowa amortyzacja
W odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) prawo do jednorazowej amortyzacji, dokonywanej na zasadach określonych w art. 22k (...)
str. 14
2.3.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników PIT
Obowiązek zaprowadzenia ksiąg u przedsiębiorcy Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek (...)
str. 14
2.4.
Opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Dopuszczalność stosowania zryczałtowanej formy opodatkowania Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych (...)
str. 15
3.
Definicja spółki nieruchomościowej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
W informacji przekazywanej do mediów na zapytania dziennikarzy (ID informacji 13668), a zamieszczonej 19 września 2023 r. na stronie https://eureka.mf.gov.pl, Ministerstwo Finansów wypowiedziało się na (...)
str. 15
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Transakcje z kontrahentami - wybrane problemy
1.1.
Kurs waluty właściwy do przeliczenia kosztu
Firma (podatnik PIT) kupiła towar od kontrahenta z UE. Towar wyszedł z magazynu 31 sierpnia 2023 r. i dotarł do firmy 1 września 2023 r. (...)
str. 18
1.2.
Wykonanie usługi - data ustalenia przychodu
Firma 31 sierpnia 2023 r. wykonała jednorazową usługę na rzecz kontrahenta z UE. Z tego tytułu 1 września 2023 r. wystawiła fakturę z datą sprzedaży (...)
str. 18
1.3.
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży towaru
Firma sprzedała towar kontrahentowi. Towar wyszedł z magazynu 31 sierpnia 2023 r., a do klienta dotarł 1 września 2023 r. Fakturę wystawiono 1 września 2023 (...)
str. 19
2.1.
Samochód rajdowy
Spółka (osoba prawna) zamierza kupić samochód rajdowy przeznaczony wyłącznie do udziału w zawodach sportowych (rajdach). Ma on stanowić narzędzie promocji (reklamy) firmy. Zostanie na nim (...)
str. 20
2.2.
Licencja pilota
Dla Prenumeratorów GOFIN J Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna w serwisie www.interpretacje.gofin.pl » W związku z niestabilną sytuacją na rynku budowlanym podatnik (...)
str. 21
2.3.
Udział w zawodach jeździeckich
Podatniczka w ramach działalności gospodarczej planuje rozpocząć nową aktywność, która będzie polegać na działalności stajni wyścigowej w zakresie udziałów koni w zawodach m.in. jeździeckich. Z (...)
str. 21
3.
Refakturowanie usług na najemcę
Spółka z o.o. wynajmuje powierzchnie biurowe. Zgodnie z umową najmu, najemca pokrywa koszty energii elektrycznej. W sierpniu 2023 r. spółka otrzymała fakturę, która zawierała ratę (...)
str. 22
4.
Najem mieszkania na czas podróży przedsiębiorcy
Osoba fizyczna ma zarejestrowaną działalność gospodarczą we Wrocławiu. Czy jeśli wynajmie mieszkanie w Warszawie, to czynsz z tytułu najmu tego lokalu będzie można uznać za (...)
str. 23
5.
Wydatki na miejsca noclegowe dla przyszłych współpracowników firmy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Koszty zapewnienia noclegów przyszłym zleceniobiorcom (obcokrajowcom) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 września (...)
str. 25
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Zaliczki na podatek dochodowy osoby zatrudnionej w tej samej firmie na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia
Pracownik jest zatrudniony w firmie na pełen etat. Jednocześnie dla tej samej firmy świadczy prace zlecone. Jak prawidłowo pobierać zaliczki na podatek dochodowy? Czy dochód (...)
str. 26
1.1.
Kwalifikacja do źródła przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wyodrębnił źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. I tak, w sytuacji przedstawionej (...)
str. 26
1.2.
Zaliczka od przychodów ze stosunku pracy
Pracodawca ma obowiązek - jako płatnik - obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tego pracodawcy przychody (...)
str. 27
1.3.
Obliczenie zaliczki od należności zleceniobiorcy
W rozpatrywanej sytuacji zleceniodawca przy wypłacie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia jest obowiązany - jako płatnik - pobierać zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z zasadami (...)
str. 27
2.
Moment złożenia oświadczenia o rozliczaniu się z małżonkiem
W sierpniu 2023 r. dochód pracownika przekroczył pierwszy próg podatkowy. W związku z czym przy poborze zaliczki na podatek zastosowaliśmy stawkę 12% i 32%. Do (...)
str. 28
3.
Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego po śmierci pracownika a obowiązki płatnika
Zmarł pracownik przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym. Po ustaleniu spadkobiercy pracodawca powinien wypłacić należne świadczenia, które wchodzą do masy spadkowej. Do wypłaty po śmierci tego pracownika (...)
str. 29
4.
50% koszty u osób korzystających z ulgi dla seniorów - interpretacja organu podatkowego
U pracowników korzystających z ulgi dla seniorów do kwoty 85.528 zł, 50% koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 34.472 zł. Natomiast osoba, która uzyskuje przychody (...)
str. 31
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Budynki jako podlegające amortyzacji środki trwałe
Środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są m.in. budynki oraz lokale będące odrębną własnością, które posiadają cechy określone w art. 22a ust. 1 updof i art. 16a (...)
str. 33
1.2.
Brak zapisów w akcie notarialnym
Zarówno grunt, jak i budynek stanowią odrębne środki trwałe. Wobec tego wprowadzając je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należy dla każdego (...)
str. 33
1.3.
Wycena dokonana przez podatnika
Za wartość początkową środków trwałych w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia, a jeżeli były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji (...)
str. 34
1.4.
Wartość początkowa składnika majątku ustalana według wyceny sporządzonej przez biegłego
W sytuacji gdy podatnik PIT wytworzy środek trwały we własnym zakresie (np. wybuduje budynek), wówczas, co do zasady, wartością początkową tego składnika majątku jest koszt (...)
str. 36
2.
Rozliczenie nakładów na budowę parkingu i ogrodzenia
Podatnik zakończył budowę budynku magazynowego z pomieszczeniami biurowymi. Przy budynku został wybudowany parking. Budynek wraz z parkingiem został ogrodzony. Czy parking oraz ogrodzenie stanowią odrębne (...)
str. 38
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.1.
Praca zdalna - uwagi ogólne
Mocą ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) (...)
str. 39
1.2.
Koszty organizacji pracy i inne wydatki
Wdrożenie pracy zdalnej wiąże się dla pracodawcy z dodatkowymi obowiązkami. Regulacje kodeksowe nakładają na pracodawcę wymóg dotyczący organizacji pracy zdalnej w miejscu jej wykonywania przez (...)
str. 39
1.3.
Podatkowe rozliczenie kosztów i ich ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Koszty związane z organizacją pracy zdalnej i jej wykonywaniem przez pracowników stanowią u pracodawcy koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof. Są (...)
str. 40
2.
VAT naliczony od wydatków z tytułu używania firmowego samochodu osobowego do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą
Prowadzę działalność gospodarczą, z której dochód do opodatkowania ustalam na podstawie podatkowej księgi. Jestem również czynnym podatnikiem VAT. Wykonuję czynności opodatkowane i zwolnione z VAT, (...)
str. 42
2.1.
Limitowanie kosztów podatkowych
Jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 46a updof, za koszty uzyskania przychodów generalnie nie uważa się 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu (...)
str. 42
2.2.
Częściowe odliczenie VAT naliczonego
Aby prawidłowo ustalić wysokość wydatków związanych z używaniem firmowych samochodów osobowych, która może być uwzględniona jako koszt uzyskania przychodów, trzeba ustalić, jaka część VAT naliczonego (...)
str. 43
3.
Pominięcie mechanizmu podzielonej płatności przy zapłacie wierzytelności zajętej przez komornika
Podatnik otrzymał fakturę potwierdzającą zakup tzw. towarów wrażliwych o wartości powyżej 15.000 zł (z VAT). Faktura jest oznaczona adnotacją "mechanizm podzielonej płatności". Wierzytelność z tej (...)
str. 44
4.
Przychód z usług rozliczanych w okresach miesięcznych
Podatnik w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym świadczy usługi transportowe. Na podstawie umowy usługi są rozliczane za okresy miesięczne. Fakturę za dany miesiąc wystawia (...)
str. 45
5.
Umorzenie pożyczki przez wierzyciela wyklucza jej rozpoznanie jako kosztu podatkowego - wyrok NSA
Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jedynie pożyczki umorzone przez sąd w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Tak wynika z wyroku NSA z 6 lipca (...)
str. 46
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Prace budowlane realizowane przez polską firmę w innym kraju
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której podpisał umowę na wykonanie usługi budowlanej na terytorium Niemiec. Usługa ta polega na wymianie dachu na hali magazynowej. (...)
str. 48
1.1.
Zagraniczny zakład podatkowy - wyjaśnienie pojęcia
Zgodnie z ustawą o PIT i ustawą o CIT zagraniczny zakład to stała placówka, poprzez którą podmiot mający odpowiednio miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na (...)
str. 48
1.2.
Uwzględnienie postanowień polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez polskiego przedsiębiorcę w Niemczech należy rozpatrywać na gruncie postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego (...)
str. 50
2.
Opodatkowanie odsetek zagranicznych uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej
Osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, z której dochody są opodatkowane podatkiem liniowym. W ramach tej działalności udzieliła pożyczek firmom (...)
str. 51
2.1.
Pożyczki udzielane w ramach działalności gospodarczej
Stosownie do art. 14 ust. 1 updof, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, uważa się kwoty (...)
str. 51
2.2.
Dochody zagraniczne opodatkowane PIT
W opisanym stanie faktycznym podatnik opodatkowuje osiągnięty dochód z działalności gospodarczej stawką 19% (art. 30c ust. 1 updof). Zgodnie z art. 30c ust. 4 updof, (...)
str. 51
2.3.
Przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
W opisanej sprawie wypłacającym odsetki ze swojego majątku jest podmiot białoruski (pożyczkobiorca), zatem źródło tych odsetek znajduje się na terytorium Białorusi, przy czym należności z (...)
str. 52
2.4.
Odliczanie podatku zapłaconego za granicą
Na podstawie powołanych wcześniej przepisów (art. 30c ust. 4 i 5 updof w związku z art. 23 ust. 2 umowy) przy obliczaniu podatku należnego od (...)
str. 52
2.5.
Rozliczenie dochodów w zeznaniu podatkowym
Podatkiem należnym od dochodów uzyskanych przez podatnika w danym roku podatkowym z prowadzonej działalności gospodarczej jest, co do zasady, podatek wynikający z prawidłowo sporządzonego i (...)
str. 53
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Gromadzenie oszczędności na IKZE - korzystanie z preferencji podatkowej w praktyce
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby (...)
str. 54
1.1.
Limit odliczenia wpłat w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej
Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego. Czy w zeznaniu będzie mógł odliczyć wpłaty na IKZE w pełnej wysokości limitu ustalonego dla przedsiębiorców? (...)
str. 54
1.2.
Odliczenie wpłat u podatnika składającego dwa zeznania
Gromadzę oszczędności na IKZE. W bieżącym roku podatkowym uzyskuję przychody ze stosunku pracy i z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy mam prawo (...)
str. 55
1.3.
Wpłata dokonana w roku likwidacji IKZE
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Od kilku lat gromadzę oszczędności w IKZE i w bieżącym roku dokonałem wpłaty na IKZE. Pomimo, że nie osiągnąłem (...)
str. 56
2.
Formalne zawiadomienie o zakończeniu budowy nie jest warunkiem korzystania z ulgi termomodernizacyjnej - wyrok WSA
Okoliczność dokonania formalnego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Decydujące dla dopuszczalności skorzystania (...)
str. 57
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Status wspólnika warunkujący możliwość opodatkowania estońskim CIT
Udziałowcami spółki z o.o. są wyłącznie osoby fizyczne. Są one jednocześnie wspólnikami spółki jawnej. Czy w tej sytuacji spółka z o.o. może być opodatkowana estońskim (...)
str. 59
2.
Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. W 2022 r. stosował opodatkowanie podatkiem liniowym, a w bieżącym roku podatkowym dokonywał wpłat do urzędu skarbowego, opisując je jako wpłaty (...)
str. 60
3.
Umorzona pożyczka przeznaczona na cele statutowe może korzystać ze zwolnienia z CIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Dochód/przychód osiągnięty z tytułu umorzenia pożyczki przeznaczony na realizację celów statutowych fundacji zgodnych z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop będzie (...)
str. 61
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy
Spółka z o.o. kupiła towar. Kwotę w wysokości przekraczającej 15.000 zł wynikającą z faktury zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów i uiściła kontrahentowi. Płatność dotycząca tej (...)
str. 63
2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wpłat do PPK
Pracodawca (spółka z o.o.) obliczył wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego (dalej: PPK) przez siebie finansowane w terminie wypłaty wynagrodzenia za lipiec 2023 r., czyli 10 (...)
str. 63
3.
Rozliczanie straty z prywatnego najmu
W ramach prywatnego najmu wynajmuję mieszkanie. W 2022 r. stosowałem opodatkowanie według skali podatkowej. Z uwagi na poniesione koszty wykazałem stratę. Czy będąc zobligowanym do (...)
str. 64
4.
Jaki podatek od odsetek od kaucji zabezpieczającej wierzytelność?
Podatnik PIT zawarł z bankiem umowę o ustanowienie kaucji, która stanowiła zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu hipotecznego. Po spłacie kredytu bank zwrócił kaucję wraz (...)
str. 65
X.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LISTOPAD 2023 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.11.2023 r. (wtorek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za październik 2023 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.