Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (586) z dnia 20.05.2023
Poradnik VAT
nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Limit transakcji gotówkowych - proponowane zmiany
W ramach programu Polski Ład wprowadzone zostały zmiany m.in. w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. (...)
str. 4
II.
Import zbóż z Ukrainy - tymczasowe środki zapobiegawcze przyjęte przez Komisję Europejską
W dniu 15 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych (Dz. U. z (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Planowane zmiany w zakresie stosowania faktur ustrukturyzowanych - wybrane zagadnienia
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mają możliwość wystawiania faktur w formie: papierowej, elektronicznej, ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktura ustrukturyzowana jest plikiem (...)
str. 7
1.
Podmioty, które nie będą obowiązane do wystawiania e-faktur przy użyciu KSeF
Jak wynika z projektowanego art. 106ga ust. 1 ustawy nowelizującej podatnicy będą obowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur z dniem 1 lipca (...)
str. 7
2.
Zasady postępowania w przypadku awarii/niedostępności KSeF
» Obowiązek zamieszczania informacji/komunikatów W myśl obowiązującego art. 106ne ustawy o VAT Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie (...)
str. 9
3.
Zmiana podstawowego terminu zwrotu VAT
Obligatoryjne stosowanie KSeF pozwoli na zastosowanie rozwiązania korzystnego dla podatników tj.: skróconego podstawowego terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym do 40 dni (zmiany w (...)
str. 11
IV.
Rozliczanie faktur VAT RR - planowane zmiany
W art. 116 ustawy o VAT zawarto szczególne uregulowania dotyczące wystawiania faktur VAT RR. Takie faktury wystawia nabywca będący podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny (...)
str. 12
1.
Elementy faktury VAT RR
Dane, jakie powinna zawierać faktura VAT RR zostały szczegółowo określone w art. 116 ust. 2-3a ustawy o VAT. Wymienia się tam m.in. imię i nazwisko (...)
str. 12
2.
Termin wystawiania faktur VAT RR
Ustawodawca nie wprowadził szczegółowych przepisów regulujących terminy wystawiania faktur VAT RR. Zatem w tym zakresie należy stosować zasady ogólne wynikające z art. 106i ust. 1 (...)
str. 14
3.
Zasady rozliczania faktur korygujących do faktur VAT RR
Aktualnie brak przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestię korekt faktur VAT RR. Nie oznacza to jednak, że nie ma podstaw do ich skorygowania. Przykładowo w interpretacji (...)
str. 14
1.
Zakup towarów z Kartą Dużej Rodziny a obowiązek wystawienia faktury
Zdarza się, że osoby, które dokonują zakupu towarów/usług korzystają z uprawnień wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny i wówczas otrzymują stosowny rabat. W niektórych przypadkach (...)
str. 17
2.
Wystawianie faktur korygujących zwiększających/zmniejszających podatek należny przez spółkę przekształconą
Zgodnie z art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) (...)
str. 18
3.
Posługiwanie się skróconą nazwą spółki na fakturze
W myśl art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT faktura powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub (...)
str. 20
VI.
Czy depozyt prosumencki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie prosumenta?
Otrzymaliśmy fakturę za energię elektryczną z następującymi pozycjami: 1. Sprzedaż energii elektrycznej 2. Świadczenie usług dystrybucji 3. Wynik rozliczenia. Pozycje te są opodatkowane podatkiem VAT. (...)
str. 21
VII.
Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia części gruntu pod budowę drogi - skutki w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wiele lat temu nabyłem nieruchomość (budynek sklepu) wraz z działką. Przy tym nabyciu nie wystąpił podatek VAT. W obiekcie tym prowadzona (...)
str. 23
1.
Wywłaszczenie gruntu niezabudowanego w zamian za odszkodowanie jako czynność opodatkowana
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów (...)
str. 23
2.
Ustalenie właściwej stawki VAT
Co do zasady dostawa gruntu podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 23%. Zastosowanie zwolnienia od podatku możliwe jest jedynie w przypadkach ściśle określonych w ustawie o (...)
str. 24
3.
Określenie podstawy opodatkowania
Wątpliwości Czytelnika dotyczą również kwestii określenia prawidłowej podstawy opodatkowania. W tym celu ważnym jest ustalenie czy otrzymane odszkodowanie wynikające z decyzji stanowi kwotę netto (do (...)
str. 25
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
E-paragony w Slim VAT 3 - wyjaśnienie MF
W świetle obowiązującego art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić (...)
str. 27
IX.
Do paragonu bez NIP nie można wystawić faktury zawierającej NIP nabywcy - wyrok WSA
Z przepisów ustawy o VAT wynika obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (...)
str. 29
X.
Czytelnicy pytają
1.
Prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
W kwietniu 2023 r. rozpocząłem prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług notarialnych m.in. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Oprócz tej działalności świadczę także (...)
str. 31
2.
Zwolnienie ze stosowania kasy w przypadku zapłaty na rachunek z białej listy
W prowadzonej działalności dokonujemy sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych. Płatność za te usługi otrzymujemy na nasz rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatników VAT (tj. (...)
str. 33
3.
Dostawa telefonu komórkowego
Zamierzam sprzedać telefon komórkowy (będący środkiem trwałym w firmie) osobie prywatnej. Czy sprzedaż tę będę musiała zarejestrować w kasie fiskalnej? Generalnie, podatnicy prowadzący sprzedaż na (...)
str. 34
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Sposób funkcjonowania odprawy scentralizowanej
Dla podatników stosujących odprawę scentralizowaną, o której mowa w art. 179 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. (...)
str. 35
2.
Deklaracja importowa
Zgodnie z art. 33b ustawy o VAT w przypadku stosowania przez podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, odprawy (...)
str. 36
3.
Podatek VAT od importu towarów rozliczany w deklaracji podatkowej
Zgodnie z art. 33a ustawy o VAT pod określonymi warunkami podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za (...)
str. 37
1.
Podmiot zobowiązany do rozliczenia VAT od usług wykonanych w innym państwie
Wśród usług, dla których ustawodawca przewidział szczególne zasady ustalania miejsca opodatkowania, znalazły się usługi związane z nieruchomościami. W myśl art. 28e ustawy o VAT usługi (...)
str. 37
2.
Podwykonawca usług budowlanych niebędący podatnikiem w państwie świadczenia usług
Najczęściej przepisy podatkowe pozostałych państw unijnych umożliwiają stosowanie mechanizmu samoopodatkowania przez nabywcę, ale tylko w sytuacji, gdy odbiorca jest przedsiębiorcą zarejestrowanym dla potrzeb podatku VAT (...)
str. 40
XIII.
Sposób opodatkowania usług polegających na remoncie statków pełnomorskich
Świadczymy usługi remontowe na statkach pełnomorskich na rzecz armatorów unijnych i spoza UE. Gdzie znajduje się miejsce opodatkowania tych usług i w jakich sytuacjach usługi (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Wyrok TSUE dotyczący kwalifikacji czynności ładowania samochodów elektrycznych
Już od dłuższego czasu wśród podatników prowadzących stacje ładowania pojazdów elektrycznych pojawiały się wątpliwości, czy usługa ładowania na rzecz użytkowników pojazdów elektrycznych obejmująca: udostępnienie ładowarki, (...)
str. 43
1.
Ładowanie samochodów elektrycznych jako kompleksowe świadczenie
Dla Prenumeratorów GOFIN J Obszerna baza interpretacji urzędowych dostępna w serwisie www.interpretacje.gofin.pl » W stanie faktycznym rozpatrywanym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej (...)
str. 43
2.
Kwalifikacja świadczenia ładowania samochodów elektrycznych - stanowisko TSUE
NSA w dniu 23 lutego 2022 r. zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym kwalifikacji na gruncie ustawy o VAT świadczenia dotyczącego ładowania samochodów (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Status podatnika VAT - zasady ogólne
Ustawodawca w przepisach ustawy o VAT nie odniósł się w sposób szczególny do sposobu rozliczania dla celów VAT działalności gospodarczej prowadzonej w sposób sezonowy. Oznacza (...)
str. 47
2.
Rozpoczęcie działalności sezonowej w trakcie roku podatkowego
W myśl art. 113 ust. 9 i 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie (...)
str. 47
3.
Rejestracja podatnika zwolnionego z VAT
Podatnicy zwolnieni z VAT (w tym prowadzący działalność sezonową) nie muszą składać żadnych deklaracji informujących urząd skarbowy o wyborze zwolnienia. Ustawa o VAT nie odbiera (...)
str. 48
4.
Ewidencja prowadzona przez podatnika zwolnionego
Drobni przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży za każdy dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Prowadzenie takiej ewidencji przez (...)
str. 49
5.
Kasa rejestrująca w działalności sezonowej
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są generalnie zobowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ten (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Zwrot towaru używanego opodatkowanego w procedurze VAT marża - wzór faktury korygującej
Zasady szczególnej procedury w zakresie opodatkowania dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu odsprzedaży (...)
str. 50
1.
Dokumentowanie zwrotu towarów używanych
] Wzory faktur dostępne w dziale Podatek VAT w Programie DRUKI Gofin Stosując procedurę opodatkowania wynikającą z art. 120 ustawy o VAT należy dokonaną czynność (...)
str. 50
2.
Termin rozliczenia przez sprzedawcę korekty faktury VAT marża
W świetle art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 podatnik (sprzedawca) może dokonać (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Produkcja piwa poza składem podatkowym w systemie przedpłaty
W załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym w poz. 13 pod kodem CN 2203 00 wymieniono piwo otrzymywane ze słodu. Piwo otrzymywane ze (...)
str. 53
1.
Obowiązki związane z deklarowaniem podatku akcyzowego
Stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: 1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru, (...)
str. 53
2.
Określenie podstawy opodatkowania piwa
Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych innych (...)
str. 54
3.
Produkcja piwa poza składem podatkowym podlega kontroli celno-skarbowej
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 1636) w (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Czy najem prywatny wykazuje się w JPK_VAT z deklaracją?
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych i jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam wynająć lokal mieszkalny (niewprowadzony do majątku firmy) na cele mieszkaniowe. (...)
str. 57
2.
Skutki zaprzestania prowadzenia działalności przez franczyzobiorcę
Jako przedsiębiorca prowadziłem działalność franczyzową w zakresie handlu odzieżą. Sklep oraz towar, który znajdował się w lokalu nie stanowił mojej własności. W ramach zawartej z (...)
str. 58
3.
Faktura w walucie obcej a uregulowanie należności w MPP
Jak należy prawidłowo uregulować płatność w mechanizmie podzielonej płatności za fakturę wystawioną przez polskiego kontrahenta w walucie obcej, w której podatek VAT został wykazany w (...)
str. 59
4.
Korekta JPK_VAT z deklaracją a termin zwrotu
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W pliku JPK_V7M za kwiecień 2023 r. wykazałem nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 (...)
str. 60
5.
Dane na fakturze otrzymanej od podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałem fakturę bez NIP sprzedawcy wystawionej przez przedsiębiorcę zwolnionego podmiotowo z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. (...)
str. 61
6.
Remont budynku - jaka stawka VAT?
Prowadzimy firmę ogólnobudowlaną. Wykonujemy remont kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować? Obniżoną do 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, (...)
str. 62
7.
Termin odliczenia VAT od zakupu towaru w systemie ratalnym
W kwietniu 2023 r. kupiłem na raty wyposażenie do biura (tj. szafy, biurka, fotele, itp.). Prowadzę działalność opodatkowaną podatkiem VAT. Fakturę i zakupiony towar otrzymałem (...)
str. 63
8.
Dokumentowanie nieodpłatnych przekazań towarów
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję nieodpłatnych przekazań towarów. Czy mogę wystawiać faktury wewnętrzne w celu rozliczenia VAT z tego tytułu? Przypomnijmy, iż do końca 2013 (...)
str. 64
9.
Status usługobiorcy a moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach budowlanych
Wykonaliśmy usługę budowlaną na rzecz podatnika zwolnionego z VAT. Kiedy w tej sytuacji powinniśmy rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT? Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w (...)
str. 65
10.
Stawka VAT na pieczywo
Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży pieczywa (w tym pieczywa upieczonego z zamrożonego produktu)? Z aktualnych przepisów wynika, że z obniżonej do 0% stawki VAT (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
» Nowelizacja rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją W Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2023 r., pod poz. 794, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.