Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 17 (593) z dnia 10.09.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Projekt rozporządzenia w sprawie KSeF
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (nr druku 754). Projekt (...)
str. 4
II.
Zmiany w systemie SENT dotyczące produktów rolnych
W dniu 12 sierpnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Wystawianie e-faktur w systemie KSeF
W świetle obowiązujących przepisów oprócz występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. (...)
str. 7
1.
Ogólne zasady przy dobrowolnym wystawianiu e-faktur
Przypomnijmy, że KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym m.in. do wystawiania, otrzymywania, przechowywania faktur ustrukturyzowanych, dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym (...)
str. 7
2.
Pytania i odpowiedzi MF dotyczące przesyłania faktur w KSeF
Na stronie internetowej www.podatki.gov.pl/ksef/pytania-i-odpowiedzi-ksef/ Ministerstwo Finansów zamieściło odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania odnośnie KSeF. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia w zakresie przesyłania faktur. "(...) Czy (...)
str. 9
IV.
Pełne odliczanie VAT a dodatkowe badanie techniczne samochodu - kolejny korzystny wyrok sądu
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnik ma prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami, które wykorzystywane są wyłącznie (...)
str. 12
V.
Sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących majątek prywatny
Co do zasady osoby fizyczne, które dokonują transakcji w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykluczone są z grona podatników VAT. Z tym, że organy podatkowe podkreślają, (...)
str. 14
1.
Podejmowanie aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami
Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność (...)
str. 14
2.
Podział gruntu przed jego dostawą
Ustalenie, czy sprzedaż działek powstałych z podziału nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu VAT wymaga również każdorazowo uwzględnienia okoliczności faktycznych występujących w danej sprawie. Z wyroku NSA (...)
str. 17
VI.
Uprawnienia do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur
Od 2022 r. podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rozporządzenie w sprawie KSeF określa: rodzaje (...)
str. 19
1.
Standardowy model uprawnień KSeF - informacje szczegółowe
Podatnik (sprzedawca) - uprawnienia bezpośrednie Podatnik (sprzedawca) posiada w KSeF pełen zakres uprawnień pierwotnych i domyślnych (właścicielskich) do: nadawania uprawnień, wystawiania faktur, dostępu do faktur. (...)
str. 19
2.
Dodatkowy model uprawnień dla JST
Model uprawnień dla podatników będących jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostek podrzędnych jest dodatkowym modelem, z którego mogą korzystać. Funkcjonuje on obok modelu standardowego. W (...)
str. 20
VII.
Obrót krajowy na forum
1.
Rejestracja podatnika zwolnionego z VAT
Czy osoba korzystająca ze zwolnienia podmiotowego z VAT musi się zarejestrować jako podatnik czy wystarczy, że wpisze zwolnienie z VAT na fakturze? [pytanie nr 1460312] (...)
str. 22
2.
Ulga na złe długi - termin korekty
Kontrahent nie zapłacił mi za wykonaną usługę. Termin 90-dniowy od terminu płatności minął w czerwcu, ale zapomniałem wykazać korektę w deklaracji za ten miesiąc. Czy (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Od 15 września 2023 r. możliwość przesyłania paragonów przy użyciu systemu Szefa KAS
Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i (...)
str. 24
1.
Nieodpłatne przekazanie towarów - skutki w VAT
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Ustawodawca określił także przypadki, w których pomimo, że towary są przekazywane (...)
str. 26
2.
Kasa fiskalna przy czynnościach nieodpłatnych
Na mocy art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy obowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeśli dokonują sprzedaży na rzecz osób (...)
str. 27
X.
Czytelnicy pytają
1.
Wysyłkowa sprzedaż towarów za pośrednictwem firmy spedycyjnej
Od czerwca 2023 r. prowadzę działalność gospodarczą polegającą na internetowej sprzedaży towarów na rzecz osób prywatnych. Wszystkie płatności dokonywane są przelewem na mój rachunek bankowy. (...)
str. 28
2.
Pielęgnacja kosmetyczna zwierząt a kasa fiskalna
Rozpoczęłam działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pielęgnacji oraz przycinania sierści psom i kotom. Czy sprzedaż takich usług podlega bezwzględnie ewidencjonowaniu w kasie, czy też (...)
str. 31
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Definicja nieruchomości
Problem opodatkowania usług związanych z nieruchomościami polega głównie na tym, że bardzo wielu czynnościom można taki związek przypisać. Ustawa nie precyzuje jednak jaki powinien to (...)
str. 32
2.
Miejsce opodatkowania i podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od wykonanych usług
W myśl art. 28e ustawy o VAT usługi związane z nieruchomościami opodatkowane są w miejscu położenia nieruchomości, przy czym regulacje te dotyczą zarówno usług świadczonych (...)
str. 33
3.
Orzecznictwo sądowe dotyczące związku wykonanych usług z nieruchomościami
Bardzo wiele świadczonych usług ma bezpośredni lub pośredni związek z nieruchomościami. Jednak nie wszystkie z nich są opodatkowane według zasady określonej w art. 28e ustawy (...)
str. 34
1.
Wymogi formalne odliczania podatku VAT od WNT
W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie usług oraz dostawie towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego (art. 86 ust. (...)
str. 36
2.
Nowe warunki dokonywania odliczenia podatku naliczonego
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-895/19 prawo do odliczenia podlega wykonaniu, co do zasady, w tym samym okresie, w którym (...)
str. 37
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Przyczyny wykreślenia podatnika z wykazu podatników VAT
W art. 96 ust. 9 ustawy o VAT określono katalog przesłanek powodujących wykreślenie podmiotu z rejestru podatników VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika. W (...)
str. 39
2.
Prawo nabywcy do odliczenia podatku VAT - weryfikacja formalna kontrahenta
Czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT wynikającego m.in. z faktur otrzymanych przez niego z tytułu nabycia towarów i usług w zakresie, w jakim (...)
str. 40
2.1.
Dochowanie należytej staranności przy zawieraniu transakcji
MF w objaśnieniach podatkowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu podatników VAT wyjaśnia, że: "(...) Weryfikacja formalna kontrahenta jest jedną z podstawowych (...)
str. 40
2.2.
Ponowna rejestracja kontrahenta i uregulowanie podatku należnego
MF w ww. dokumencie zwraca uwagę również na fakt przywrócenia/zarejestrowania w późniejszym okresie kontrahenta do rejestru czynnych podatników VAT. W tym zakresie wyjaśniono: "(...) Ocena, (...)
str. 41
2.3.
Brak weryfikacji kontrahenta - skutki w VAT
W kontekście dochowania należytej staranności brak dokonania weryfikacji w zakresie wiarygodności sprzedawcy prowadzi do zakwestionowania prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego. Powyższe potwierdził Dyrektor KIS (...)
str. 42
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Na czym polega umowa cash poolingu?
Umowa cash pooling należy do kategorii tzw. umów nienazwanych. W praktyce porównywana jest często z umową pożyczki. Należy jednak podkreślić, że chociaż umowa taka do (...)
str. 44
2.
Który podmiot w systemie cash poolingu występuje w charakterze podatnika VAT?
Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki (...)
str. 44
3.
Usługi podlegające zwolnieniu z VAT
Ustawodawca w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT wymienia jako zwolnione od podatku VAT usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków (...)
str. 45
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Dokumentowanie transakcji pomiędzy członkami grupy VAT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT grupę VAT mogą tworzyć podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT. Szczegółowe (...)
str. 47
2.
Ewidencja czynności dokonywanych wewnątrz grupy VAT
Od 1 lipca 2023 r. członkowie grupy VAT są obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję czynności dostaw towarów i świadczenia usług dokonywanych w ramach grupy (...)
str. 48
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Obowiązki dokumentacyjne związane z produkcją i banderolowaniem wyrobów winiarskich przez małych producentów
Zgodnie z art. 138o ustawy o podatku akcyzowym, podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji piwa, wina, napojów fermentowanych lub wyrobów pośrednich są obowiązane do prowadzenia (...)
str. 50
1.
Dokumentacja obowiązująca przy produkcji wina i sposób jej prowadzenia
Dokumentami wymaganymi przy produkcji wina są: 1) metryczka nastawu; 2) karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego; 3) księga kontroli rozlewu wyrobów winiarskich. W zakresie oznaczania (...)
str. 50
2.
Obowiązki związane z rejestracją, składaniem deklaracji i uzyskaniem banderol
Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych. W przypadku małych producentów win, moment powstania obowiązku podatkowego należy (...)
str. 51
3.
Oznaczanie wyrobów winiarskich znakami akcyzy
Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych. Obowiązek ten ciąży między (...)
str. 53
4.
Zgłoszenia w zakresie produkcji wina i oznaczania znakami akcyzy
Obowiązek przesyłania zgłoszeń w zakresie produkcji wina i oznaczania wyrobów znakami akcyzy wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 sierpnia (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Umieszczanie kodów GTU na fakturach
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W sierpniu 2023 r. rozszerzyłem działalność gospodarczą o świadczenie usług transportowych, w przypadku których należy w JPK_VAT stosować oznaczenie GTU_13. Czy (...)
str. 55
2.
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez zarządcę sukcesyjnego
Czy zarządca sukcesyjny może sprzedać jeden z trzech sklepów jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa? Kwestię przedsiębiorstwa w spadku reguluje ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. (...)
str. 56
3.
Korekta podatku należnego po uregulowaniu należności przez dłużnika
W rozliczeniu za marzec 2023 r. skorygowałem podatek należny w ramach ulgi za złe długi. W sierpniu br. dłużnik uregulował w całości należność wynikającą z (...)
str. 58
4.
Brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej
Świadczę usługi na rzecz czynnych podatników VAT. Czy w świetle obowiązujących od 1 września br. nowych regulacji dotyczących faktur zaliczkowych mogę nie wystawić faktury potwierdzającej (...)
str. 59
5.
Decyzja o rozłożeniu na raty zaległości a uwolnienie środków z rachunku VAT
Czy mogę wnioskować o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT, jeżeli spłacam zaległość podatkową w VAT na podstawie otrzymanej decyzji o rozłożeniu tej zaległości na (...)
str. 60
6.
Zakup dodatkowych atrakcji w ramach organizacji imprezy integracyjnej
Spółka organizuje imprezy integracyjne dla swoich pracowników. Dodatkowo kupuje bilety do teatru. Czy z faktury dokumentującej zakup tych biletów spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT? (...)
str. 62
7.
Odliczenie VAT z faktur przechowywanych w formie elektronicznej
W prowadzonej działalności gospodarczej otrzymujemy faktury zakupu w formie papierowej, jak i elektronicznej. Zamierzamy jednak zmienić sposób archiwizowania faktur papierowych wyłącznie na elektroniczny. Czy w (...)
str. 63
8.
Książka edukacyjna z puzzlami - ustalenie właściwej stawki VAT
Zajmujemy się publikacją różnych książek, m.in. edukacyjnych z puzzlami. Książki te składają się głównie z obrazków i są przeznaczone dla małych dzieci, które zaczynają naukę (...)
str. 64
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 11 sierpnia 2023 r., pod poz. 1598, opublikowano ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 66
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług
W Dzienniku Ustaw z dnia 11 sierpnia 2023 r., pod poz. 1591, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
3.
Zmiana rozporządzenia w sprawie podatników używających kasy w postaci oprogramowania
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 sierpnia 2023 r., pod poz. 1698, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
4.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2023 r., pod poz. 35, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.