Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 23 (599) z dnia 10.12.2023
Zmiany w VAT w 2024 r.
Dodatek nr 17
do Poradnika VAT nr 23
z dnia 10.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
WSTĘP
W 2024 r. wejdzie w życie szereg istotnych zmian dotyczących rozliczania podatku VAT. Aktami prawnymi, na których oparto wyjaśnienia w niniejszej publikacji są m.in.: ustawa (...)
str. 3
II.
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.
1.
Nowe obowiązki dostawców usług płatniczych
Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (...)
str. 3
1.1.
Definicje wprowadzone na potrzeby raportowania płatności transgranicznych
Zgodnie z art. 110a ustawy o VAT przez: 1) akceptanta - rozumie się akceptanta, o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia (...)
str. 4
1.2.
Płatności uznawane za transgraniczne
Z płatnością transgraniczną będziemy mieć do czynienia wtedy, gdy środki pieniężne będą przekazywane od płatnika zlokalizowanego w państwie członkowskim do odbiorcy zlokalizowanego w innym państwie (...)
str. 4
1.3.
Podmioty, na których ciąży obowiązek sprawozdawczy
Obowiązek prowadzenia ewidencji będzie dotyczył dostawców usług płatniczych, zlokalizowanych na terytorium Polski wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1-6 i 9 ustawy o usługach (...)
str. 5
1.4.
Płatności transgraniczne podlegające ewidencjonowaniu
Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności i płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności transgranicznych na rzecz tego samego (...)
str. 6
1.5.
Zakres danych objętych ewidencją
Szczegółowy zakres danych, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez dostawców usług płatniczych określa art. 110c ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, ewidencja prowadzona przez (...)
str. 7
2.
Elektronizacja wiążących informacji stawkowych
2.1.
Składanie i doręczanie WIS oraz pism za pośrednictwem konta w e-Urzędzie skarbowym
W myśl art. 42b ust. 1 ustawy o VAT, WIS wydawana jest na wniosek: 1) podatnika posiadającego NIP; 2) podmiotu innego niż wymieniony w pkt (...)
str. 8
2.2.
WIS wydana na potrzeby stosowania przepisów innych niż dotyczące określenia stawki VAT
WIS jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług , która zawiera: 1) opis towaru albo usługi będących (...)
str. 10
2.3.
Dostarczanie dodatkowych dokumentów/próbek towaru na wezwanie Dyrektora KIS
Zgodnie z art. 42b ust. 7 ustawy o VAT, do wniosku o wydanie WIS można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności (...)
str. 11
2.4.
Termin rozpatrzenia wniosku
W myśl art. 42g ust. 1 ustawy o VAT wiążąca informacja stawkowa jest wydawana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy (...)
str. 11
3.
Limity uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika w 2024 r.
Stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w (...)
str. 12
III.
ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2024 R.
1.
Sporządzanie faktur w KSeF
1.1.
Wprowadzenie obligatoryjnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych
Obecnie podatnicy VAT mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane w Krajowym Systemie e-Faktur na zasadzie dobrowolności. W wyniku nowelizacji ustawy o VAT od 1 lipca 2024 r. (...)
str. 12
1.2.
Uznanie faktury elektronicznej wystawionej przy pomocy PEF za fakturę ustrukturyzowaną
Fakturą elektroniczną - w myśl art. 2 pkt 32 ustawy o VAT - jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. (...)
str. 14
1.3.
Wystawianie e-faktur VAT RR i e-faktur VAT RR KOREKTA
Obecnie faktur VAT RR nie można wystawiać za pośrednictwem KSeF. Od 1 lipca 2024 r. podatnicy nabywający produkty rolne/usługi rolnicze (czynni podatnicy VAT) od rolników (...)
str. 15
1.4.
Faktury wystawiane w przypadku awarii lub niedostępności KSeF
» Obowiązek zamieszczania komunikatów/informacji W art. 106ne ust. 1 ustawy o VAT wprowadzono regulacje dotyczące zamieszczania komunikatów wskazujących okres trwania awarii KSeF. Minister właściwy do (...)
str. 17
2.
Zasady wystawiania duplikatów faktur
Zgodnie z art. 106l ustawy o VAT w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie: 1) podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba (...)
str. 21
3.
Wystawianie przez nabywcę not korygujących
Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 106k ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. (...)
str. 22
4.
Rozliczanie faktur korygujących in minus
4.1.
Ogólne zasady korekty zmniejszającej podatek należny
Obecnie obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego na skutek: 1) udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, 2) zwróconych towarów i opakowań, 3) zwróconych (...)
str. 23
4.2.
Korekta ustrukturyzowanych faktur VAT RR
Aktualnie brak jest przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestię korekt faktur VAT RR. Nie oznacza to jednak, że nie ma podstaw do ich skorygowania. Podstawę do (...)
str. 26
5.
Sposób przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej
5.1.
Zasady przeliczania kwot wyrażonych na fakturach
Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych zostały określone w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Z przepisów tych wynika, że w (...)
str. 27
5.2.
Przeliczanie kwot wykazanych na fakturze VAT RR
W ustawie o VAT zostanie doprecyzowane, że kwoty należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku oraz kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku wykazywać się będzie w (...)
str. 27
6.
Numer e-faktury w komunikacie przelewu stosowanym w MPP
Zapłata z zastosowaniem MPP dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK, przeznaczonego do dokonywania płatności w tym mechanizmie. (...)
str. 28
7.
Skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT
7.1.
Likwidacja terminu 60-dniowego i wprowadzenie 40-dniowego zwrotu VAT
W przypadku wystąpienia w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podatnik może nadwyżkę tę wykazać do zwrotu na rachunek bankowy. Tak (...)
str. 29
7.2.
Weryfikacja zwrotu - przedłużenie podstawowego terminu zwrotu VAT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami naczelnik urzędu skarbowego, przy wykazanym zwrocie podatku VAT w terminie 60 dni, może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia (...)
str. 30
8.
Zmiany w zakresie kas
Od 1 lipca 2024 r. zmianie ulegnie brzmienie art. 106h ust. 1, w myśl którego, w przypadku gdy faktura będzie dotyczyła sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu (...)
str. 31
IV.
REGULACJE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2025 R.
1.
Kary pieniężne za wystawienie faktur poza KSeF
Przepisy w zakresie nakładania kar pieniężnych będą stosowane od 1 stycznia 2025 r. (z wyjątkiem art. 106ni ust. 4, który wejdzie w życie z dniem (...)
str. 31
2.
Numer KSeF obowiązkowy we wszystkich płatnościach
Ustawą nowelizującą w ustawie o VAT w dziale XI po rozdziale 1a dodano rozdział 1b w brzmieniu: "Oznaczanie płatności za faktury". Zgodnie z art. 108g (...)
str. 32
V.
PLANOWANE ZMIANY W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH
1.
Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas
Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie zwolnień określa zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących tylko do 31 grudnia 2023 r. Na dzień oddania do druku (...)
str. 33
1.1.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas
W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia, projekt nie przewiduje zmian w zakresie zwolnienia podmiotowego. Proponuje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie kryterium wartości sprzedaży, tj. 20.000 (...)
str. 33
1.2.
Wyłączenia ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania
W § 4 projektowanego rozporządzenia wskazano katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Z uzasadnienia do (...)
str. 34
1.3.
Utrata prawa do zwolnienia i regulacje przejściowe
W § 5 omawianego projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień zawarto uregulowania określające moment utraty prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Generalnie utrzymano zasadę, że utrata (...)
str. 34
2.
Projekt rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 18 października 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych (...)
str. 34
3.
Wyłączenia z obowiązku e-fakturowania
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl został zamieszczony projekt z dnia 31 sierpnia 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków odpowiednio udokumentowanych dostaw (...)
str. 35
4.
Projekt rozporządzenia w sprawie KSeF
Na etapie prac legislacyjnych znajduje się projekt z dnia 4 maja 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Projektowane rozporządzenie (...)
str. 36
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.