Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 6 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 5.12.2023 r., godz. 13:18 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.751 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (581) z dnia 10.03.2023
Poradnik VAT
nr 5 (581) z dnia 10.03.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Od 1 kwietnia 2023 r. kolejne zmiany w ustawie o VAT
W dniu 8 lutego 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (nr druku 2952 - (...)
str. 4
II.
Pakiet SLIM VAT 3 już w Sejmie
W dniu 8 lutego 2023 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Pośredni i bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi
W praktyce w określonych sytuacjach podatnicy uważają, że jeżeli nabywają usługi najmu lokali mieszkalnych na rzecz pracowników, to od takich wydatków przysługuje im prawo do (...)
str. 7
2.
Rozbieżność stanowisk sądów administracyjnych i organów podatkowych
Z rozpatrywanej przez Dyrektora KIS sprawy w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 11 lipca 2022 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.250.2022.1.MJ wynika, że spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem (...)
str. 8
IV.
Likwidacja działalności gospodarczej a korekta JPK_VAT z deklaracją
W praktyce zdarza się, że osoba fizyczna, która zlikwidowała już działalność gospodarczą zmuszona jest złożyć korektę JPK_VAT z deklaracją za okres, kiedy była podatnikiem VAT (...)
str. 11
1.
Likwidacja działalności gospodarczej - obowiązki podatnika VAT
» Obowiązek sporządzenia spisu z natury W sytuacji zaprzestania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną ustawa o VAT zobowiązuje do sporządzenia spisu z natury na dzień (...)
str. 11
2.
Prawo do składania korekt JPK_VAT po likwidacji działalności
Czynni podatnicy VAT rozliczający VAT miesięcznie zobowiązani są przekazywać do urzędu skarbowego plik JPK_V7M, który obejmuje część ewidencyjną i deklaracyjną. Natomiast czynni podatnicy VAT rozliczający (...)
str. 13
1.
Czasopisma i książki dostarczane drogą elektroniczną - określenie właściwej stawki VAT
Obniżoną do 5% stawkę VAT stosuje się dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT. W załączniku tym znajdują się (...)
str. 15
2.
Transakcje związane z udostępnianiem/przygotowywaniem drogą elektroniczną publikacji - stanowisko organów podatkowych
W wiążących informacjach stawkowych Dyrektora KIS czytamy: "(...) Określone przedmiotowo wydawnictwa mogą korzystać ze stawek obniżonych, gdy są dostarczane na nośnikach fizycznych, drogą elektroniczną albo (...)
str. 17
1.
Możliwość opodatkowania dostawy sprzętu komputerowego z zerową stawką VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności gospodarczej zajmuję się sprzedażą na terytorium kraju sprzętu komputerowego. W jakich sytuacjach mogę zastosować 0% stawkę VAT? Na (...)
str. 20
2.
Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu laptopa sfinansowanego z dotacji
W styczniu 2023 r. rozpocząłem działalność gospodarczą i zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymałem jednorazowe wsparcie finansowe (dotację). Z otrzymanego (...)
str. 21
3.
Dostawa sprzętu komputerowego a zwolnienie podmiotowe z VAT
Prowadzę działalność gospodarczą i ze względu na wartość sprzedaży korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zamierzam poszerzyć zakres tej działalności o sprzedaż przez internet sprzętu (...)
str. 22
VII.
Przekazanie udziałów w spółce cywilnej
Matka z synem prowadzą spółkę cywilną. Matka chciałaby zrezygnować z bycia wspólnikiem spółki, natomiast syn chciałby nadal kontynuować prowadzenie działalności w formie jednoosobowej. Nieruchomości, które (...)
str. 24
1.
Spółka cywilna jako podatnik VAT
Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) przez (...)
str. 24
2.
Kontynuowanie działalności przez wspólnika po likwidacji spółki
W sytuacji przedstawionej w pytaniu syn, po rezygnacji matki z bycia wspólnikiem spółki cywilnej, zamierza kontynuować działalność gospodarczą w formie jednoosobowej. Zdaniem redakcji skutkuje to (...)
str. 25
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Zasady sporządzania faktur na rzecz osób prywatnych
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 28
2.
Wystawianie faktur do paragonów z oznaczeniem FP
Ustawodawca w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT wskazał, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej (oznaczone kodem (...)
str. 29
3.
Ewidencjonowanie zwrotu towarów
W praktyce częste są sytuacje wymagające korekty sprzedaży, np. w związku z popełnionym błędem wpływającym na kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego czy zwrotem towaru, (...)
str. 30
4.
Korygowanie dostawy udokumentowanej fakturą
W przypadku, gdy oprócz zarejestrowania sprzedaży w kasie podatnik udokumentuje ją (na żądanie nabywcy) fakturą to - stosownie do art. 106j ustawy o VAT - (...)
str. 31
IX.
Możliwości odzyskania zawyżonego VAT wykazanego na paragonie - wyrok TSUE
Jeżeli odbiorcy usług są konsumentami końcowymi, którzy nie są uprawnieni do odliczenia VAT, wówczas podatnik (sprzedawca) nie jest zobowiązany do zapłaty VAT na podstawie art. (...)
str. 32
X.
Ewidencjonowanie sprzedaży leków w kasie rejestrującej o zastosowaniu specjalnym - interpretacja organu podatkowego
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić (...)
str. 33
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Zakup usług transportu międzynarodowego dotyczącego importowanych towarów
Importujemy towary z Ukrainy a ich transport zlecamy firmie ukraińskiej i polskiej. Firma ukraińska wystawia nam fakturę bez podatku VAT a firma polska z podatkiem (...)
str. 35
1.
Miejsce opodatkowania usług transportowych
Przewóz wykonywany częściowo w Polsce i częściowo poza nią, z przekroczeniem granic terytorium UE jest - w myśl ustawy o VAT - transportem międzynarodowym. Przez (...)
str. 35
2.
Nabycie usług od zagranicznego podatnika
Generalnie zakup usług od kontrahentów zagranicznych, których miejsce świadczenia ustalone na podstawie odrębnych przepisów znajduje się w Polsce, zobowiązuje nabywcę do rozliczenia VAT. Jak stanowi (...)
str. 36
3.
Transport towarów wykonany przez polskiego usługodawcę
Przyjrzyjmy się teraz sytuacji, w której usługę transportową wykonuje polski przewoźnik. W takim przypadku nadal mamy do czynienia z transportem międzynarodowym i nadal miejscem jego (...)
str. 37
XII.
Obowiązek podatkowy dla importu licencji
Kupujemy od unijnej firmy licencje na oprogramowanie dla wyspecjalizowanych firm serwisowych. Jest to wersja on-line, która wymaga wykupienia kodu aktywacyjnego (który przesyłany jest mailem), ważnego (...)
str. 38
1.
Rozliczenie importu usług licencyjnych
Zakup usług od kontrahentów zagranicznych, których miejsce świadczenia ustalone na podstawie odrębnych przepisów znajduje się w Polsce, zobowiązuje nabywcę do rozliczenia VAT. Świadczenie usług w (...)
str. 38
2.
Termin powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży licencji
W przypadku importu usług licencyjnych oraz sprzedaży tych usług na rynku krajowym problemem może być ustalenie prawidłowego momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy. Dla importu (...)
str. 39
3.
Moment wykonania usług licencyjnych - stanowisko NSA i organów podatkowych
NSA w wyroku z dnia 5 września 2017 r., sygn. akt I FSK 2319/15 uznał, że przeniesienie praw autorskich jest czynnością jednorazową dla usług udzielania (...)
str. 39
XIII.
Cesja umowy zakupu towaru od zagranicznego dostawcy na rzecz polskiej firmy
Nasza spółka podpisała umowę z chorwacką firmą na zakup jachtu, który jest budowany poza terytorium naszego kraju i tam będzie też cumowany. Dokonaliśmy zapłaty zaliczki (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Wymiar grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe popełniane w 2023 r.
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859 ze zm.) wskazane zostały czyny kwalifikowane (...)
str. 44
2.
Kara porządkowa nakładana w 2023 r.
Kara porządkowa to kara nakładana wyłącznie w przypadkach wskazanych w art. 262 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Działalność nierejestrowa - regulacje prawne
Na mocy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2023 r. poz. 221) osoba fizyczna (...)
str. 47
2.
Działalność nierejestrowa w świetle ustawy o VAT
Podatnikami podatku VAT, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie (...)
str. 48
3.
Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży
Osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrową, u której sprzedaż jest zwolniona z VAT ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży za każdy dzień, nie później jednak niż przed (...)
str. 49
4.
Dokumentowanie sprzedaży przy prowadzeniu działalności nierejestrowej
Na mocy art. 106b ust. 2 ustawy o VAT osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrową, zwolnioną z VAT, nie jest zobowiązana do wystawiania faktur dokumentujących dokonaną (...)
str. 49
5.
Stosowanie kasy fiskalnej
Obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej zostały uregulowane w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem do prowadzenia (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Kwoty na fakturze obowiązkowo wyrażane w złotych polskich
Czy wystawiając fakturę w walucie obcej mamy wykazać wartości netto sprzedaży, kwoty podatku VAT oraz kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej (...)
str. 51
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Produkcja energii elektrycznej z generatora zasilanego gazem skroplonym
Spółdzielnia posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej od października 2022 r. Energia wyprodukowana zużywana jest w całości na własne potrzeby z generatora zasilanego gazem skroplonym (...)
str. 54
1.
Zwolnienie od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych do produkcji energii elektrycznej
W myśl art. 31b ust. 3 pkt 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do użycia w (...)
str. 54
2.
Produkcja i zużycie energii elektrycznej z generatora o mocy nieprzekraczającej 1MW zasilanego wyrobem energetycznym
Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; 2) sprzedaż (...)
str. 55
3.
Warunki skorzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie rozporządzenia
Stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (...)
str. 56
4.
Obowiązek składania miesięcznych deklaracji akcyzowych i prowadzenia ewidencji
] AKC-4 dostępny w dziale Podatek akcyzowy w Programie Druki Gofin Jak stanowi art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy, w przypadku energii elektrycznej podatnik (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Kradzież środka trwałego a korekta wieloletnia podatku naliczonego
W naszej firmie środek trwały podlegający korekcie wieloletniej na mocy art. 91 ust. 2 ustawy o VAT z uwagi na jego kradzież został zlikwidowany, tj. (...)
str. 59
2.
Dane na fakturze przy braku obowiązku opodatkowania VAT dobrowolnych napiwków
Jestem czynnym podatnikiem VAT i prowadzę restaurację. Otrzymywane przez pracowników dobrowolne napiwki od poszczególnych klientów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Czy na fakturach dokumentujących usługi (...)
str. 30
3.
Kod GTU w części ewidencyjnej JPK_V7M
Czy w JPK_V7M kodem GTU_13 należy oznaczyć fakturę sprzedaży dokumentującą wykonanie usług transportu, dystrybucji i wydania węgla zakupionego przez gminę po cenach referencyjnych dla gospodarstw (...)
str. 61
4.
Stawka VAT dla dostawy kukurydzy
Jaka jest stawka VAT na dostawę kukurydzy paszowej? Zasadą jest, że towary i usługi podlegają opodatkowaniu według 23% stawki VAT. W załączniku nr 10 do (...)
str. 63
5.
Usługi najmu działek pod reklamę a oznaczenie GTU
Czynny podatnik VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje kontrahentom działki (grunty) w celu ekspozycji nośników reklamowych. Czy wystawione z tego tytułu faktury powinny być (...)
str. 65
6.
Ujmowanie faktur zakupu w JPK_V7M
Podatnik otrzymał w lutym 2023 r. fakturę dokumentującą zakup towaru. Faktura została wystawiona w dniu 30 stycznia 2023 r., jako datę sprzedaży wskazano 18 stycznia. (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Nowe rozporządzenia w sprawie akcyzy
» W Dzienniku Ustaw z dnia 10 lutego 2023 r., pod poz. 276, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.