Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (578) z dnia 20.01.2023
Poradnik VAT
nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Stosowanie w 2023 r. obniżonych stawek VAT
Generalną zasadą, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, która w 2023 r. wynosi 23%. (...)
str. 4
II.
Projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT
Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy o VAT umożliwiające uzyskanie statusu podatnika VAT i wspólne rozliczanie się przez kilka podmiotów (...)
str. 5
III.
Brak zwolnienia z VAT przy wynajmie lokali użytkowych na cele mieszkaniowe - interpretacja indywidualna Dyrektora KIS
Co do zasady usługa najmu podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT. W określonych przypadkach usługa ta może być jednak zwolniona z VAT. Zwolnieniu z VAT podlegają (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Przekazywanie struktur JPK_FA na żądanie organu podatkowego
W myśl art. 193a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) (...)
str. 8
1.
Najważniejsze informacje o JPK_FA
» Kiedy organ podatkowy może żądać JPK_FA? Z informacji MF zatytułowanej "JPK na żądanie" zamieszczonej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-na-zadanie/ wynika, że organ podatkowy może żądać (...)
str. 8
2.
Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a brak obowiązku przekazywania plików JPK na żądanie
Oprócz obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (...)
str. 9
1.
Brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy za nierozliczony VAT
» Odpowiedzialność solidarna nabywcy w świetle przepisów Ordynacji podatkowej Podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów (...)
str. 10
2.
Uniknięcie sankcji VAT oraz podwyższonych odsetek przy zapłacie w MPP
Ustawodawca w art. 112b i 112c ustawy o VAT przewidział dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które ustalane jest przez organ podatkowy (naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu (...)
str. 11
3.
Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej odbiorcy płatności w przypadku pomyłkowych wpłat
W myśl art. 108a ust. 5 i 6 ustawy o VAT w przypadku, gdy płatność przy zastosowaniu MPP zostanie dokonana na rzecz podatnika innego niż (...)
str. 13
VI.
Organizacja imprez karnawałowych - skutki w VAT
Duża część przedsiębiorców lub samorządowe instytucje kultury (np. domy kultury) decyduje się na organizację imprez karnawałowych na rzecz indywidualnych klientów. W artykule wyjaśniamy czy świadcząc (...)
str. 14
1.
Zabawy karnawałowe organizowane przez samorządowe instytucje kultury a zwolnienie podmiotowe
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez: a) podmioty prawa publicznego lub inne (...)
str. 14
2.
Wstęp na bal karnawałowy opodatkowany 8% stawką VAT
Kwestia określenia stawki VAT dla organizacji balu karnawałowego w hali sportowej była poruszana w wiążących informacjach stawkowych Dyrektora KIS z dnia 17 września 2020 r.: (...)
str. 15
VII.
Refakturowanie gazu a zwolnienie podmiotowe z VAT
» Zwolnienie podmiotowe z VAT - uregulowania ustawowe Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 (...)
str. 17
1.
Ogólna zasada odliczania VAT
Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)
str. 21
2.
Gmina jako podatnik VAT
W świetle ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel (...)
str. 21
3.
Zakup i sprzedaż przez gminę paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych - wyjaśnienie organu podatkowego
Gmina ma prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania związanego z zakupem i sprzedażą paliwa stałego (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Stosowanie kas rejestrujących w 2023 r.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących określone w rozporządzeniu w sprawie zwolnień obowiązują od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
str. 24
1.
Podmioty korzystające ze zwolnienia z ewidencjonowania
1.1. Wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia z kas w 2023 r. W 2023 r. wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników (...)
str. 24
1.1.
Wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia z kas w 2023 r.
W 2023 r. wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych dla podatników kontynuujących działalność - analogicznie, jak w ubiegłym roku (...)
str. 24
1.2.
Przekroczenie wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia
Jeżeli w 2023 r. podatnik korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania, lecz w trakcie roku wartość sprzedaży dla osób prywatnych przekroczy kwotę 20.000 zł (lub limit (...)
str. 26
1.3.
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania ze względu na strukturę sprzedaży
Podatnicy kontynuujący w 2023 r. sprzedaż na rzecz osób prywatnych W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się do (...)
str. 26
1.4.
Czynności przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania
W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2023 r. bez względu na wartość sprzedaży i bez względu na to, czy podatnik (...)
str. 28
2.
Wyłączenia z możliwości korzystania ze zwolnienia z kas
W § 4 rozporządzenia (analogicznie, jak było do końca 2022 r.) zawarto katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i (...)
str. 29
X.
Przechowywanie i utylizacja paragonów z kas fiskalnych - odpowiedź na interpelację poselską
Stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT oraz § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie kas, prowadząc (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Możliwość odzyskania podatku naliczonego przy zakupach
Czynny podatnik VAT, który dokonuje zakupu towarów i usług na potrzeby działalności opodatkowanej podatkiem VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od tego zakupu. Aby (...)
str. 32
2.
Prawo do odliczania podatku VAT w Polsce przez oddział zagranicznej firmy
Wątpliwości może wzbudzać sytuacja, w której zagraniczna firma posiada w Polsce oddział, zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT, jednak nie dokonuje on na terytorium naszego kraju (...)
str. 32
3.
Forma zwrotu przy braku sprzedaży krajowej
Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w (...)
str. 33
1.
Czynności zaliczane do nietransakcyjnego WNT
Definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odnajdujemy w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu przez podlegające opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), rozumie (...)
str. 34
2.
Przykłady przemieszczenia własnych towarów
Sytuacje, w których polska firma musi rozliczyć podatek VAT z tytułu nietransakcyjnego przywozu towarów do Polski występują dość często. Zwykle są to przypadki, gdy polscy (...)
str. 34
3.
Moment powstania obowiązku podatkowego w WNT
W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się przepisom unijnym regulującym moment powstania obowiązku podatkowego w WNT. Zgodnie z art. 68 dyrektywy w sprawie VAT, zdarzenie powodujące (...)
str. 36
1.
Sposób opodatkowania przewozów okazjonalnych
Usługi transportu osób opodatkowane są w szczególny sposób. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28f ustawy o VAT, transport osób opodatkowany jest w miejscu, gdzie (...)
str. 37
2.
Podmioty uprawnione do stosowania procedury szczególnej
Zgodnie z art. 134a ustawy, podatnicy, którzy mogą skorzystać ze szczególnej procedury opodatkowania usług międzynarodowego transportu okazjonalnego osób, to podmioty które: świadczą wyłącznie usługi międzynarodowego (...)
str. 38
3.
Rejestracja do procedury uproszczonej - VAP-R
Rejestracja podatników, którzy zamierzają korzystać ze szczególnej procedury w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób, dokonywana jest na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu. (...)
str. 38
4.
Obowiązki podatników korzystających z uproszczenia dla przewozów okazjonalnych
Podatnicy zidentyfikowani jako "podatnicy VAT - przewozy okazjonalne" mają obowiązek składania drogą elektroniczną do naczelnika drugiego urzędu skarbowego kwartalnych deklaracji podatkowych (VAP-1) na potrzeby rozliczenia (...)
str. 39
5.
Zaprzestanie wykonywania transportu okazjonalnego
Nie tylko rejestracja dla potrzeb tej szczególnej procedury dedykowanej przewozom okazjonalnym wymaga dopełnienia określonych formalności. W sytuacji gdy podatnik zidentyfikowany jako "podatnik VAT - przewozy (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Sposób opodatkowania transakcji - świadczenie kompleksowe czy pojedyncze świadczenie?
Zdaniem organów podatkowych usługi zimowego utrzymania dróg mogą być świadczone w różnych modelach. Zatem różny może być zakres świadczeń, sposób ich realizacji, odpowiedzialność wykonawcy, sposób (...)
str. 41
2.
Zastosowanie właściwej stawki VAT dla usług zimowego utrzymania dróg
Usługi świadczone przy kontraktach kompleksowego utrzymania dróg - gdy świadczona jest jedna kompleksowa usługa utrzymania drogi - opodatkowane są z zastosowaniem podstawowej stawki VAT. Stanowisko (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Zasady odliczania VAT od samochodów osobowych w 2023 r.
Pojazdami samochodowymi, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT są pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej (...)
str. 45
1.
Nabycie pojazdów samochodowych - ograniczone prawo do odliczenia VAT
Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia (...)
str. 45
2.
Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika - odliczenie 100% podatku VAT
Odliczenie VAT w pełnej wysokości przysługuje (przy założeniu związku z czynnościami opodatkowanymi) w odniesieniu do wydatków ( art. 86a ust. 3 ustawy): 1) związanych z (...)
str. 45
2.1.
Ewidencja przebiegu pojazdu jako potwierdzenie wykorzystywania samochodu wyłącznie do celów firmowych
Dla potwierdzenia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, z której wynikać będzie, że wykluczone jest użycie pojazdu (...)
str. 46
2.2.
Informacja o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie do celów firmowych - formularz VAT-26
Oprócz obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej, są obowiązani złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Podstawowe zasady odliczania VAT przy działalności mieszanej
Zgodnie z ogólną zasadą podatnicy mają prawo do odliczania VAT od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Natomiast VAT od zakupów związanych z czynnościami zwolnionymi z (...)
str. 48
2.
Sposób dokonania rocznej korekty VAT
Sposób dokonania rocznej korekty VAT uzależniony jest od tego, jakiego rodzaju zakupów korekta dotyczy oraz wartości dokonanych zakupów. Zatem korekta VAT dokonywana jest: a) jednorazowo (...)
str. 50
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Nowe zasady przemieszczania wewnątrzunijnego wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu e-SAD za pośrednictwem systemu EMCS
Od 13 lutego 2023 r. wejdzie w życie część przepisów zawartych w ustawie z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (...)
str. 53
1.
Najważniejsze pojęcia wprowadzone w ustawie o podatku akcyzowym
W art. 2 ust. 1 pkt 16a-16d i pkt 20 lit. f) ustawy o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym od 13 lutego 2023 r., zdefiniowano (...)
str. 53
2.
Przemieszczanie wyrobów akcyzowych według e-SAD za pośrednictwem EMCS
Zgodnie z art. 46pa ustawy o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym od 13 lutego 2023 r., wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (...)
str. 54
3.
Deklarowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
» Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w brzmieniu wprowadzonym (...)
str. 55
4.
Powstanie obowiązku podatkowego dla uprawnionego odbiorcy
Uprawniony odbiorca jest to podmiot posiadający numer akcyzowy, który odbiera, w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Brak NIP nabywcy na fakturze a prawo do odliczenia VAT
Jako czynny podatnik VAT prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług tlenoterapii. Na potrzeby firmy nabyłem pakiet usług obejmujący usługi TV i internet. Umowę ze (...)
str. 57
2.
Przekazywanie środków z jednego rachunku VAT na drugi prowadzony w innym banku
Jako czynny podatnik VAT posiadam kilka rachunków firmowych w różnych bankach i w każdym z nich mam rachunek VAT. Czy mam możliwość przelewania środków pieniężnych (...)
str. 59
3.
Odliczenie VAT poprzez korektę deklaracji
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym VAT miesięcznie. Chciałbym odliczyć VAT z nierozliczonych dotąd faktur zakupu z listopada 2022 r. Czy mogę dokonać korekty JPK_V7M za (...)
str. 60
4.
Powrót czynnego podatnika VAT do statusu rolnika ryczałtowego
Jestem rolnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Mam zamiar powrócić do zwolnienia z VAT przysługującego rolnikom ryczałtowym. Czy limit wartości sprzedaży, o którym mowa w (...)
str. 62
5.
Jak wykazać w części ewidencyjnej JPK_VAT z deklaracją wydatki z ograniczonym prawem do odliczenia?
W jaki sposób należy wykazywać (zaokrąglać) w części ewidencyjnej JPK_VAT z deklaracją kwoty netto i podatku VAT w sytuacji, gdy przysługuje mi ograniczone prawo do (...)
str. 63
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w podatku VAT
» W Dzienniku Ustaw z dnia 19 grudnia 2022 r., pod poz. 2667, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 64
2.
Zmiany w podatku akcyzowym
» W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2022 r., pod poz. 2792, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 64
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.